Уроки співтворчості: дітей і вчителяСкачати 84.63 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір84.63 Kb.


Уроки співтворчості: дітей і вчителя
Роздуми про те, що уроки літератури вирізняються з поміж усіх інших шкільних занять, не потребує доказів. Література допомагає у формуванні світогляду, характеру й особистісних якостей та естетичних смаків дітей, пропонує читачам пізнати неосяжний світ, відшукати себе в ньому, осмислити людські стосунки і знайти шлях до істини, мудрості і краси. Особливо цінним є те, що на уроці світової літератури не просто відбувається знайомство учнів з новим художнім твором, а здійснюється багатогранне спілкування: текст (письменник або письменники) – учитель – учні. Долаючи тисячоліття, до сьогоднішніх школярів доходять думки й почуття найталановитіших творців, майстрів слова, а вчитель разом з учнями-читачами вступають у спілкування з автором та героями твору, «мандрують» їхньою епохою. Все це допомагає зрозуміти «душу» книги,

виховати у дітей повагу до культурної спадщини різних народів, усвідомити своєрідний шлях кожної окремої літератури й водночас побачити загальні літературні закономірності світового мистецтва.

Уроки світової літератури допомагають формувати гуманістичний світогляд, гуманітарну свідомість, інтелект та творчу особистість учня, яких сьогодні так не вистачає у нашому глобалізованому суспільстві.

Яким же має бути цей урок, аби зворушити душу читача-підлітка, пробудити в ньому кращі людські якості. Над цим питанням задумувались досвідчені вчені-методисти і вчителі-практики впродовж двадцятого століття, особливо ж цікавим було його обговорення в останні 15 років. Більшість науковців та педагогів дійшли спільної думки, що урок літератури має бути співтворчістю вчителя та учнів. Як учень, так і вчитель повинні долати труднощі і йти до висот духу, від мистецтва слова – до мистецтва життя.

Грузинський педагог Ш. Амонашвілі висловлював таку думку: «Учитель мусить обирати для себе високу мету, тому що тільки тоді він матиме змогу піднести своїх учнів і піднесеться сам. Така мета зробить учителя оптимістом, романтиком, він буде завжди в пошуку і буде здатним створити неможливе». Вчителя можна порівняти з художником. Маляр не просто відтворює картини життя, а передає свої враження від нього. Так і вчитель: він не просто викладає літературу, а передає учням свої враження від того чи іншого твору.

Поети і художники пробуджують духовність на землі, а учителі покликані вказувати шлях... Педагог – це також творча особистість, яка глибоко, як і митець, відчуває світ, а також свій зв'язок з ним і прагне навчити цьому своїх учнів. Учитель-словесник одночасно виступає в декількох іпостасях: він і літературознавець, здатний осягнути й пояснити глибину, сутність художнього твору, і сценарист, що складає сценарій майбутнього уроку, і виконавець, що втілює його в життя, і режисер, що вміло диригує ходом заняття, і актор, читання якого приносить учням-слухачам насолоду.

Учитель думає як підготувати учнів до сприйняття художнього твору, як розпочати знайомство з ним. Цей етап має викликати зацікавленість учнів, здатність до сприйняття авторської думки. Тут важливо створити атмосферу емоційного співпереживання, налаштувати на певну тональність, підготувати учнів до душевного співпереживання під час читання літературного твору. Дорослим варто пам’ятати, що настрій на розумову працю неможливо здійснити без емоційної домінанти. В цьому допоможуть різноманітні методи та прийоми, використання нетрадиційних форм і методів роботи: проблемна ситуація, прослуховування різних записів, виразне читання творів; перегляд книжкових експозицій, кадрів діа-, кіно- чи відеофільмів, фотографій, ілюстрацій до творів чи репродукцій картин. Але, безумовно, ефективним прийомом завжди є яскраве, поетичне, схвильоване й особистісно значуще слово вчителя.

Завдання вчителя світової літератури полягає в тому, щоб не допускати на урок «розумове ледарство», яке В. О. Сухомлинський вважав небезпекою, бо воно розбещує, морально калічить людину. Посилення розвиваючої та виховної функції предмета значною мірою розв’язується за допомогою різних форм навчальної діяльності всіх учнів. Індивідуальні, диференційовані та інші завдання створюють сприятливі умови для розвитку самостійності мислення кожного учня, мовленнєвої активності, наполегливості тощо.

У виборі структури уроку словесник повинен також враховувати емоційно-естетичну чутливість учнів, вплив навчального матеріалу на моральну сферу особистості, оскільки головне у викладанні літератури – художній аналіз морального досвіду людини.

Урок літератури, де відбувається проста передача інформації, уже не задовольняє ні вчителя, ні учня. Адже, щоб отримати глибокі і міцні знання, треба добре працювати. Завдання вчителя літератури – виховати особистість, здатну сприймати, розуміти красу і будувати своє життя за її законами. Випускник освітнього закладу має бути людиною з творчими життєвими орієнтаціями, наділеною розвиненим естетичним смаком і широкими культурно-пізнавальними інтересами. В цьому випадку на допомогу приходить нетрадиційна методика.В арсеналі словесника завжди знайдуться бесіди, що викликають проблемні запитання; диспути,

які хвилюють дітей, рольові навчальні ігри, прес-конференції, вікторини, уроки-семінари, теле-, кіноуроки, творчі завдання та інші активні технології.

Однією із специфічних проблем викладання світової літератури є великий за обсягом матеріал та обмежена кількість годин на його вивчення, тому вчителю варто замислитися над різноманітними формами організації навчальної роботи. Особливо ефективними є нетрадиційні підходи до організації навчальної діяльності на уроках і в позаурочний час. Під час вивчення біографії письменника доцільними будуть проблемні запитання, що спрямовуватимуть мислення учнів, цитування уривків автобіографії митців та художньо-біографічних творів про них, спогади сучасників, щоденникові записи. Ефективною може стати літературно-музична композиція, побудована на віршах поета, що розкривають сутність його життя та творчості, або на таємницях життєвої долі.

Інтерес учнів до вивчення біографії письменника викликають дослідницькі і творчі завдання. Наприклад, можна розповісти про життя і творчість письменника у формі рольової театралізованої гри «Письменник очима своїх героїв». Ефективною формою знайомства з творчим шляхом письменника може стати літературна екскурсія – очна та заочна. Вона теж задіє не лише мислення учнів, а й уяву та емоційну сферу особистості. Доречним тут буде використання епістолярних, мемуарних документів, фотографічних матеріалів, які можуть зібрати учасники навчальної рольової гри.

Але тут потрібне застереження, щоб урок літератури не перетворився на позакласний захід: перевантаження зайвими формами роботи також не допустиме. Урок не повинен перетворюватись на калейдоскоп.

Однією з найбільш гострих проблем у викладанні зарубіжної літератури залишається проблема аналізу літературного твору.

І науковці, і вчителі – практики шукають оптимальні шляхи вирішення цієї проблеми, розробляючи новітні технології, вдаючись до реконструкцій вже відомих у методиці навчальних засобів, що мають слугувати меті підвищення ефективності уроку літератури. До останніх можна віднести наочні засоби навчання, а серед них – схематичну наочність, яка сьогодні набуває особливого статусу.

Сучасна ж педагогічна практика доводить, що схематична наочність може ефективно використовуватись не тільки під час аналізу художнього твору, а й вивчення оглядової теми, біографії письменника, питань теорії літератури.

Доцільність використання схем на уроках літератури аргументується такими факторами, як: • економічний та чіткий розподіл навчального часу;

 • можливість зосередитись на головному;

 • вивільнення від рутинної роботи по виявленню логіки взаємозв'язків героїв і подій;

 • можливість зануритись у текст, дати напрямок логічному ланцюжку міркувань.

Окрім того, робота зі схемою на уроці дає можливість учителю розвивати у учнів такі форми мислення як аналіз, синтез, порівняння, абстрагування. Розвивається асоціативне мислення і виробляється вміння систематизувати, узагальнювати навчальний матеріал, і, нарешті, використання схем, як різновид наочних посібників, сприяє кращому сприйняттю, розумінню та запам’ятовуванню навчального матеріалу.

Ось декілька схем, які допоможуть в роботі:Яким же має бути урок літератури, аби зворушити душу підлітка, пробудити в ньому кращі людські якості? Важливо створити на уроці такий психологічний мікроклімат, який спонукає учнів до співпраці, до співрозмови, до відвертого діалогу, до бажання відкрити свою душу, висловити свої думки, почуття. І завжди зберігати право учня на власну думку, на свої переконання, щоб, вивчаючи на уроках шедеври світової літератури, виховувати справжню шляхетність і толерантність. Такі уроки можна назвати: уроки співтворчості дітей і вчителя.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ :

 1. Аніскіна Н. О. Технологія планування стратегічних змін / Н. О. Аніскіна. – Харків: Основа, 2005. –12-16с.

 2. Беспалько В.П. Слагаемые педагогические технологии/М.: Педагогика, 1989 г.

 3. Бікбаєва Л. Про вивчення, узагальнення та впровадження прогресивного педагогічного досвіду / Методичні рекомендації.- К.: 2005.

 4. Буряк С. Д. Острова Г.О.Інтерактивні й нестандартні уроки світової літератури/ С. Буряк, Г.Острова.- Харків: Основа, 2005.

 5. Ващенко Г. Загальні методи навчання /Підручник для педагогів.- К.: 1997.

 6. Ганич Н.І. Хитро, мудро, невеликим коштом…/ Урок-аукціон.- Ж.: Всесвітня л-ра, 1998.- №5.- 41с.

 7. Гладишев В.В. Впізнай героя / В.Гладишев, Т.Гренцева.- Ж.: Всесвітня л-ра, 2000.- №5.– 33с.

 8. Гін А.О. Прийоми педагогічної техніки/Посібник для учителів. – Луганськ: 2004

 9. Гура О.І. Педагогіка вищої школи / Навч.посіб.- К.: 2005.

 10. Денисюк Л. Формуємо творчу особистість / К.: 2007.

 11. Журова Л.Е. Літературний брейн-ринг / Ж.: Всесвітня л-ра, 2000.- №5.-29с

 12. Кнодель Л.В. Педагогіка вищої школи / Посібник.- К.:2008.

 13. Концепція громадянського виховання особистості умовах розвитку української державності / Проект.- Інформаційний збірник Міністерства освіти України,2000. - №22.- 3с.

 14. Курлянд З.Н. Професійна усталеність вчителя / Основа його педагогічної майстерності.- Навч. посіб. – Одеса: 1995.

 15. Логінов А.Ю. Психолого-дидактичні прийоми активізації навчальної діяльності учнів на уроках світової л-ри / Ж.: Всесвітня л-ра, 1997.- №11.- 2с.

 16. Маркевич Н. Вечно живая, вечно поющая лирика / Урок-литературный салон, посвященный творчеству А.Фета.- Ж.:Всесвітня л-ра, 2000.- №4.-5с.

 17. Макаренко А.С. Некоторые выводы из моего педагогического опыта. Педагогические сочетания : 8 т.- 1984.

 18. Місюченко Н. Впровадження у навчально-виховний процес прогресивного досвіду / К.:2005.

 19. Міщик Л.І. Загальна педагогіка / Навчально-методичний посібник.-Запоріжжя: 2007.

 20. Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі / Навчальний посібник.- К.:2007.

 21. Онищук В.О.Урок в сучасній школі / Москва: Просвещение, 1986.

 22. Олексюк Л. Р. Методика використання інноваційних технологій, як засіб розвитку творчої особистості і пізнавального інтересу учнів на уроках світової літератури. Режим доступу \\ metodportal.net/system/files/mp/2013/02/15067/proekt_iz_sv...

 23. Палійчук Н.Основні напрямки методичної роботи в навчальному закладі.Методичнірекомендації./Н.Палійчук,С.Комісарова,Т.Караванова-Завучу: 2009.

 24. Пометун О. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання/ О.Пометун, Л.Пироженко.- К.: 2005.

 25. Руснак Т. Методика вивчення та узагальнення педагогічного досвіду / К.: 2007.

 26. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи / Навч.посіб.-К.: Академвидав, 2006.

 27. Фіцула М.М. Педагогіка / Навчальний посібник.- К.: 2007.

 28. Чепурна Н. Впровадження у практику досягнень науки та передового педагогічного досвіду / К.: 2007.

 29. Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе/ М.: 1996

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка