В конкурс входить: назва команди, девіз, емблема, форма, вітанняСкачати 194.21 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір194.21 Kb.

Ведучий.

Добрий День! Ми раді вітати всіх вас у нашому залі, на нашому КВК. Сьогоднішня наша зустріч присвячена правознавству і називається вона «Право у нашо­му житті».

Дозвольте представити вам членів журі:


.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
Рахункова комісія ....................................................................................................................
Зараз запрошую на сцену команди для привітання. (Вихід команд)
Команда:
9 класу
10 класу

Прошу команди зайняти свої місця .(Учасники турніру займають свої місця.)
1-й конкурс «Візитка»
В конкурс входить: назва команди, девіз, емблема, форма, вітання. Максимальна кількість балів – 5.
(Оцінки журі)
2-й конкурс-розминка. Юридичний марафон.
Вам необхідно по черзі відповісти на 10 запитань. Часу на роздуми немає. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.

Після конкурсу журі підраховує та оголошує кількість балів кожного учасника.


Запитання для учнів 9 класу.

 1. Здатність особи своїми діями здійснювати права та обов'язки. (Дієздатність.)

 2. Гімназія та школа — це юридична чи фізична особа? (Юридична.)

 3. Адміністративне правопорушення —- це проступок чи злочин?'(Про­ступок. )

4.Стихійне лихо — це юридична дія чи подія? (Подія.)

5. Соціальні відносини, що регулюються нормами права, (Правовідносини.)

6.Правила поведінки, що встановлює церква для віруючих. (Релігійні норми.)


 1. Нормативні акти правотворчих органів, що видаються на основі зако­ну. (Підзаконні.)

 2. Держава, у якій забезпечені охорона та захист основних прав людини. (Правова держава.)

9.Як кваліфікуються дії, учинені з метою захисту інтересів прав осо­би, що захищається шляхом завдання шкоди тому, хто робить замах, якщо такі дії були обумовлені необхідністю негайного запобігання замаху на життя? (Необхідна оборона.)

10. Захист суверенітету та незалежності належить до зовнішніх чи внут­рішніх функцій держави? (Зовнішніх.)

11.Здатність особи, групи людей, держави нав'язувати свою волю іншим людям. (Влада.)

12. Закріплена в законодавстві здатність особи мати юридичні трава і не­сти юридичні обов'язки. (Правоздатність.)

13. Яка відповідальність настає в разі завдання матеріальних збитків? (Матеріальна.)

14.Федерація — це форма правління чи державного ... Що далі? (Ус­трою.)

15.Як називаються дії, учинені для усунення небезпеки, що загрожує інтересам держави, суспільства, особи, якщо ця небезпека не могла бути усунена іншими засобами й заподіяна шкода менша; ніж відвернута. (Крайня необхідність.)

16.Нормативні акти, щостосуються конкретного випадку, особи. (Індиві­дуальні.)

17.Чи настає відповідальність за правопорушення, скоєне через необе­режність? (Так.)

18.Конституційний принцип, за яким особа не вважається винною, доки її вина не буде доведена. (Презумпція невинуватості.)

19.Що регулює найбільш важливі суспільні відносини — норми права чи моралі?(Права.)

20.Як називаються закони, що вносять зміни та доповнення до Конституції? (Конституційні.)

21. Кожна людина від народження є фізичною чи юридичною особою? {Фізичною.)

22.Особливо небезпечний вид правопорушення. (Злочин.)23.Будь-яке суспільне небезпечне протиправне, винне діяння чи без­діяльність, що спричиняє юридичну відповідальність. (Правопору­шення.)

24.Особа, що вчинила правопорушення. (Правопорушник.)

25. Спосіб систематизації законодавства, унаслідок чого створюються ко­декси. (Кодифікація.)

26.Норматйвно-правовий акт вищого законодавчого органу влади, що приймається в особливому порядку. (Закон.) .27.Способи зовнішнього вираження та закріплення юридичних норм. (Джерела, форми права.)

28. Монархія належить до форм правління чи форм політичного режиму? (Правління.)

29.Яка влада здійснює в державі правосуддя? (Судова.)

30.Упорядкування чинних нормативних актів, приведення юридичних норм у єдину систему. (Систематизація.)

3І.Як називається основний міжнародний документ про прайа дитини? (Конвенція про права дитини.)

32. Чи є ознакою держави наявність податкової системи? (Так.)

З3.Яка галузь права регулює стосунки між дітьми та батьками? (Сімейна.)

34.Біпатриди — це особи без громадянства чи з подвійним громадянс­твом (Особи з подвійним громадянством.)

35.Хто в Україні очолює виконавчу владу? (Кабінет Міністрів.)

36.Що має більшу суспільну небезпеку — злочин чи проступок? (Злочин.)

37.Яким є мінімальний вік призову на військову службу? (18років.)

38.Скільки областей в Україні? (24.)

39.Учинення правопорушення у стані алкогольного сп'яніння пом'як­шуєчи обтяжує вину? (Обтяжує.)

40. Який вид відповідальності настає за порушення трудової дисципліни? (Дисциплінарна.)

41.Основний Закон держави. (Конституція.)

42.Система загальнообов'язкових правил поведінки людей, що встанов­лені й охороняються державою. (Право.)

43.Україна — демократична чи недемократична держава? (Демократична.)

 1. Як називається служба для громадян, що за релігійними переконан­нями це можуть проходити військову службу? (Альтернативна.)

45.У якому році Україна стала незалежною державою? (У 1991 р.)

46.Апатрид — особа без громадянства чи з подвійним громадянством? (Без громадянства)

47.Кримінальна відповідальність настає за проступок чи злочин? (За злочин.)

48.Із якого віку людина може брати участь у виборах? (Із 18 років.)

49. Які міста в Україні мають спеціальний статус? (Київ, Севастополь.)
50.Хто в Україні здійснює законодавчу владу? (Верховна Рада.)

5І.Як називається основний міжнародний документ, що захищає права

людини? (Загальна декларація прав людини.)

52.Яка галузь права регулює майнові та деякі немайнові відносини? (Цивільне право.)

53.Особи, що мають стійкий правовий зв'язок із певною державою? (Гро­мадяни.)

54.Хто в Україні є головою держави? (Президент.)

55.Назвіть мінімальний вік, із якого настає кримінальна відповідаль­ність (1 4 років.)

56.Який вид відповідальності настає за порушення правил для пішоходів? (Адміністративна.)

57.Хто здійснює правосуддя в Збройних Силах України? (Військовий суд.)

58.Усенародне голосування з важливих питань загальнодержавного і місцевого значення. (Референдум.)

59. Особа, що вчинила злочин, — суб'єкт чи об'єкт злочину? (Суб'єкт.)
60.Право автора на опублікування, поширення твору під своїм ім'ям, псевдонімом чи анонімно. (Авторське.)

61. Коли відзначається День юриста? (8 жовтня.)

62.Угода двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну чи припинення цивільних прав чи обов'язків. (Договір.)

63.Мінімальний вік вступу до шлюбу жінок в Україні. (17років.)

64.Яка галузь Права рюгулює відносини пов'язані із забрудненням ат­мосфери? (Екологічне право.)

65.Хто очолює Кабінет Міністрів України? (Прем'єр-міністр.)

66.Як називаються особи, яким не виповнилося 18 років? (Неповнолітні.)

67. Що таке державний Герб, Гімн, Прапор? (Державні символи.)

68.Чи можуть брати участь у виборах негромадяни України? (Ні.)

69. Який вид відповідальності настає за ухилення від військової служби?(Кримінальна.)

70.Чи можна виносити на референдум питання прийняття бюджету? (Ні.)

71.Коли відзначається День прав людини? (10 грудня.)

72.Як називається вид уго1ди,.У якій беруть участь дві чи більше сторін? (Багатостороння.)

7З.Чи можна в шлюбі мати роздільне майно? (Так.)

74,Назвіть основний закон, що регулює правовідносини в освіті. (Закон«Про освіту».)

75. Хто автор музики Державного Гімну України? (М. Вербицький.)

7 6.Служба в Збройних силах України — право чи обов'язок?. (І те, й інше.)

77. Чи можна на референдум виносити питання внесення змін до Консти­туції України? (Гак.)

78.Чи потрібна згода батьків нареченої для укладання шлюбу? (НІ.)

79. Як називається запізнення на роботу без поважної причини більше ніж на три години? (Прогул.)

80.Яка відповідальність настає за порушення правил рибальства? (Ад­міністративна.)

81.Коли відзначається День Конституції України? (28 червня.)

82.Назвіть найвищу виборну посаду в Україні. (Президент.)

83. Який вид відповідальності настає за втягнення в злочинну діяльність неповнолітніх? (Кримінальна.)

84.Мінімальний вік вступу до шлюбу чоловіків. (18років.)

85.Який вигляд має Державний Герб України? (Тризуб,)

86.Яким є термін служби в Збройних силах України? (1 рік.)

87. До якого органу треба звертатися од порушенні прав людини?(Суд.)

88.Як називається письмовий трудовий договір, що укладається на певний термін? (Контракт)

89. Чи можна позбавити громадянства особу, що вчинила тяжкий зло­чин? (Ні)

90.Сукупність усіх нормативно-правових актів, шр діють у певній державі. (Законодавство.)

(Слово журі)
Конкурс 3. Юридична консультація.
Уявіть, Що ваша мрія здійснилася, і ви вже юристи. Зараз до вас при­йдуть громадяни, щоб отримали правову допомогу. Вам необхідно надати юридичну консультацію з певного юридичного факту.

Повна правильна від­повідь — 5 балів. За доповнення до відповідівіді - 1 бал.

Ситуації для учнів.


 1. Жінка в магазині втратила свідомість і, упавши, розбила вітрину. Ад­міністрація магазину вимагає від жінки відшкодування збитків. (Кон­сультація для жінки: немає вини — правопорушення не скоєне.)

 2. Хлопець, бажаючи похизуватися своєю силою, підняв подругу на руки і за її згодою тримав за огорожею балкона. Хлопець не втримав дівчину, і вона впала, з 5 поверху, унаслідок чого дістала складні переломи. Було порушено кримінальну справу. (Консульпіація для хлопця: скоєний злочин через необережність.)

3. Громадянин К. їхав на власній машині з роботи додому. Його зупинила група людей і попросили відвезти до лікарні пораненого хлопця. Він відмовився, оскільки дуже поспішав. Друзі пораненого відібрали в нього марину й повезли хлопця до лікарні. Громадянин К. звернувся до міліції про викрадення автомобіля. (Консультація для громадянина: крайня необхідність, можливе відшкодування вартості бензину.)

4. Громадянин Д. дав у борг своєму товаришеві 2000 грн, які той по­обіцяв повернути через місяць. Проте у визначений час товариш не з'явився. Після нагадування про борг вія повертати гроші відмовився. (Консультація для Громадянина Д.: треба звернутися до суду. Проте, якщо не була оформлена відповідна розписка й немає свідків угоди, ) повернути борг майже неможливо.)
5.Покупець кілька днів тому придбав у магазині фотоапарат. Він вия­вився неякісним. (Консультація для покупця: звернутися до магази­ну, якщо є чек про придбання фотоапарату, і вимагати повернення грошей чи обміну товару на якісний. У разі відмови магазину — звер­нутися до суду.)

6.Після смерті громадянина В. у нього залишилося майно на 10 000 грн.


Про своє бажання отримати це майно заявили І 2-річна донька померлого, 83-річна мати та брат померлого (40 років). (Консультація для брата: він не отримає спадщину, оскільки є спадкоємці першої черги ~ неповнолітня донька та стара мати.)
7. 17-літній юнак улаштувався на роботу. Ніяких пільг на роботі він не отримав. (Консультація для юнака: адміністрація не права:робочий тиждень — 36 годин, відпустка — календарний місяць, заборона ніч­них змін, позаурочноїроботи, шкідливого виробництва.)

8. Робітник проспав і запізнився на робочу зміну на 3 ґод і 5 хв. Він поп­росив вибачення в бригадира, проте його звільнили з роботи. (Кон­сультація для робітника: прогул — підстава для звільнення.)


9. На підприємстві відбувається скорочення штату працівників. Брига­дир запропонував своїм працівникам написати у зв'язку з цим заяву про звільнення за власним бажанням. (Консультація для робітни­ків: не писати заяву, оскільки в такому разі вони втратять статус робітників, що потрапили під скорочення штату, і матеріальне від­шкодування.)

10. Новопризначеному в приватну фірму роботодавець пояснив, що протягом двох років на відпустку він може не розраховувати, а потім матиме відпустку по три тижні на рік. Прокоментуйте це рішення. (Це порушення закону, відпустка має надаватися щорічно.)
Конкурс капітанів. «Я — кандидат у народні депутати України».

За 5- 7 хв. викласти основні ідеї своєї передвиборчої програми і переконати виборців проголосувати саме за вас. Поки капітани готуються ..................

Конкурс вболівальників. (команди можуть готуватися до дом. завдання)
«Цифри від Феміди»
Юристи-професіонали повинні мати різнобічні знання, у тому числі — уміти швидко рахувати. За правильну відповідь команда , яку підтримує вболівальник, отримує 2 бали.
Розминка


 1. Кількість областей вУкраїні.

 2. Шлюбний вік для жінок.

 3. Термін повноважень депутатів Верховної Ради України.

 4. Пенсійний вік для жінок.

 5. Кількість депутатів Верховної Ради Укріїни.

 6. Шлюбний вік для чоловіків.

 7. З якого віку настає кримінальна відповідальність?

 8. Термін, на який обирають Президента України.

 9. Вік, з якого громадяни мають право брати участь у виборах.

 10. Вік, коли громадяни отримують паспорт.

 11. Пенсійний вік для чоловіків.

Юридичний рахунок.

Завдання

Мінімальний вік участі громадян у виборах + Вік отримання паспорта громадянином - Вік повної дієздатності - Вік мінімальної* дієздатності + Вік настання правоздатності особи = (18 + 16 - 18 - 15 + 0 = 1.)Завдання.

Мінімальний вік Президента України - Мінімальний вік, кандидата до Верховної Ради - Максимальний термін повноважень Президента + Термін повноважень депутата Верховної Ради (один) + Мінімальний тірмін прожи­вання на території України для обрання президентом = (35 - 21 - 10 + 4 + 10 =18.)Завдання

Робочий час для осіб віком від 16 до 18 років — Вік повної адміністра­тивної відповідальності — Вік повної кримінальної відповідальності + Вік кримінальної відповідальності за особливо тяжкі злочини — Вік часткової адміністративної відповідальності = (36 - 18 - 16 + 14 - 16 = 0.)


Конкурс. Домашнє завдання

Тема домашнього завдання пов ' язана з Сімейним Кодексом. Музикальний конкурс «Мама, тато і я – щасліва сім ' я».


Конкурс від журі. Юридичний семафор.
Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.

Установити види юридичної відповідальності.


 1. Керування автомобілем у нетверезому стані. (Адміністративна.)

 2. Невчасна поставка молокопродуктів у магазин. (Цивільно-правова.)

3.Несплата комунальних послуг. (Адміністративна.)

4. Поява на роботі в нетверезому стані. (Дисциплінарна.)

5.Пошкодження бібліотечної книги. (Матеріальна.)


 1. Крадіжка державного майна. (Кримінальна.)

 2. Продаж наркотичних засобів. (Кримінальна.)

 3. Безквитковий проїзд у транспорті. (Адміністративна.)

 4. Запізнення на урок. (Дисциплінарна.)

10.Пошкодження парти в школі. (Матеріальна.)
Установити види прав людини.


 1. Право на працю. {Соціально-економічні.)

 2. Право на користування досягненнями національної культури. (Куль­турні.)

 3. Право на участь у виборах. (Політичні.)

4.Право на відпочинок. (Соціально-економічні.)

5.Право на життя. (Особисті.)

6.Право на громадянство. (Політичні.)


 1. Право на підприємницьку діяльність. (Соціально-економічні.)

 2. Право на безпечне довкілля. (Екологічні.)

 3. Право на повагу до гідності. (Особисті.)

10.Право на житло. (Соціально-економічні.)
Установити назви правоохоронних органів. Куди звернутися в певних ситуаціях?

 1. Ви стали свідком ДТП. (До міліції.)

 2. Вашого батька звільнили з роботи, а він уважає це незаконним і хоче отримати консультацію. (До адвокатури.)

 3. Вашого друга затримали працівники міліції і, як він стверджує, поби­ли. (До прокуратури.)

 4. Вашого родича звинувачують у злочині. (До адвокатури.)

5.Прийшовши додому, ви виявили, що двері вашого будинку зламані. (До міліції.)

 1. Ваші батьки укладають угоду та хочуть перевірити її законність. (До адвокатури,)

 2. Ви почули в сусідньому будинку постріли та крики. (До міліції.)

 3. Ваш знайомий був викликаний як свідок злочину, і з ним щубо пово­дилися. (До прокуратури.)

 4. Ви знайщли в себе на городі невідомий металевий предмет, схожий на снаряд. (До міліції.)Далі відбувається підбиття підсумків гри та нагородження переможців.

Слово журі.
1Жінка в магазині втратила свідомість і, упавши, розбила вітрину. Адміністрація магазину вимагає від жінки відшкодування збитків.
2Хлопець, бажаючи похизуватися своєю силою, підняв подругу на руки і за її згодою тримав за огорожею балкона. Хлопець не втримав дівчину, і вона впала, з 5 поверху, унаслідок чого дістала складні переломи. Було порушено кримінальну справу.

3. Громадянин К. їхав на власній машині з роботи додому. Його зупинила група людей і попросили відвезти до лікарні пораненого хлопця. Він відмовився, оскільки дуже поспішав. Друзі пораненого відібрали в нього марину й повезли хлопця до лікарні. Громадянин К. звернувся до міліції про викрадення автомобіля.


4. Громадянин Д. дав у борг своєму товаришеві 2000 грн, які той по­обіцяв повернути через місяць. Проте у визначений час товариш не з'явився. Після нагадування про борг вія повертати гроші відмовився.

5.Покупець кілька днів тому придбав у магазині фотоапарат. Він вия­вився неякісним.


6.Після смерті громадянина В. у нього залишилося майно на 10 000 грн.
Про своє бажання отримати це майно заявили І 2-річна донька померлого, 83-річна мати та брат померлого (40 років).

7. 17-літній юнак улаштувався на роботу. Ніяких пільг на роботі він не отримав.


8. Робітник проспав і запізнився на робочу зміну на 3 ґод і 5 хв. Він поп­росив вибачення в бригадира, проте його звільнили з роботи.

9. На підприємстві відбувається скорочення штату працівників. Брига­дир запропонував своїм працівникам написати у зв'язку з цим заяву про звільнення за власним бажанням.


10. Новопризначеному в приватну фірму роботодавець пояснив, що протягом двох років на відпустку він може не розраховувати, а потім матиме відпустку по три тижні на рік.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка