УПравління освіти І науки Сумської обласної державної адміністрації сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


Робоча програма експрес-курсів з проблемиСторінка4/8
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.36 Mb.
#725
1   2   3   4   5   6   7   8

Робоча програма експрес-курсів з проблеми

«Організаційні та змістові особливості впровадження

державної Базової програми «Я у Світі»

для вихователів-методистів,

вихователів дошкільних навчальних закладів


на 2008 -2009 навчальний рік
Укладач:

ст. викладач Цимерман І.Л.

Схвалено на засіданні кафедри

Протокол № від “___” _____________ 2008р.

Викладачі курсу __________ст.викладач Ковтун Є.Ф. ,

__________ст.викладач Цимерман І.Л.,

Завідувач кафедри __________ к.п.н., в.о. доцента, Гиря О.О.
Курс присвячений підготовці педагогів дошкільних навчальних закладів до роботи за новою Державної Базової програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» у масову педагогічну практику.

Мета курсу:

 • активізація теоретичних знань слухачів щодо основних концептуальних засад сучасної дошкільної освіти;

 • аналіз педагогічної практики в сучасних умовах модернізації змісту та мети дошкільної освіти;

 • ознайомлення слухачів з науково-теоретичними засадами нової програми та особливостями її впровадження;

 • забезпечення професійної компетентності та готовності педагогів до роботи за новою Програмою.Спосіб викладання курсу:

Курс обсягом 36 годин передбачає такі форми навчання :

 • лекцій – 24 год.;

 • практичних – 4 год.;

 • педагогічна практика – 4 год.;

 • залікове заняття – 2 год.;


 • настановне заняття – 2 год.


Система контролю:

залікове заняття у формі співбесіди за запитаннямиПрограма курсу складена у відповідності до навчально-тематичного плану експрес-курсів з проблеми «Організаційні та змістові особливості впровадження державної Базової програми «Я у Світі» для вихователів-методистів, вихователів дошкільних навчальних закладів.Лекційні заняття

Тема 1. Науково-теоретичні засади створення Базової програми «Я у Світі»

Соціальні та педагогічні передумови створення нової Державної Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». Особливості спрямування та концептуальні засади нової Програми. Мета та завдання Програми. Аналіз змісту та структури нової Програми «Я у Світі». Показники засвоєння Програми дитиною. Умови реалізації програми.Рекомендована література:

 1. Базовий компонент дошкільної освіти // Ред. журн. «Дошкільне виховання».-Київ, 1999.Долинна О., Низковська О. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку: апробацію завершено //Дошк. вих. – 2007. – №3.

 2. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні: наук.-метод. посіб./ Наук. ред. О.Л. Кононко. – К.: Ред. журн. «Дошкільне виховання», 2003.

 3. Кононко О.Л. Психологічні основи особистісного становлення дошкільника (системний підхід). – К.: Стилос, 2002.

 4. Кононко О. Збережемо простір дитинства // Дошк. вих. – 2004. – №1.

 5. Кононко О. Орієнтир сьогодення – компетентна особистість // Дошк.вих. – 2005. – №7.

 6. «Я у Світі». Базова програма розвитку дитини дошкільного віку./Наук. кер. О.Л.Кононко.–К.: Редакція журналу «Дошкільне виховання». 2008.– с.


Тема 2. Психологічні засади Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (2 год.)

Завдання оновлення дошкільної освіти на сучасному етапі та їх специфіка. Поняття про психологічний вік та психологічний статус вихованців ДНЗ. Виховання як процес створення розвивального середовища. Значення ідеї психолого-педагогічного супроводу в організації навчально-виховного процесу дошкільного навчального закладу. Збалансованість та узгодженість фондів «хочу», «можу». Поняття про життєву компетентність дошкільників. Особливості її становлення. Субсфера «Я-психічне».


Рекомендована література:

 1. Бех І.Д. Особистісно орієнтоване виховання. — К.: ІЗМН, 1998.

 2. Бодалев А.А. Личность и обучение, М.; Педагогика, 1988.

 3. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте, М.; Просвещение, 1970.

 4. Давидчук А.Н. Индивидуально-ориентированное обучение детей: Метод, пособ.— М.,Мозаика-Синтез, 2000

 5. Дубровина И.В. Практическая психология образования. — М., 1997.

 6. Запорожец А.В. Современная наука о детях. — М., 1995.

 7. Кононко О.Л. Розвиток самосвідомості як запорука особистісного зрос­тання дошкільника // Дошк. вих. — 1999. — №10.

 8. Кузьменко В.У. Індивідуалізація виховання і навчання //Дошк. вих. — 2000.-№10.

 9. Кузьменко В.У. Педагогічні новації в роботі дошкільних закладів. — К.: Навч. посіб., 1999.

 10. Піроженко Т.О. Інноваційна психолого-педагогічна діяльність: нові підходи // Дошк. вих. Психология воспитания / Под ред. В.А. Петровского. — М.: Аспект Пресе, 1995.


Тема 3. Забезпечення фізичного розвитку дитини дошкільного віку

( 2 год.)

Поняття фізичної готовності до шкільного життя. Здоров’я як індивідуальна та суспільна цінність. Завдання фізичного розвитку. Фізична компетентність дошкільника: поняття, зміст та умови формування. Оновлення змісту, форм та засобів фізичного розвитку в умовах дошкільного навчального закладу. Валеологічна компетентність як необхідна умова життєзабезпечення дошкільника.Рекомендована література:

 1. Вільчковский Е. С., Курок О.І. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: Навч. посіб. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – 428 с.

 2. Денисенко Н.Ф. Управління системою фізичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах. – Запоріжжя:Ліпс. ЛТД, 2001. - 308 с.

 3. Рунова М.О. Рухова активність дитини в дитячому садку. – Х.: Ранок, 2007. – 192с.

 4. Лущик І.В. Фізичне виховання дітей дошкільного віку. Четвертий рік життя. – Х.: Від. група «Основа», 2007. – 176с.

Тема 4. Емоційно–ціннісний розвиток вихованців дошкільних навчальних закладів (2 год.)

Розвиток емоційно-ціннісної форми активності як показника життєвої компетентності дитини. Поняття про емоції та почуття, їх види. Система потреб та інтересів дошкільника, їх вікова динаміка. Особливості впливу педагога на формування у вихованців потреби виявлення емоційно-ціннісної форми активності. Прояви емоційно-ціннісної форми активності у поведінці дитини.Рекомендована література:

 1. Амонашвили Ш. А. Психологические основы педагогики сотрудничества. - К.:Рад. школа,1991.

 2. Виноградова Н.Ф., Куликова Т.А. Дети, взросльїе и мир вокруг. — М., 1996.

 3. Доман Г. Гармоничное развитие ребенка / Пер. с англ. – М.,1995.

 4. Козлова С.А. Теория к методике ознакомления дошкольников с социальной действительностью. — М., 1998.

 5. Кононко О.Л. Соціально-емоційний розвиток особистості. — К.: Освіта, 1998.

 6. Кузьменко В.У. Соціальна компетентність дошкільнят: особливості, показники та шляхи розвитку //Дошк. вих. — 2001. — №9.

 7. Мухина В.В. Детская психология. — М.: ООО Апрель Пресе. — 2000.

 8. Субботский Е.В. Ребенок открьівает мир. — М., 1991, 207 с.

 9. Тищенко С.П. Развитие внутреннего мира ребенка //Воспитание детей дошкольного возраста. — К.: Рад.школа, 1991.

 10. Чистякова М.И. Психогимнастика. — М.: Просвещение, 1990.

 11. Формирование взаимоотношений дошкольников в детском саду и семье / Под ред. В.К. Котирло. — М.: Педагогика, 1987.

 12. Хухлаева О.В. Тропинка к своєму Я. Программа формирования психоло-гического здоровья у младших школьников. — М.: Генезис, 2001.


Тема 5. Пізнавальна активність як складова розумового розвитку дитини (2 год.)

Вікові можливості пізнавального розвитку дитини. Загальні, пізнавальні та логіко-математичні завдання розвитку. Пізнавальна активність дитини в природному, предметному та соціальному середовищі. Логіко-математичний розвиток дошкільника за Базовим компонентом. Культура суджень та поведінки. Організація пізнавальної діяльності дошкільника в умовах дошкільного навчального закладу.


Рекомендована література:

 1. Артемова Л.В. Вчися граючись. - К., 1997..

 2. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. – К.: Ред. журн. «Дошк. вих.», 1999.

 3. Кондратенко Т.Д., Котырло В.К., Ладывир С.А. Обучение старших дошкольников. - К., 1989.

 4. Кочина А.П. Навчання математики в підготовчих класах. - К., 1982.

 5. Ладивір С. Пізнавальна активність старших дошкільнят: індивідуальні особливості //Дошкільне виховання – 2006. - №11. – с. 3-6.

 6. Лисенко Н.В. Організація пошуково-дослідницької роботи в дитячому садку. - К., 1993.

 7. Ильницкая И., Остапенко Л. Развитие творческого потенциала личности в процессе проблемного обучения //Дошкольное воспитание – 2006. - №12, 2007. – №1.

 8. Плетеницька Л., Крутій К. Логіко-математичний розвиток дошкільників. – Запоріжжя: ТОВ «ЛИПС.ЛТД», 2002. – 156 с.

 9. Проскура О.В. Развитие познавательных способностей дошкольника. - К., 1985.

Тема 6. Організаційно-методичні напрямки становлення мовленнєвої компетентності дошкільника (2 год.)

Завдання та зміст роботи по формуванню мовленнєвої компетентності. Засоби мовленнєвого розвитку. Форми організації різних видів мовної діяльності. Особливості проведення мовленнєвих занять у різних за віком групах дитячого закладу. Методика проведення мовленнєвих занять. Організація мовленнєвого спілкування дітей в повсякденному житті. Сучасні методи стимулювання словесної творчості та навчання творчого розповідання.Рекомендована література:

 1. Базовий компонент дошкільної освіти // Ред. журн. Дошкільне виховання. № 1-1999.

 2. Розвиток українського мовлення у дошкільників. Методичні рекомендації.–К., 1996.

 3. Гавриш Н.В. Методика розвитку зв’язного мовлення.–Луганськ: ЛДПУ. 2004.

 4. «Я у Світі». Базова програма розвитку дитини дошкільного віку./Наук. кер. О.Л.Кононко.–К.: Редакція журналу «Дошкільне виховання».2008.–149 с.


Тема 7. Художньо-естетичний розвиток дитини дошкільного віку за Базовим компонентом дошкільної освіти (2 год.)

Вікові можливості дошкільника для естетичного сприймання довкілля. Створення розвивально-естетичного середовища у різних вікових групах. Завдання та зміст художньо-естетичного розвитку. Особливості організації різних видів діяльності. Сучасні виховні технології художньо-естетичного розвитку. Використання нетрадиційних технік в образотворчій діяльності.


Рекомендована література:

 1. Базовий компонент дошкільної освіти // Ред. журн. Дошкільне виховання. № 1-1999.

 2. Горошко Н.А. Зображувальна діяльність у дошкільному навчальному закладі.–Х.: Вид. група «Основа», 2007.–176 с.

 3. Комарова Т.С. Образотворча діяльність у дитячому садку. –Х.: Видавництво «Ранок», 2007.–176 с.

 4. «Я у Світі». Базова програма розвитку дитини дошкільного віку./Наук. кер. О.Л.Кононко.–К.: Редакція журналу «Дошкільне виховання».2008.–149 с.


Тема 8 Становлення соціальної компетентності дитини дошкільного

віку. (2 год.)

Завдання соціально-морального розвитку. Механізми соціального розвитку, його компоненти. Інтеграція підходів до виховання за Базовою програмою «Я у Світі». Створення сприятливих умов для соціалізації особистості. Особливості організації життєдіяльності. Роль близьких дорослих у моральному вихованні дітей.


Рекомендована література:

 1. Базовий компонент дошкільної освіти // Ред. журн. Дошкільне виховання. № 1-1999.

 2. Поніманська Т. Виховання людяності //Дошкільне виховання, –2008.–2

 3. Фесюкова Л.Б. Соціально-особистісний розвиток старших дошкільників. / Х. : Веста : Видавництво «Ранок», 2008.–128 с.

 4. «Я у Світі». Базова програма розвитку дитини дошкільного віку./Наук. кер. О.Л.Кононко.–К.: Редакція журналу «Дошкільне виховання».2008.–149 с.


Тема 9. Креативність як базова якість особистості (2 год.)

Поняття про креативність та основні умови її розвитку. Методи та прийоми організації креативного розвитку дошкільників. Психологічні проблеми «навчання творчості». Особистість вихователя та професійні якості, необхідні для ефективної педагогічної діяльності.


Рекомендована література:

 1. Брушминский А.В. Воображение и творчество, М.; Наука, 1995.

 2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. — М.: Просвещение, 1991.

 3. Дьяченко О.М. Воображение дошкольника, М. Знание. 1986.

 4. Масару Ибука. После трех уже поздно. — М, 1992.

 5. Мухина В.В. Детская психология. — М.: ООО Апрель Пресс. — 2000.

 6. Новоселова С. Развивающая предметная среда. — М., 1991

 7. Одаренные дети /Перев. с англ.; Ред. Г.В. Бурменская, В.М. Слуцкая. — М, 1991.

 8. Сидорчук Т.А. Технология обучения дошкольников умению решать творческие задачи. — Ульяновск, 1996.

 9. Субботский Е.В. Ребенок открывает мир. — М., 1991.


Тема 10. Гра як провідний вид діяльності дитини дошкільного віку (2 год.)

Діяльність як складова психологічного віку. Види діяльності та їх ієрархія. Структура діяльності. Сюжетно-рольова гра – основний спосіб самореалізації, саморозвитку і самозбереження особистості дошкільника. Місце сюжетно-рольової гри в життєдіяльності дитини.


Рекомендована література:

 1. Антонова Г.В. Как помочь ребенку войти в современный мир? — М., 1995.

 2. Виноградова Н.Ф., Куликова Т.А. Дети, взрослые и мир вокруг. — М., 1996.

 3. Козлова С.А. Теория к методике ознакомления дошкольников с социальной действительностью. — М., 1998.

 4. Кулачківська С.Є., Подоляк Л. Навіщо дошкільняті перехідний вік // Дошк. вих.-2001,-№5.

 5. Мухина В.В. Детская психология. — М.: ООО Апрель Пресе. — 2000.

 6. Непомнящая Н.И. Становление личности ребенка 6—7 лет. — М.: Просвещение, 1992.

 7. Субботский Е.В. Ребенок открьівает мир. — М., 1991, 207 с.

 8. Смирнова Е.О. Психология ребенка от рождения до семи лет. — М.: Школа-Пресс, 1997.

 9. Тищенко С.П. Развитие внутреннего мира ребенка //Воспитание детей дошкольного возраста. — К.: Рад.школа, 1991.

 10. Формирование взаимоотношений дошкольников в детском саду и семье / Под ред. В.К. Котирло. — М.: Педагогика, 1987.


Тема 11. Умови ефективного впровадження у практику особистісно зорієнтованої моделі дошкільної освіти (2 год.)

Особистість дошкільника як інтегрована сутність. Основні положення особистісно зорієнтованих моделі дошкільної освіти. Врахування вікових та індивідуальних особливостей розвитку дитини. Співвідношення основних складових: свідомість та самосвідомість. Набуття дитиною індивідуального досвіду як підґрунтя формування життєвої компетентності. Побудова суб’єкт-суб’єктних стосунків. Активність особистості. Пріоритетні якості особистісного зростання дошкільника.


Рекомендована література:

 1. Бех І.Д. Особистісно орієнтоване виховання. — К.: ІЗМН, 1998.

 2. Бодалев А.А. Личность и обучение, М.; Педагогика, 1988.

 3. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте, М.; Просвещение, 1970.

 4. Давидчук А.Н. Индивидуально-ориентированное обучение детей: Метод, пособ.— М.,Мозаика-Синтез, 2000

 5. Дубровина И.В. Практическая психология образования. — М., 1997.

 6. Зеньковский В.В. Психология детства. — Екатеринбург: Деловая кн. — 1995.

 7. Кононко О.Л. Психологічні основи особистісного становлення дошкіль­ника (системний підхід). — К.: Стилос, 2002.

 8. Кулачківська С.Є., Ладивір С.О. Я — дошкільник (вікові та індивідуальні аспекти психічного розвитку). — К.: Нора-принт, 1996.

 9. Смирнова Е.О. Психология ребенка от рождения до семи лет. — М.: Школа-Пресс, 1997.

10.Титаренко Т.М. Возникновение личности //Воспитание детей дошколь-ного возраста. — К.: Рад.школа, 1991.
Тема 12. Інноваційні технології як засіб реалізації Базової програми «Я у Світі» (2год.)

Поняття «педагогічна технологія та його специфіка» у сучасному педагогічному процесі. Педагогічні технології у сучасній дошкільній освіті: Особливості їх використання у масовій педагогічній практиці. Ставлення та готовність педагогів до інноваційної діяльності.


Рекомендована література:

 1. Базовий компонент дошкільної освіти // Ред. журн. Дошкільне виховання. № 1-1999.

 2. Васьков Ю.В. Педагогічні теорії, технології, досвід. Харків: «Скорпіон», 2000. – 255с.

 3. Давидчук А.Н. Индивидуально-ориентированное обучение детей: Метод, пособ.— М., Мозаика-Синтез, 2000

 4. Селевко И.К. Современные образовательные технологыи. Учебн. пособ. – М.: Народное образование, 1998. – 256с.

 5. Коваль Л. Розвивальне навчання у практиці. // Дивослів, –2002. – №10.Інтерактивні форми проведення навчальних занять
Тема. Готовність педагогів до впровадження Базової програми «Я у світі (ділова гра).

Обговорення проблеми впливу нововведень (нової програми) у дошкільній освіті на особистість педагога: позитивно, проблемно, негативно. Створення проектів «Педагог у дошкільній освіті» через ігрові ролі: батьки, діти, вихователі. Захист проектів.

Рекомендована література:

 1. Базовий компонент дошкільної освіти // Ред. журн. Дошкільне виховання. № 1-1999.

 2. Групові форми методичної роботи з педагогами у сучасному дошкільному навчальному закладі / За заг. Ред. К.Л. Крутій.– Запоріжжя: ТОВ “ЛІПС” ЛТД, 2004. – 144с.

 3. Навчання дорослих: Збірка. / За ред. Ковтун Є.Ф., Цимерман І.Л. – Суми: Вид. СОІПО.- 2007.- стор. 52

 4. «Я у Світі». Базова програма розвитку дитини дошкільного віку./Наук. кер. О.Л.Кононко.–К.: Редакція журналу «Дошкільне виховання».2008.–149 с.


Тема 2. Планування навчально-виховного процесу (2 год.)

Активізація теоретичних знань слухачів щодо видів та форм планів, технології планування, структурування, перспективного та поточного планів. Складання та взаємоаналіз планів навчально-виховної роботи з дітьми однієї з вікових груп (перспективний, поточний, блочний, тематичний).


Рекомендована література:

 1. Крутій К.Л. Планування освітньо-виховного процесу в дошкільному закладі. – З., 2000.

 2. Інструктивно-методичний лист МОН України " Про планування освітньо-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі" № 1/9-434 від 01.10.2002 р.

 3. Методичні рекомендації до планування освітньо виховного процесу в дошкільному навчальному закладі // Дошкільне виховання. – 2002.- №11.


Запитання для підсумкового контролю


 1. Чим зумовлена поява нової Програми?

 2. Які особливості Програми відображені у її назві?

 3. Назвіть основні концептуальні засади Програми «Я у Світі»?

 4. Поясніть поняття: паспортний, біологічний та психологічний вік.

 5. Які лінії розвитку дитини передбачені Програмою?

 6. Дайте стислу характеристику особистісно орієнтованого підходу до дитини дошкільного віку

 7. Назвіть показники життєвої компетентності дитини дошкільного віку.

 8. Назвіть основні структурні розділи програми.

 9. Дайте характеристику дитячим видам діяльності, провідним.

 10. Назвіть показники оптимального розвитку провідних видів діяльності.

 11. В чому, на вашу думку, відображений у Програмі принцип інтеграції?

 12. В чому різниця між поняттями «навчально-виховний процес» та «організація життєдіяльності».

 13. Чому сюжетно-рольова гра є провідною діяльністю дитини старшого дошкільного віку?

 14. Назвіть моральні якості особистості, визначені у новій програмі.

 15. Назвіть основні напрями педагогічної діяльності, які сприятимуть соціально-моральному розвитку особистості?

 16. Назвіть складові мовленнєвої компетентності дошкільників.

 17. Поясніть поняття «пізнавальна активність», «пізнавальна діяльність», «пізнавальний розвиток»

 18. Що таке креативність і чому в програмі креативна лінія розвитку виділена окремо?

 19. Поясніть чим різняться поняття «індивідуальний» та «особистісний»?

 20. Які форми активності визначені у програмі?

 21. Які зміни передбачені Програмою в організації навчально-виховного процесу?

 22. Що таке регламентація життєдіяльності?

 23. Які інноваційні технології можуть бути застосовані для реалізації програми?

 24. Яких змін у контексті нової Програми мають зазнати стосунки дитини та вихователя?

 25. Яку дитину можна вважати емоційно вихованою та розвинутою?

 26. Які види планування більш доцільні у реалізації програми «Я у Світі»

Рекомендована література

 1. Амоношвілі Ш.А. Размышление о гуманной педагогике. - М., 1996.

 2. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Ред.ж. Дошкільне виховання. - Киев, 1999.

 3. Богуш А.М. Мовленнєва готовність до школи. К.: Освіта, 2000.

 4. Бойченко Н.А., Григоренко Г.И., Коваленко Е.И. Сюжетно-ролевые игры дошкольников. - К., 1982.

 5. Бортничук Е. Зберегти дороге і цінне // Дошкільне виховання. – 1991. - №7.

 6. Жуковская Р.И. Игра и ее педагогическое значение. – М., 1975.

 7. Игра дошкольника. // Под ред. С.Л. Новоселовой – М., 1989.

 8. Коментар до Базового компоненту дошкільної освіти // Ред. ж. Дошкільне виховання. - Киев, 2003.

 9. Макаренко О. Роде мій красний // Дошкільне виховання – 1991. - №9.

 10. Матвієнко О.В. Основи виховання моралі у молодших школярів.- К., 1999.

 11. Орел Л.Г. Дитяча народна іграшка і Україні // Початкова школа. – 1991. - № 2.

 12. Плохій З.П. Виховання екологічної культури дошкільників. -К., 2003.

 13. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., 1978.

РОЛЬ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ
Алла Гончаренко, канд. пед. наук, ст. наук.

співроб. лаб. дошк. вих.,

Ін-ст проблем виховання

АПН України


Напрями підготовки до впровадження Базової програми:

 • Визначення потреб у змінах та в оновленні педагогічного процесу, учасниками якого є діти, педа­гоги та батьки.

 • Інформованість педагогів щодо нововведень.

 • Формування психологічної грамотності педагога, його професійної зрілості, педагогічної культури та майстерності.

 • Оцінка ступеня готовності вихователя до роботи за Базовою програмою.

Прийняття рішення про долучення до процесу модер­нізації має бути поетапним: ♦ формулюється власне став­лення до проблеми ♦ здійснюється обмін думками ♦ви­значаються райони, колективи ДНЗ, коло педагогів, які поділяють основні ідеї БП ♦ проводиться цілеспрямова­на робота на різних рівнях.

Методична робота

Методичній службі доцільно спрямовувати свою увагу на визначення потреби у нововведеннях через вивчення: ♦обізнаності педагога щодо модернізації дошкільної освіти ♦проявів особистого зацікавлення ♦ мотивації, пе­реконання, усвідомлення ним необхідності змін. Щоб мати об'єктивну і повну картину, доцільно зібрати одер­жану інформацію на всіх рівнях методичної служби. Ре­альна оцінка ситуації зробить можливим виявлення проб­лем та справжніх причин їх існування. Це допоможе вибудовувати конкретні плани щодо різних форм мето­дичної роботи, її змістового наповнення та щодо дифе­ренційованого підходу. Варто також переглянути попе­редній досвід, визначити його актуальність із позиції сьогодення (зіставити результати зі стратегічними нап­рямами Державних стандартів дошкільної освіти) та з позиції педагогічної цінності (досвід педагогічний — це хороша робота; перспективний — проект вузького спря­мування; прогресивний — новаторська робота).


Методичний кабінет (центр) опікується:

 • Формуванням бібліотечних фондів навчальної, наукової, довідкової, методичної літератури, фахових періодичних видань. Вкрай важливо поповнити
  фонди достатньою кількістю примірників літератур­них джерел, що містять інформацію про багаторіч­ну роботу з цієї проблеми.

 • Інформаційно-консультативним обслуговуванням педагогів та керівників закладів освіти на базі влас­них бібліотек та читалень.

 • Визначенням перспектив розвитку методичної ро­боти в регіоні, області, районі.

 • Розробкою рекомендацій, пропозицій щодо впро­вадження БП.


Робота з документами

Цілісність, розуміння та, врешті-решт, прийняття но­вих підходів можливе лише за умови глибокого опра­цювання комплекту офіційних документів у такій послідовності: • Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (1998 р.).

 • Коментар до Базового компонента (2003 р.).

 • Тематична добірка публікацій у часописах "Дошкіль­не виховання", "Палітра педагога" під рубрикою "Базовий компонент". Доцільно систематизувати їх за певними на­прямами (методиками), сферами.

 • Матеріали всеукраїнських конференцій, семінарів, нарад.

 • Програма розвитку та виховання дитини раннього віку "Зернятко" та методичні рекомендації до неї (2004 р.).

Масові форми роботи — наради, конференції у ши­рокому (регіон та область) та вузькому колі (педколектив ДНЗ) окреслюють пріоритетні напрями і перспекти­ви розвитку дошкільної освіти, націлюють на розв'язання першорядних завдань, актуальних для регіону, області, району, ДНЗ. Доцільно обговорити питання організа­ційного чи організаційно-методичного плану. Наприклад:

 • на інструктивно-методичних нарадах розглядають­ся шляхи, способи, методи, прийоми впровадження Базової програми;

 • науково-практичні конференції визначають орієн­товні теми загального погляду на стратегічні напрями, прогнозують результати, виробляють поетапний рух на основі наукових висновків та практичних спроб. Напри­клад: "БП та ключ (інструментарій) до неї";

 • педагогічні читання ознайомлюють учасників із пуб­лікаціями від початку роботи над Базовим компонентом до окремих фрагментів методичних рекомендацій у ча­сописі "Дошкільне виховання".

 • Різноманітні семінари дають змогу різнобічно та по­глиблено розглянути окремі напрями, структурні ком­поненти, змістові наповнення сфер, що відкриє для пе­дагога концептуальну основу та цілісність Базової програми.


Види семінарської роботи

Теоретичний семінар розглядає шляхи зростання науково-теоретичної підготовки педагогів в умовах особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти.

Семінар-практикум може мати кілька сеансів-зустрічей, присвячених якомусь одному питанню (наприклад: "Мовленнєво-творча діяльність дітей молодшого дошкільного віку у сфері "Природа"), проте в різних
змістових лініях ("Природа Космосу" або "Природа планети Земля").

Проблемний семінар покликаний обговорити вузь­ке питання (наприклад: "Характеристика, особливості та способи створення розвивального середовища у сфері "Культура").

Науково-методичний семінар аналізує тактичні підходи до реалізації окремих чи комплексних завдань Базової програми, спираючись на наукові надбання та зіставляючи їх із традиційними позиціями, навіть таки­ми, що закріпились у дидактиці історично. На позитивні результати можна сподіватися за умови, якщо аудиторія буде відповідно підготовлена до активного обговорен­ня, відстоювання своїх поглядів. Це можуть бути, скажі­мо, попередні завдання для учасників семінару. Так, орієнтовно визначається коло актуальних тем шляхом анкетування, опитування задля:

 • визначення поінформованості педагогів щодо нововведення;

 • з'ясування ставлення до БП, обізнаності з нею та з попередніми документами;

 • визначення мотивації роботи педагога в умовах модернізації дошкільної освіти, його власного бачення змін та прогнозування результатів;

 • вивчення професійної компетентності педагогів;

 • виявлення професійних запитів та потреб.

Психологічний практикум може охоплювати такі питання: "Що я знаю про баланс вікового та індивідуального у дітей дошкільного віку", "Як керувати впрова­дженням нововведень", "Генерування нових ідей БП", "Мотивація педагогічних змін у моїй роботі", "Чому на­дати перевагу: розумному ризику чи непорушному за­тишшю?".

Навчальний тренінг передбачає оволодіння теоретичними і, частіше, практичними професійними знан­нями та навичками щодо втілення змісту БП. Зростання педагогічного вміння ґрунтується на знанні психології
дитини раннього і дошкільного віку. Орієнтовна тема: "Педагогічне спостереження як основа індивідуалізації роботи з дітьми".

Інтелектуальний тренінг допоможе знайти відповіді на чимало проблем, які цікавлять педагогів. Скажі­мо, опрацювання теми "Педагогічний аналіз та прогнозування роботи" дасть змогу варіювати, трансформувати,
видозмінювати, поєднувати різні факти, приклади, ситу­ації педагогічної роботи під кутом зору особистісно орієнтованої моделі.

Методичні об'єднання як традиційна форма, зазвичай, організовуються для окремих категорій педаго­гічних працівників, а для вихователів — за ознакою віку дітей, з якими вони працюють. З огляду на розподіл матеріалу Базової програми не зайве розглянути також варіант підготовки методоб'єднань за сферами життєдіяльності дітей. Тоді можна сподіватися на глибоке те­оретичне вивчення та практичну реалізацію кожної частини змісту. Вартий уваги й аспект вікової наступності. Окремою темою для обговорення можуть бути сфера та змістова лінія мовленнєвого розвитку дитини.
Форми підвищення культурно-освітнього та

фахового рівня педагогів

Індивідуальні:

Формування переконань та інтересів, темпи оволо­діння знаннями, практичними вміннями, віра у власний потенціал у кожної людини індивідуальні, а відтак ефек­тивність продукування ідей можлива лише за умови постійної самоосвіти. Для педагогічних працівників, заці­кавлених новими підходами у дошкільній справі, на базі Інституту проблем виховання АПН України (лабораторія дошкільного виховання) функціонує постійно діючий консультпункт. Триває активна публікація матеріалів рубри­ки "Базовий компонент" у фаховому журналі "Дошкіль­не виховання".

Індивідуальну основу мають: ♦ курсові завдання післядипломної педагогічної освіти ♦ творчі звіти ♦ атес­тація ♦ стажування ♦ взаємовідвідування ♦ консуль­тування.

Групові:

Усталених групових форм методичної роботи налі­чується кілька десятків. Доцільно об'єднувати їх за озна­кою домінування способу чи напряму роботи: • Форми, де домінує бесіда.

 • Форми, де домінує професійна майстерність.

 • Форми, де домінує професійна творчість.

Бесіда може бути головною у методичних консуль­таціях. Розкриваючи кожне питання, варто залишати щось недомовлене або виносити окремі фрагменти на обговорення. Такий прийом перетворить монолог кон­сультанта на діалог із присутніми, що згуртує всіх учас­ників зустрічі в пошуках оптимального рішення.

Варіативність бесід визначати вам: ♦проблем­на бесіда ♦проблемно-аналітична бесіда (зіставлення традиційних та варіативних спо­собів планування) ♦методичний діалог ♦методичні посиденьки ♦аналіз конкретних ситуацій ♦дискусійний клуб (наприклад, теми: "Зіставлення навчально-дисциплінарної та особистісно орієнтованої моделей освіти", "Розподіл змістового матеріалу БП та регіо­нальної: доцільність чи традиційність?", "За­няття потрібне: щоб навчити дитину чи щоб зайняти її цікавою діяльністю?", "Заняття оби­рає педагог чи дитина?") ♦освітянські вечор­ниці ♦круглий стіл" ♦літературна світли­ця ♦педагогічний консиліум.Професійна майстерність домінує у таких формах групової методичної роботи, які діста­ли назви: методичний аукціон (конкурс педагогічної майстерності) ♦вернісаж ♦методична панорама ♦лабора­торія педагогічних знань ♦природнича лабораторія ♦педагогічне ательє ♦педагогічний прог­ноз ♦творча лабораторія ♦педагогічний клуб ♦день професійної майстерності ♦школа педагогічного досвіду.

Формами, де домінує професійна творчість, є:

♦педагогічний ринг ♦методичний ринг ♦книга педагогічних знахідок ♦ярмарок педагогічних знахідок ♦фестиваль педагогічної творчості ♦день творчості ♦аукціон ідей ♦банк ідей ♦презентація ідей ♦ерудит-шоу ♦методичний аукціон ♦панорама методичних знахідок ♦портрет творчого педагога ♦творчий звіт педагогічного колективу.

Серед об'єднань педагогічних працівників можна виокремити такі, що тривалий час поглиблено вивча­ють, розробляють окремі питання: ♦ініціативна група ♦творча група ♦професійна мікрогрупа ♦школа педагогічного досвіду ♦школа молодого керівника ♦школа молодого вихователя ♦клуб творчих педагогів ♦авторська школа майстра ♦актив музичних керівників.


Труднощі, що можуть виникати на початкових етапах упровадження БП, та орієнтовні способи (методичні заходи)

їх усунення

1. Керівник ДНЗ відчуває труднощі у мотивації оновлен­ня педагогічного процесу. Він боїться значних змін, не прагне їх. Педагоги також не усвідомлюють потреби у змінах, в оновленні змісту та методів педагогічного про­цесу через недостатній рівень аналітичної культури. Доцільно: проводити тренінги, що навчають переко­нувати, долати природну недовіру до нового, страх небажаних наслідків у час змін.

2. Організатори педагогічного процесу та його виконавці
не бажають змінювати звичний ритм, зміст і спосіб роботи.

Доцільно: ♦стимулювати тих, хто втілює нове, екс­периментує, шукає, хоча й помиляється ♦дозволити пошук варіативності планування ♦відкласти на певний час фронтальні та тематичні перевірки ♦повністю укомплектувати ДНЗ педагогічним та обслуговуючим персоналом ♦сприяти проходженню вихователями позачергової курсової перепідготовки ♦організову­вати підвищення кваліфікації та самоосвіти ♦ввести нові показники перевірки результатів роботи керів­ників ДНЗ та педагогічних працівників, що спонука­ють до активності, творчості.

3. Керівники та педагоги ДНЗ нечітко бачать реальні можливості для реалізації Базової програми через недостатнє розуміння значущості змін для довкілля загалом, для певної ситуації та кожної дитини зокрема.Доцільно: ♦організовувати науково-методичну ро­боту з педагогами та керівниками на основі діагнос­тики їхніх утруднень ♦організовувати колективний пошук оновлених методів, прийомів послідовного впровадження особистісно орієнтованого підходу, на­голошуючи на його перевазі ♦залучати вихователів до прийняття індивідуальних та колективних рішень ♦вивчати потреби всіх учасників педагогічного процесу ♦навчати керівників управляти інноваційними процесами.

4. Відсутня повна та послідовна інформація від етапу ухвалення стандартів дошкільної освіти до розробки практичних матеріалів щодо реалізації Базової програми.Доцільно: ♦проводити інформаційно-довідкову робо­ту: створювати картотеки, банки різнобічної педагогіч­ної інформації щодо модернізації системи дошкіль­ної освіти ♦вивчати науково-методичні публікації, матеріали всеукраїнських семінарів ♦забезпечувати тісні зв'язки з науковцями, з регіонами, які були ак­тивними учасниками апробації Базової програми ♦поширювати освітньо-методичні матеріали.

5. Відсутня або є неповною інформація щодо концеп­туальної сутності, змісту та структури БП, щодо супровідних методичних матеріалів.Доцільно: ♦ здійснювати випереджальне навчання керівників ДНЗ ♦залучати наукових консультантів ♦створювати тимчасові творчі групи (за сферами, зміс­товими лініями БП тощо).

6. Керівники та педагоги ДНЗ відчувають труднощі у


прогнозуванні можливих перешкод у їхній роботі.

Доцільно: розробити програму корекційних заходів для реалізації нововведень.

7. Педагогів лише епізодично залучають до практичного втілення БП.Доцільно: розробити програми (окремих педколективів та індивідуальні) для реалізації нововведення, виокремивши в них конкретні методи та прийоми.

Отже, Базова програма не є "порційною", фрагмен­тарною, а спрямована на цілісний педагогічний процес, що унеможливлює її поєднання з іншими програмами, побудованими на іншій філософській основі.Завдання методичної служби — здійснювати роботу з таким змістовим наповненням, щоб уникнути: «спотво­рення концептуальних підходів Базової програми ♦пе­рекручування її стрижневих ліній ♦змішування змісту різ­них програм. Це дасть змогу захистити дітей від некомпетентного педагогічного впливу в умовах модер­нізації дошкільної освіти.

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
Ділова гра
Проблема: «Готовність педагогів до роботи щодо впровадження Базової програми «Я у Світі».

Організаційний момент. Ігрова вправа «Дошкілля» /поділ слухачів на три підгрупи : діти, батьки, вихователі/.

1 етап. Обговорення проблеми. «Вплив нововведень у дошкільній освіті на особистість педагога: позитивно, проблемно, негативно».

З’ясування поняття «синдром професійного вигорання».2 етап. Мікролекція: основні стадії синдрому, аспекти, симптоми, профілактика професійного вигорання.

3 етап. Робота над проектами «Педагог у дошкільній освіті».

Кожна з трьох підгруп за допомогою великого аркуша паперу і фломастерів, виконує спільний тематичний проект:

діти – «Педагог майбутнього»

вихователі – «Сучасний педагог»

батьки – «Вигораючий педагог»

Проекти включають такі блоки:

–назва своєї групи;

–девіз проекту

–колаж по темі проекту за запитаннями:


 • Про що ми розмірковуємо?

 • Які проблеми нам потрібно вирішувати?

 • На що дивимося з задоволенням?

 • Що приємно нам чути?

 • Про що ми часто говоримо?

 • Яка робота нам приносить задоволення?

 • Чим займаємось у вільний час?

 • Що нам особливо до серця?

 • Чого боїмося ?

 • Чого собі бажаємо ?

 • Якості педагога.

По закінченню роботи над проектами спікер групи готується і захищає проект від імені всіх. В цей час інша підгрупа працюють, як експерти: слухають, задають запитання, оцінюють, доповнюють, критикують тощо. Затим за таким же планом проходить захист іншого проекту.

4 етап. З’ясування рівня готовності сучасного педагога до нововведень, враховуючи особистісні якості. Підведення підсумку.
Ділова гра
Проблема «Які нові напрями, технології , методики будуть ефективними для реалізації Програми «Я у Світі?».

Організаційний момент. Учасники гри в довільному порядку займають місця за стола­ми. Визначається експертна група.

1 етап. Завдання 1. «Аукціон методик».

Групи отримують завдання: визначити підходи, методики чи технології, які дозволять успішно реалізувати завдання Програми «Я у Світі». Обґрунтувати свій вибір. Після закінчення кожна група озвучує результат своєї праці та передає експертній групі.Коментар експертів.

Завдання 2. Визначення 3 найпопулярніших методик.

Групи отримують табличку із 6 методиками. За 1 хв. вони мають визначити їх рейтинг за популярністю та ефективністю навчання, проставивши біля кожної методики номер рейтингу.

Групи по черзі зачитують свій перелік, помічники ведучого запи­сують результати в таблицю, вираховують загальний рейтинг.

2 етап. Завдання 1. Структуруємо групи за методиками та ігровими ро­лями, розігруємо таблички з номерами методик (1, 2, 3) — два комп­лекти, назви методик та три комплекти табличок — «оптимісти» та «песимісти».

Групи отримують завдання виписати якомога більше: оптиміс­ти — позитивного, песимісти — негативного — щодо визнаної ме­тодики.

Групи, які отримали таблички з номерами рейтингу визначених методик, працюють зі «своєю» методикою.

Завдання 2. Обговорення.

Слово надається спочатку «оптимістам», потім «песимістам».

Групи по черзі висловлюють свою колективну точку зору щодо об­раної методики.

Виступ «За» і «Проти» коментують експерти «Реалісти» — після обговорення кожної методики окремо.

Підсумкове слово експертам.

Рефлексія: Чим сподобалась гра? У чому її важливість? Що було корисним?
Ділова гра
Проблема: «Від чого залежить успіх екологічного виховання за Базовою програмою розвитку дитини «Я у Світі»? Які фактори є першочерговими?»

1 етап. Разом визначаємо 9 чинників, записуємо на ватмані, чи дошці. Нумеруємо в порядку подачі пропозицій.

Наприклад: 1. Забезпечення зовнішньої та внутрішньої екологічних зон.

 2. Робота з батьками.

 3. Вихователі, які люблять природу.

 4. Вихователі, які знають методику.

 5. Взаємозв’язок у роботі всіх членів колективу.

 6. Організація пошуково-дослідницької роботи.

 7. Організація праці в природі.

 8. Використання інноваційних методів та прийомів.

 9. Організація природничих екскурсій.

2 етап. Кожному із присутніх пропонується намалювати «діамант», (ромб, поділений на 9 клітинок) і розташувати в ньому дев’ять названих чинників в порядку їх важливості, значущості.

3 етап. Пропонується зробити спільний діамант разом з ближнім сусідом, в четвірці та вісімці колег, знайшовши на думку всіх членів кожної підгрупи, оптимальний варіант розташування дев’яти з названих колегіально чинників, в порядку їх значущості.

4 етап. Колегіально визначається програма дій колективу щодо розв’язання проблеми.

Ділова гра

Проблема: Інтеграція суспільного та родинного виховання у художній організації предметно-просторового середовища.

1 етап. З’ясовуємо, яка величезна роль художньої організації предметно-просторового середовища.

Поділяємось на три підгрупи: • Методична служба

 • Вихователі

 • Батьки


Вибираємо експертів

2 етап. Напрацьовуємо спільний проект, вибираємо спікера та захищаємо проект.

Методична служба – визначає умови оформлення інтер’єру ДНЗ та роль методичної служби;

Вихователі – визначають оформлення групи, роботу творчих осередків та якості творчого вихователя;

Батьки – визначають художньо-естетичне оформлення дитячої кімнати та посильну участь батьків у формуванні художньо-естетичних смаків вихованців.

3 етап. Захист проекту.

Захищаючи проект група має розказати не тільки про наповнення студії чи осередку, а й повідомити, як розташовувати ті чи інші атрибути, чим прикрасити тощо.

Експерти оцінюють захист кожної групи, аргументують зауваження

4 етап.

Спільно визначаємо умови, за яких процес художньої організації середовища буде інтегрованим(дошкільний навчальний заклад, батьки, Центри дитячого розвитку ) та найбільш ефективним.Семінар-практикум

Каталог: images -> %D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0 %D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0 -> %D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0 %D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0 -> %D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0 %D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0 %D0%94%D0%9D%D0%97
images -> Програма виробничої практики для студентів галузі знань 0306
images -> Остополець Ірина Юріївна
images -> Самоменеджмент
%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0 %D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0 -> Программа для общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке
%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0 %D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0 -> Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах, що додаються
%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0 %D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0 -> Методичні рекомендації вчителям загальноосвітніх навчальних закладів щодо організації роботи з дітьми з особливими освітніми потребами
%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0 %D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0 %D0%94%D0%9D%D0%97 -> УПравління освіти І науки Сумської обласної державної адміністрації сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти планування освітнього процесу у сучасному дошкільному закладі
%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0 %D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0 -> Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах у 2014-2015 навчальному році Організація виховної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка