Уроки української мови та літератури на сайті "Шкільне життя" зміст усі уроки української мови та літератури на сайті "Скачати 295.51 Kb.
Дата конвертації16.04.2016
Розмір295.51 Kb.
#10496
ТипУрок
2015/2016 н. р.

Усі уроки української мови та літератури на сайті "Шкільне життя"ЗМІСТ

Усі уроки української мови та літератури на сайті "Шкільне життя" 1 1. Українська література (профільний рівень) . . .102


  1. c:\users\f013~1\appdata\local\temp\finereader11\media\image1.jpeg 1. к л а с Українська мова (122 год, 3,5 год на тиждень)

 1. (10 год - резерв годин для використання на розсуд учителя)

 2. Календарно-тематичне планування для 5-го класу складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова: 5—9 класи / Г.Т. Шелехова, Т.Д. Гнаткович, Н.Б. Коржова, В.І. Ново- сьолова, М.І. Пентилюк, А.С. Пономаренко, К.В. Таранік-Ткачук. - К., 2013.

 1. семестр


  1. Пор.

  1. Дата

  1. Тема уроку

  1. Примітки

  1. 1  1. Вступ. Значення мови в житті людини й суспільства. Українська мова - державна мова України.  1. 2  1. Урок мовленнєвого розвитку. Загальне уявлення про мовлення як діяльність. Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), особливості їх. Навчальне аудіювання.  1. Повторення вивченого в початкових класах  1. 3  1. Частини мови; основні способи розпізнавання їх. Уживання однієї частини мови в значенні іншої.  1. 4  1. Іменник. Велика буква і лапки в іменниках. Літери, що позначають голосні звуки в закінченнях іменників.  1. 5  1. Прикметник. Літери, що позначають голосні звуки у відмінкових закінченнях прикметників.  1. 6  1. Урок мовленнєвого розвитку. Різновиди мовленнєвого спілкування: усне й письмове, монологічне й діалогічне. Мета спілкування й адресат мовлення, основні правила спілкування (практично).  1. 7  1. Числівник.  1. 8  1. Займенник.  1. 9  1. Урок мовленнєвого розвитку. Текст як продукт мовленнєвої діяльності. Змістова й композиційна єдність, зв’язність тексту. Тема, основна думка тексту, мікротема. Будова тексту (зачин, основна частина, кінцівка); абзац. Ключові слова втексті. Простий план готового тексту.  1. 10  1. Урок мовленнєвого розвитку. Усна й письмова форми тексту (висловлювання). Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру.

  1. 11-12  1. Дієслово. Літери, що позначають голосні звуки в особових закінченнях дієслів. Не з дієсловами. Правопис -шся, -ться в кінці дієслів.  1. 13  1. Прислівник. Правопис вивчених прислівників. Апостроф. Знак м’якшення.  1. 14  1. Урок мовленнєвого розвитку. Ознайомлення з розмовним, науковим і художнім стилями, сферою використання їх.  1. 15  1. Прийменник. Написання прийменників з іншими частинами мови. Сполучник. Використання прийменників та сполучників і, й, та, а, але для зв’язку слів у реченні.  1. 16  1. Контрольна робота. Повторення вивченого в початкових класах; текст (тестування).  1. Відомості з синтаксису й пунктуації'  1. 17-18  1. Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова й речення. Головне й залежне слово у словосполученні. Граматична помилка та умовне позначення її (практично).  1. 19  1. Урок мовленнєвого розвитку. Типи мовлення (різновиди текстів): розповідь, опис, роздум. Особливості побудови розповіді на основі власного досвіду.  1. 20  1. Урок мовленнєвого розвитку. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису предмета.  1. 21  1. Речення, його граматична основа (підмет і присудок). Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення).  1. 22-23  1. Урок мовленнєвого розвитку. Ознайомлення з вимогами до мовлення (змістовність, логічна послідовність, багатство, точність, виразність, доречність, правильність). Помилки в змісті й побудові висловлення (практично). Аналіз переказу.  1. 24  1. Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні (повторення).  1. 25  1. Види речень за емоційним забарвленням: окличні і неокличні (повторення).  1. 26-27  1. Розділові знаки в кінці речень (повторення). Пунктуаційна помилка та її практичне позначення (практично).  1. 28  1. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина.  1. 29  1. Урок мовленнєвого розвитку. Усний докладний переказ тексту наукового стилю.  1. 30  1. Другорядні члени речення. Означення. Способи вираження означень.  1. 31  1. Другорядні члени речення. Додаток. Способи вираження додатків. Засвоєння складних випадків слововживання.  1. 32  1. Другорядні члени речення. Обставини. Способи вираження обставин. Тренувальні вправи на визначення другорядних членів речення.  1. 33  1. Урок мовленнєвого розвитку. Відповідь на уроках української мови та інших предметів (за поданим планом або таблицею) у науковому стилі. Відгук про висловлення товариша.  1. 34  1. Контрольна робота. Словосполучення і речення (тестування).  1. 35  1. Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Кома між однорідними членами речення.  1. 36-37  1. Узагальнювальне слово при однорідних членах речення. Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами.  1. 38  1. Звертання. Роль звертань у реченні (практично). Розділові знаки при звертанні (повторення). Непоширені й поширені звертання.  1. 39-40  1. Уроки мовленнєвого розвитку. Контрольний переказ тексту.  1. 41-42  1. Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами та сполученнями слів (практично). Виділення вставних слів на письмі. Аналіз контрольного переказу.  1. 43  1. Контрольна робота. Просте ускладнене речення. Контрольне аудіювання.  1. 44-45  1. Складні речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв’язком. Кома між частинами складного речення, з’єднаними безсполучниковим і сполучниковим зв’язком.  1. Пряма мова. Діалог  1. 46-47  1. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові. Синонімічність речень із прямою і непрямою мовою.  1. 48  1. Контрольний диктант. Тренувальні вправи за вивченими темами.  1. 49  1. Діалог Розділові знаки при діалозі.  1. 50  1. Контрольна робота. Складне речення. Пряма мова. Діалог (тестування).  1. 51  1. Урок мовленнєвого розвитку. Лист рідним, друзям. Адреса. Оформлення конверта. Розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної з життєвим досвідом учнів.  1. 52  1. Пряма мова. Діалог (тренувальні вправи).  1. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія  1. 53  1. Звуки мови й звуки мовлення. Голосні і приголосні звуки. Приголосні дзвінкі і глухі; вимова звуків, що позначаються буквами г і ґ.

  1. 54  1. Приголосні тверді і м’які. Удосконалення вміння правильної вимови голосних і приголосних звуків.  1. 55-56  1. Позначення звуків мовлення на письмі. Українська абетка. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення літер я, ю, є, ї та щ (повторення).  1. 57  1. Склад. Основні правила переносу.  1. 58-59  1. Уроки мовленнєвого розвитку. Письмовий твір-опис тварини в художньому стилі.  1. 60  1. Наголос. Орфоепічний словник і словник наголосів. Орфоепічна помилка (практично). Аналіз твору.  1. 61  1. Контрольна робота. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія (тестування).
 1. семестр


  1. 62-63  1. Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Ненаголо- шені голосні [е], [и], [о] в коренях слів.  1. 64  1. Позначення на письмі ненаголошених голосних [е], [и] та [о] перед складом з наголошеним [у] в коренях слів. Орфографічна помилка (практично).  1. 65  1. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом. Орфографічний словник. Орфограма (практично), умовне позначення її.  1. 66  1. Тренувальні вправи. Удосконалення вмінь записувати слова у фонетичній транскрипції. Фонетичний розбір слів.  1. 67-68  1. Уподібнення приголосних звуків. Вимова префіксів з-, с-, роз-, без-.  1. 69  1. Спрощення у групах приголосних.  1. 70-71  1. Уроки мовленнєвого розвитку. Докладний переказ тексту з елементами роздуму (усно й письмово).  1. 72  1. Основні випадки чергування у - в, і - й. Аналіз переказу.  1. 73-74  1. Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків (практично). Чергування [о] - [а], [е] - [і], [е] - [и]; [о], [е] з [і]; [е] - [о] після [ж], [ч], [ш]; [и], [і] після [ж], [ч], [ш], [шч]; [г], [к], [х] - [ж], [ч], [ш] - [зґ], [цґ], [сґ].  1. 75-76  1. Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Правила вживання знака м’якшення.  1. 77  1. Контрольна робота. Фонетика. Орфоепія. Орфографія (тестування)  1. 78  1. Правила вживання знака м’якшення.  1. 79-80  1. Правила вживання апострофа. Правильна вимова та написання слів з апострофом.

  1. 81-82  1. Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків.  1. 83  1. Урок мовленнєвого розвитку. Складання діалогів етикетного характеру, діалог-розпитування.  1. 84  1. Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): правопис знака м’якшення й апострофа; подвоєння букв у загальних і власних назвах. Словник іншомовних слів.  1. 85  1. Написання літер и, і, у словах іншомовного походження.  1. 86  1. Контрольний диктант. Навчальне читання мовчки.  1. Лексикологія  1. 87  1. Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова. Ознайомлення з тлумачним і перекладним словниками.  1. 88  1. Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях (повторення). Лексична помилка (практично).  1. 89  1. Урок мовленнєвого розвитку. Докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису предмета.  1. 90  1. Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова.  1. 91  1. Групи слів за значенням. Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів.  1. 92  1. Урок мовленнєвого розвитку. Усний твір-опис предмета за картиною.  1. 93  1. Групи слів за значенням. Антоніми. Ознайомлення зі словником антонімів.  1. 94  1. Групи слів за значенням. Омоніми. Пароніми.  1. 95-96  1. Уроки мовленнєвого розвитку. Контрольний переказ тексту.  1. 97-98  1. Використання слів відповідно до значення їх. Аналіз переказу. Лексичний розбір слова.  1. 99  1. Контрольна робота. Лексикологія (тестування).  1. Будова слова. Орфографія  1. 100-101  1. Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення - значущі частини слова (повторення і поглиблення відомостей). Спільно- кореневі слова й форми слова. Контрольне читання мовчки.  1. 102  1. Незмінні і змінні слова.  1. 103-104  1. Правопис значущих частин слова (повторення). Написання префіксів з- (зі-, с-).  1. 105-106  1. Правопис значущих частин слова (повторення). Написання префіксів роз-, без-.  1. 107  1. Урок мовленнєвого розвитку. Усний твір-оповідання про випадок із життя.

  1. 108  1. Урок мовленнєвого розвитку. Письмовий твір-розповідь на основі власного досвіду в художньому стилі.  1. 109-110  1. Вимова і написання префіксів пре-, при-, прі-.  1. 111  1. Контрольна робота. Будова слова. Орфографія (тестування).  1. Повторення й узагальнення в кінці року  1. 112-113  1. Синтаксис і пунктуація.  1. 114-115  1. Уроки мовленнєвого розвитку. Контрольний твір.  1. 116  1. Урок мовленнєвого розвитку. Аналіз контрольного твору. Робота над виправленням помилок і вдосконаленням написаного.  1. 117-118  1. Лексикологія.  1. 119  1. Будова слова й орфографія.  1. 120-121  1. Фонетика і графіка. Орфоепія й орфографія.  1. 122  1. П ідсу м ко во - уза гал ьню вал ьнийурок.


 1. c:\users\f013~1\appdata\local\temp\finereader11\media\image2.jpeg 1. к л а с Українська література (70 год, 2 год на тиждень)

 1. Календарно-тематичне планування для 5-го класу складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладі

Каталог: uploads -> editor
editor -> Красноармійський відділ освіти методичний кабінет адаптація п’ятикласників до навчання в умовах впровадження державного стандарту загальної середньої освіти
editor -> Розвиток позитивної навчальної мотивації учнів у системі креативної освіти реалізується в рамках роботи над обласною науково-методичною проблемою „Інноваційні технології креативної регіональної освіти”
editor -> Мотивація як рушійна сила самовдосконалення
editor -> Закон України «Про освіту» «Підготовка педагогічних і науково-педагогічних працівників, їх професійне самовдосконалення важлива умова модернізації освіти» Національна доктрина розвитку освіти
editor -> Педагогічна рада «удосконалення самоосвіти вчителя» Форма проведення – ділова гра
editor -> Готовність педагога до іноваційної діяльності маховська Ірина Геннадіївна
editor -> Неуспішні діти Чому дитина погано вчиться?
editor -> Прийоми роботи з девіантними дітьми Індивідуальний педагогічний вплив
editor -> Швидка психологічна допомога у знз допоможемо разом! м. П’ятихатки 2014 зміст
editor -> «Система роботи соціального педагога щодо профілактики негативних явищ в учнівському середовищі»

Скачати 295.51 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка