В. 23. Вкажіть, що є причиною, яка спонукає людей вступати до неформальних груп?Скачати 267.18 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір267.18 Kb.
В.
23. Вкажіть, що є причиною, яка спонукає людей вступати до неформальних груп?

 1. опір змінам

 2. спілкування

 3. несанкціоноване встановлення виробничих норм

 4. всі відповіді вірні

28. В якій з організаційних структур управління розподіл на окремі елементи та блоки відбувається за видами товарів та послуг, групами споживачів, географічним регіонам?

 1. лінійна структура

 2. функціональна структура

 3. дивізіональна структура

 4. програмно-цільова структура


54. В якому з розділів матриці SWOT–аналізу формуються завдання з реалізації зовнішніх можливостей за рахунок сильних сторін організації?

 1. поле “сила і можливості”

 2. поле “сила і загрози”

 3. поле “слабкість і загрози”

 4. поле “слабкість і можливості”

47. В якій з моделей для опису властивостей та характеристик об’єкта використовуються символи?

 1. у фізичній

 2. у математичній

 3. в аналоговій

 4. у всіх названих типах моделей

82. Визначите суть функції мотивації:

 1. визначає регламент діяльності;

 2. спонукує працівника до діяльності;

 3. коректує діяльність.

110. Визначіть суть поняття «процесний підхід»:

1) підхід у керуванні, у якому організація складається із взаємозалежних по цілям підсистем, а сама є відкритою системою, взаємодіючої із зовнішнім середовищем;

2) керування є процесом, що складається із серії безупинних і взаємозалежних по цілям дій;

3) керування з урахуванням обставин, у яких в даний момент перебуває підприємство.115. Визначіть суть поняття «системний підхід»:

1) підхід в менеджменті, у якому організація складається із взаємозалежних підсистем, а сама є відкритою системою, взаємодіючю із зовнішнім середовищем.

2) керування є процесом, що складається із серії безперервних і взаємозалежних по цілям дій.

3) керування з урахуванням обставин, у яких в даний момент

перебуває підприємство.

118. Визначення суті поняття «системний підхід»:

1) підхід у керуванні, у якому організація складається із взаємозалежних по цілям підсистем, а сама є відкритою системою, взаємодіючої із зовнішнім середовищем;

2) керування є процесом, що складається із серії безперервних і взаємозалежних по цілям дій;

3) керування з урахуванням обставин, у яких в даний момент перебуває підприємство.125. Вертикальний розподіл праці приводить:

1) до створення рівней управління;

2) спеціалізація й управлінської праці

3) розподілу функцій управління142. Відокремлення роботи з координації дій від самих дій – це:

1) горизонтальний розподіл праці;

2) процес управління організацією;

3) вертикальний розподіл праці.153. Відокремлення роботи з координації дій від самих дій – це:

1)горизонтальний розподіл праці;

2)процес управління організацією;

3) вертикальний розподіл праці.


2: Відзначте невірну відповідь

Характерними рисами складної організації є:

невелика кількість рівнів управління97. Визначите суть функції регулювання:

1) визначає регламент діяльності;

2) спонукує працівника до діяльності;

3) коректує діяльність.


Д.
1. До якого з видів управління відноситься менеджмент?

управління людьми в процесі суспільного виробництва8. До якого рівня управління можна віднести Голову Ради директорів?

вищий рівень134. До методів оцінки варіантів і вибору найкращого рішення не належить:

1) дерево рішень;

2) теорія черг;

3) морфологічний аналіз;

4) платіжна матриця.

135. До методів реалізації рішення належить:

1) дерево рішень;

2) факторний аналіз;

3) теорія ігор;

4) мережний графік.

136. Для здійснення процесу комунікацій необхідна наявність:


1) каналу комунікації;

2) швидкості комунікаційного потоку;

3) повідомлення;

4) мінімум двох чоловік;

5) емпатії;

148. До загальних критеріїв організаційної ефективності з пе­релічених нижче не належать:

1) темпи зростання обсягів виробництва та реалізації продукції;

2) рівень загальної рентабельності;

3) коефіцієнт фінансової стійкості;

4) темпи росту продуктивності праці;

5) темпи зростання суми валового прибутку;

6) зниження витрат на 1 грн. товарної продукції.

149. До класифікації потреб Д.МакКлелланда не відносять потреби:

1) в успіху;

2) у владі;

3) у безпеці;

4) приналежності


Е.
131. Елементами комунікацій, як системи є:

1) відправник;

2) зворотний зв’язок;

3)канал;

4) одержувач;

5) семантичні бар’єри;

6) повідомлення.

М.
123. Менеджер відрізняється від підприємця тим, що він:

1) найманий управляючий;

2) ризикує власним капіталом;

3) переважно працює у внутрішньому середовищі;

4) переважно працює з зовнішньою середою.

126. Менеджер – це:

1) суб’єкт управління

2) об’єкт управління

3) професійний керівникН.
40. На якому з етапів процесу комунікації отримувач інформації переводить символи відправника в свої думки?

 1. зародження ідеї

 2. кодування

 3. передача

 4. декодування

52. На що направлений аналіз зовнішнього середовища організації?

 1. на визначення сильних сторін організації

 2. на виявлення слабких сторін організації

 3. на виявлення зовнішніх можливостей та загроз

 4. всі відповіді вірні

53. На що направлене управлінське обстеження внутрішнього середовища організації?

 1. на визначення можливостей організації

 2. на визначення зовнішніх загроз організації

 3. на визначення сильних та слабких сторін організації

 4. всі відповіді вірні

81. Назвіть основні функції менеджменту:

 1. виробництво; 4) організація; 7) контроль якості;

 2. планування; 5) мотивація; 8) аналіз;

 3. постачання; 6) контроль; 9) регулювання;

83. Назвіть пов’язуючи процеси менеджменту:

1) комунікація;2) прийняття рішень;

3) модифікація;

4) комбінація.

84. Назвіть складові організаційного механізму управління:

1) організаційні форми;

2) економічні методи керування;

3) організаційна структура;

4) соціально-психологічні методи керування;

5) організаційно-розпорядницькі методи.85. Назвіть методи соціологічних досліджень:

1) соціальне регулювання; 4) соціальне планування;

2) спостереження; 5) гуманізація праці;

3) анкетування; 6) інтерв’ювання86. Назвіть характеристики раціоналістичного менеджменту:

1) енергетичний підхід до працівників;

2) психологічний підхід до працівників;

3) ставка на індивідуальну працю;

4) ставка на колективну працю;

5) переважно матеріальна винагорода;

6) переважно не матеріальна винагорода;

7) стимулювання технічної творчості.87. Назвіть ключові ідеї наукового управління Ф. Тейлора:

1) керування здійснюється на основі абстрактних правил;

2) правила й регулятори діяльності кожної посади;

3) ієрархія визначає взаємини між посадами;

4) ідеальний службовець діє без усяких емоцій;

5) наукові методи аналізу роботи для визначення кращих шляхіввиготовлення продукції;

6) акцент на завданнях навчання, відбору й тренування працівників.88. Назвіть теорії до раціоналістичних концепцій менеджменту:

1) школа людських відносин Э. Мэйо;

2) теорія «ідеальної бюрократії» М. Вебера;

3) класична школа А. Файоля;

4) школа поведінкових наук;

5) школа наукового управління Ф. Тейлора.89. Назвіть принципи класичної школи А. Файоля:

1) вимір праці - вимір праці робочим часом;

2) влада й відповідальність;

3) єдність керівництва;

4) бюрократична система ієрархічна;

5) єдність розпорядження;

6) праця як індивідуальна діяльність.

90. Назвіть принципи школи людських відносин Э. Мэйо:

1) люди в основному мотивуються соціальними потребами;

2) підвищення ефективності окремого працівника й організації в цілому

на основі поведінкових наук;

3) інтеграція математичного аналізу і суб'єктивних рішень менеджера.

91. Назвіть характеристики поведінкового менеджменту:

1) енергетичний підхід до працівників;

2) психологічний підхід до працівників;

3) ставка на індивідуальну працю;

4) ставка на колективну працю;

5) переважно матеріальна винагорода;

6) переважно не матеріальна винагорода;

7) стимулювання творчості.92. Назвіть ключові ідеї класичної школи А. Файоля:

1) наукові методи аналізу роботи для визначення кращих шляхів виготовлення продукції;

2) раціональний розподіл функцій управління;

3) ієрархія визначає взаємини між посадами;

4) ідеальний службовець діє без усяких емоцій;

93. Назвіть теорії, що відносяться до концепцій поведінкового менеджменту:

1) школа людських відносин Э. Мэйо;

2) теорія «ідеальної бюрократії» М. Вебера;

3) класична школа А. Файоля;

4) школа поведінкових наук;

5) школа наукового керування Ф. Тейлора.94. Назвіть принципи теорії «ідеальної бюрократії» М. Вебера:

1) вимір праці - вимір праці робочим часом;

2) влада й відповідальність;

3) єдність керівництва;

4) бюрократична система ієрархічна;

5) єдність розпорядження;

6) праця як індивідуальна діяльність;

7) формальна безособовість.95. Назвіть принцип школи поведінкових наук:

1) люди в основному мотивуються соціальними потребами;

2) підвищення ефективності окремого працівника й організації в цілому

на основі поведінкових наук;

3) інтеграція математичного аналізу й суб'єктивних рішень менеджера.

96. Назвіть конкретні функції керування:

1) виробництво; 4) організація; 7) контроль якості;

2) планування; 5) мотивація; 8) аналіз;

3) постачання; 6) контроль; 9) регулювання.98. Назвіть послідовність етапів прийняття рішень (2.3.1.5.4)

1) оцінка альтернатив;

2) діагноз проблеми;

3) виявлення альтернатив;

4) статочний вибір альтернативи;

5) вибір критеріїв ухвалення рішення.99. Назвіть механізми керування:

1) політичний;

2) економічний;

3) демографічний;

4) соціально-психологічний;

5) організаційний.100. Назвіть гнучкі структури (адаптивні) керування:

а) лінійна;

б) матрична;

в) програмно-цільова;

г) функціональна;

д) дивізіональна.101. Назвіть характеристики поведінкового менеджменту:

1) енергетичний підхід до працівників;

2) психологічний підхід до працівників;

3) ставка на індивідуальну працю;

4) ставка на колективну працю;

5) переважно матеріальна винагорода;

6) переважно не матеріальна винагорода;

7) стимулювання творчості.102. Назвіть ключові ідеї теорії «ідеальної бюрократії» М. Вебера:

1) формальна безособовість;

2) акцент на задачах навчання, добору і тренування працівників;

3) ієрархія визначає взаємини між посадами;

4) ідеальний службовець діє без усяких емоцій;

5) наукові методи аналізу роботи для визначення кращих шляхів виготовлення продукції;103. Назвіть принципи школи наукового управління Ф. Тейлора:

1) вимір праці - вимір праці робочим часом;

2) влада й відповідальність;

3) єдність керівництва;

4) бюрократична система ієрархічна;

5) єдність розпорядження;

6) праця як індивідуальна діяльність.

104. Назвіть принцип кількісної школи:

1) люди в основному мотивуються соціальними потребами;

2) підвищення ефективності окремого працівника й організації в цілому на основі поведінкових наук;

3) інтеграція математичного аналізу й суб'єктивних рішень менеджера.105. Назвіть переваги дивізіональної структури управління:

1) єдність і чіткість розпорядкування;

2) поліпшення координації робіт;

3) контроль;

4) висока гнучкість.

106. Назвіть види, у яких виступає організаційне регламентування:

1) статут;

2) правило;

3) положення;

4) посадова інструкція;

5) наказ.107. Назвіть методи психологічного впливу:

1) соціологічні дослідження;

2) формування малих груп;

3) гуманізація праці.109. Назвіть представлення про об'єкт керування при використанні

процесного підходу:

1) підприємство як сукупність об'єкта й суб'єкта керування;

2) підприємство як відкрита система;

3) підприємство в мікро - і макросередовищу.

111. Назвіть вимоги до організації:

1) наявність, принаймні, двох людей, які вважають себе членами групи;

2) наявність, принаймні, трьох людей, які вважають себе членами групи;

3) наявність, принаймні, однієї мети, що приймають як загальну всі члени групи;

4) наявність членів групи, які працюють разом, щоб досягти значимої для всіх мети.

112. Назвіть складові внутрішнього середовища організації:

1) люди;

2) структура;

3) екологія;

4) задачі;

5) політика;

6) технологія;

7) цілі.113. Назвіть ресурси, що становлять об'єкт перетворення в організації:

1) матеріальні;

2) національні;

3) демографічні;

4) трудові;

5) фінансові;

6) природні;

7) інформаційні.114. Назвіть представлення про об'єкт управління при використанні

системного підходу:

1) підприємство як сукупність об'єкта й суб'єкта керування;

2) підприємство як відкрита система;

3) підприємство в мікро - і макро середовищу.117. Назвіть організаційні процеси як складову внутріорганізаційного

менеджменту:

1) технічні засоби;

2) комунікації;

3) прийняття рішень;

4) фінанси;

5) влада й вплив;

6) дозволу конфліктів.

120. Назвіть фактори зовнішнього середовища прямого впливу на організацію:

1) економіка;

2) споживачі;

3) екологія;

4) конкуренти;

5) НТП;


6) постачальники;

7) адміністративні країни.122. Чинники внутрішнього середовища організації:

1) місія, цілі, люди, технологія, структура;

2) конкуренти, постачальники, споживачі, профспілки;

3) цілі, завдання, структура, люди, технології.121. Назвіть ознаки до організації:

1) наявність, щонайменше, двох людин, які вважають себе членами групи;

2) наявність, щонайменше, п’яти людин, які вважають себе членами групи;

3) наявність, щонайменше, одної мети, яку сприймають як загальну всі члени групи;

4) наявність членів групи, які працюють разом, щоб досягти значимої для всіх цілі.
О.

130. Організаційні комунікації - це:

1) обмін ідеями, думками, почуттями між двома або більшою кількістю людей;

2) процес обміну інформацією між рівнями та ланками управління;

3) спосіб за допомогою якого люди поєднуються в організацію для досягнення загальної мети.


141. Основними напрямами управлінського обстеження є:


1) маркетинг;

2) фінанси;

3) операції;

4) людські ресурси;

5) культура та образ корпорації;

6) усі варіанти відповідей вірні.137. Основною метою комунікаційного процесу є:

1) забезпечення розуміння інформації, що є предметом обміну.

2) забезпечення повноти інформації, що є предметом обміну.

3) забезпечення вірогідності інформації, що є предметом обміну.П.
119. Перелічіть загальні характеристики організації:

1) наявність ресурсів;

2) взаємозв'язок із зовнішнім середовищем;

3) відсутність взаємозв'язку із зовнішнім середовищем;

4) горизонтальний поділ праці;

5) вертикальний поділ праці;

6) відсутність внутрішньої структури;

7) необхідність керування.124. Перелічіть загальні характеристики організації:

1) наявність ресурсів;

2) взаємозв’язок з зовнішнім середовищем;

3) відсутність взаємозв’язку з зовнішньою середою;

4)горизонтальний розподіл праці;

5) вертикальний розподіл праці;

6) відсутність внутрішньої структури;

7) необхідність управління.127. Прийняття управлінських рішень це:

1) максимілізація прибутку;

2) досягнення місії фірми;

3) вибір оптимального рішення з декількох альтернатив;

4) зростання іміджу фірми.140. Перелічіть думки Герцберга щодо мотивації персоналу:

1) потреби розподіляються на первинні та вторинні.

2) потреби розподіляються на гігієнічні фактори та мотиватори.

3) поведінка людини визначає сама нижня незадовільна потреба.

4) мотиватори активно впливають на поведінку людини.

151. Перешкодами в організаційних комунікаціях є:

1) перекручування повідомлень;

2) інформаційні перевантаження;

3) інформаційні бюлетені;

4) регулювання інформаційних потоків.

152. Підвищенню ефективності комунікацій сприяють:

1) регулювання інформаційних потоків;

2) використання емпатії;

3) виборче сприйняття;

4) фільтрація;

5) спрощення мови повідомлення.


Р.

108. Розпорядницький вплив - це:

1) акти одноособового впливу керівника на підлеглого;

2) форма колективного впливу на підлеглого.

С.
116. Сконструюйте визначення поняття «організація»:

1) переслідуючи досягнення певних цілей;

2) об'єкт і суб'єкт керування;

3) свідоме об'єднання людей;

4) горизонтальний поділ праці.

138. Сформулюйте визначення поняття „Лідерство„

1) це здатність;

2) чинити вплив;

3) проектувати ефективні організаційні структури;

4) на окремих працівників та їхні групи;

5) в процесі спрямування їх діяльності;

6) що враховують об’єктивні умови розвитку організації;

7) на досягнення цілей організації.143. Структура організації:

1) визначає горизонтальний розподіл праці – закріплення певної праці за спеціалістами служб або підрозділів.

2) взаємовідносини рівнів управління та видів робіт, закріплених за підрозділами.

3) функціональні обов’язки, закріплені за кожним керівником, і визначені їм повноваження.

4) всі відповіді вірні.

145. Стратегічне планування, як система – це:

1) Процес створення підтримки стратегічної-відповідності між цілями фірми її потенційними можливостями і шансами у сфері маркетингу;

2) Сукупність дій та рішень, здійснених керівництвом, які ведуть до розробки специфічних стратегій, призначених для того щоб допомогти організації досягнути цілей.

У.

3. Укажіть правильне визначення менеджменту


Менеджмент – це управління людськими відносинами в процесі виробничої діяльності
20. Укажіть, що є характеристикою неформальної організації

 1. соціальний контроль

 2. симпатія

 3. почуття належності

 4. спілкування

32. У якої з наведених структур основним недоліком можна вважати подвійну підпорядкованість виконавців?

 1. матрична

 2. дивізіональна

 3. лінійна

 4. функціональна

65. У відношенні до яких видів ресурсів не застосовується попередній контроль?


 1. людські ресурси

 2. матеріальні ресурси

 3. фінансові ресурси

 4. до всіх застосовується

66. У чому полягає призначення контролю?


 1. ліквідувати невизначеність у діяльності організації

 2. запобігати виникненню кризових ситуацій

 3. сприяти ефективній мотивації

 4. всі відповіді вірні

150. У чому полягає основна особливість поточного контролю.

1) здійснюється в ході виконання роботи

2) здійснюється за допомогою експертів

3) здійснюється по жорстко регламентованій процедурі

4) здійснюється за короткий проміжок часу129. У чому відмінність раціональних рішень і рішень заснованих на судженнях:

1) рішення засновані на судженнях, мають тільки 1 альтернативу;

2) раціональний підхід дозволяє будь-яке питання вирішити об’єктивно;

3) рішення, засновані на судженнях, приймається тільки на основі

судження, що воно правильне.

128. Ухвалення управлінського рішення – це::

1) вибір однієї з кількох можливих альтернатив;

2) моделювання та програмування;

3) колективне обговорення проблем;

4) результат послідовних кроків, що сприяють вирішенню проблеми.


Ф.

146. Формулювання місії має містити:

1) цілі фірми;2) чим займається фірма;

3) ставлення до зовнішнього середовища.
Щ.
4. Що не відноситься до груп управлінських ролей менеджерів, які виділив Г. Мінцберг?

координаційні ролі менеджера


17. Що не відноситься до загальних характеристик організації?


 1. наявність ресурсів

 2. необхідність управління

 3. горизонтальний розподіл праці

 4. соціальний контроль

29. Що не відноситься до форм прояву організаційно-адміністративних методів?

 1. обов’язковий наказ

 2. системи матеріального стимулювання

 3. консультації

 4. рекомендації

72. Що є засобом попереднього контролю в сфері фінансових ресурсів?

 1. відбір та підготовка кандидатів на виконання того чи іншого виду робіт

 2. встановлення партнерських стосунків з постачальниками

 3. бюджет

 4. всі відповіді вірні

49. Що не відноситься до етапів стратегічного планування?


 1. визначення місії організації

 2. оцінка та аналіз зовнішнього середовища

 3. встановлення стандартів

 4. аналіз стратегічних альтернатив

33. Що є базовим елементом процесу комунікації?

 1. зародження ідеї

 2. кодування та вибір каналу

 3. повідомлення

 4. декодування

35. Що не є етапом процесу комунікації?

 1. кодування та вибір каналу

 2. зародження ідеї

 3. “шуми”

 4. передача повідомлення

37. Що є етапом процесу комунікації?

 1. відправник

 2. канал

 3. декодування

 4. всі відповіді вірніЯ.
5. Які види управління прийнято розрізняти в науці?

всі відповіді вірні6. Яка з ролей менеджера не відноситься до міжособистісних ролей, виділених Г. Мінцбергом?

усувач перепон7. Яка з ролей менеджера відноситься до інформаційних ролей, виділених Г. Мінцбергом?

представник9. Який з наведених принципів відноситься до принципів, які сформулював А.Файоль?

корпоративний дух10. Яке з тверджень є принципом системного підходу до аналізу управлінських проблем?

взаємозв’язок організації із зовнішнім середовищем постає у вигляді стимулів та реакцій11. Який з наведених принципів управління не відноситься до принципів, які сформулював Ф. Тейлор?

 1. розподіл праці

 2. мотивація

 3. влада та відповідальність

 4. роль менеджера

12. Яка з наведених характеристик людини не відповідає концепції “Y” Д. МакГрегора?

 1. витрати фізичних та інтелектуальних сил природні для людини

 2. людині притаманні незначні амбіції та вона, головним чином, прагне захисту

 3. за відповідних умов людина прагне приймати на себе відповідальність

 4. винагорода має стати невід’ємною частиною успішної праці

13. Який з наведених принципів відноситься до принципів управління, сформульованих Ф.Тейлором?

 1. завдання-накази

 2. влада та відповідальність

 3. корпоративний дух

 4. порядок

14. Який з принципів побудови раціональної бюрократичної організації не відноситься до принципів, сформульованих М. Вебером?

 1. створення сфер компетенції

 2. формальна безособовість

 3. програми стимулювання

 4. кваліфікаційні вимоги

15. Яке з наведених положень відповідає сутності процесного підходу до управління?

 1. сукупність всіх управлінських функцій складає процес управління

 2. організація є системою відкритого типу

 3. оточення організації постає зовнішнім середовищем її функціонування

 4. використання ситуаційного мислення допомагає керівникам швидко орієнтуватись в проблемах організації

16. Яка з наведених характеристик відповідає концепції “Y” Д. Мак-Грегора?

 1. людині притаманне внутрішнє неприйняття праці

 2. людина, за відповідних умов, вчиться приймати на себе відповідальність

 3. людина прагне уникнути праці будь-яким шляхом

 4. людина віддає перевагу тому, щоб її контролювали

18. Який з факторів відноситься до мікромаркетингового середовища організації?

 1. технологія

 2. постачальники

 3. рівень безробіття

 4. темпи інфляції

19. Який з факторів не відноситься до внутрішнього середовища організації?

 1. цілі

 2. структура

 3. постачальники

 4. технології

21. Яке з визначень відповідає сутності поняття організація?

 1. організація – це процес, прийняття рішення

 2. організація – це сукупність прав, обов’язків, взаємовідносин менеджерів

 3. організація – це група людей зі спільними цілями

 4. всі відповіді вірні

22. Який з наведених факторів відноситься до внутрішнього середовища організації?

 1. постачальники

 2. споживачі

 3. технології

 4. контактні групи

24. Який з наведених факторів не відноситься до макросередовища організації?

 1. конкуренти

 2. політичні фактори

 3. демографічні фактори

 4. соціальні фактори

25. Який з методів не відноситься до економічних методів управління?

 1. планування

 2. нормування праці

 3. ціноутворення

 4. аналіз господарської діяльності

26. Яка з організаційних структур управління вимагає від керівника наявності значних знань за всіма функціями управління?

 1. лінійна

 2. лінійно-функціональна

 3. програмно-цільова

 4. дивізіональна

27. Який з наведених принципів не відноситься до принципів організаційних відносин?

 1. обмеженість норми управляємості

 2. єдиноначальність

 3. система матеріального стимулювання

 4. сполучення централізації та децентралізації

38. Яка з перепон на шляху міжособистісних комунікацій обумовлена впливом інтонації та жестів на розуміння змісту повідомлення?

 1. бар’єри, обумовлені сприйняттям

 2. семантичні бар’єри

 3. невербальні перепони

 4. погане слухання

39. Яка з перепон на шляху комунікацій відноситься до перепон в організаційних комунікаціях?

 1. інформаційні перевантаження

 2. незадовільна структура організації

 3. перекручення повідомлень

 4. всі відповіді вірні

41. Який з видів управлінських рішень не відноситься до рішень, характерних для функції планування?

 1. визначення основної мети організації

 2. визначення міри задоволення потреб підлеглих

 3. визначення поточних цілей та завдань організації

 4. визначення стратегії та тактики організації

42. Яка з моделей веде себе як реальний об’єкт, але не виглядає як він?

 1. фізична

 2. аналогова

 3. символічна

 4. математична

43. Який з видів рішень не відноситься до класифікації рішень в залежності від тривалості впливу?

 1. стратегічні

 2. тактичні

 3. загальні

 4. оперативні

30. Яка із наведених структур управління передбачає, що кожен орган управління спеціалізується на виконанні окремих організацій менеджменту?

 1. лінійна

 2. функціональна

 3. дивізіональна

 4. матрична

31. Яка з наведених структур управління передбачає, що головному керівникові при розробці конкретних рішень допомагає адміністративний апарат?

 1. лінійна

 2. дивізіональна

 3. лінійно-функціональна

 4. всі відповіді вірні

34. Яка з перепон на шляху комунікацій не відноситься до бар’єрів міжособистісних комунікацій?

 1. невміння слухання

 2. незадовільна структура організації

 3. поганий зворотній зв’язок

 4. невербальні перепони

36. Яка з перепон на шляху комунікацій обумовлена різним значенням, які приймають слова в залежності від конкретної ситуації?

 1. бар’єри, обумовлені сприйняттям

 2. невербальні бар’єри

 3. погане слухання

 4. семантичні бар’єри

44. Які з рішень характерні для функції контролю?

 1. визначення основної мети організації

 2. визначення потреб підлеглих

 3. визначення стратегії організації

 4. оцінка результатів виконання робіт

45. Які типи моделей використовуються в менеджменті?

 1. фізичні

 2. аналогові

 3. математичні

 4. всі використовуються

46. Яка з моделей представляє реальний об’єкт дослідження за допомогою збільшеної або зменшеної копії?

 1. фізична

 2. аналогова

 3. математична

 4. всі названі

50. Яка із позицій товару, згідно з матрицею БКГ, відповідає стадії виходу товару на ринок?

 1. “зірка”

 2. “собака”

 3. “дійна корова”

 4. “проблема”

51. Які види управлінської діяльності виділяють в рамках стратегічного планування?

 1. розподіл ресурсів

 2. адаптація до зовнішнього середовища

 3. внутрішня координація

 4. всі відносяться

48. Яка з типових моделей менеджменту використовується для визначення оптимальної кількості каналів обслуговування по відношенню до потреби в них?

 1. моделі теорії ігор

 2. моделі теорії черг

 3. моделі управління запасами

 4. всі названі моделі

55. Який із варіантів стратегії організації не відноситься до стратегій скорочення?

 1. стратегія ліквідації

 2. стратегія горизонтальної диверсифікації

 3. стратегія відсічення зайвого

 4. стратегія переорієнтації

56. Який з критеріїв відноситься до критеріїв вибору альтернативних стратегічних рішень?

 1. співвідношення стратегії, що аналізується, зі стратегічними факторами, отриманими в результаті SWOT–аналізу

 2. міра ризику даної стратегічної альтернативи

 3. оцінка реакції на дану стратегію зацікавлених груп мікро середовища організації

 4. всі критерії відносяться до критеріїв вибору альтернативних стратегічних рішень

57. Яка з потреб людини, визначених А. Маслоу, відносяться до первинних потреб?

 1. соціальні потреби

 2. потреби в безпеці

 3. потреби в повазі

 4. потреби в самоактуалізації

58. Яка з винагород не відноситься до категорії зовнішньої винагороди?


 1. заробітна платня

 2. додаткові відпустки

 3. відчуття належності до важливої справи

 4. пільги

59. Яка з винагород відноситься до категорії внутрішньої винагороди?

 1. заробітна платня

 2. додаткові відпустки

 3. відчуття належності до важливої справи

 4. пільги

60. Яка з потреб людини відноситься до вищого рівня ієрархії потреб А. Маслоу?

 1. фізіологічні потреби

 2. соціальні потреби

 3. потреби в самоактуалізації

 4. потреби у повазі

61. Які три потреби притаманні людям згідно з теорією Мак Клелланда?

 1. влада, успіх та повага

 2. влада успіх та належність

 3. влада, належність та повага

 4. успіх, повага та належність

62. Які фактори, згідно з теорією Ф. Герцберга, впливають на поведінку людини?

 1. гігієнічні

 2. гігієнічні та мотиваційні

 3. гігієнічні та природні

 4. гігієнічні, природні та мотиваційні

63. Яка теорія відноситься до процесуальних теорій мотивації?

 1. теорія А. Маслоу

 2. теорія Ф. Герцберга

 3. теорія справедливості

 4. всі названі теорії

64. Яка з наведених теорій відноситься до змістовних теорій мотивації?

 1. теорія очікування

 2. теорія Д. МакКлелланда

 3. модель Портера-Лоулера

 4. всі названі теорії

67. Які існують види контролю?

 1. поточний

 2. попередній

 3. заключний

 4. всі відповіді вірні

68. Якими особливостями відрізняється поточний контроль?

 1. виконується в ході проведення роботи

 2. виконується перед початком роботи

 3. виконується після завершення роботи

 4. всі відповіді вірні

69. Який з етапів входить до процесу контролю?

 1. визначення місії організації

 2. встановлення цілей організації

 3. встановлення стандартів виконання роботи

 4. всі відповіді вірні

70. Який з етапів не входить до процесу контролю?

 1. вимірювання реального виконання

 2. розпізнавання відхилень

 3. здійснення корекції

 4. аналіз факторів зовнішнього середовища

71. Яку з ліній поведінки обирає менеджер, якщо в процесі контролю виявилось, що виконання роботи відповідає стандартам?

 1. усунути перепони, які заважають виконанню роботи

 2. занизити стандарти

 3. не вживати ніяких заходів

 4. всі відповіді вірні

77. Яка з наведених форм влади заснована на впевненості виконавця в тому, що йому допоможуть задовольнити яку-небудь з його потреб?

 1. законна влада

 2. влада, заснована на примушуванні

 3. експертна влада

 4. влада, заснована на винагороді

78. Яка з наведених форм влади заснована на впевненості виконавця в тому, що його можуть покарати, або позбавити можливості задовольнити яку-небудь з його потреб?

 1. законна влада

 2. влада, заснована на примушуванні

 3. експертна влада

 4. влада, заснована на винагороді

79. Який зі стилів керівництва повністю зосереджений на виробничих завданнях та ігнорує особисті інтереси виконавців?

  1. авторитарний

  2. демократичний

  3. ліберальний

  4. всі варіанти вірні

80. Який зі стилів керівництва в рівній мірі враховує виробничі завдання та особисті інтереси виконавців?

 1. авторитарний

 2. демократичний

 3. ліберальний

 4. всі варіанти вірні

73. Яка з наведених форм влади заснована на впливі за допомогою харизми?


 1. законна влада

 2. еталонна влада

 3. експертна влада

 4. влада, заснована на винагороді

74. Який зі стилів керівництва повністю зосереджений на особистих інтересах виконавців?

 1. авторитарний

 2. демократичний

 3. ліберальний

 4. всі варіанти вірні

75. Яка з наведених форм влади заснована на впевненості виконавця в тому, що його обов’язком є виконання волі керівника?

 1. законна влада

 2. еталонна влада

 3. експертна влада

 4. влада, заснована на винагороді

76. Яка з наведених форм влади заснована на впевненості виконавця в тому, що його керівник володіє унікальними спеціальними знаннями?

 1. законна влада

 2. еталонна влада

 3. експертна влада

 4. влада, заснована на винагороді

132. Які з наведених теорій відносять до ситуаційних теорій лідерства?

1) двомірна теорія лідерства Р. Блейка й Д. Мутона;

2) теорія справедливості;

3) модель керівництва Ф. Фідлера;

4) теорія життєвого циклу П. Херсі і К. Бланшара;

5) теорія Врумма і Йєттона.


133. Який(які) погляд(и) панував(ли) у перших школах менеджменту, на початку ХХ століття?


1) ефективність вимірюється здатністю організації виготовляти продукцію з найменшими витратами;

2) ефективність підвищується за умов можливості реалізації працівниками своїх здібностей;

3) ефективність великою мірою залежить від технології, що застосовується в організації;

4) найважливішим чинником підвищення ефективності є інформаційні технології.147. Яка з наведених характеристик відповідає концепції “Y” Д. МакГрегора?

1) людині притаманне внутрішнє не прийняття праці;

2) людина, за відповідних умов, вчиться приймати на себе відповідальність;

3) людина прагне уникнути праці будь-яким шляхом;

4) людина віддає перевагу тому, щоб її контролювання.

144. Які різновиди дивізіональних організаційних структур Ви знаєте?

1) лінійно-функціональна структура;

2) регіональна структура;

3) з обмеженим функціоналізмом;

4) орієнтована на споживача;

5)функціональна структура;

6) програмно-цільова структура;

7) продуктова структура.


139. Який(які) погляд(и) панує(ють) у сучасному менеджменті?


1)ефективність вимірюється здатністю організації виготовляти продукцію з найменшими витратами;

2) ефективність підвищується за умов можливості реалізації працівниками своїх здібностей;3) ефективність великою мірою залежить від технології, що застосовується в організації;

4) найважливішим чинником підвищення ефективності є інформаційні технології.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка