Управління витратами За способом віднесення на продукцію розрізняють витратиСкачати 200.81 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір200.81 Kb.
Управління витратами

1. За способом віднесення на продукцію розрізняють витрати:

1. постійні і змінні

2. регульовані і нерегульовані

3. прямі і непрямі +

4. релевантні і нерелевантні
2. Облік витрат на підприємстві ведуть на основі:

1. П(с) БО№ 7

2. П(с) БО№ 16 +

3. П(с) БО№ 6

4. П(с) БО№ 2
3. До яких витрат відносять витрати на ремонт тари:

1. загальновиробничих

2. адміністративних

3. на збут +

4. на оренду
4. У чому полягає завдання системи управління витратами?

1. у вдосконаленні структури виробництва

2. в аналізі товарів конкурентів

3. у підвищенні ефективності господарювання +

4. у проведенні ринкових досліджень
5. Яку функцію виконує нормування витрат в умовах ринку?

1. обліково-аналітичну

2. стимулювальну

3. виховну

4. контролюючу +
6. Структура собівартості продукції – це відсоткове співвідношення:

1. між витратами на оплату праці і матеріальними витратами

2. між витратами і прибутком

3. окремих статей витрат у загальних витратах +

4. між постійними і змінними витратами
7. Сукупні витрати підприємства – це сума витрат:

1. постійних і змінних +

2. поточних і періодичних

3. прямих і непрямих

4. всі відповіді вірні

8. Прибуток, який надходить у розпорядження підприємства після сплати податку на прибуток, називається:

1. маржинальний

2. чистий +

3. операційний

4. валовий
9. Прибуток підприємства – це:

1. виручка від реалізації продукції

2. грошове вираження вартості товару

3. різниця загального доходу і ПДВ

4. частина виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на виробництво і реалізацію продукції +
10. Системний підхід в управлінні витратами відносять до:

1. завдань управління

2. принципів управління +

3. функцій управління

4. методів управління
11. Центри відповідальності затрат поділяються на:

1. виробничі, обслуговуючі, умовні

2. постійні і змінні

3. матеріальні, збутові, постачальницькі

4. збутові, виробничі, обслуговуючі, матеріальні, управлінські +
12. Витрати, що можуть бути змінені внаслідок прийняття рішення, називаються:

1. релевантними +

2. можливими

3. дійсними

4. змінними
13. Групування витрат за економічними елементами властиве для:

1. інвестиційної діяльності

2. операційної діяльності +

3. фінансової діяльності

4. будь-якого виду діяльності
14. Рівність між загальними витратами і загальними доходами підприємства властиве для показника, що називається:

1. операційний ліверидж

2. точка беззбитковості +

3. коефіцієнт безпеки виробництва

4. маржинальний прибуток
15. За часом дії норми і нормативи поділяють на:

1. перспективні і поточні +

2. постійні і змінні

3. основні і додаткові

4. всі відповіді вірні
16. Витрати на службові відрядження управлінського персоналу відносять до витрат:

1. на збут

2. загальновиробничих

3. адміністративних +

4. інших
17. Коефіцієнт маржинального прибутку визначають шляхом:

1. відношення суми маржинального прибутку до суми виручки +

2. віднімання суми виручки від суми операційних витрат

3. додавання суми маржинального прибутку до повної собівартості

4. множення точки беззбитковості на суму операційного прибутку
18. Відношенням прибутку до середньої вартості основних і оборотних фондів визначають показник:

1. фондорентабельність

2. норма прибутку +

3. рівень рентабельності

4. чистий прибуток
19. Як називається контроль витрат, що не має заздалегідь визначеної мети і проводиться в окремих випадках:

1. поточний контроль

2. підсумковий контроль

3. разовий контроль +

4. всі відповіді вірні
20. За часом складання розрізняють такі види калькуляції:

1. місячні, квартальні, річні +

2. одиничні і загальні

3. поточні, періодичні, одноразові

4. всі види рівноцінні
21. На стадії придбання, використання, переробки і заготівлі здійснюють управління:

1. трудовими ресурсами

2. матеріальними ресурсами +

3. земельними ресурсами

4. фінансовими ресурсами
22. Фактичну собівартість 1 ц молока визначають за формулою:

1. фактичні витрати за мінусом вартості приплоду ділять на кількість кормо-днів

2. суму фактичних витрат ділять на валовий надій молока

3. фактичні витрати за мінусом вартості гною і приплоду ділять на валовий надій молока +

4. вартість приплоду множать на 60 кормо-днів
23. Назвіть показник, що відображає зміну прибутку залежно від зміни обсягу виробництва та суми витрат:

1. собівартість продукції

2. виручка від реалізації

3. валовий прибуток

4. операційний ліверидж +
24. Собівартість 1 ц цукрового буряку визначають так:

1. суму витрат на виробництво множать на валовий вихід продукції

2. від витрат на виробництво коренів віднімають вартість гички

3. вартість побічної продукції ділять на вихід коренів

4. загальну суму витрат на виробництво коренів за мінусом вартості побічної продукції ділять на валовий збір коренів +

25. Який показник характеризує рівень операційного ризику підприємства:

1. коефіцієнт маржинального прибутку

2. коефіцієнт безпеки операційної діяльності +

3. коефіцієнт оборотності капіталу

4. коефіцієнт ліквідності

26. За такими показниками, як точка беззбитковості, операційний ліверидж та коефіцієнт безпеки виробництва можна визначити рівень:

1. спеціалізації підприємства

2. оптимізації виробничої діяльності +

3. інтенсифікації виробництва

4. концентрації виробництва
27. Фондорентабельність підприємства розраховують за формулою:

1. прибуток поділити на повну собівартість реалізованої продукції

2. виручку від реалізації помножити на середньорічну вартість основних фондів

3. прибуток поділити на середньорічну вартість основних і оборотних фондів +

4. вартість валової продукції поділити на площу сільськогосподарських угідь
28. У рослинництві до складу витрат не включають таку статтю витрат:

1. оплата праці з нарахуваннями

2. засоби захисту тварин +

3. паливо і мастильні матеріали

4. страхові платежі
29. До яких видів витрат відносять витрати на відрядження головного зоотехніка:

1. адміністративні витрати +

2. витрати на збут

3. непередбачувані витрати

4. загальновиробничі витрати
30. Які методи використовуються в системі оцінки придбання запасів:

1. FIFO +

2. DIREKT KOST

3. FIFO та CIFO

4. STANDART KOST

31. Система заходів, спрямованих працівниками апарату управління на контроль діяльності працівників для раціонального використання ними всіх видів ресурсів – це:

1. аналіз виробничої діяльності

2. внутрігосподарський управлінський контроль +

3. регулювання фінансової діяльності

4. система менеджменту
32. П(С)БО № 16 “Витрати” затверджується:

1. Кабінетом Міністрів України

2. Верховною Радою України

3. Міністерством економіки України

4. Міністерством фінансів України +
33. До матеріальних центрів відповідальності витрат відносять:

1. нафтобазу, склад МШП, кормоцех, зерносховище +

2. цех виробництва, бухгалтера з матеріалів, заправну станцію

3. завідуючого складом, матеріалобазу, службу маркетингу

4. службу маркетингу, завскладом, кормоцех

34. До прямих належать витрати, які:

1. здійснюються регулярно

2. є постійними

3. безпосередньо відносяться на окремі види виробів +

4. не залежать від номенклатури продукції
35. До непрямих належать витрати, які:

1. здійснюються періодично

2. змінюються в часі

3. залежать від номенклатури продукції

4. не відносяться безпосередньо на окремі види виробів у багатопродуктовому виробництві +
36. Зі зменшенням обсягу виробництва частка постійних витрат у загальній їх сумі:

1. зменшується

2. збільшується

3. залишається незмінною +

4. спочатку зменшується, а згодом зростає
37. Змінні витрати – це витрати, величина яких:

1. змінюється на одиницю продукції внаслідок науково-технічного прогресу

2. залежить від продуктивності праці

3. нестабільна у часі

4. залежить від обсягу виробництва +
38. До постійних належать витрати, величина яких:

1. однакова для різних видів продукції

2. не залежить від обсягу продукції в межах даної виробничої потужності +

3. постійна на одиницю продукції

4. постійно зростає
39Граничні витрати це:

1. максимальні сукупні витрати підприємства

2. допустимі сукупні витрати підприємства

3. допустимі витрати підприємства на одиницю продукції

4. приріст сукупних витрат підприємства внаслідок зростання обсягу виробництва на гранично малу величину +
40. Зі збільшенням обсягу виробництва в межах даної виробничої потужності собівартість продукції:

1. зростає

2. знижується

3. спочатку знижується, а згодом зростає

4. спочатку зростає, а згодом знижується +
41. Функціональний аспект управління витратами включає блоки:

1. прогнозування та планування, мотивації та організації +

2. обліку та аналізу

3. організації

4. нормування та планування
42. За ступенем однорідності витрати поділяються на:

1. релевантні

2. нерелевантні

3. прямі і непрямі

4. елементні і комплексні +
43. Витрати, які менеджер може безпосередньо контролювати або чинити на них звичайний вплив:

1. контрольовані +

2. неконтрольовані

3. граничні

4. середні
44. В умовах ринкової економіки роль і значення управління витратами:

1. спадає

2. зростає +

3. не змінюється

4. залежить від умов діяльності підприємства
45. Витрати на виробництво додаткової одиниці продукції називаються:

1. диференціальними +

2. нерелевантними

3. маржинальними

4. виробничими
46. Калькулювання – це:

1. документ, в якому проводиться збір затрат на виробництво

2. комплексна система науково обґрунтованих розрахунків виробничих затрат +

3. метод бухгалтерського обліку

4. прийом управління виробничими затратами
47. В умовах графічного зображення точка беззбитковості – це точка перетину ліній:

1. загальних і постійних витрат

2. виручки від реалізації і загальних витрат +

3. виручки від реалізації і постійних витрат

4. виручки від реалізації і змінних витрат
48. Калькуляції, які складаються до початку виготовлення продукції, виконання робіт чи надання послуг:

1. директивні (попередні) +

2. галузеві

3. виробничі

4. параметричні
49. Процес розробки і встановлення граничних величин запасу і витрачання виробничих та інших ресурсів, необхідних для забезпечення процесу виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг) – це:

1. планування

2. нормування +

3. управління

4. калькулювання
50. Гранично допустима (максимальна чи мінімальна) величина витрачання будь-якого ресурсу на одиницю продукції – це:

1. норма +

2. собівартість

3. ціна


4. норматив
51. Науково обґрунтована величина, яка отримана в результаті аналізу і розрахунку необхідних матеріальних ресурсів, виробничих технологій, цін на продукцію при різних умовах та правильному виборі устаткування – це:

1. ідеальні норми витрат

2. поточні норми витрат

3. стандартна норма +

4. основні норми витрат
52. Різниця між доходом від реалізації продукції та змінними витратами підприємства – це:

1. валовий дохід

2. маржинальний дохід +

3. чистий дохід

4. вірна відповідь відсутня
53. Нормативи, які залишаються без змін впродовж тривалого періоду:

1. базові нормативи +

2. ідеальні нормативи

3. досягнуті в даний час

4. планові нормативи
54. Метод формування собівартості продукції за змінними (прямими) витратами:

1. директ-костинг +

2. стандарт-кост

3. прямого розрахунку

4. вірної відповіді немає
55. Варіант методу “директ-костинг” може базуватися на врахуванні у собівартості продукції:

1. тільки прямих витрат

2. усіх змінних витрат

3. змінних витрат і продуктивної частини постійних витрат

4. прямих (змінних) витрат +
56. Процес цілеспрямованого формування витрат за їх видами, місцями і носіями за постійного контролю і стимулювання зниження їх рівня – це:

1. планування витрат

2. управління витрат +

3. формування витрат

4. аналіз витрат
57. Виробництво продукції певного виду в поточному (короткому) періоді є доцільним, якщо показник маржинального прибутку для неї:

1.перевищує постійні витрати

2. рівний нулю

3. набуває додатного значення +

4. перевищує змінні витрати
58. Функціональні центри відповідальності – це:

1. декілька місць витрат, очолювані однією особою

2. місце витрат, яке контролюється функціональним управлінцем згідно з його повноваженнями +

3. місце витрат, яке контролюється управлінською особою лише у визначений проміжок часу, під час здійснення операції

4. всі відповіді вірні


59. На яку величину суспільно необхідні витрати праці більші за витрати виробництва?

1. на величину вартості додаткового продукту +

2. на величину амортизаційного фонду

3. на величину фонду зарплати

4. на величину матеріальних витрат
60. Собівартість є основною для:

1. встановлення ціни +

2. вибору виду підприємницької діяльності

3. визначення фондовіддачі

4. визначення точки беззбитковості
61. Собівартість – це:

1. сукупність витрат суспільства на виробництво певного виду продуктів

2. сукупність минулої праці на одиницю виробництва продукції

3. сума поточних витрат підприємства на виробництво одиниці продукції +

4. сума постійних і змінних витрат
62. Індивідуальна собівартість продукції підприємства – це:

1. середньозважена величина індивідуальних витрат підприємств району, області

2. сукупність затрат живої і уречевленої праці підприємства +

3. середньозважена величина індивідуальних витрат підприємства району, області

4. вірної відповіді немає
63. Нормативна собівартість – це:

1. одержана собівартість одиниці продукції в конкретному господарстві

2. собівартість продукції, визначена в технологічній карті +

3. середня собівартість продуктів по району, області

4. витрати, понесені на виробництво продукції
64. Фактичну собівартість продукції розраховують на основі:

1. затрат у технологічній картці

2. поточних затрат +

3. нормативних затрат, визначених у господарстві

4. прямих затрат
65. До основних витрат відносять:

1. організацію виробництва

2. організацію управління

3. оплату праці, вартість насіння, добрив і нафтопродуктів, амортизацію +

4. вірної відповіді немає

66. Витрати на утримання основних засобів відносять:

1. на собівартість продукції по галузі

2. на собівартість продукції відповідних культур і видів тварин +

3. на зменшення прибутку по господарству

4. всі відповіді вірні
67. Фактичні витрати на реалізацію продукції відносять:

1. на окремі види культур і тварин

2. на собівартість видів продукції по галузі

3. на зменшення прибутку по господарству +

4. на збільшення прибутку по господарству
68. Собівартість одиниці продукції визначається шляхом:

1. ділення виробничих витрат на вироблену продукцію +

2. ділення виробленої продукції на виробничі витрати

3. ділення виручки на кількість реалізованої продукції

4. іншим способом
69. Собівартість 1 ц приросту живої ваги визначається:

1. діленням затрат за виключенням вартості загиблих тварин на приріст

2. діленням затрат (за виключенням вартості гною) на приріст +

3. діленням валового приросту на затрати (за мінусом вартості гною)

4. вірної відповіді немає
70. На собівартість одиниці продукції впливають:

1. конкуренція

2. попит споживачів

3. збільшення обсягу виробництва +

4. ціна одиниці продукції
71. Загальний обсяг виконаних робіт по машинно-тракторному парку за рік – 35500 ум.ет.га. Витрати на утримання тракторного парку – 3550 тис.грн. Яка собівартість 1 ум.ет.га?

1. 90,5 грн

2. 92,2грн +

3. 101,5 грн

4. 1084 грн
72. Як зміниться розмір прибутку підприємства, якщо величина операційного лівериджу – 2, а обсяг виробництва товарів збільшиться на 8%?

1. зросте на 4%

2. зменшиться на 16%

3. не зміниться

4. зросте на 16% +

73. Рівень рентабельності виробництва ячменю становить 125%, сума прибутку від реалізації ячменю 1426200 грн. Чому дорівнює повна собівартість реалізованої продукції?

1. 1140960 грн +

2. 1782750 грн

3. 56650 грн

4. 2577310 грн

74. Визначте коефіцієнт маржинального прибутку підприємства, якщо розмір маржинального прибутку – 540600 грн, а операційного прибутку – 630200 грн?

1. 0,92


2. 1,17

3. 0,86 +

4. 1,42

75. Середньомісячне поголів’я молодняку ВРХ на відгодівлі за липень склало 215 голів. Затрати на вирощування худоби за цей період – 216800 грн. У цьому разі фактична собівартість одного кормо-дня становитиме?

1. 1008,4 грн;

2. 32,5 грн +

3. 27,6 грн

4. 33,6 грн
76. Річний фактичний обсяг реалізації товарів побутової техніки склав 9100 одиниць. Беззбиткову діяльність підприємству забезпечує річний обсяг реалізації в розмірі 6900 одиниць. Чому дорівнює коефіцієнт операційної безпеки підприємства?

1. 2,19


2. 0,32 +

3. 1,32


4. 0,24
77. Виручка від реалізації продукції – 256000 грн, змінні витрати – 189500 грн. Яким буде маржинальний дохід?

1. 445500

2. 1,35

3. 66500 +4. 48512
78. Виручка від реалізації сільськогосподарської продукції – 156850 тис. грн, повна собівартість становить 109856 тис.грн. Обчислити розмір прибутку.

1. 46994 +

2. 266706

3. 250000

4. 158000
79. Обчислити суму загальних витрат за січень при умові, що кількість проданого молока – 360 ц, змінні витрати на 1 ц молока – 115 грн, постійні витрати за січень – 34200 грн.

1. 75600 +

2. 7200

3. 1415884. 39333
80. Площа посіву під озимим ріпаком – 500 га, норма висіву насіння озимого ріпаку – 3 кг/га, вартість насіння – 3000 за 1 ц грн. Обчислити витрати на посадковий матеріал.

1. 40000


2. 45000 +

3. 450000

4. 2000
81. Витрати, пов’язані з реалізацією товарів населенню роздрібними організаціями, відшкодовуються через:

1. торговельну надбавку +

2. акцизний збір

3. собівартість продукції

4. посередницьку націнку
82. Метою управління собівартості продукції на підприємстві є:

1. розрахунок структури витрат

2. порівняння планової і фактичної собівартості

3. зниження витрат на виробництво в розрізі структурних елементів собівартості +

4. облік та контроль витрат
83. Прості і комплексні статті витрат розрізняють за:

1. об’єктами калькуляції

2. ступенем економічної однорідності +

3. точністю обліку прямих витрат

4. способом включення у собівартість продукції
84. Продуктивними на підприємстві вважаються витрати:

1. виправдані їх економічними результатами +

2. ті, що супроводжуються втратою прибутку

3. які не можна розрахувати щодо окремих видів продукції

4. ті, що відносяться на собівартість певного виду продукції
85. До витрат на утримання й експлуатацію виробничого обладнання відносять:

1. насіння та посадковий матеріал

2. оплату праці адмінперсоналу

3. страхові платежі

4. вартість допоміжних матеріалів, необхідних для догляду за устаткуванням +
86. Фактичні витрати факторів виробництва у фактичних цінах їх придбання – це:

1. бухгалтерські витрати +

2. маржинальні витрати

3. підприємницькі витрати

4. нормативні витрати
87. До визначення витрат на виробництво існують такі підходи:

1. бухгалтерський та економічний +

2. плановий і фактичний

3. економічний і математичний

4. прямий і непрямий
88. Якщо зростає величина операційного лівериджу, а обсяг виробництва зерна озимої пшениці за певний період не змінюється, то в цьому разі сума прибутку:

1. спадає +

2. зростає

3. не змінюється

4. дорівнює нулю
89. Щоб визначити коефіцієнт маржинального прибутку необхідно знати величину:

1. операційного лівериджу та точки беззбитковості

2. виручки та операційного прибутку

3. маржинального та операційного прибутку

4. маржинального прибутку та виручки +

90. Витрати підприємства протягом певного часу змінюються під впливом таких факторів:

1. зміна системи обліку витрат

2. зміна норм і нормативів використання ресурсів

3. зміна організації й технології виробництва +

4. зміна конкурентного середовища
91. Сума витрат на виготовлення планового обсягу продукції – це:

1. собівартість товарного випуску +

2. собівартість реалізованої продукції

3. собівартість одиниці продукції

4. собівартість нормативної одиниці продукції
92. Метод перехресного розподілу характерний для:

1. змінних витрат

2. постійних витрат +

3. релевантних витрат

4. всі відповіді вірні
93. Якщо постійні витрати сільськогосподарського підприємства дорівнюють нулю, то операційний прибуток прямує до:

1. маржинального прибутку +

2. виручки

3. змінних витрат

4. повної собівартості
94. Якщо виручка від реалізації продукції не змінюється, а змінні витрати при цьому зростають, то маржинальний прибуток:

1. зменшується

2. не змінюється

3. зростає +

4. немає вірної відповіді
95. Мінімальний обсяг виробництва, що відповідає точці беззбитковості, зростає при умові:

1. збільшення постійних витрат +

2. зниження виручки від реалізації

3. зниження постійних витрат

4. підвищення цін на вироблену продукцію
96. Невичерпні витрати – це витрати:

1. що не включаються до собівартості продукції та запасів

2. які приносять користь у майбутньому +

3. прямі витрати

4. виробничі витрати
97. Елемент витрат – це:

1. сукупність однорідних за економічним змістом витрат +

2. витрати, які зазнає підприємство щомісяця

3. сукупність виробничих і невиробничих витрат

3. сукупність об’єктів калькуляцій
98. Зворотний зв’язок у системі управління витратами забезпечує функція:

1. обліку затрат

2. аналізу затрат

3. моніторингу +

4. планування
99. Собівартість реалізованої іноземної валюти належить до:

1. витрат фінансової діяльності +

2. витрат на збут

3. витрат надзвичайної діяльності

4. витрат іншої операційної діяльності
100. Сума дійсних витрат складає 7500 грн за місяць, а можливих витрат 9600 грн. Чому дорівнюють релевантні витрати?

1. 2100


2. 17100 +

3. 21000


4. 72500
101. Якщо коефіцієнт маржинального прибутку 0,85, а виручка від реалізації зросте на 20500 грн, то розмір прибутку становитиме:

1. 17425 +

2. 24118

3. 20501


4. 36420
102. Який буде розмір операційного прибутку, якщо постійні витрати склали 45300 грн, а розмір маржинального прибутку 68200 грн?

1. 12900


2. 113500

3. 22900 +

4. 13700

103. Чому дорівнює вартість приплоду у молочному скотарстві, якщо собівартість одного кормо-дня – 15,8 грн, поголів’я телят – 105 голів:

1. 99540 +

2. 20640

3. 1659


4. 6300
104. Собівартість реалізованого товару – 206 грн. Рівень прибутковості 22%. У цьому разі відпускна ціна товару без ПДВ буде становити:

1. 161


2. 251 +

3. 236


4. 257
105. Розмір маржинального прибутку – 12800 грн. Сума змінних витрат за 2 квартал – 5200 грн. Обчисліть розмір виручки від реалізації:

1. 26000


2. 7600

3. 18000 +

4. 17300
106. Розрахувати витрати на основне паливо, якщо за рік виконано 95260 ум. ет. га, норматив витрат палива на 1 га становить 76 грн:

1. 7239760 +

2. 12534

3. 95336


4. 95184
107. Визначте фактичну собівартість 1 ц жита, якщо сума фактичних витрат на виробництво 1035800 грн, валовий вихід продукції за період склав 15800 ц:

1. 55,2


2. 65,6 +

3. 78,9


4. 45,8
108. Чому дорівнює собівартість одного коне-дня, якщо за рік відпрацьовано 7540 коне-днів, а витрати без вартості гною і приплоду склали 209800 грн:

1. 27,8 +

2. 0,04

3. 31,9


4. 43,5

109. Постійні витрати підприємства становлять 8630 грн, ціна одиниці продукції – 79 грн. Змінні витрати на одиницю – 68 грн. Отже, точка беззбитковості у натуральному виразі буде становити:

1. 850 одиниць

2. 785 одиниць +

3. 127 одиниць

4. 109 одиниць
110. Якщо витрати на водопостачання склали 20500 грн, а обсяг використаної води становить 6310 куб. м, то фактична собівартість 1 куб. м води дорівнює:

1. 4,25


2. 3,96

3. 0,34


4. 3,25 +База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка