Урок (поради педагогам) Розробила: Мелешкова Л.І. методистСторінка3/3
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.53 Mb.
1   2   3

За рівнем:

Постійне

Періодичне

Розробляється та проводиться на рівні навчальної групи або групи учнів (оцінки за види роботи на уроці та домашні завдання)

Розробляється та проводиться на обласному або національному рівнях (іспити або тести)

Розробляється та проводиться на рівні уроку
За частиною:

Постійне

Періодичне

Проводиться протягом навчального року (оцінки за види роботи на уроці та домашні завдання)

Проводяться через певні інтервали часу протягом навчального року (тести) та наприкінці (іспити)

За місцем:

Вхідне та діагностичне

Розвивальне

Державна підсумкова атестація

Вхідне оцінювання проводиться на початку періоду навчання для того, аби встановити, яких підходів та засобів потребує учень для досягнення навчальних цілей. Діагностичне оцінювання виступає еквівалентом вхідного, є віднаходженням позитивних та негативних факторів для досягнення учнем подальшого прогресу

Застосовується всередині періоду навчання для встановлення успіхів, досягнутих учнем щодо мети навчання

Проводиться після закінчення навчання або навчальної програми на етапі прийняття рішення щодо видачі свідоцтва або присвоєння кваліфікації


1.7. Педагогічні технології

Технологія – це сукупність методів і процесів у певній галузі, а також науковий опис способів виробництва.

Класифікація педагогічних технологій (за В.Химинцем)

Типи технологій

Ознаки технологій

Структурна-логічні технології

Поетапна організація навчання, що забезпечує логічну послідовність постановки і розв’язання дидактичних завдань на основі відбору їх змісту, форм, методів і засобів навчання на кожному етапі з урахуванням поетапної діагностики результатів

Інтеграційні технології

Дидактичні схеми, що забезпечують інтеграцію міжпредметних знань і вмінь, різноманітних видів діяльності на рівні інтегрованих курсів, навчальних тем, уроків, навчальних днів там інших тем і форм організації навчання

Ігрові технології

Дидактичні системи використання різноманітних ігор, під час виконання яких формується уміння вирішувати завдання на основі компромісного вибору (театралізовані, ділові та ролеві ігри, імітаційні вправи, індивідуальний тренінг, розв’язання практичних ситуацій і задач, комп’ютерні програми тощо)

Тренінгові технології

Система діяльності для відпрацювання певних алгоритмів вирішення типових практичних завдань, у т.ч. за допомогою комп’ютера (психологічні тренінги інтелектуального розвитку, спілкування, розв’язання управлінських задач)

Інформаційно-комунікаційні технології

Реалізуються в дидактичних системах комп’ютерного навчання на основі діалогу «людина - комп’ютер» за допомогою різноманітних навчальних програм (тренінгових, контролюючих, інформаційних тощо)

Діалогові технології

Сукупність форм організації і методів навчання, заснованих на діалоговому мисленні у взаємодіючих дидактичних системах суб’єкт - суб’єктного рівня (учень – викладач, учень – автор, викладач – автор тощо). Діалогові форми вважаються найбільш поширеними серед інших сучасних технологій.


Інтерактивні технології кооперативного навчанняТехнології

Коли доцільно використовувати

Що формує в учнів

1.

Робота в парах

Під час засвоєння, закріплення, перевірки знань тощо

Сприяє розвитку навичок спілкування

2.

Ротаційні (змінювані) трійки

Під час закріплення та засвоєння нового матеріалу з метою його ґрунтовного аналізу й осмислення

Сприяє розвитку навичок спілкування; формує вміння аналізувати

3.

«Два – чотири- всі разом»

Під час закріплення та засвоєння нового матеріалу з метою його ґрунтовного аналізу й осмислення

Сприяє розвитку спілкування в групі

4.

«Карусель»

Під час інтенсивної перевірки обсягу й глибини наявних знань

Розвиває вміння аргументувати власну позицію

5.

Робота в малих групах.

Варіанти організації роботи груп: «Діалог», «Синтез думок», «Спільний проект», «Пошук інформації», «Коло ідей»Під час закріплення вмінь і навичок

Сприяє розвитку спілкування в групі. Висловлювання власної думки

6.

Обговорення проблеми в загальному колі. Варіанти технології «Мікрофон», «Незакінчені речення»

Під час вивчення складних або проблемних питань у навчальному матеріалі, мотивації пізнавальної діяльності, актуалізації опорних знань

Сприяє розвитку вміння вільно висловлювати власні ідеї, розвиває вміння говорити коротко, але по суті й переконливо

7.

«Мозковий штурм»

Під час засвоєння вмінь та навичок, розв’язування складних задач або для пошуку різних способів розв’язування однієї задачі

Сприяє розвитку уяви та творчості, формує вміння чітко висловлювати свою думку

8.

«Навчаючи вчусь»

(«Кожен учить кожного», «Броунівський рух»)Під час вивчення великого обсягу інформації, узагальнення та повторення вивченого

Підвищує інтерес до предмета, формує вміння структурувати, узагальнювати, аналізувати матеріал

9.

«Ажурна пилка» («Мозаїка», «Джиг-со»)

Під час вивчення великого обсягу матеріалу за короткий час

Сприяє формуванню навичок самостійної роботи1.8. Плани уроків
План – конспект уроку є обов’язковим документом педагога. Підготовка до уроку, розробка тактичного і передбачення стратегічного його плану – це творчий та індивідуальний процес. Питання про зміст, структуру, обсяг і послідовність підготовчої роботи педагога свої.

Важливі моменти підготовки до уроку розкрив В.О.Сухомлинський, залишивши нам цінні поради. Ось що він писав про творчого педагога.

«Справжній майстер педагогічного процесу, який знає незмірно більше, ніж вивчається в школі, не дає в поурочному плані викладу нового матеріалу. Він продумує розповіді, готує наочні посібники, приклади і задачі. Усе це немає потреби записувати в поурочний план. Його поурочний план – це не зміст розповіді (лекції, пояснення), а замітки про деталі педагогічного процесу на уроці, необхідні для керівництва розумовою працею учнів».

Педагогу-початківцю слід дотримуватись певних етапів у підготовці до уроку: вивчення навчальної програми4 вивчення методичної літератури; аналіз матеріалу конкретного уроку в підручнику, підготовка засобів навчання; розробка плану уроку.

Ведучі мову про плани уроків, слід ураховувати, що важливі не стільки плани, скільки процес моделювання завтрашнього уроку, процес прогнозування і його діагностики.


План - конспект уроку

Урок №____15_

Дата___27.09.11____ Професія «Кухар; кондитер», група 3

Тема програми «Механіка. Динаміка»__________________________________

Тема уроку__Механічна взаємодія. Сила. Види сил у механіці. _____________

Мета уроку:

навчальна: ознайомити учнів із поняттями динаміки як розділу фізики,

взаємодії як невід’ємної частини матерії; розкрити поняття сили

як міри взаємодії; акцентувати увагу учнів на видах сил у

механіці


розвивальна: розвивати в учнів уміння мислити, працювати з

підручником, поняттями, робити висновки;виховна: виховувати наполегливість, уважність, акуратність

Тип уроку: комбінований
Матеріально-методичне забезпечення та оснащення уроку: підручник, опорний

конспект, роздатковий матеріал (Інтерактивна вправа «Асоціативний кущ», тест «Так - ні», вправа «Що ми дізналися на уроці», історична сторінка, інформаційна сторінка, цікавинки навчання)


Хід уроку

1. Організаційний момент (1 хв)

- перевірка присутніх учнів- перевірка готовності учнів до уроку

2. Актуалізація опорних знань учнів (3 хв)

Інтерактивна вправа «Асоціативний кущ» (Додаток 1)

1. Що таке сила?

2. Яка одиниця сили в СІ?

3. Як зображується сили?

4. Які види сил існують у механіці?4. Мотивація навчальної діяльності (3 хв)

У світі, що нас оточує, все перебуває у безперервному русі і змінюється. Рух є

невід’ємою властивістю матерії. Рухаючись, тіла стикаються одне з одним і

взаємодіють. У зв’язку з цим їхній рух може змінюватися за видом, траєкторією,

швидкістю тощо. Отже, для того, щоб глибше розуміти закони руху, необхідно

вивчити взаємодію тіл одне з одним.5. Повідомлення теми, мети та завдань уроку (3 хв)

Викладач повідомляє тему уроку, пропонує учням ознайомитися з планом її вивчення, який записано на дошці, мету і завдання. Потім просить учнів самостійно

сформулювати мету уроку і за необхідності вносить корективи і їхні відповіді.

План вивчення теми

1. Динаміка як розділ механіки.

2. Взаємодія сил.

3. Сила – міра взаємодії сил.

4. Види сил у механіці.

6. Вивчення нового матеріалу ( 15 хв)

Вивчення нового матеріалу здійснюється з елементами бесіди за допомогою опорного конспекту і інформаційної сторінки (Додаток 2,3).7. Закріплення і корекція нових знань, умінь і навичок (12 хв)

Закріплення нового матеріалу здійснюється методом фронтального опитування та тесту «Так-ні» (Додаток 4):

1. Сформулюйте запитання, на яке дає відповідь динаміка (Чому рухається тіло?)

2. Чи можна спостерігати однобічну дію одного тіла на друге?

3. Що є наслідками взаємодії?

4. Наведіть приклади взаємодії, за якої деформація є більш помітною.

5. Наведіть приклади, за якої зміна швидкості є більш помітною

8. Підсумки уроку (4 хв)

Викладач пропонує учням виконати інтерактивну вправу «Що ми дізналися на уроці» оцінює діяльність учнів (Додаток 5).9. Домашнє завдання (4 хв) (Додаток 6)

Викладач_Мелешкова Л.І1.9 Самоаналіз уроку

Самоаналіз уроку – це спосіб граничної конкретизації управління навчально-виховним процесом, який дає можливість шляхом особистого оперативного втручання впливати на методи навчання, на добір і формування навчального матеріалу, на вибір і правильне поєднання форм організації пізнавальної діяльності учнів. Самоаналіз уроку допомагає педагогу оволодіти більш високим рівнем майстерності, підвищити результативність праці.

Самоаналіз уроку педагогом дозволяє вирішити цілий ряд важливих завдань:


 • педагог краще усвідомлює систему своєї роботи;

 • швидше освоює на практиці методику вибору й обґрунтування оптимального варіанта навчання;

 • робить педагога психологічно захищенішим, впевненішим у собі;

 • поліпшує якість планування наступних уроків;

 • стимулює розвиток творчого мислення й діяльності педагога.

Існують різі схеми самоаналізу уроків

Схема самоаналізу уроку № 1

 1. Загальна структура уроку

Основна дидактична мета уроку: його місце в системі уроків з теми, основні моменти уроку, дозування часу, дотримання основних вимог до оформлення уроку, використання часу на уроці.

 1. Реалізація основної дидактичної мети уроку

Виконання вимог програми, співвідношення матеріалу, поясненого на уроці і

даного на самостійну роботу, організація сприйняття, уваги, пізнавального

інтересу, організація первинного закріплення матеріалу, перевірка якості знань,

використання розділу і програм, вимоги до знань, опитування учнів. 1. Розвивальний аспект уроку

Залучення учнів до здійснення основних розумових операцій, подолання посильних труднощів, розвиток пізнавальної самостійності й послідовності, науковості, міцність знань.

 1. Дотримання основних принципів дидактики.

Принцип наочності, свідомості і активності в роботі педагога і учнів, доступності і посильності, систематичності і послідовності, науковості, зв’язку теорії з практикою, міцності знань.

 1. Методи навчання

Методи введення нового матеріалу, закріплення і вироблення вмінь і навичок, контролю; відповідність методів загальної спрямованості навчання дидактичній меті; залежність вибору методів навчання від матеріального забезпечення навчального процесу.

 1. Виховний аспект уроку

Використання виховних можливостей змісту навчального матеріалу, формування світогляду, зв'язок із життям, виховання сумлінного ставлення до праці, навчання, використання виховної можливості оцінки, виховний вплив особистості педагога.

 1. Вчитель на уроці

Підготовка до уроку, роль конспекту, види діяльності на уроці, контакт із класом, індивідуальний підхід до учнів, значення предмета, захопленість ним, зовнішній вигляд педагога.

 1. Робота учнів на уроці.

Підготовка учнів до уроку, активність на різних етапах уроку, види діяльності, культура мови, дисципліна, ставлення до предмета, динаміка працездатності, моменти найвищої активності, зниження працездатності, їхні причини, рівень сформованості вміння вчитися.

 1. Гігієнічні умови уроку

Приміщення, його основна оснащеність, меблі, дотримання принципу розташування, розклад на день, вплив гігієнічних умов на динаміку працездатності на уроці.

Схема самоаналізу уроку № 2

1. Яке місце цього уроку в темі, розділі, курсі? Його зв'язок із попередніми уроками.

2.Які особливості класу було враховано під час планування уроку ?

3.Які завдання планувалося вирішувати на уроці? Чим зумовлений такий вибір завдання?

4.Чим зумовлені вибір структури і типу уроку ?

5.Чим зумовлений вибір змісту, форм і методів навчання ( за елементами уроку )?

6.Які навчально-матеріальні, гігієнічні, морально-психологічні, естетичні й тимчасові умови було створено на уроці? Наскільки вони сприяли успішній роботі?

7.Чи були відхилення від плану уроку? Чому ? які саме ?

8.Як можна оцінювати результати уроку? Чи вирішено його завдання? Чи не було перевантаження учнів?

9.Які висновки на майбутнє можна зробити з результатів уроку ?


Варіант алгоритму самоаналізу уроку

  1. Характеристика класу.

А. Тут розглядають структуру міжособистісних стосунків: лідери, аутсайдери; наявність угруповань, їхній склад; взаємодія структур особистих взаємин і організаційної структури класу.

Б. Потім необхідно охарактеризувати вади біологічного розвитку учнів: дефекти зору, слуху; соматичні захворювання; особливості вищої нервової системи (надмірна загальмованість або збудливість); патологічні відхилення.

В. Після цього варто охарактеризувати дефекти психічного розвитку: слабкий розвиток інтелектуальної сфери тих чи інших членів учнівського колективу; слабкий розвиток вольової сфери в окремих учнів; слабкий розвиток емоційної сфери особистості. Далі йде характеристика розвитку психічних якостей: відсутність пізнавального інтересу, потреби в знаннях, установки на навчання; недоліки у ставленні особистості до себе, вчителя, родини колективу.

Г. Після цього можна перейти до аналізу недоліків підготовленості учнів ласу: прогалини у фактичних знаннях і вміннях; проблеми в навичках навчальної праці; погані звички і культура поведінки.

Д. Потім розглядають недоліки дидактичних і виховних впливів школи, після чого недоліки впливу родини, однолітків, позашкільного середовища. (Звичайно, зовсім необов’язково під час кожного самоаналізу у року давати таку вичерпну характеристику класу, в якому він проходив. Однак самоаналіз уроку педагогом відрізняється від його аналізу керівником тим, що він зорієнтований не тільки на конкретний клас, а й на конкретних учнів).

2.Потім аналізують зовнішні зв’язки уроку: встановлюють місце і роль даного уроку в досліджуваній темі; характер зв’язку уроку з попередніми і наступними уроками.

3.Характеристика триєдиної мети уроку з опорою на характеристику класу, чого треба домогтися в знаннях і вміннях, відповідно до специфіки учнівського колективу; який виховний вплив зробити на учнів; які якості почати, продовжувати, закінчити розвивати.

4.Характеристика задуму уроку (план): яким є зміст навчального матеріалу; як учні засвоюватимуть його, тобто які методи навчання і форми організації пізнавальної діяльність; яку частину матеріалу вони можуть засвоїти самі; яка частину матеріалу вимагає допомоги педагога під час засвоєння; що необхідно добре запам’ятати, а що використовувати тільки для ілюстрації; що з раніше вивченого необхідно повторити і на що обіпертися під час засвоєння нового; як закріпити знову вивчене; що буде цікавим і легким, а що складним; яким чином будуть досягнуті виховне й розвивальне завдання.

5.Як побудовано урок, виходячи з його задуму? Характеристика етапів уроку, виділення навчально-виховних моментів, що найбільш позитивно або негативно вплинули на хід уроку, на формування кінцевого результату.

6.Структурний аспект самоаналізу: докладний аналіз етапів, які, на думку вчителя, найсильніше позитивно або негативно вплинули на формування кінцевого результату уроку; аналіз відповідності в межах цих моментів завдань, змісту, методів і форм.

7.Функціональний аспект аналізу; визначають наскільки структура уроку відповідала поставленій меті, задуму уроку, можливостям класного колективу. Визначають вдалі і невдалі моменти в діяльності вчителя і учнів, аналізують відповідність стилю взаємин педагога і учнів успішному формуванню кінцевого результату уроку.

8.Оцінка кінцевого результату уроку: оцінка якості знань, умінь і навичок, отриманих учнями на уроці, визначення розриву між поставленими завданнями і реальним кінцевим результатом уроку. Причини цього розриву; оцінка досягнення виховних та розвивальних завдань уроку, висновки та самооцінка уроку.


2. ВИСНОВКИ
Сучасний урок - одне зі складних понять сучасної педагогіки. Складність його в тому, що зміни в суспільстві, деяких науках (дидактика, психологія, педагогіка) істотно впливають на урок, приводячи до зміни парадигми уроку.  
Велике значення сучасного уроку не тільки в утворенні, але й у розвитку і вихованні особистості.
  Урок багатогранний кристал, у якому відбивається вся система навчання педагогів.
 


3.ЛІТЕРАТУРА
1. Завельський Ю.В. Як підготувати сучасний урок.// Завуч. 2000. №4. - с. 94-97.
2. Зотов Ю. Б. Організація сучасного уроку. - М.: Освіта, 1984.
3. Культура сучасного уроку. / Під ред. Н.Е. Щурковой. - М.: Педагогічне суспільство Росії, 2000.
4. Махмутов М. И. Сучасний урок. - М.:Педагогіка, 1985
5. Онищук В. А. Урок у сучасній школі. - М.: Освіта, 1981.
6. Все про урок. Під редакцією Романенко М. І., Морозова В. В . Дніпропетровськ 2008.

7. Марков І.С. Інтерактивні технології на уроках математики.- Вид. «Основа», 2008р.
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка