Управління регіональною мережею банкуСторінка2/12
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.38 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Спеціальність 8.03050802 – «Банківська справа»ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

банківської справи

д.е.н., професор

_______________ (І. П. Прізвище)

«___»_____________ 20___ р.


З А В Д А Н Н Я

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ


Штурку Андрію Сегрійовичу
1. Тема роботи: «Управління регіональною мережею банку»

керівник роботи: Крухмаль Олена Валентинівна, к.е.н, доцент,

затверджені наказом вищого навчального закладу від «__»_______20__ р. №___

2. Строк подання студентом роботи «___ » _________ 20__ р.

3. Вихідні дані до роботи

Мета: дослідження механізму управління регіональною мережею банку та розроба і обґрунтування пропозицій, щодо удосконалення механізму управління регіональною мережею банку

Об’єкт: процесс фінансового управління регіональною мережею банку з урахуванням внутрішніх та зовнішніх факторів впливу на діяльність банку.

Предмет: сукупність теоретичних, методичних та практичних положень щодо управління регіональною мережею банку.


4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити):

Розділ 1: сутність, складові та функції регіональної мережі банку, зарубіжний досвід функціонування регіональної мережі банку, аналіз стану та тенденції розвитку регіональної мережі банків

Розділ 2: загальна характеристика та фінансово-економічний стан діяльності ПАТ «КБ «Банк», аналіз регіональної мережі ПАТ «КБ «Банк», характеристика механізму управління регіональною мережею ПАТ «КБ «Банк»

Розділ 3: удосконалення моделі визначення доцільності відкриття точок продажу банківських продуктів ПАТ «КБ «Банк», застосування удосконаленої моделі визначення доцільності відкриття точок продажу банківських продуктів на прикладі ПАТ «КБ «Банк»,

Розділ 4: система управління охороною праці в організації ПАТ «КБ «Банк», аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці в відділенні ПАТ «КБ «Банк», безпека в надзвичайних ситуаціях в відділенні ПАТ «КБ «Банк».

5. Перелік графічного матеріалу

Розрахунковий матеріал має бути представлений в таблицях, схемах, графіках

6. Консультанти розділів роботи

Розділ

Прізвище, ініціали та посада

консультантаПідпис, дата

завдання видав

завдання

прийняв


4

Бондаренко А. Ф. к.т.н., доцент


7. Дата видачі завдання «___ » _________ 20___ р.


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН


з/п


Назва етапів дипломної роботи

Строк виконання етапів роботи

Примітка


1

Завершення І розділу дипломної роботи

до 11.02.2013 р.
2

Отримання індивідуального завдання по проходженню переддипломної практики

до 22.04.2013 р.
3

Проходження переддипломної практики

22.04–19.05.2013 р.
4

Подання звіту про проходження переддипломної практики на перевірку

20.05.2013 р.
5

Погодження розділу звіту про проходження переддипломної практики «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» з консультантом

21.05.2013 р.
6

Завершення ІІІ розділу дипломної роботи

до 20.05.2013 р.
7

Подання попереднього варіанту роботи керівнику

27.05.2013 р.
8

Погодження розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» з консультантом

до 03.06.2013 р.
9

Попередній захист дипломної роботи

04.06.2013 р.
10

Проходження нормо-контролю

06.06.2013 р.
11

Подання виконаної дипломної роботи на кафедру

до 10.06.2013 р.
12

Захист дипломної роботи на засіданні ДЕК

17.06–23.06.2013 р.

Студент ___________ ______________________

( підпис ) (прізвище та ініціали)

Керівник роботи ___________ _____________________

( підпис ) (прізвище та ініціали)

ЗМІСТ


ВСТУП…….………………………………………………………………..………

9

РОЗДІЛ 1ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЮ МЕРЕЖЕЮ БАНКУ………………………………………………..

11

1.1Сутність, складові та функції регіональної мережі банку……….

11

1.2Зарубіжний досвід функціонування регіональної мережі банку...

19

1.3Аналіз стану та тенденції розвитку регіональної мережі банків України………………………………………………………………

28
Висновки до розділу 1……………………………………………...

35

РОЗДІЛ 2


УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЮ МЕРЕЖЕЮ ПАТ «КБ «БАНК» …………………………………………………………...

36

2.1Загальна характеристика та фінансово-економічний стан діяльності ПАТ «КБ «Банк»…………………………….……….

36

2.2Аналіз регіональної мережі ПАТ «КБ «Банк»…………...……...

44

2.3Характеристика механізму управління регіональною мережею ПАТ «КБ «Банк»……………………….………………….……...

49
Висновки до розділу 2……………………………………………...

54

РОЗДІЛ 3
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЮ МЕРЕЖЕЮ В ПАТ «КБ «БАНК»………….56

3.1


Комплексна модель визначення доцільності відкриття точок продажу банківських продуктів ПАТ «КБ «Банк»……………

56

3.2Апробація комплексної моделі визначення доцільності відкриття точок продажу банківських продуктів в ПАТ «КБ «Банк»………………………………………………….…………

68
Висновки до розділу 3……………………………………………...

75

РОЗДІЛ 4


ОХОPОНА ПPАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ

СИТУАЦІЯХ В БАНКУ……………………………………………

77

4.1


Система управління охороною праці в організації ПАТ «КБ «Банк»……………………………………………………………...
77

4.2


Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці в відділенні ПАТ «КБ «Банк»………………………………………
81

4.3


Безпека в надзвичайних ситуаціях в відділенні ПАТ «КБ «Банк»……………………………………………………………...

84
Висновки до розділу 4……………………………………………...

87

ВИСНОВКИ……………………………………………………………….………89


100
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………….…………...

93

ДОДАТКИ….………………………………………………………….…………...


ВСТУП

Для банків фактор розвиненості та структурної досконалості регіональної мережі банку значною мірою визначає їх конкурентоспроможність на фінансовому ринку України. Зважаючи на інтенсивну експансію банків, кількість відділень росте досить швидко, але, водночас, змінюється формат діяльності банків в регіонах. Тому задача побудови оптимальної географічної та ієрархічної структури територіальних відокремлених підрозділів є однією з головних при управлінні банком. Таким чином, з'являється необхідність розробки наукового обґрунтування розвитку регіональної мережі банку, що і визначає актуальність теми.

Мета дипломної роботи – дослідження механізму управління регіональною мережею банку та розробка і обґрунтування пропозицій, щодо удосконалення механізму управління регіональною мережею банку.

Для успішного виконання поставленої мети необхідно виконати наступні завдання дипломної роботи:

комплексно обґрунтувати сутність поняття «управління регіональною мережею банку»;

дослідити досвід зарубіжних країн в управлінні регіональною мережею банку;

проаналізувати тенденції розвитку регіональної мережі банків в Україні;

навести економічну характеристику ПАТ «КБ «Банк»;

провести аналіз регіональної мережі ПАТ «КБ «Банк»;

дослідити механізм управління регіональною мережею ПАТ «КБ «Банк»;

удосконалити модель визначення доцільності відкриття точок продажу банківських продуктів ПАТ «КБ «Банк»;

застосувати удосконалену модель визначення доцільності відкриття точок продажу банківських продуктів на прикладі ПАТ «КБ «Банк»;

дослідити систему організації та управління охороною праці в відділенні ПАТ «КБ «Банк»;

проаналізувати небезпечні та шкідливі фактори умов праці в відділенні ПАТ «КБ «Банк»;

дати оцінку можливості виникнення надзвичайних ситуацій в відділенні ПАТ «КБ «Банк».

Об’єктом дослідження є регіональна мережа банку.

Предметом дослідження є система фінансових відносин, зумовлених механізмами регулювання, оптимізації управління регіональною мережею банку.

У процесі дослідження над дипломною роботою були використані загальнонаукові методи дослідження: аналіз і синтез, індукція і дедукція, аналогія і моделювання, абстрагування і конкретизація. Також були використані такі методи як формалізація, спостереження, експеримент.

Інформаційну основу становлять нормативно-правові документи та законодавчі акти, що, зокрема, стосуються управління регіональною мережею банків (Закон України «Про банки і банківську діяльність»), результати фінансових звітів діяльності банків України, зокрема досліджуваного банку ПАТ «КБ «Банк». Під час дослідження нами також було використано безліч періодичних видань та проаналізовано матеріали вітчизняних та зарубіжних авторів.

Результати здійсненого дослідження були апробовані на науково-практичних конференціях та опубліковані в таких виданнях: «Молодіжний вісник УАБС НБУ» (Суми, 2013 р.).

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЮ МЕРЕЖЕЮ БАНКУ

1.1 Сутність, складові та функції регіональної мережі банку

Зміни в економічній та банківській системах України та світу визначають і напрями і темпи розвитку банківської системи. В умовах глобалізації всього фінансового простору, а також інтенсивного розвитку інформаційних технологій, що обумовлюють зменшення або зняття обмежень на вільне переміщення капіталів в економіці та банківській сфері, а також посилення конкурентної боротьби на фінансовому ринку України, слід відзначити особливу важливість набуває оцінка ефективності каналів збуту послуг банків як одного з важливих факторів його конкурентоспроможності. Стратегія агресивної регіональної експансії, що реалізується в останні роки банківськими установами призводить до створення складних банківських структур, що мають розгалужену мережу філій та відділень. Саме філії та відділення відіграють важливу роль у формуванні розгалуженої територіальної мережі банків, так як вони дозволяють оперативно надавати повний комплекс банківських послуг (майже завжди), а також є основою для розширення присутності або для появи банку в регіонах [5].

У напрямку даного дослідження працювали такі вчені: М.Долішній, О.Другов Л.Т. Гіляровська, О.А. Криклій, Д.Ю. Козіна, В.Д. Мехрякова, С.Н. Паневіна, Ю. Д. Качаєва.

Для того, щоб визначити сутність, складові та особливості побудови управління регіональною мережею банку, що є метою даної роботи, необхідно визначити роль та значення окремих територіальних відділень в мережі банку та виокремити їх сутнісні характеристики, так як саме вони є найбільш впливовими при управлінні регіональною мережею банку.

Потрібно відзначити, що розуміння змісту поняття «філія банку» є усталеним, існуючі на сьогодні трактування суттєво не відрізняються. Переважна більшість фахівців [20,21,23,25] визначають філію банку як відокремлений підрозділ банку, що виконує всі або деякі функції банку (банківські операції та послуги) та має власний баланс, але не є юридичною особою. Філія укладає угоди та веде іншу господарську діяльність від імені банку.

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» філія – це відокремлений структурний підрозділ банку, що не має статусу юридичної особи і здійснює банківську діяльність від імені банку [38].

Необхідно зауважити, що, на відміну від вітчизняного підходу до визначення ролі та місця філії як структурного підрозділу банку, в більшості країн Європи та Сполучених Штатах Америки філія банку є юридично незалежною і відрізняється від філій, що створюються в Україні.

Філія на Заході – це філіальний банк (affіlіated bank), тобто банк, усі акції якого було придбано банківською холдинговою компанією (bank hоldіng cоmpany), яка створюється з метою володіння акціями одного або кількох банків [54].

Філії банку діють від імені банку на підставі положення про філію. Вони виконують банківські та інші операції, передбачені цим положенням, на підставі дозволу, наданого банком, у межах отриманих банком банківської ліценції та письмового дозволу, за винятком операцій, для проведення та обліку яких у них немає належних умов (або яких філії не мають права здійснювати згідно з вимогами чинного законодавства України. Зокрема, їм забороняється відкривати рахунки банкам та в банках, у тому числі укладати кореспондентські відносини [38].

Відділення банку –. це установа банку, що створюється на балансі головного банку або його філій у межах однієї області і може здійснювати банківські операції тільки за дозволом, наданим головним банком.

Типи каналів збуту банківських послуг можуть змінюватися в широких межах, тому у банка є завдання вибору того з каналів, який міг найкращим чином відповідати класу споживачів послуг, необхідному рівню їх обслуговування, часу та місцю надання банківських послуг. При цьому, дослідники, розрізняють непрямі та прямі канали продажу (просування) банківських послуг.

Залежно від характеру взаємодії між клієнтом та банком, прямі канали збуту банківських послуг поділяються на:


  • традиційні канали (стаціонарні та мобільні) – канали, що засновані на безпосередньому контакті споживача (клієнта) з продавцем (банком);

  • нетрадиційні канали (дистанційні) – канали віддаленого доступу до послуг банку, до таких відносять:

  1. пристрої банківського самообслуговування (банкомати, мультимедійні термінали, торговельні термінали);

  2. електронні канали (наприклад, комп’ютерні мережі, мережа ІNTERNET);

  3. телекомунікації канали (телефон, телекс, факс і т.п.).


В сучасних умовах саме стаціонарні канали збуту банківських послуг є найбільш поширеними. Вони можуть бути централізованими, коли продаж банківських послуг здійснюється через головний офіс банку, та децентралізованими, коли збутом банківських послуг займаються філії та відділення. Сьогодні в світі найбільш поширеними є саме децентралізовані системи збуту. Це пов’язано з трансформаційними процесами на ринку покупців банківських послуг, для яких філії відіграють роль консультаційного центру, бо саме через них реалізується переважна більшість послуг масового попиту: стандартизовані послуги в сфері платіжного обігу, грошові вклади (депозити, ощадні вклади населення, інвестиційні заощадження), споживчі кредити населенню тощо.Поряд з децентралізованою має місце й централізована система надання банківських послуг через головний офіс, що пов’язано, перш за все, з необхідністю виправдати очікування VІP - клієнтів при здійсненні ними масштабних фінансових операцій, тому банк повинен мати висококваліфікованих спеціалістів–консультантів, що надають такі послуги.

Крім того, перевагою централізованої системи є мінімальний шлях прийняття рішень, оскільки саме в головному офісі банку знаходяться носії різних рівнів компетенції, тоді як у керівників філій та відділень може не вистачати відповідного рівня повноважень для прийняття управлінських рішень при операціях, значних за обсягами [22].

Регіональна мережа є показником розвитку комерційного банку, відображає регіональну стратегію його розвитку і територіальний перерозподіл ринку банківських продуктів і послуг.

Відповідно до стратегічних напрямків розвитку банків, розрізняють такі типи регіональних мереж:  • національний тип: характерний для банків, що мають філії та відділення по всій території України;

  • зональний тип: характерний для банків, що мають філії та відділення в деяких областях України;

  • змішаний тип: характерний для банків, діяльність яких нерівномірно поширена на всю територію України, деякі області переважають за кількістю філій та відділень;

  • регіональний тип: характерний для банків, які не мають достатніх фінансових ресурсів для поширення діяльності на значні території, і, зазвичай, обслуговують кілька промислових підприємств чи організацій.

Багатоканальна система збуту – це «пул каналів збуту», який містить усі канали збуту: frоnt-офіси, банкомати, системи електронних платежів у місцях продажу товарів і послуг, системи електронного зв'язку, банківські послуги на дому, Інтернет-банкінг, еквайрінг, телебанкінг, мобільний банкінг, непрямі канали збуту [25].

Для того, щоб краще усвідомити значення та місце філії та відділення в регіональній мережі банку, проведемо дослідження характеристик цих територіальних підрозділів, результати якого представлені в таблиці 1.1.


Таблиця 1.1 – Характеристика банківських територіальних підрозділів

Отже, результати проведеного в таблиці порівняння говорять про першочергову роль філії у формуванні територіальної мережі банків, так як вони дозволяють і оперативно надавати повний комплекс (або майже повний комплекс) банківських послуг, і одночасно виступають основою для появи банку в регіоні або для розширення його присутності в регіонах.

Як ми бачимо з таблиці 1.1 створення та функціонування мережі філій пов’язане зі значними витратами фінансових та матеріальних ресурсів, що вимагає застосування зваженого підходу при вирішенні питання розвитку регіональної мережі на користь філій. Зокрема, проведене дослідження виявило певний перелік переваг та недоліків, притаманних цим територіальним підрозділам банку, які потрібно враховувати при розробці регіональної політики (табл.1.2).
Таблиця 1.2 – Переваги та недоліки філій банків

На основі проведеного дослідження нами було визначено, що розширення регіональної мережі банку може забезпечити зростання масштабів банку і диверсифікацію його діяльності, як за рахунок збільшення обсягів активних операцій банку так і продажу роздрібних послуг.

Одночасно, розширення масштабів діяльності банківських установ за рахунок мережі підрозділів має і недоліки, які пов’язані із складністю менеджменту та контролю: за рахунок уповільнення руху коштів, збільшення ризиків, появи додаткових витрат в тому числі і на утримання мережі відділень і філій; неузгодженість роботи окремих підрозділів банку та прийняття неефективних управлінських рішень; відсутність та/або недостатність стимулів у працівників окремих підрозділів; часто утримання неефективних (нерентабельних) підрозділів за рахунок таких, що ефективно працють [22].

У даний час найбільш поширеною організацією регіональної мережі банку є така, що складається з трьох рівнів.

Другий рівень – філії (обласні управління, регіональні підрозділи), розташовані в основних економічно активних районах, що надають повний комплекс банківських послуг.

Більшість науковців України та зарубіжжя виділяють групи факторів впливу, що мають визначений вплив на процеси територіальної банківської концентрації. Серед факторів, що відносяться до банківських, виділяють ефективність діяльності банку, значення, розмір та якість кредитного портфеля банку, рівень доходів банківських установ та їх структуру тощо. Серед територіальних факторів найбільш впливовими є розвиток ринкової інфраструктури, потенціал (економічний, господарський) міста, розмір міста, а також його економічне становище. можна також відзначити екологічну та криміногенну ситуацію, що впливають, хоч і незначною мірою, на рівень банківської територіальної концентрації.

Внутрішні фактори (або банківські фактори) – це такі особливості фінансово-економічної діяльності банківських установ як: ефективність діяльності, ризикованість операцій, процентна та кредитна політики, фінансова стабільність тощо. Взаємозв’язок цих та інших чинників із рівнем територіальної банківської концентрації у містах та населених пунктах України є досить неоднозначним.

Так значна різниця спостерігається і у силі і у спрямованості впливу окремих територіальних факторів на певні показники банківської діяльності у різних містах. Це зумовлено як певними технологічними особливостями банківських процесів та операцій, так і високим ступенем територіальної диференціації.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка