Урок №66 Експресивні можливості звуків української мови. Асимілятивні, дисимілятивні процеси, подовженняСкачати 12.15 Mb.
Сторінка3/61
Дата конвертації11.04.2016
Розмір12.15 Mb.
#399
ТипУрок
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   61

(прізвище, ім’я, по батькові)

написання розписки. робота в парах • Напишіть одне одному розписки про одержання грошей, спортивного інвентарю, одержання в книгарні книжок для бібліотеки, одержання українських костюмів для вечора, одержання устаткування для майстерні від заводу.

конкурс на кращого знавця ділових паперів. виконання тестових завдань

Варіант 1

 1. Визначте назву документа.

Іван Петрович Марченко працює на хлібокомбінаті № 2 з 1985 року. за час роботи на хлібокомбінаті закінчив заочне відділення Українського державного університету харчових технологій і з 1991 року працював змінним технологом, із 2002 року — головний технолог хлібокомбінату.

А Розписка;

Б автобіографія;

В оголошення;Г характеристика.

 1. Оберіть реквізити для заяви.

А Адресат, адресант, назва документа, текст;

Б назва документа, дата народження, відомості про навчання та трудову діяльність;

В статус, посада, рік народження, дата укладання, підпис;

Г адресат, назва документа, рік і місце народження. 1. Довіреність — це.

А документ, згідно з яким організація чи особа надає право іншій особі здійснювати від її імені певні дії;

Б документ, у якому особа подає стислий опис свого життя та діяльності;

В документ, який містить письмове повідомлення про виконання певної роботи за визначений період часу;

Г документ, який містить пропозицію взяти участь у події або заході. 1. Реквізитами автобіографії є.

А адресат, адресант, назва документа, текст;

Б прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, адресат, дата укладання;

В статус, посада, рік народження, дата укладання, підпис;

Г назва документа, прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, відомості про навчання.


 1. Наведений фрагмент документа є.

Просимо надати кредит із позикового рахунка під розрахункові документи в дорозі на відвантажені товари й послуги, надані нами іногороднім покупцям, а також на оплату чеків за послуги транспорту й підприємства зв’язку.

А довіреністю;

Б розпискою;

В оголошенням;Г заявою.

 1. Документ, у якому подано інформацію для певного кола зацікавлених осіб, це.

А заява;

Б автобіографія;В оголошення;

Г характеристика.Варіант 2

 1. Письмове прохання, оформлене за певним зразком, що подається на ім’я офіційної особи чи організації, це.

А розписка;

Б довіреність;В заява;

Г характеристика. 1. за призначенням документи бувають.

А внутрішні, зовнішні;

Б вхідні, вихідні;

В заяви, листи, телеграми, довідки тощо;

Г організаційні, обліково-фінансові, господарсько-договірні, інформаційні, розпорядчі.


 1. Наведений фрагмент документа є.

1997 року закінчив повний курс згаданого університету за спеціальністю «Інформатика». Після закінчення університету мені присвоєно кваліфікацію вчителя інформатики.

А характеристикою;Б автобіографією;

В заявою;

Г довіреністю.


 1. До реквізитів оголошення НЕ належить.

А заголовок;

Б дата;


В порядок денний або короткий виклад змісту заходу;

Г підписи.

 1. Документ, у якому подано оцінку ділових і моральних якостей працівника, це.

А доручення;

Б характеристика;

В оголошення;

Г звіт.


 1. Визначте назву документа.

.одержав від учителя музики Приманливої Олександри Сергіївну 1 (одну) бандуру для проведення репетиції.

А Доручення;

Б оголошення;

В заява;


Г розписка.

 1. підсумок уроку

 2. домашнє завдання

 • Оформіть документ, у якому йдеться про те, що Волосожар Ольга Вікторівна отримала в магазині канцтовари 30 грудня 2013 року товарів на суму 312 гривень.

 • Уточните, що вам відомо про світ.

урок № 69

урок розвитку комунікативних умінь № 20. підготовка індивідуального звіту

Мета: розширити відомості учнів про індивідуальний звіт, подати відомості про особливості складання звітів, про обов'язкові реквізити для цього документа; виховувати відповідальність, уміння планувати.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь.

Обладнання: копії текстів, тестові завдання.

ХІД УРОКУ 1. організаційний момент

 2. ознайомлення з темою та метою уроку

 3. актуалізація опорних знань

робота з текстом

► Прочитайте текст. З’ясуйте, який це документ за найменуванням, походженням, призначенням, формою. Поставте потрібні розділові знаки в тексті.

Підбиваючи підсумки науково-дослідної роботи за рік слід охарактеризувати науковий потенціал університету.

Основними і найбільш вагомими результатами науково-дослідної роботи в університеті зважаючи на профіль вищого навчального закладу є публікації.

Викладачі університету розробляли 215 ініціативних тем більшість яких спрямована на вдосконалення змісту освіти й методики викладання окремих навчальних дисциплін у вищих педагогічних закладах освіти а також присвятили низку тем розробці певних психолого-педагогічних аспектів навчально-виховного процесу в школі.

Однак незважаючи на позитивні тенденції в науковій діяльності кафедр університету спостерігаються й негативні риси. Це пасивність деяких наукових колективів щодо участі в розробках сьогоденної тематики обмежене залучення студентської молоді до цієї тематики не зажди приділяється належна увага впровадженню наукових досліджень у практику. ці та інші недоліки породжуються недостатнім фінансуванням.

У вищих закладах освіти педагогічного профілю слід підвищити значення наукової роботи під час розгляду конкурсних справ викладачів встановивши умовою проходження конкурсу на заміщення вакансій професорсько-викладацького складу високий рівень наукової роботи претендента (З посібника).

творче конструювання

Складіть кілька словосполучень із стрижневим словом звіт. Наприклад: річний звіт; звіт народного депутата перед виборцями; аналітичний звіт. Запишіть речення із складеними словосполученнями.

вибіркова робота • Оберіть правильний варіант відповіді.

Звіт — це документ, який містить.

f рішення щодо законів, указів, постанов і складається на підтвердження фактів, подій, учинків, пов’язаних із діяльністю установ та окремих осіб; f інформацію про перебіг та результати роботи нарад, засідань; f повідомлення про виконання певної роботи за визначений період часу;

f необхідну інформацію, адресовану певному колу зацікавлених осіб.


 1. засвоєння нового матеріалу, робота з довідковим матеріалом

Навчальна лекція

 • Стисло запишіть основні положення.

Звіт — документ, у якому в письмовій формі подається повідомлення про виконання якоїсь роботи. Види цього документа:

 1. статистичні (цифрові) — на спеціальних, виготовлених друкарським способом бланках;

 2. текстові — на звичайному папері за встановленою формою. Реквізити:

f назва виду документа (звіт); f період, за який складається звіт;

f назва установи, організації, про роботу якої звітують; f текст; f підписи;

f дата складання звіту; f індекс документа; f гриф затвердження.

Декотрі види звітів мають додаткові реквізити — погодження й затвердження.

Розрізняють звіти періодичні й разові. Перші затверджуються керівником, який раніше підписав план, другі — не затверджуються, а лише адресуються посадовим особам, від яких одержано завдання або доручення.

Текст звіту має бути чітким за побудовою, логічною послідовністю викладу матеріалу, містити вичерпні відповіді на всі запитання, а також узагальнення і висновки.

Якщо звіт дуже великий за обсягом, його доцільно розбити на короткі заголовки відповідно до змісту.

звіт допомагає вивчити, перевірити й узагальнити чиюсь роботу, знайти в ній позитивне і негативне, зробити висновки, окреслити перспективи (З посібника).

Головне завдання звітів — вдосконалити роботу й досягнути мети в певній галузі, певному виді діяльності.

Особливе значення має звіт в умовах сучасного ринку, а надто у сфері комерційної діяльності. У практиці бізнесу правильно й грамотно складений звіт може мати додаткове, але не останнє значення для створення відповідного іміджу службової особи — автора документа.

Індивідуальний ініціативний звіт одразу ж продемонструє, для чого він написаний, тобто виконає своє основне призначення: передачу інформації, створення запису власної діяльності в певній сфері чи сфері інших працівників, окреслить щось конкретне, що повинно реалізуватися, поєднає щось, що відбулося, відбудеться чи повинно відбутися, покритикує слабкі сторони відображеної діяльності, звинуватить, сформулює відповідальність та ін.

У звіті особливо важливі акуратність, ясність викладу та стрункість викладених думок. При цьому автор повинен пам’ятати кілька основних і дуже важливих моментів: 1. Якщо звіт складається і є результатом запланованої роботи, тобто встановлений тісний взаємозв’язок звіту з планом, то весь виклад інформації повинен відповідати пунктам або положенням плану.

 2. Кожен звіт відображає певну специфіку — спеціалізацію діяльності працівника, і це повинно бути характерною рисою кожного окремо взятого документа.

 3. звіти, як правило, друкують не менше як у двох примірниках. Один направляють адресату, а другий залишають авторові як страховий варіант на випадок втрата першого.

Під час написання індивідуального звіту слід враховувати низку необхідних факторів та умов.

По-перше, необхідно добре знати, кому звіт буде направлений. По-друге, слід визначитися щодо кількості питань, які підлягатимуть висвітленню в документі.

Індивідуальний ініціативний звіт може мати довільну форму, але в ньому повинні бути відображені такі необхідні компоненти:


 1. Адресат (повні дані та посада).

 2. Назва документа.

 3. Текст. При цьому слід окреслити п’ять імовірних питань, на які слід дати вичерпну відповідь. Питання з відповідями можна розташовувати за ступенем важливості. Обґрунтовані відповіді на питання становитимуть основу тексту. Перечитавши його, можна скоротити третю частину допоміжних слів, якщо вони не зіпсують загальної думки. Складні слова слід замінити на прості. У кінці слід перевірити пунктуацію та орфографію написаного тексту. У висновку, який можна викласти одним- трьома узагальнювальними реченнями, слід подякувати адресату за витрачений на прочитання документа час, а також висловити побажання щодо одержання відповіді (реакції) на даний звіт.

 4. Дата документа.

 5. Підпис із вказівкою посади автора та власні реквізити (телефон, адреса — за потреби).

Уміння грамотно і професійно написати звіт значною мірою допоможе службовій кар’єрі працівника, особливо в тих випадках, коли звіти будуть переважати всі основні форми письмових документів внутрішнього використання (З посібника).

спостереження над мовним матеріалом

► Прочитайте уривки з текстів звітів. З’ясуйте, до якої групи за способом оформлення тексту належить кожний із них.

Текст № 1

У музичній школі працює 23 викладачі, із них: із вищою освітою — 14 осіб, із середньою спеціальною — 9 осіб. У фортепіанному відділі працює 11 викладачів, у народному (міхові, духові, струнні інструменти) — 12.

Усього в школі навчається 308 осіб. Кількість учнів у відділах така: баян, акордеон — 87; духові інструменти — 32; скрипка — 10; фортепіано — 120; домра — 19; гітара — 40 (З посібника).

Текст № 2

Комісією було перевірено стан готовності школи № 17 до нового навчального року. Під час перевірки з’ясувалося, що всі кабінети відремонтовано, кабінети містять наочний матеріал (таблиці, стенди, картини), шкільна бібліотека отримала підручники з усіх навчальних дисциплін. Школа повністю забезпечена педагогічними кадрами, має психолога, лікаря та медсестер.

вибіркова робота


 • Прочитайте заголовки різних документів. Визначте серед них заголовки звітів. Свій вибір обґрунтуйте.

 1. Про перевірку харківських загальноосвітніх шкіл № 17 та № 150. 2. Про порушення навчальної дисципліни. 3. Про педагогічну практику в дитячому таборі «Лазурний». 4. Про передачу матеріальних цінностей однією особою іншій. 5. Про роботу Спеціалізованої науково-технічної ради за 1998 р. 6. 12 лютого 2010 р. 0 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.051.16 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна відбудеться захист кандидатської дисертації «Об’єктивація концепту знаменитість у сучасному англомовному газетному дискурсі». 7. Про проведення тижня української культури в Білогірській загальноосвітній школі № 2. 8. Про екскурсію на виставку харчових добавок.

Практикум із редагування

 • Прочитайте документ, відредагуйте текст, допишіть відсутні відомості.

зВІТ

про педагогічну практику студентки Ярової А. Б.

Педагогічну практику відпрацювала у 36 школі м. Харків. На протязі перебування у школі на практиці я провела 12 контрольних уроків і 5 уроки, які не оцінювалися. Усі уроки були обговорені з учителем і методистом.

написання звіту. робота в групах Варіант 1 • Напишіть звіт про науково-практичну конференцію, використавши якнайбільше із запропонованих слів та словосполучень. Поясніть написання не, ні з різними частинами мови. Незважаючи на, недоцільно, ніхто, не вартий уваги, нітрохи, невиконане завдання, не дуже вдалий, ні для кого не секрет, ні до чого, не спростовані зауваження, небезпека, не до ладу.

Варіант 2

 • Напишіть звіт про екскурсію до ботанічного саду, використавши в ньому форми на -но, -то, утворені від запропонованих нижче дієслів.

Витратити, узгодити, призначити, схвалити, затвердити, прийняти, допустити, відвідати, запропонувати.

колективна робота • Складіть індивідуальний звіт про самоосвіту на канікулах (укажіть, чим ви займалися: відвідували гуртки, додаткові заняття з окремих дисциплін, скільки книжок прочитали, чи відвідували театр, музей тощо).

самостійна робота

 • Оформіть документи, у яких йдеться про те, що.

Варіант 1

 1. Василенко Олександра Миколаївна хоче працювати у вашій школі вчителем математики.

 2. Студенти та викладачі запрошуються на лекцію професора Оксфордського університету (Велика Британія) Коліна Брока, яка відбудеться в актовій залі 12 квітня о 17.30.

Варіант 2

 1. Марина Петрівна Пархоменко доручає Роденко Ігорю Володимировичу отримати належну їй зарплату за січень цього року.

 2. Анжела Вадимівна Максимович просить надати їй відпустку без збереження заробітної плати з десятого липня по 17 липня цього року у зв’язку з хворобою її трирічного сина.

Варіант З

 1. Прохання Галієнко Павла Олександровича прийняти його на посаду інженера.

 2. Автобіографію Ірини Максимівни Андронової, яка народилась у Броварському районі Київської області, закінчила Київську загальноосвітню школу № 117; наразі є студенткою Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка. Одружена, має сина.

 1. Підсумок уроку Бесіда з учнями

 • Продовжте речення.

1. Звіт — це.. 2. За способом відтворення звіти бувають.. 3. Звіт оформлюють на.. 4. Звіт має такі реквізити:.. 5. Великий за обсягом звіт.. 6. Основна мета звіту —....

 1. домашнє завдання

 • Написати індивідуальний звіт.

урок № 70

основні історичні чергування приголосних звуків при словозміні і словотворенні

Мета: повторити й поглибити знання школярів про основні історичні чергування приголосних звуків при словозміні та словотворенні; формувати вміння знаходити й характеризувати зміни звуків у мовному потоці при словозміні й словотворенні; виховувати доброзичливість, уміння цінувати дружбу, прищеплювати інтерес до лінгвістичних явищ.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування вмінь. Обладнання: копії текстів, кольорові картки для технології «Ажурна пилка», етимологічний словник, фразеологічний словник української мови.

ХІД УРОКУ


 1. організаційний момент

 2. ознайомлення з темою та метою уроку

 3. актуалізація опорних знань

комунікативний практикум. Бесіда з учнями

Кого ви вважаєте найкращим слухачем? Кому можна довірити свої переживання, таємниці? У сучасних дослідженнях наголошено, що найчастіше люди визначають близьких друзів як найкращих співрозмовників? Як ви вважаєте, чому? Очевидно, що всі ми потребуємо дружнього ставлення, прагнемо, щоб нас зрозуміли, бажаємо допомогти один одному.

Який корінь покладено в основу слова друг? Це давньоруський корінь деръ, що означає «міцний». Спробуйте утворити від слова друг однокореневі слова. Поясніть фонетичні зміни, що відбуваються в корені.

Підготуйте невеличке лінгвістичне повідомлення про слова друг, дружба, скориставшись етимологічними та фразеологічними словниками.

лінгвістична гра

► за 3 хвилини запишіть 30 епітетів до слова друг. Чи є серед записаних вами прикметників слова, у яких наявні чи можливі чергування [г], [к], [х] та [ж], [ч], [ш] або [з], [ц], [с]? 1. пояснення нового навчального матеріалу

технологія «Ажурна пилка»

Методичний коментар. Учні об’єднуються в кілька груп. Кожна група отримує індивідуальний пакет інформацією щодо певного виду чергування, а кожен учень додатково отримує картку жовтого, зеленого, синього чи червоного кольору. Опрацювавши матеріал у «домашній» групі, учні розходяться по групах відповідно до кольору своєї картки. Таким чином у кожній із груп опиняються учні, що володіють інформацією про певний вид історичних чергувань приголосних. Школярі по черзі вислуховують одне одного, отримуючи відомості про чергування. Далі учні повертаються у «домашні групи», діляться отриманою інформацією, допомагають один одному з’ясувати незрозумілі моменти. Після виконання завдання проводиться рефлексія (у вигляді обговорення роботи в групах: над яким завданням працювала група; яку інформацію було отримано після роботи в «кольоровій» групі; які існують чергування приголосних тощо).

► Ознайомтеся з текстом. Складіть таблицю «Основні історичні

чергування приголосних».

Коментар учителя. Поряд із фонетичними чергуваннями, що відбуваються в певних фонетичних умовах, в українській мові наявні також і так звані історичні чергування. Історичні чергування не залежать від спеціальних фонетичних умов сучасної мови, вони викликані фонетичними закономірностями, що діяли в минулому, у більш ранні епохи розвитку української мови. Одні з них розвинулися ще в спільнослов’янській мові-основі, другі — у староруській мові, треті — на різних етапах розвитку української мови (Н. Тоцька).

Історичними називають такі звукові чергування, виникнення яких обумовлене причинами, відсутніми в сучасній мові. Переважна більшість чергувань голосних сучасної української мови належить до історичних (З посібника).

У сучасній українській мові при словозміні і словотворенні відбувається низка закономірних історичних чергувань приголосних. До найпоширеніших чергувань приголосних належать такі:

Група 1

Чергування [г] і [ж], [к] і [ч], [х] і [ш]: ворогворожий; другдружедружнійдружбадружити; рукаручнийрученькаручка; вуховушнийвушко.

Чергування [г], [к] [х] на [ж], [ч], [ш] властиві всім слов’янським мовам, а беруть вони свій початок ще в давньоруській мові. У давнину

всі ці чергування відбувалися за певних фонетичних умов (у певних історичних традиціях), які тепер уже не діють, а чергування відбуваються за традицією.

зміни [г], [к], [х] на [ж], [ч], [ш] перед голосними переднього ряду називають першим перехідним пом’якшенням (палаталізацією).Група2

Чергування [г] і [з], [к] і [ц], [х] і [с] відбувається:

а) перед закінченням у давальному відмінку однини іменників жіночого роду та в місцевому відмінку однини іменників чоловічого, жіночого та середнього роду: ноганозі, рукаруці, мухамусі; дорогав дорозі, вухоу вусі, бікна боці;

б) перед закінченням (з колишнього и) в називному відмінку множини слова: другдрузі.

зміна [г], [к], [х] на [з], [ц], [с] відбулася також у спільнослов’янський період, але пізніше, ніж зміна [г], [к], [х] на [ж], [ч], [ш]. Це чергування зветься другим перехідним пом’якшенням (палаталізацією).

ГрупаЗ

Чергування приголосних [г] і [ж], [к] і [ч], [х] і [ш], [д] і [дж], [т] і [ч], [з] і [ж], [с] і [ш], [зд] і [жд], [ст] і [шч], [д] і [ж] відбуваються:

а) у дієслівних формах 1-ої особи: берегтибережу, пектипечу, колихатиколишу;

б) в однокореневих інфінітивних формах з різними відтінками значень: запроситизапрошувати, садитисаджати, намолотити — намолочувати;в) при творенні іменників: носитиноша, студитистужа, світити — свічка, сухий — суша;

г) при творенні дієприкметників: запросити — запрошений, студити — остуджений, народити — народжений.

Група4

Чергування твердих передньоязикових приголосних фонем [д], [т], [з], [с], [ц], [л], [н], [р] з відповідними м’якими фонемами [д'], [т'], [з ], [с ], [ц ], [л ], [н ], [р ] при словозміні й словотворенні відбувається:а) при відмінюванні іменників: водаводі, гістьгостей, шлюзу шлюзі, лицелиця, бурябурею;

б) при відмінюванні дієслів: ходити — ходімо, крутити — крутіть, говориш — говорять;

в) у коренях при відмінюванні здебільшого двоскладових іменників, числівників, дієслів: радостірадість, семи — сім, плести — плів;

г) при творенні іменників із різними суфіксами: школашколяр, ідеалідеаліст, молодиймолодість;

д) при творенні прикметників: чорнийчорнявий, болотоболотяний, сріблосріблястий;

е) при утворенні дієслів на -іти: зеленийзеленіти, бурмотатибурмотіти, видновиднітися.

Група 5

Чергування [ц] і [ч] відбувається в невеликій групі іменників із суфіксами зменшеності, пестливості: -к, -ечк-: лицеличко, серце — сердечко, сонце — сонечко.

Чергування двох однакових фонем [дд], [тт] ', [з з ], [сс], [цц], [лл], [нн], [жж], [чч], [шш] з однією фонемою: знаряддязнарядь, статтястатей, галуззюгалузь, колосколосся, міццюміць, сіллю — сіль, ніччю — ніч.

Група 6

Чергування [б] і [бл], п] і [пл], [в] і [вл], [м] і [мл], [ф] і [фл] в особових і неособових формах дієслова та віддієслівних іменниках: голубитиголублю, голублячи, ловитиловлю, ловлячи, ловлений, стомити — стомлю, стомлений.

Чергування [б] і [б]], [п] і [пі], [в] і [в]], [м] і [мі], [ф] і [фі], [р] і [рі]:

а) в особових формах дієслів: битиб’ю, питип’ю, витив’ю;

б) у відмінкових формах іменників: кровкров’ю, матірматір’ю, верфверф’ю;

в) при творенні іменників та прикметників із суфіксами, що починаються на []а]: оловоолов’яний, голубголуб’ята, соломасолом’яний (За Н. Тоцькою). 1. закріплення набутих знань і вироблення вмінь

спостереження над мовним матеріалом

► Підкресліть слова, у яких відбулися зміни приголосних при словотворенні. Поясніть правопис цих слів.

1. Музика б’є в обличчя, мов зле птаство (Б.-І. Антонич). 2. Де б я не був, а се ж думками лечу в Донеччину свою (В. Сосюра). 3. Річки Слобожанщини належать до Дніпровського й Донського водозборів (Д. Багалій). 4. Доріженьки кручені, ви — життя поета (В. Кри- щинко). 5. Переплив я річку і у долинці на піску побачив хатку невеличку (Л. Глібов). 6. Україна — це тихі води і ясні зорі, зелені сади, білі хати, лани золотої пшениці, медовії та молочнії ріки (С. Васильченко). 7. Чим же відплачу, що живу, і люблю, і любима (Л. Заба- шта). 8. Як дасть Бог день, то дасть пташкам поживу (Народна творчість).

орфографічний практикум • Проставте в наведених словах, де потрібно, пропущені букви чи апостроф. Визначте, які приголосні чергуються.

Напруга — в напру..і, напруж..ений; око — в о..і, о..енята; бігти — бі..ать; верф — верф..ю; з..їздити — з..ений; виростити — виро..ений; колихати — коли..у; платити — перепла..увати; ходити — похо..ати; лити — л..єт..ся.

творчий диктант • Доберіть однокореневі слова й форми того самого слова, у яких би відбулося чергування приголосних. Підкресліть приголосні, які чергуються. Дайте історичне пояснення кожній зміні. Зразок. Книга — книзі — книжечка.

Райдуга, чистий, логіка, славити, фізика, чумак, нагорода, тиша, історик, дорога, нога, колиска, кулак, увага, луг, запах, муха, боягуз, товариш, ткач, козак, епоха, рух, птах, пшениця, возити, безпека, вік, сміх, зробити, вага, стежка.

дослідження-аналіз • Виразно прочитайте вірш. знайдіть у ньому слова, у яких можливі чергування приголосних звуків. Випишіть їх і доберіть од- нокореневі слова чи інші форми слів, щоб продемонструвати ці чергування. Визначте, коли чергування відбуваються: при словотворенні чи словозміні.

НАД КОЛИСКОЮ

(Пісня матері)

Скачати 12.15 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   61
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал