Урок №66 Експресивні можливості звуків української мови. Асимілятивні, дисимілятивні процеси, подовженняСкачати 12.15 Mb.
Сторінка40/61
Дата конвертації11.04.2016
Розмір12.15 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   61

Ознайомлення з критеріями оцінювання тестових завдань. Проведення інструктажу щодо виконання роботи.

 1. ВИКОНАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ Варіант 1

► Завдання 1-10 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

 1. У якому рядку всі слова можуть виступати омонімами?

А Дорога, коса, мила, печать, стіл;

Б сонце, цеглина, настав, приклад, роман;

В лама, замок, череда, Лев, зоря;

Г кіт, ніс, Орел, три, мила. 1. Виберіть правильний варіант визначення терміну «паронім».

А Пароніми — це слова, що є близькими за звучанням, але різними за значенням;

Б пароніми — це слова, близькі за звучанням та за значенням; В пароніми — це слова, що є зрізні за звучанням та за значен-

ням;

Г пароніми — це слова, які мають багато значень. 1. Позначте рядок, де всі варіанти написання абревіатур і скорочень є правильними.

А ГЕС, напр., млн, порівн., неп;

Б ГЕС, напр., млн, пор., неп;

В ГЕС, наприк., мілн., порівн., НЕП;

Г гес, напр., млн, пор., неп. 1. Позначте рядок, у якому всі займенники пишуться через дефіс. А Де/хто, який/сь, аби/що, де/який, ні/скільки;

Б Хтозна/що, що/небудь, будь/чий, скільки/небудь, хтозна/

який;


В Будь/скільки, казна/котрий, аби/чий, казна/з/ким, хто/зна/

хто;


Г Де/чий, за/будь/яких, чий/небудь, аби/хто, котрий/небудь.

 1. Позначте рядок, у якому всі числівники записані правильно.

А Мільярд, чотирьохтонний, п’ятдесят, шістдесятий;

Б п’ять, мільон, одинадцять, п’ятьома;

В кільканадцять, шестидесятий, сім, двадцять дев’ять;

Г Кілька сот, півтори, шістма, десять. 1. Скільки з наведених іменників належать до жіночого роду? АЗС, пастораль, меню, жовч, нежить, собака, псалтир, кір, роз-

кіш.


А Два;

В чотири;


Б три;

Г п’ять; 1. До жанрів публіцистичного стилю НЕ належить.

А Інтерв’ю; Б фейлетон;

В замітка; Г водевіль. 1. Знайдіть зайве дієслово за способом творення.

А Переписувати; Б днювати;

В білити; Г припекти. 1. Позначте рядок, у якому всі прислівники записані правильно.

А Якнайдовше, дарма що, в цілому, день у день;

Б раз-у-раз, по-народному, в основному, щодуху;

В пліч о пліч, тишком-нишком, в гору, під гору;

Г з давніх-давен, у стократ, кінець кінцем, вцілому. 1. Який з наведених виразів не є перифразом?

А Цар звірів; Б чорне золото;

В жовта преса; Г Кобзар України.

► Завдання на встановлення відповідності (11-12) передбачають поєднання терміну та його тлумачення. 1. 1

  Метафора

  А

  2

  Метонімія
  3

  Синекдоха

  Б

  4

  Перифраз
  5

  Порівняння

  В  Г  Установіть відповідність між термінами та їхніми тлумаченнями.

Заміна прямого найменування предмета непрямим його означенням Троп, який полягає у поясненні одного предмета через інший, подібний до нього Перенесення назви предмета з одного на інший на підставі суміжних зв’язків Перенесення назви з одних предметів, явищ, дій, ознак на інші на основі поді

бності між ними Д Перенесення значення з цілого на його окрему частину
 1. Установіть відповідність між термінами та прикладами.

1

Метонімія

А

Схід палає зорею новою

2

Метафора

Б

Верба з довгим волоссям плаче під ві-

3

Синекдоха
кном

4

Персоніфікація

В

Ніч, наче море

5

Порівняння

Г

Читати ШекспіраД

Сини Галілея, Коперніка та Бруно


► Завдання з вибором «Так» / «Ні» (13-16) передбачають дихотомічну елективну систему. 1. Чи правильно утворено найвищий ступінь порівняння в словосполученні самий швидкий?

 2. Чи правильно утворено вищий ступінь порівняння в словосполученні більш швидший?

 3. Чи правильно утворена форма орудного відмінка для числівника 80: восьмидесятим?

 4. Чи правильно утворена форма давального відмінка для числівника 200: двохстам?

Варіант 2

► Завдання 1-10 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді. 1. У якому рядку всі слова можуть виступати омонімами?

А Втому, потяг, лев, рукав, потри;

Б Суми, шию, брати, книга, небо;

В баня, ключ, вогнище, вгорі, бал;

Г віз, поле, кадр, книга, музика. 1. Виберіть правильний варіант визначенню поняття «омонім».

А Омоніми — це слова, що мають тотожні або близькі значення; Б омоніми — це слова, що мають декілька значень;

В омоніми — це слова, що мають однакове звучання або написання при різних значеннях;

Г омоніми — це слова, що є близькими за звучанням, але різними за значенням.


 1. Позначте рядок, де всі варіанти написання абревіатур і скорочень є правильними.

А ДОННТУ, о., ст., грн, просп.;

Б ДонНТУ, о., ст., грн, пр-т;

В ДоННТУ, о., ст., грв., просп-т;

Г ДонНТУ, о., ст., грн, просп.. 1. Позначте рядок, у якому всі займенники пишуться разом.

А Де/хто, який/сь, аби/що, де/який, ні/скільки;

Б Хтозна/що, що/небудь, будь/чий, скільки/небудь, хтозна/ який;

В Будь/скільки, казна/котрий, аби/чий, казна/з/ким, хто/зна/хто; Г Де/чий, за/будь/яких, чий/небудь, аби/хто, котрий/небудь.


 1. Позначте рядок, у якому всі числівники записані правильно. А Вісімсотами, дев’ять, тридцять другий, кільканадцять, двадцять;

Б восьмистах, мільйард, півтораста, вісімдесятьох;

В двадцять два, семидесятий, чимало, сорок;

Г сімомастами, п’ятдесятьма, мільярд, кількасот.


 1. Скільки з наведених іменників належать до чоловічого роду? АЗС, пастораль, меню, жовч, нежить, собака, псалтир, кір,

розкіш.

А Два; Б три;

В чотири; Г п’ять.


 1. До жанрів публіцистичного стилю НЕ належить.

А Репортаж; Б передова;

В протокол; Г нарис. 1. Знайдіть зайве дієслово за способом творення.

А Стукнути; Б підспівувати;

В провітрювати; Г засидітися. 1. Позначте рядок, у якому всі прислівники записані правильно. А З дня-на-день, допобачення, по-твоєму, ось-ось;

Б раз у раз, з боку на бік, пліч-о-пліч, з діда-прадіда;

В коли-не-коли, безсумнівно, всього на всього, хтозна-як;

Г до решти, вцілому, на мить, часто-густо.


 1. Який з наведених виразів не є перифразом?

А Нічне світило; Б легені планети;

В однорукий бандит; Г вогонь Прометея.

► Завдання на встановлення відповідності передбачають поєднання терміну та його тлумачення.


 1. Установіть відповідність між термінами та їхніми тлумаченнями.

 1. Архаїзм

 2. Історизм

 3. Неологізм

 4. Оказіоналізм

 5. Варваризм

А Іншомовне або створене за іншомовним зразком слово чи зворот, що зберігають структурні ознаки чужих мов, по-різному пристосовуючись до фонетики, морфології мови-реци- пієнта.

Б Новостворений термін, слово або фраза, що перебуває в процесі входження в загальне використання і ще не включена до державної та загальновживаної мови В Лексична одиниця, що вийшла з ужитку, хоча предмет або явище, яке вона називала, залишилося в реальному житті й отримало іншу назвуГ Індивідуально-авторські мовленнєві одиниці, які утворюються за стандартними та новими словотвірними моделями, з характерним експресивним забарвленням та індивідуальним характером.

Г Слова чи стійкі словосполучення, що становлять собою назви предметів, явищ, які існували колись, але наразі зникли з людського життя

 1. Установіть відповідність між термінами та ілюстраціями до них.

 1. Метонімія А Чеське скло

 2. Метафора Б Грім розсердився

 3. Синекдоха В Оленем жовтив летів

 4. Персоніфікація Г Бережи копійку

 5. Порівняння Д Гроші тануть

Завдання з вибором «Так» / «Ні» передбачають дихотомічну елективну систему.

 1. Чи правильно утворено найвищий ступінь порівняння в словосполученні найбільш активний?

 2. Чи правильно утворено вищий ступінь порівняння в словосполученні більш цікавіший?

 3. Чи правильно утворена форма давального відмінка для числівника 300: тристам?

 4. Чи правильно утворена форма орудного відмінка для числівника 60: шістдесятьма?


Тип

зав

Завдання закритої форми

З вибором однієї правильної відповіді

На встановлення відповідності

З вибором «Так» / «Ні»1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


1-Г
1-Г;

Варіант 1

Б

А

Б

Б

А

В

Г

А

А

В

 1. В

 2. Д

 3. А

 4. Б
 1. А;

 2. Д;

 3. Б;

 4. В

Ні

Ні

Ні

Ні


1-В
1-А;

Варіант 2

А

В

Г

А

Г

В

В

А

Б

Г

 1. Д

 2. Б
 1. Д;

 2. Г;

Так

Ні

Ні

Так 1. Г

 2. А
 1. Б;

 2. В
Тип

зав

Завдання закритої форми

З вибором однієї правильної відповіді

На встановлення відповідності

З вибором «Так» / «Ні»

Кіль

кість

балів

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

1

1

1

1
25-23 бали

12 б.

12-11 балів

6 б.

22-21 бали

11 б.

10-9 балів

5 б.

20-19 балів

10 б.

8-7 балів

4 б.

18-17 балів

9 б.

6-5 балів

3 б.

16-15 балів

8 б.

4-3 балів

2 б.

14-13 балів

7 б.

2-1 бали

1 б. 1. підсумок уроку

 2. домашнє завдання

► Дібрати бібліографію з тему «Олександр Опанасович Потебня —

видатний український лінгвіст».додаток

текст для диктантів

За приблизними підрахунками, твори Франка це близько ста томів. Адже одне його листування становитиме більш як десяток томів додатково. А 5 томів «Апокрифів і легенд» а «Галицько- руські народні приповідки» в шести книгах?! А філософські праці та вражаюча літературна критика?! Звичайно ґрунтовна критика марксизму, видана Франком була для масового читача та й для літературознавців маловідома й заборонена. А хотілося щоб люди знали як Франко розглядав питання соціалізму і демократизму москвофільства й українофобства семітизму й радикалізму.

По виданню Франкової урізаної спадщини і з’явилася нав’язлива думка дати людям невеличкий том недрукованого за радянські часи але можливо найгострішого. це я й запропонував Горакові. Умовилися що упорядкування зробить Зіновія Тарасівна Франко. Після кількох років праці вона занесла рукопис до редакції. На той час у 1985 році мені після двох доган пропонувалося шукати іншу роботу. (За М. Василенком)

УРОК № 108

1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   61


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка