Управління з питань фізичної культури І спорту департаменту у справах сім'Ї, молоді та спорту харківської міської ради харківська державна академія фізичноїСторінка1/11
Дата конвертації24.04.2016
Розмір2.07 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11УПРАВЛІННЯ  З ПИТАНЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

ДЕПАРТАМЕНТУ У СПРАВАХ СІМ'Ї,  МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ

ГАЛУЗІ «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ»


МАТЕРІАЛИ II РЕГІОНАЛЬНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ

ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

(14 грудня 2013р.)


Харків – 2014

ББК 75, 4 УДК 796.062(08)

С 83


Стратегічне управління розвитком галузі «Фізична культура і спорт» // Матеріали II регіональної науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, 14 грудня 2013року. – Харків, 2014. - 186с.

(Укр., рус.)У збірнику розміщено наукові статті та тези доповідей науковців, аспірантів, магістрантів, студентів, викладачів вищих навчальних закладів, керівників та тренерів спортивних шкіл, управлінців сфери фізичної культури і спорту.

Затверджено Вченою радою Харківської державної академії фізичної культури від 30.12.2013р. протокол №6
Електронна версія збірника розміщена на сайті: manadgment-fk.com
Друкується в авторській редакції

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:


 1. Ажиппо О.Ю. – д.пед.наук, професор (м. Харків)

 2. Подрігало Л.В. – д.мед.наук, професор (м. Харків)

 3. Єрмаков С.С. – д.пед.наук, професор (м. Харків)

 4. Приходько В.В. - д.пед.наук, професор (м. Дніпропетровськ)

 5. Камаєв О.І. – д.фіз.вих., д.пед.наук, професор (м. Харків)

 6. Христоєв С.В. - заступник директора Департаменту-начальник управління з питань фізичної культури і спорту Харківської обласної державної адміністрації (м. Харків)

 7. Попов А.М. - заслужений працівник фізичної культури і спорту, директор Харківського обласного вищого училища фізичної культури і спорту (м. Харків)

 8. Приходько І.І. - к.пед.наук, професор (м. Харків)

 9. Горбенко О.В. - к.фіз.вих., професор (м. Харків)

 10. Артем'єв В.О. - к.психол.наук, доцент (м. Харків)

 11. Путятіна Г.М. - к.фіз.вих., доцент (м. Харків)

 12. Леонов Я.В. - к.е.наук, доцент (м. Харків)

 13. Стадник С.О. - фіз.вих., доцент (м. Харків)

 14. Хомко І.Г. - старший викладач, відповідальний секретар (м. Харків)


ЗМІСТ

Приходько Иван Иванович – человек славен делом………………………..7

НАПРЯМ 1. МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ………………………………………………..11

Приходько И. И., Чжан Гопин Система управления физической культурой и спортом в Китайской народной республике…………………………………….11

Леонов Я.В. Політики людського розвитку Європейського союзу та їх значення для України……………………………………………………………16

Путятіна Г.М. Складові персональної культури керівника фізкультурно-спортивної організації…………………………………………………………...20

Попов О.В., Горбенко О.В. Організаційно-управлінський компонент комплексного маркетингу спортивно-масових заходів……………………….28

Мічуда Ю.П., Устенко Б.В. Фінансове забезпечення футбольних клубів в умовах сучасного ринку…………………………………………………………32

Сільченко Т.Ю. Соціальні орієнтири державної політики в сучасних умовах…………………………………………………………………………….34

Горбачов В.Є. Організаційний аналіз використання форм підвищення кваліфікації менеджерами в сфері фізичної культури та спорту……………..38

Русакова О.А. Дослідження організаційно-педагогічних умов розвитку танцювально-спортивного клубу……………………………………………….42

Середа Н.В. Соціально-економічні аспекти впровадження маркетингу в систему дитячо-юнацьких спортивних шкіл…………………………………..45

Леонов М.Я. Дослідження соціально-економічних умов розвитку сфери фізичної культури та спорту в регіоні………………………………………….48

Васильєв В.В. Концептуальний підхід до забезпечення стратегії розвитку сфери фізичної культури та спорту в регіоні…………………………………..51

Калита Л.В. PR спортивної організації: сутність і особливості……………..54

Зігунова І.С. Сутність сучасного маркетингу та менеджменту туристсько-спортивної діяльності……………………………………………………………56

Куцев В.А. Результати використання сучасних управлінських технологій організаторами чемпіонату Європи 2012 року………………………………...58

Смирнова В.В. Логистические технологии в управлении сферой физической культуры и спорта………………………………………………………………60

Темченко В.А., Бурко В.Л., Коник Г.А. Организация управления физической культурой и спортом в высшем учебном заведении………….....62

Волік С.В. Маркетингові складові роботи з вболівальниками у футболі…...65

Кириллов Е.В., Бутова Т.Г. Опыт организации и перспективы развития частного физкультурно-спортивного клуба……………………………………67

Свистунов С.В., Соколова А.А. Предпринимательство в сфере фитнес-индустрии………………………………………………………………………...73

Артем'єв В.О., Хомко І.Г. Забезпечення ефективної діяльності фізкультурно-спортивних організацій…………………………………………75

НАПРЯМ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВУ……………………………………………………..77

Приходько В.В. Живые и мертвые понятия в задачах эффективного управления развитием современного спорта…………………………………..77

Петренко І.В. Сучасні тенденції розвитку спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву……………………………………………………..79

Кравченко Д. Організаційні умови розвитку маунтинбайку в Харківському регіоні…………………………………………………………………………….82

Гранкін Г.В., Середа Н.В. Розвиток дитячо-юнацьких спортивних шкіл у сучасних ринкових умовах……………………………………………………...86

Бондар А.С., Тихонова Н.В. Шляхи залучення дітей та молоді до занять фізичною культурою та спортом……………………………………………….88

Ніколаєнко В.В. Організація підготовки футбольного резерву у Німеччині………………………………………………………………………...94

НАПРЯМ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІЗКУЛЬТУРНОЮ ОСВІТОЮ У РЕГІОНІ (ПІДГОТОВКА, ПЕРЕПІДГОТОВКА ТА РОЗСТАНОВКА ФІЗКУЛЬТУРНИХ КАДРІВ, ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФІЗКУЛЬТУРНІЙ  ОСВІТІ)…………….96

Петренко И.В. Организация спортивной волонтерской деятельности студентов: европейская инициатива……………………………………………96

Гринченко І.Б. Соціально-педагогічні аспекти неперервної підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту……………………………………..103

Дутчак Ю.В. Система підвищення кваліфікації спортивного менеджера як шлях підвищення ефективності закладу фізичної культури і спорту………112

Гриб О.Г., Горбенко О.В. Сучасні тенденції управління процесом фізичного виховання у ВНЗ на основі педагогічного моніторингу……………………..115

Бутова Т.Г., Соболева Н.В. Эффективные технологии обучения в процессе подготовки магистров по программе «Менеджмент в сфере физической культуры и спорта»…………………………………………………………….119

Маркечко К.А., Горбенко О.В. Обґрунтування значення фізичного виховання в системі вищої освіти як напряму фізичної культури………….122

Маракушин А.І., Шахін Д.А. Вибір виду спорту студентами на основі об'єктивної оцінки можливостей реально існуючих секцій і мотиваційних потреб студента………………………………………………………………...127

Коновалов В.В. Інформаційна модель управління фізичною підготовкою військового підрозділу за технологією DFD…………………………………130

Маракушин А.І. Управління навчальною роботою кафедри фізичного виховання вищих навчальних закладів……………………………………….133

Піддубний О.Г., Мельник І.В. Управління педагогічною діяльністю викладача фізичного виховання……………………………………………….137

Ван Цзин Программное обеспечение школьного физического воспитания в Китайской народной республики……………………………………………...140

Чередніченко А.В. Зміст навчально-методичного забезпечення фізичного виховання у Харківському національному економічному університеті……144

Бекасова С.Н. Развитие информационной компетентности студентов как актуальная проблема непрерывного образования……………………………148

Стадник С.О., Божко Л.О.  Організаційні умови проведення фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах на регіональному рівні……………………………………………………………………………...159

НАПРЯМ 4. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УПРАВЛІННЯ ОЛІМПІЙСЬКИМ, ПАРАЛІМПІЙСЬКИМ ТА НЕОЛІМПІЙСЬКИМ РУХОМ У РЕГІОНІ………………………………………………………………………165

Зигунов В. Н. Организационно-управленческие аспекты в организации деятельности федерации спортивного туризма………………………………165

Чумак Ю., Ананченко К.В. Оцінка спеціальної силової підготовленості дзюдоїстів 14 - 16 років на етапі спеціалізованої базової підготовки………167

Ананченко К.В., Перебийніс В.Б. Фактори що впливають на спортивне довголіття та вклад у розвиток спорту (на прикладі дзюдо)………………...172

Курцев А.С., Щербина Р.А. Игровые формы в учебно-тренировочном процессе юных дзюдоистов……………………………………………………177

ПРИХОДЬКО ИВАН ИВАНОВИЧ – ЧЕЛОВЕК СЛАВЕН ДЕЛОМ!

Кандидат педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой менеджмента физической культуры ХГАФК, Почетный работник физической культуры и спорта, судья национальной категории по легкой атлетике – вот далеко не полный перечень званий человека, который более полувека добросовестно, творчески, с полной отдачей сил и энергии служил сфере физической культуры и спорта. ПРИХОДЬКО ИВАН ИВАНОВИЧ известен как спортивный руководитель, ученый, педагог. Особенно велики его заслуги в становлении и развитии спортивного менеджмента.

Иван Иванович Приходько родился 22 августа 1941 года на Харьковщине в семье военного. Его отец был офицером Советской Армии, прошел всю Великую Отечественную войну, обеспечивая связь руководства армии с фронтом. Сам Иван Иванович всегда с великой гордостью рассказывает об отце и вспоминает, что отец хотел, чтобы он тоже стал военным. Однако после школы И.И. Приходько поступает в Харьковский педагогический институт им. Г.С. Сковороды.

В студенческие годы и после окончания института Иван Иванович занимался легкой атлетикой, имел спортивный разряд кандидата в мастера спорта. Сразу после института работал некоторое время учителем по физической культуре в сельской школе. Потом был призван на службу в армию. В этот период в жизни Ивана Ивановича происходит судьбоносная встреча с будущей женой – Верой Семеновной, красивой, умной, веселой, тоже педагогом, а в дальнейшем кандидат филологических наук, доцент, ученый секретарь специализированного ученого совета Харьковского педагогического института им. Г.С. Сковороды. Нельзя не обратить внимания на то, что в следующем году в августе счастливые супруги будут праздновать «золотую» свадьбу.

Если характеризовать деятельность Приходько И.И., то целесообразно выделить три периода, так называемых «руководитель», «лесгафтовец», «ученый и педагог».

Первый период начинается с работы председателем в Белгородском городском спорткомитете. Следует отметить, что карьера спортивного руководителя Ивана Ивановича началась рано. В 27 лет он был назначен председателем городского спорткомитета, а через три года – уже заместитель, затем председатель Белгородского областного спорткомитета. Вот так, около полуторадесятка лет Приходько И.И. развивал физическую культуру и спорт в Белгородском крае.

Второй период – это обучение в аспирантуре в одном из ведущих вузов страны – Государственном, дважды орденоносном институте физической культуры им. П.Ф. Лесгафта (сейчас – Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург). Диссертационная работа Приходько И.И. (защита состоялась 1 апреля 1982 года) была посвящена исследованию организации процессов управления развитием физической культуры и спорта в области. Предложенные им подходы к планированию труда работников управления оказались весьма результативными не только тогда, но и в наше время. Эти годы Иван Иванович любит вспоминать и рассказывать своим аспирантам и соискателям. С особой благодарностью он вспоминает своего научного руководителя – Клару Алексеевну Воронову.

Третий период – самый продолжительный, характеризуется научно-педагогической деятельностью. Более 30 лет Иван Иванович отдал становлению, развитию и утверждению авторитета, сейчас уже Харьковской государственной академии физической культуры. По инициативе первого ректора ХГИФК проф. С.Н. Филя, и работающего в то время деканом факультета спортивных игр и единоборств И.И. Приходько, была создана кафедра «Истории, организации и управления физической культуры». В 1995 году Иван Иванович возглавил эту кафедру, которая с 2001 года называется кафедрой менеджмента физической культуры, и продолжает руководить кафедрой по настоящее время.

Направлением научной деятельности Приходько И.И. являются исследования в области управления физической культурой и спортом, связанные с проблемами научно-методических основ государственного и регионального управления физической культурой и спортом в Украине, кадрового обеспечения отрасли, управления подготовкой спортивных резервов, организации и методики массовой физической культуры. Приходько Иван Иванович является автором 200 научных публикаций. Он автор учебных пособий и монографий, в практическом плане он является одним из авторов проекта «Концепции развития физической культуры в Украине», Закона Украины «О физической культуре и спорте», «Национальной доктрины развития физической культуры и спорта Украины», государственных и региональных программ развития физической культуры и спорта и т.д.

За годы работы в вузе Иван Иванович воспитал и подготовил множество учеников, которые стали авторитетными практическими работниками, хорошими педагогами и учеными. Его научное направление продолжает и развивает профессорско-преподавательский коллектив кафедры, созданный им самим из своих учеников. К авторитетному мнению Ивана Ивановича присоединяются руководители государственных и общественных органов управления физической культуры и спорта, руководители спортивных вузов и различных физкультурно-спортивных организаций. Его, как хорошего преподавателя, ценят и уважают студенты, а как мудрого руководителя любит коллектив кафедры и академии.

Столь плодотворная научно-педагогическая и общественная деятельность не помешала Ивану Ивановичу реализовать себя в роли заботливого и внимательного мужа, отца, дедушки, прадедушки. Как глава большой семьи, Иван Иванович создает и поддерживает обстановку творческих поисков в науке и серьезное отношение к проблемам воспитания и образования. Так, Иван Иванович и Вера Семеновна по праву могут гордиться своими детьми и внуками. Сын – Игорь Иванович – кандидат психологических наук, а в скором времени и доктор наук, начальник научно-исследовательского центра проблем деятельности внутренних войск МВД Украины, полковник, врач-психиатр высшей категории, а также мастер спорта по пулевой стрельбе. Дочь – Илона Ивановна – доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой иностранных языков в Харьковском педагогическом университете им. Г.С. Сковороды. Иван Иванович также гордится своими внуками – Антоном, Кириллом и младшим Александром. Антон закончил, а Кирилл продолжает учебу в аспирантуре Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина. Зная семью Ивана Ивановича, можно сказать, что ее научные и культурные традиции передаются как эстафетная палочка, причем такая, на которой каждое поколение оставляет свои, значимые для общества в целом, зарубки.

Все, кто знает Ивана Ивановича, не станут возражать против этого. В нем удивительно сочетаются редкостный организаторский дар с талантом пытливого ученого, мудрого учителя и педагога. Все, за что бы он ни брался, никогда не успокаивался, пока не достигал заветных вершин. Действительно, можно сказать, что Приходько Иван Иванович – большой души человек.Напрям 1. МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Приходько И. И., заведующий кафедрой менеджмента физической культуры, профессор

Чжан Гопин, студент магистрант кафедры менеджмента физической культуры

Харьковская государственная академия физической культуры
В Китае за последние 30 лет удалось добиться грандиозных успехов в экономическом и общественном развитии, в том числе и в сфере физической культуры и спорта. Об этом свидетельствуют результаты Олимпийских игр 2008 года, проведенных в Китае и успехи китайских спортсменов в Олимпийских играх 2012 года, проведенных в Лондоне.

Грандиозному успеху китайского спорта предшествовал период длительного и многоэтапного реформирования всех сфер государственного управления и социально-экономического преобразования всех отраслей народного хозяйства. От четкого, грамотного руководства зависит результативность любой сферы деятельности, включая и сферу физической культуры и спорта. Известно, что в КНР налажена система массовой физической культуры, создана необходимая инфраструктура, поставлены на государственный уровень вопросы оздоровления населения, разработаны и внедрены в жизнь разнообразные оздоровительные системы физического воспитания. Об этом свидетельствуют такие базовые документы Правительства и Коммунистической партии КНР: «Основные положения реформы развития физической культуры и спорта в 2011 – 2015 гг.», «Программа крестьянского спорта», «План здоровья нации на 2010 – 2015 гг.» и др.

Анализ литературных источников свидетельствует, что современных ученых все больше интересуют развитие физической культуры в КНР. Изучению научной системы управления физической культурой и спортом в Китайской Народной Республике уделяли выпускники магистратуры и аспирантуры Харьковской государственной академии физической культуры кафедры менеджмента физической культуры работы Чжу Фен, 2010, Ван Сюемань, 2011, Лю Лу, 2011, Чжан Гопин, 2013.

Цель работы – охарактеризовать систему управления физической культурой и спортом в Китайской Народной Республике.

Задачи работы:


 1. Рассмотреть историю формирования и становления системы государственного управления в Китайской Народной Республике.

 2. Определить современную систему менеджмента физической культуры и спорта в Китайской Народной Республике.

 3. Проанализировать государственную политику в сфере физической культуры и спорта в Китайской Народной Республике.

Объект исследования – сфера физической культуры и спорта в Китайской Народной Республике.

Предмет исследования – организация и управление физической культурой и спортом в Китайской Народной Республике.

Методы исследования: анализ и обобщение литературных источников, анализ документов, организационный анализ.

В октябре 1949 г. была образована Всеобщая Китайская Спортивная Федерация. В 1952 г. Президент Мао издал указ о развитии физической культуры и укреплении здоровья людей, отведя главенствующую роль в этом развитию спорта в Китае.

Государство выделило средства на строительство большого количества спортивных сооружений и на подготовку кадров в области спорта.

В 1979 г. Китай вступил в олимпийскую семью и начался новый этап в развитии массового спорта в стране. Вступление в олимпийскую семью обусловило рост спортивного мастерства в стране, возможность гармоничного перерастания массового спорта в профессиональный. Пленум ЦК КПК поставил задачу перед всеми отраслями народного хозяйства реформировать систему экономического управления и методов хозяйствования в стране. Китайские социально-экономические переустройства не имитировали евро-американскую рыночную систему. Китай принял собственную систему, получившую название «переходя реку, нащупывай, камни на дне».

КНР, явилось создала централизованную систему управления физической культурой и спортом. Главному государственному управлению физической культуры и спорта в Китае подчиняются 50 различных учебных заведений, которые непосредственно работают на спорт. В КНР действует широкая сеть спортивных школ и клубов, школ-интернатов, созданы национальные команды, организовано научное и диспансерное обслуживание. В условиях развития рыночной экономики механизм государственного управления физической культурой и спортом коренным образом изменяется за счет использования внебюджетных источников финансирования, отраслевых законов, правовой механизм.

Современная система управления физической культурой и спортом в КНР похожа на систему управления физической культурой и спортом в Украине. Она включает в себя государственные и общественные органы управления.

Первичными организациями государственной системы специального управления физической культурой и спортом являются уездные управления и управления городов уездного уровня по делам физической культуры и спорта. Проведенное исследование показало, что особенность государственного менеджмента в сфере физической культуры и спорта в КНР заключается в централизации власти в системе как государственных, так и общественных органов управления.

В исследовании анализу подвергались: Закон Китая «О физической культуре и спорте»; «Программа ускорения развития китайского спорта высших достижений»; «Положение об определении функций, структуры и кадров Государственного управления спортом КНР»; «Программы крестьянского спорта»; «План здоровья наций».Одной из важнейших целей государственной политики Китая является привлечение до 45% населения к регулярным занятиям физическими упражнениями, строительство спортивных объектов, расширение сети общественных физкультурно-спортивных организаций.

Выводы

 1. На сегодняшний день система физической культуры в КНР представляет четко слаженный механизм, для эффективного функционирования в стране создана система государственных и общественных органов управления. При этом в государстве прослеживается централизация власти и подчинение Коммунистической партии Китая. Централизованное руководство физической культурой и спортом в КНР осуществляется Главным государственным управлением физической культуры и спорта КНР.

 2. Центральные органы исполнительной власти и местные органы управления в Китае осуществляют активную поддержку и создают условия для развития физической культуры. Это обуславливается законодательством КНР и способом организации контроля такой деятельности. Кроме того, существует ряд программных документов, в которых определены основные факторы совершенствования системы физической культуры.

 3. На сегодняшний день в КНР около 40% жителей привлечены к физкультурно-оздоровительной и спортивной работе. Это связано с тем, что в Китае существует эффективная система физического воспитания, общественного спорта, производственной гимнастики, рекреационно-оздоровительной физической культуры, о чем свидетельствуют Закон Китая «О физической культуре и спорте».

 4. Государственная политика КНР направлена на подготовку здоровых молодых людей, через: физическое воспитание; систему общественного спорта; физкультурное движение среди пожилых людей и инвалидов; детско-юношеский и резервный спорт; спортивное движение в сельской местности. Об этом свидетельствуют ряд нормативно-правовых документов правительства и Коммунистической партии КНР, в которых намечены пути дальнейшего развития сферы физической культуры и спорта.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка