Урок №66 Експресивні можливості звуків української мови. Асимілятивні, дисимілятивні процеси, подовженняСкачати 12.15 Mb.
Сторінка2/61
Дата конвертації11.04.2016
Розмір12.15 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   61

По горизонталі: 4. Прикметник чоловічого роду, синонім прикметника толюбний. 6. Прислівник способу дії, синонім прислівників добросовісно,сумлінно, ретельно, справедливо; є обставиною в приказці «Не хитруй, не мудруй, а ... працюй». 7. Числівник, який є винятком із правила про спрощення на письмі в групах приголосних. 10. Прикметник жіночого роду від щастя. 12. Прикметник, правопис якого є винятком із правила про спрощення в група приголосних, синонім прикметника ласкавий. 14. Іменник чоловічого роду ІІ відміни, утворений від іменника вістка, в орудному відмінку однини, синонім слів посланець, гонець. 17. Прикметник чоловічого роду, синонім прикметників жалісний, скорботний. 21. Прикметник жіночого роду, утворений від іменника іншомовного походження, що означає того, хто вчиться у вищому учбовому закладі (від латинського «той, хто старанно працює, вчиться»). 22. Дієслово недоконаного виду в початковій формі, синонім дієслова стелити. 23. Прикметник чоловічого роду, утворений від іменника область.

По вертикалі: 1. Прикметник жіночого роду, синонім прикметників благотворна, вигідна, антонім — шкідлива. 2. Прикметник чоловічого роду, синонім прикметників кощавий, костистий, виняток із правила спрощення на письмі в словах із групами приголосних 3. Прикметник жіночого роду, утворений від іменника жіночого роду ІІІ відміни, синоніма іменників число, величина, об’єм, маса. 5. Прислівник способу дії, утворений від іменника жіночого роду ІІІ відміни, синоніма іменника радощі, який є підметом у приказці «...— рідна сестра суму». 8. Прислівник способу дії, утворений від іменника жіночого роду ІІІ відміни, синоніма іменника добротність.

 1. Прикметник чоловічого роду в початковій формі, синонім прикметника хвалькуватий, чванливий; виняток із правила про спрощення в групах приголосних. 11. Прикметник чоловічого роду, антонім прикметника користолюбний. 13. Прикметник чоловічого роду, утворений від іменника- синоніма добриво. 15. Прикметник чоловічого роду, синонім прикметника осоружний в давальному (або місцевому) відмінку однини. 16. Прикметник чоловічого роду, синонім прикметника велетенський. 18. Прикметник чоловічого роду, утворений від іменника, який у фразеологізмі поєднується з дієсловами киплять, вирують, розпалюються (рівнозначно фразеологізму страсти кипят в російській мові). 19. Прикметник, синонім прикметника оборонний, в орудному відмінку множини. 20. Іменник чоловічого роду ІІ відміни, синонім іменника кільце, у родовому відмінку однини.

коментований диктант

► запишіть, вставляючи, де потрібно, пропущені буки.

1. Гіган..ські тіні таємничо затиснулись в ущелині (О. Гончар).


 1. за чес..ний труд, за мир у всьому світі ми стоїмо (М. Рильський).

 2. А потім розмістили їх: в арештантську всіх,— лише Давида взяв рудий за руку й повів до флігеля (А. Головко). 4. Барвінок цвів і зеленів, с..лався, розстилався (Т. Шевченко). 5. Он на стрункій та високій осичині листя пес..ливо тремтить (М. Старицький). 6. Тиша. Ні птиця пролітає, ні звір не шелес..не (О. Довженко). 7. І в далеч поплив матіоли солодкий, об лес..ливий чад (М. Бажан). 8. Після кількатиж..невих дощів, туманів та мряк вперше стало на годині (О. Гончар). 9. В великій, як макітра, хус..ці Мотря була схожа на довгу швайку з здоровою булавою (І. Нечуй-Левицький).

дослідження-відновлення

 • Назвіть слова, від яких утворені наведені лексеми. Визначте групи приголосних, у яких відбулося спрощення. Чому в деяких словах спрощення не відбувається?

Туристський, баластний, радісний, тиснути, совісний, захисний, безжалісний, активістці, альпіністці, журналістський, пристрасний, хвастнути, цілісний, абонентський, аспірантці, шелесне, тижня, корисний, парламентський, президентський, зап’ястний, щасливий.

диктант з обґрунтуванням • Оберіть правильне написання. Свій вибір умотивуйте. Компостний — компосний, проїздний — проїзний, звістці —

звісці, брязкнути — брязнути, агенство — агентство, доблесний — доблестний, хруснути — хрустнути, капосний — капостний, очисні — очистні, шістсот — шісот, прихвостні — прихвосні, блискну- ти — блиснути, частці — часці, сердце — серце.

опрацювання таблиці • Пригадайте правила подовження приголосних. За потреби скористайтеся інформацією, розміщеною в таблиці «Подовження приголосних».

Подовження та подвоєння

Подвоєння — це збіг двох приголосних на межі значущих частин слова. Подовження — процес, який має підґрунтям різні історичні фонетичні процеси, наприклад, чергування.

Подвоюються приголосні при збігові двох однакових букв на межі морфем:

f При збігові префікса та префікса: возз’єднати.

f При збігові префікса й кореня: віддзеркалювати, оббити.

f При збігові кореня й суфікса: сонна.

f При збігові основи дієслова на -с та постфікса -ся: піднісся, трясся.

f У прикметникових суфіксах -енн-, -анн- (-янн-), якщо на нього падає наголос (такі прикметники мають значення можливості або неможливості дії), а також у прислівниках та іменниках на -ість, що утворені: несказанний, (але: не сказаний), здійсненний (але: зді йснений), туманнийтуманністьтуманно.

f При збігові двох частин складноскороченого слова: юннат, міськком.

f При збігові двох суфіксів: письменник, годинник.

Подовження відбувається: f В іменниках ІІІ відміни (жіночий рід із нульовим закінченням) в орудному відмінку: сіллю, міддю. Але: якщо перед приголосним, що має подовжуватися, стоїть інший приголосний, то подовження не відбувається: жовчю, радістю. f В іменниках ІІ відміни середнього роду із закінченнями -а, -я (крім родового відмінку множини): життя, змагання (але: змагань).

f В усіх похідних словах від дієслова лити: наллю, виллєш, а також у словах бовван, Ганна, лляний, овва, ссавець та похідних від цих слів.f Подовжуються приголосні д, т, з, с, л, н, ж, ч, ш, ц, ч перед я, ю, і, е деяких іменників І відміни: суддя, Ілля, стаття. f Подовжуються приголосні д, т, з, с, л, н, ж, ч, ш, ц, ч перед ю, є в прислівниках типу зрання, навмання, попідтинню.

словниковий диктант • Перепишіть, вставляючи, де потрібно, пропущені букви, апостроф. Поясніть написання.

Ган..а, голландський, кров..ю, юн..ат, Поліс..я, олен..я, дерев.. ян..ий, л..яний, суд..я, колон..а, сон..а, інтерв..ю, пан..а, знаряд..я, чест..ю, памороз..ю, галуз..я, узбереж..я, священ..ий, пригорщ..ю, ..лємо, старан..ий, сказан..ий, вихован..ий, бов..аніти, пташин.. ий, незрівнян..ий, змаган..ь, числен..о, міськ..ом, під..аш..я, подорож..ю, розкіш..ю, жит..євий, молод..ю, огнен..ий, варен..ий, туман..ість, вчен..я, спечен..ий, гіл..я, пам..ят..ю.

практикум із перекладу • Перекладіть українською мовою. Зверніть увагу на правопис подвоєних приголосних.

 1. Море все в живых белых пятнах, словно бесчисленные стаи птиц опускались на его синюю равнину (М. Горький). 2. Никогда не забуду я эту сказочную прогулку среди высоких сосен по песку, смешанному с хвоей (Ф. Шаляпин). 3. Листья вьются по шоссе, ветер догоняя (В. Луговской). 4. Перед нами открылось ровное, без одного кустика, осеребренное луною поле, сливавшееся вдали с безоблачным куполом небо (А. Куприн). 5. Несколько успокоенный, я отправился к себе на квартиру (А. Пушкин). 6. Возле леса, на горе, дремал с закрытыми ставнями деревянный дом (Н. Гоголь).

дослідження-трансформація

 • Поставте наведені іменники в орудному відмінку однини. Поясніть правопис.

Мати, мудрість, повінь, вісь, верф, щирість, любов, рись, постать, латинь, шаль, розкіш, велич, сіль, ненависть, світлотінь, пастораль, подорож, вічність, вірність, гостинність, єдність, кров, мить, мідь, ртуть, мазь, вісь, паморозь, почесть, блакить, радість, вічність.

дослідження-аналіз • Поміркуйте, що таке подовження приголосних, а що таке — подвоєння. Із чим пов’язаний перший процес, а з чим — другий. запишіть слова в дві колонки: у першу — із подовженими приголосними, у другу — із подвоєними буквами. Поясніть правопис.

1. Мова багатомільйонного українського народу належить до числа найбільш розвинених і досконалих мов світу. Цією мовою були створені немеркнучі й величні художні цінності (П. Панч).

 1. Не вважай на урожай, а жито сій, то хліб буде (Народна творчість). 3. Виблискують срібною гладдю в долинах ставки й озера (З журналу). 4. з початку світу люди були беззахисні перед могутньою стихією бога вогню Сварога (В. Войтович). 5. Він стоїть на узліссі замріяний, ніби сумує, що надійшов жовтень (О. Копи- ленко). 6. знання робить життя красним (Народна творчість).

 1. Через край із серця рідне слово ллється (П. Куліш). 8. Вода в сонячному промінні синіла начебто з видимою, неприхованою пристрастю, і якийсь час Поляруш боявся відірвати від неї погляд, наче остерігався, що згодом не повториться оце враження натхненності й осмисленості того, як тече і синіє весняна ріка (Є. Гуцало). 9. Рослинність по-дівочому буйна на цій багатій ниві зрубу (М. Гру- шевський).

їворчий диктант

 • Утворіть від поданих слів нові лексеми, у яких би відбувалося подвоєння літер між різними частинами слова.

День, машина, число, дзеркало, ціна, даль, зброя, з’єднати, стіна, дякувати, звук, захищати, без імені, година, змістовний, захищати, даль.

робота з обґрунтуванням • з поданих варіантів оберіть правильний. Обґрунтуйте свій вибір.

Щоденник — щоденик; вічливий — ввічливий; Поволжжя — Поволжя; воз’єднання — возз’єднання; віддзеркалювати — від- зеркалювати; жовччю — жовчю; савці — ссавці; статтей — статей; Керччю — Керчю; огненний — огнений; осіній — осінній; передмістя — передмісття; утомленний — утомлений; гордісттю — гордістю; Закарпатя — Закарпаття.

орфографічний практикум • Поясніть правопис подібних за звучанням слів.

Незлічені години, незліченні години; не оцінена допомога, неоціненна допомога; не впізнаний нею чоловік, невпізнанний край; не сказане ще слово, несказанне пожвавлення; не прощений чоловік, непрощенна зрада.

лінгвістична задачка • Подані слова запишіть у дві колонки: 1) без подвоєння букв;

 1. із подвоєнням букв. Підкресливши другі букви записаних

слів, запишете афоризм М. Рильського: «Хто..., той не вартий

свого майбутнього».

Анте(н)а, нужда(н)о, і (м)іграція, жи(т)євий, узгодже(н)ість, інтерме(ц)о, ю(н)ат, тума(н)ість, жада(н)ий, з’єдна(н)ий, благосло- ве(н)ий, осер(д)я, зволоже(н)ість, шо(с)е, роздорі(ж)я, згада(н)ий, побукве(н)ий, огне(н)ий, то (н)а. 1. підсумок уроку

 2. домашнє завдання

 • Запишіть текст фонетичною транскрипцією. Знайдіть явища

асиміляції, дисиміляції, спрощення приголосних і поясніть їх.

Тоді, як, Господи, святая на землю правда прилетить хоч на хвилиночку спочить, незрячі прозрять, а кривиє, мов сарна з гаю, промайнуть. Німим отверзуться уста; прорветься слово, як вода, і дебрь-пустиня неполита, зцілющою водою вмита, прокинеться, і потечуть веселії ріки, а озера кругом гаями проростуть, веселим птаством оживуть (Т. Шевченко).

урок № 67

урок розвитку комунікативних умінь № 18. написання ділових документів різних жанрів: оголошення

Мета: розширити відомості школярів про ділові документи, зокрема, про оголошення, його реквізити, особливості написання оголошень, навчити грамотно складати оголошення, виховувати відповідальність.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь.

Обладнання: копії текстів, таблиця «Оголошення».

ХІД УРОКУ 1. організаційний момент

 2. ознайомлення з темою та метою уроку

 3. засвоєння нового матеріалу

робота з таблицею

 • Підготуйте усне повідомлення про оголошення як документ. Оголошення — це документ, у якому подається потрібна інформація, адресована певному колу зацікавлених осіб.

Види оголошень за змістом: f Організаційні — оголошення про подію чи захід. f Рекламні — оголошення про навчання, роботу, послуги, пропозиції тощо.

Види огололошень за за формою: f Писані.

f Відтворені механічним способом. f Комбіновані.

Види огололошень за за характером: f Службові — підприємств, навчальних закладів, організацій тощо.

f Особисті — приватної особи чи групи осіб. робота з текстом


 • Прочитайте текст. Визначте, які вимоги висуваються до рекламних та організаційних оголошень. Назвіть реквізити оголошення.

Організаційні оголошення адресуються як конкретній групі осіб, так і широким верствам населення. Зміст рекламних оголошень розраховано на широкий загал.

Сучасний рівень поліграфічного виробництва, копіювальної та розмножувальної техніки дає необмежену змогу пошуків найрізноманітніших шрифтових і кольорових варіантів цього документа.

Текст будь-яких оголошень повинен бути лаконічним, конкретним і містити вичерпну інформацію про дату, час, місце та зміст події чи заходу. Рекламні оголошення повинні висвітлювати перелік послуг, товарів, їхню ціну тощо. Оголошення про запрошення на роботу, навчання, пропозицій щодо подорожей і відпочинку включають умови, переваги, пільги, оплату на іншу інформацію.

Реквізити оголошення:


 1. Назва документа.

 2. Текст, що містить: f дату;

f час;

f адресу місця проведення; f організатора (відповідального); f порядок денний (зміст) заходу; f коло осіб, яких запрошено; f умови входу (вільний чи платний); f способи проїзду (для зовнішніх). 1. Назва структурного підрозділу чи колегіального органу або посада і прізвище особи, яка дає оголошення (якщо треба).

У приватних оголошеннях часто замість назви документа («Оголошення») для стислості та економії місця розміщують ключове слово чи словосполучення, наприклад, «Продам», «Придбаю», «Обміняю», «Пропоную», «Здаю», «Робота за кордоном» тощо. Обсяг тексту таких оголошень лаконічний і визначається рекламодавцем. За стилем викладу змісту ці документи наближаються до реклами.

Поряд із нейтральною лексикою та інфінітивною формою дієслова з’являються оцінна, емоційно насичена лексика, риторичні запитання та звертання, прикметники у формі ступенів порівняння, неповні речення та ін.

Визначальним чинником дієвості візуальних оголошень (реклами) окрім оригінальності змісту є оформлення: відтворення тексту (шрифт) і розміщення його на площині (симетрія, асиметрія), добір кольорів та їхнє поєднання. Для трансляції по радіо і телебаченню є суттєвим час повідомлення, музичне чи звукове оформлення, чіткість та зрозумілість вимови, оригінальність тексту, композиції чи відеоряду (За М. Зубковим).

дослідження-спостереження

► Прочитайте зразки оголошень. Охарактеризуйте їх за таблицею «Оголошення».

Оголошення № 1

ОГОЛОШЕННЯ

12 квітня 2014 року об 11-й годині в приміщенні Будинку вчених м. Києва відбудеться зустріч із народною цілителькою Наталею земною.

запрошуємо всіх бажаючих.

Адміністрація

Оголошення № 2

ПРОДАМ зАз-968 М. На ходу, недорого.

Тел. 36-95-20 (19.00-22.00).

Андрій


Оголошення № З

КИЇВСЬКИЙ СЛАВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ закарпатська ФІЛІЯ КИЇВСЬКОГО СЛАВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Шановні колеги! запрошуємо Вас взяти участь у ІІ Міжнародній науково- практичній конференції молодих вчених та студентів, присвяченій Дню слов’янської писемності та культури «Слов’янська культура та писемність: минуле і сучасність», яка відбудеться 24—25 травня 2014 року в закарпатській філії КСУ (м. Ужгород).

Проблематика конференції: f Мовознавчі аспекти славістики.

f Літературні взаємозв’язки та проблеми фольклористики. f Теоретико-методологічні дослідження психології слов’ян: здобутки, проблеми, перспективи. f Актуальні питання з історії слов’янських народів. f Сучасні проблеми розвитку слов’янських країн в умовах глобалізації.

Матеріали наукової конференції будуть публікуватися безкоштовно в наукових виданнях: «Вісник КСУ», «Київська старовина» та «Університет», затверджених ВАК України як фахові видання.

Контактні телефони: (0312) 66-06-99, 050 94-94-236 (Жовтані Руслана Ярославівна), e-mail: ksu-zac@ukr.net або filolog35@mail.ru.

Оголошення № 4

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНДИТЕРСЬКА ФІРМА “ЛАСОЩІ”»

(77000, Івано-Франківська область, м. Рогатин, вул. Галицька, 20, ідентифікаційний код 31767618) ліквідується.

Претензії приймаються протягом одного місяця з моменту опублікування цього оголошення.

Ліквідаційна комісія, тел.: (03435) 21-181.

практикум із перекладу • Перекладіть текст оголошення українською мовою.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

12 апреля 2012 года в 11.00 в помещении Дома ученых состоится встреча с президентом Академии наук Б. Е. Патоном.

Приглашаем всех желающих Проспект Независимости, 9 Администрация тел.294-79-96

дослідження-відновлення • Допишіть оголошення, доповнюючи їх необхідними відомостями. Визначте різновид наведених оголошень.

Оголошення № 1

ОГОЛОШЕННЯ

В актовому залі відбудеться тематичний вечір, присвячений фольклористиці та видатним фольклористам України. У програмі вечора: 1. Урочиста частина. 2. Святковий концерт.

Оголошення № 2

9 березня в актовому залі центрального корпусу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова відбудеться літературний вечір, привчений Т. Г. Шевченку.Оголошення № 4

Не вистачає грошей для здійснення мрії?

Звертайтеся в OTP Bank та оформіть кредит готівкою на будь-які потреби!

Без застави та поручителів.

Мінімум документів та запитань.

Низька відсоткова ставка.

* пропозиція дійсна для клієнтів, які працевлаштовані офіційно понад 6 місяців.

Оголошення № З

Хочу продати свій зелений автомобіль. звертайтеся.вибіркова робота

 • Серед наведених фрагментів оберіть ті, які належать до оголошень.

1. Професійно-технічне училище № 27 запрошує на навчання випускників 9-11 класів за такими професіями: машиніст холодильних установок, оператор комп’ютерного набору, слюсар- електромонтажник... 2. Вельмишановні пані та панове! Дозвольте запросити Вас на урочисте відкриття персональної виставки.

 1. Я, Комилін Андрій Валентинович, доручаю Кравченко В. Д. забрати бланки відомостей у типографії. 4. До уваги абітурієнтів. Про всі зміни, що відбулися у вступній кампанії. 5. Прошу надати мені відпустку без збереження заробітної плати. 6. звертаємо Вашу увагу на збільшення вартості пересилання простого листа в межах України. 7. з 1993 по 1997 рік навчалася в загальноосвітній школі № 33. 8. Віддам у гарні руки кошенят.

творче моделювання. робота в парах

 • Утворивши від поданих слів нові за допомогою префіксів пре-, при-, складіть та запишіть оголошення за поданим початком.

Мусити, значення, власник, подібний, великий, мудрий, дбати, міський.

 1. До уваги мешканців будинку по вулиці.

 2. 17 серпня 2013 року в актовій залі.

 3. з 21 по 27 листопада 2013 року планується.

 4. .пропонує переклади з різних мов світу.

 5. .прослухати лекцію на тему «Україна сьогодні: перспективи».

Практикум із редагування

 • Відредагуйте тексти наведених оголошень, звернувши увагу на мовне оформлення та структуру документів.

 1. Обьява. з 17 вересня 2009 р. тов. «Касан» реалізує цукор по ціні 3,2 гривна за один кілограм. Чекаємо на Вас. 2. Обьявлє- ніє 25.10.09. в Будинкові Культури состоїця торжествений вечір присв’яченний завершенію осєнє-полєвих работ. 3. Продам будинок з областю 0,07 Га, в смт. Перечин, заг. пл — 77,90 м2, житл. пл. — 42,2 м2, дві кімнати, коморка, горище, ванна кімн., газифікований, колонка (вода гаряча і холодна), колидор, підвал, льох із 2-х кімнат, гараж, літня кухня (окремий будинок на 2 кімн.), сарай, хлів, виноградник. 300 000 грн. ТОРГ! 4. Штанішки-капрі, для дівчинки віком 3-9 місяців, в дуже хорошому стані. Флісовий человечек голубого кольору, для хлопчика або дівчинки віком 3-9 місяців. В дуже хорошому стані, прекрасно відпирається. 5. Всім сотрудницям, які поміняли (у зв’язку з браком) свої прізвища на мужей, мають замінити їх у відділі кадрів на протязі місяця. 6. Важкохворих передовиків сільського господарства — механізаторів і хворих на рентгензнімок реєструють позачергово.

творче конструювання

 • Придумайте організаційні оголошення щодо наступних подій. f Оголошення про завтрашню екскурсію;

f оголошення про навчання в Харківському гуманітарному університеті «Народна українська академія»; f про надання професійних юридичних послуг у Києві; f про зустріч із народним депутатом; f про збори акціонерів приватного підприємства; f про проведення наукової конференції в Мелітопольському державному університеті імені Богдана Хмельницького.

робота в парах • Придумайте рекламні оголошення.

f Для щойно відкритої вами фірми щодо допомоги учням, які не встигають;

f для продажу намальованої вами картини (продумайте, що на ній буде зображено); f щодо придбання велосипеду з 14-ма швидкостями; f щодо вакансії у своєму навчальному закладі; f щодо здачі в експлуатацію нового дитячого майданчика (опишіть, що там є); f щодо віддання в гарні руки кошенят; f про загублені рукавички; f про знайдену в бібліотеці книгу; f про те, що ви б хотіли придбати певну книгу; f оголошення по радіо.

риторична гра «придбайте мій товар».

Методичний коментар. Кілька осіб виходять у центр класу, кладуть на столи перед аудиторією свої олівці, портфелі, ручки, шарфики тощо й починають їх рекламувати. Коли виступи завершилися, то той учень, який готовий придбати товар у того чи іншого «рекламодавця», підходить до нього й дає йому 10 копійок. Після завершення гри підраховують отримані гроші й оголошують переможця — ту людину, яка набрала більше за всіх грошей.


 • Назвіть предмет, товар, який ви рекламуєте, покажіть його, розкажіть про його призначення, назвіть переваги (наприклад, цей портфель легше інших на 500 гр.; він зроблений із міцної тканини; має додаткове відділення для змінного взуття тощо), назвіть вигоди від придбання зараз, використовуйте лексику з позитивною оцінкою (дуже красивий, надійний, чудовий колір, незвичайний яскравий колір, надзвичайно зручний тощо), говоріть емоційно, дружелюбним тоном, розкажіть про тих, хто вже успішно користується вашим товаром, завершіть рекомендацією, порадою для придбання товару.

 1. підсумок уроку Бесіда з учнями

 • Дайте відповіді на питання.

f Що таке оголошення?

f На що обов’язково вказують в оголошенні?

f Які бувають оголошення за формою?

f Як оформляють оголошення?

f Які частотні помилки в оголошеннях?

f Оголошення має такі реквізити:.

редагуємо з посмішкою


1. План ліквідації співробітників контори на випадок пожежі.

 1. Громадяни! Просимо прийти й помитися в бані до 5-го числа, бо на три місяці закриваємося на ремонт. 3. 18 лютого ц. р. о 12-ій годині біля очисних споруд у Балаклії клуб «Іній» запрошує всіх бажаючих відвідати заплив «моржів». 4. Магазин тимчасово не працює. На больничному. 5. Хто знайшов кросівки в мужській душі, прошу за винагороду занести в 317 кімнату. 6. Можу прийняти на квартиру двох заочних жінок. 7. Сумській торгово-закупочній базі Обкоопторгу терміново потрібні на роботу механік-холодильник та машиністи холодильних установок.

 1. домашнє завдання

 • Написати рекламне оголошення.

 • Написати організаційне оголошення.

 • запишіть оголошення, розміщені на вулицях чи в транспорті, проаналізуйте їхній зміст та особливості оформлення, відредагуйте.

урок № 68

урок розвитку комунікативних умінь № 19. ділові папери: особливості написання розписки

Мета: розширити відомості школярів про ділові документи, подати відомості про особливості написання розписки, про обов'язкові реквізити для цього документа; удосконалювати орфографічні навички; виховувати відповідальність.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь.

Обладнання: копії текстів, тестові завдання, формуляр-зразок розписки, тлумачний словник української мови.

ХІД УРОКУ 1. організаційний момент

 2. ознайомлення з темою та метою уроку

 3. актуалізація опорних знань

розподільча робота

 • Поділіть слова на три групи: публіцистична лексика; наукова лексика; ділова лексика. Свою думку умотивуйте. Поясніть значення невідомих слів.

Життєдайний, плюралізм, магічний, контракт, комісія, видатний, ухвалити, оповідачка, рапорт, рішення, функція, тарифікація, нон-ґрата, директива, заходи, акредитація, антиоксидант, вегетаріанець, наказ, норматив, свавілля, нісенітниця, управлінці,

лексична хвилинка • Оберіть правильний варіант. Поясніть свій вибір.

 1. На роботі він часто виконує різні (громадські, громадянські) доручення. 2. Одним із провідних мотивів у творчості багатьох українських письменників-шістдесятників є (громадський, громадянський). 3. Між ними були дружні (відношення, відносини, стосунки). 4. (Покажчиком, показником) культурного й освітнього рівня людини є мова. 5. У пересувній гуртовій (торговій, торговельній) мережі (покажчики, показники) цін обов’язково підписуються працівниками, відповідальними за формування встановлення цін, і завіряються (печаткою, печаттю). 6. Окремі вірші українських письменників мають по кілька (музикальних, музичних) інтерпретацій.

Лінгвістична гра «Знайди нісенітниці»

Методичний коментар. Перед грою вчитель починає з учнями розмову про людей, які люблять розповідати нісенітниці. Пояснює, що в ході гри учні вчитимуться не дозволяти себе обдурювати такими розповідями. Учитель застерігає, що в його розповіді траплятимуться нісенітниці. Якщо учні помітять їх, мають негайно піднести руку й пояснити, що там неправильно. Перемагає той учень, який помітив найбільше нісенітниць і дав пояснення.

 • знайдіть «нісенітниці» в тексті. Виправте їх та поясніть характер припущених помилок.

Кажуть, що реклама — це гарний тактовний прийом. Отже, хотілося б дати вам якщо не професійний, то хоча б поверховий погляд на наш новий готель. Сподіваємося, що цей інформативний лист стане вам у нагоді. Наш готель знаходиться в прекрасній гірничий місцині. Назва цієї місцини занесена до реєстру наймальовничіших місцин світу.

У нашому готелі є 100 кімнат. Щоправда, ще не оформлені душеві й місця для роздягання жінок, однак над цим зараз ефектно працює керівництво й замісники керівників. Натомість у готелі дуже гарна їдальні, особливо слід відмітити гарнітур до других страв, який вельми смакує нашим відвідинам. До того ж, існує можливість заказати їжу прямо в номер. Шановні мешканці готелю, доставка меню в номер — значно скоротить Ваш час. замовлення на доставку в номер приймаються по телефонам щодня, крім понеділка, вівторка та п’ятниці.

Стан номерів у готелю відповідає всім стандартам.

Таким чином, наш готель пропонує шикарну кухню, автостоянку, комфортабельні номери, а також високий рівень сервісу. 1. засвоєння нового матеріалу в процесі виконання практичних завдань

дослідження-аналіз

 • Ознайомтеся з текстом розписки. Спробуйте визначити, який документ називають розпискою, для чого він необхідний та які його основні реквізити.

розписка

Я, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України Кузьменко Петро Петрович, одержав від заступника директора з адміністративно-господарської роботи Ткаченка В. В. у тимчасове користування для членів археологічної експедиції: 1. п’ятнадцять (15) рюкзаків; 2) п’ять (5) наметів; 3) двадцять п’ять (25) лопат; 4) п’ять (5) емальованих відер; дві (2) газові плити. Весь зазначений інвентар раніше був у вжитку.

Підстава: наказ директора Інституту археології НАН України № 155 від 01.07.14.

 1. Підпис

робота з довідковим матеріалом

► Прочитайте текст. Дайте визначення розписки й зазначте, яку інформацію слід обов’язково подати в тексті цього документа. Розписка — це документ, що підтверджує певні дії, які мали місце між двома особами чи особою та установою. Наприклад, передачу й одержання документів, грошей, матеріальних цінностей.

Розрізняють приватну розписку, коли одна особа отримує щось від іншої, та службова, коли особа або представник установи отримує матеріальні цінності чи документи від якоїсь організації, закладу.

Розписка може мати довільну форму викладу, але все ж таки треба зазначати такі відомості: 1. Назва документа.

 2. Прізвище, ім’я та ім’я по батькові (посада й повна назва установи для службового варіанта), назва документа (із його вихідними даними), що посвідчує особу того, хто дає розписку й підтверджує отримання.

 3. Прізвище, ім’я та ім’я по батькові (посада й повна назва установи — для службового варіанта) того, кому дається розписка.

 4. Конкретне зазначення, у чому дано розписку:

f точне найменування матеріальних цінностей, документів та ін.;

f стан (нові, були в користуванні, у робочому стані);

f кількість, вага, вартість, розмір, сума зазначаються цифрами, а в дужках — словами.


 1. У службовому варіанті слід зазначити, на підставі якого розпорядження, наказу чи іншого документа передано й отримано цінності.

 2. Дата укладання (ліворуч).

 3. Підпис укладача (праворуч).

 4. У приватному варіанті підпис особи, яка дає розписку, засвідчується керівником установи чи підрозділу (із зазначенням його посади, ініціалів, прізвища) або нотаріальною конторою.

 5. Дата засвідчення (ліворуч).

Іноді в розписці зазначають свідків, тобто осіб, у присутності яких її було підписано. У такому разі ці особи засвідчують документ своїми підписами.

Усі вільні місця між текстом і підписом перекреслюють.

Укладається розписка лише в одному примірнику (М. Зубков).

дослідження-аналіз • Прочитайте тексти розписок. Визначте, яка з них складена правильно. Свою думку аргументуйте.

Розписка № 1

РОЗПИСКА


Я, студентка групи РП ХГУ «НУА» Кравцова Яна Олександрівна, студентський квиток 07/12, отримала від завідувача методкабінету Бублейник І. В. для тимчасового користування 5 (п’ять) часописів «Український смисл» № 27-31 за 2012 р.

Зобов’язуюсь повернути часописи до 21.07.2014. 1. Підпис

Підпис студ. Кравцової Я. О. засвідчую:

Зав. кафедри Підпис 1. Печатка

Розписка № 2

РОЗПИСКА


Я, учень Харківської школи № 17, отримав у бібліотеці кілька географічних атласів. Зобов’язуюсь повернути до 19.11.14.

 1. Підпис

Практикум із редагування

 • Відредагуйте наведені тексти розписок.

Розписка № 1

Я, викладач кафедри міжнародних економічних відносин Єф- ремов Сергій Анатолійович, отримав від старшого лаборанта кафедри Малиновської Оксани Максимівни в тимчасове користування: 8 словників, 4 атласи, 5 таблиць для проведення практики, які обіцяю повернути.

Дата Підпис

Розписка № 2

РОЗПИСКА


Я, Мороз Т. М., взяла в борг у Максимович Д. Д. гроші, які обіцяю віддати після того, як мені виплатять заробітну плату на за

воді.


Дата Підпис

Розписка № З

розписка

Мною отримано від бібліотекаря шкільної бібліотеки для тимчасового користування кілька підручників із зарубіжної літератури. зобов’язуюся повернути отримані книги до кінця вересня наступного року.

Підпис

Складання пам'ятки • Оформіть пам’ятку «Написання розписки».

дослідження-аналіз

 • Проаналізуйте структуру тексту розписки та заповніть форму- ляр-зразок.

РОзПИСКА

Я,

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   61


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка