Управління дебіторською заборгованістю підприємства та розробка комплексу заходів щодо її оптимізаціїСторінка3/5
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.68 Mb.
#10826
ТипРеферат
1   2   3   4   5

Визначивши основні фінансово-господарські тенденції на підприємстві, перейдемо безпосередньо до аналізу стану дебіторської заборгованості. Аналіз структури представимо в таблиці 2.10.


Таблиця 2.10 – Структура поточної дебіторської заборгованості ПАТ «Н-Одеське УЕГГ» за 2009-2013 рр.Показник

Рік

Абсолютне відхилення

2009

2010

2011

2012

2013

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, %

86,04

85,12

84,59

82,22

81,81

-4,23

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом, %

0,48

0,51

0,56

8,62

9,35

+8,87

Інша поточна дебіторська заборгованість, %


Таким чином, структура поточної дебіторської заборгованості підприємства за всіма основними її видами є не досить привабливою. Протягом аналізованого періоду спостерігалося несуттєве зменшення частки товарної заборгованості (на 4,23 %). За цей час її питома вага зменшилася з 86,04 % до 81,81 %, що, безумовно, свідчить про позитивні зрушення на підприємстві з приводу своєчасного отримання коштів за відвантажену продукцію, але вони є не досить вагомими для покращення ситуації на підприємстві.

Окрім цього, спостерігалося суттєве збільшення дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом – на 141,3 тис. грн. Дана стаття заборгованості на кінець аналізованого періоду займала близько 9 % всієї дебіторської заборгованості. Також відповідно до аналітичних даних майже у 2 рази зменшилася інша поточна дебіторська заборгованість, зайнявши, таким чином, близько 9 % всієї дебіторської заборгованості.

Слід зазначити, що поточна дебіторська заборгованість займає значну питому вагу у структурі оборотних активів, яка зображена на рисунку 2.1.


Рисунок 2.1 – Структура оборотних активів ПАТ «Н-Одеське УЕГГ» за 2009 – 2013 рр.

Таким чином, обсяги поточної дебіторської заборгованості мають значний вплив на діяльність підприємства, оскільки значна частка їх оборотних коштів зосереджена саме в розрахунках з фізичними особами та підприємствами-покупцями з приводу надання послуг з газопостачання та сервісного обслуговування (вже було зазначено, що майже 82 % поточної дебіторської заборгованості – це дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги). Так, на 2013 рік поточна дебіторська заборгованість займає близько 50 % оборотних активів підприємства.

З метою більш детального розгляду структури дебіторської заборгованості проаналізуємо строки її утворення. Аналіз дебіторської заборгованості за термінами її виникнення дозволяє оцінити ефективність і збалансованість політики товарного кредиту і надання знижок покупцям; визначає сфери, в яких необхідно докласти додаткових зусиль для повернення боргів; дає базу для створення резерву сумнівних боргів; дозволяє спрогнозувати поступлення коштів. Для цього скористаємося примітками з фінансової звітності (додаток Г). Результати наведемо в таблиці 2.11.

Таблиця 2.11 – Структура дебіторської заборгованості за строками її утворення ПАТ «Н-Одеське» за 2012-2013 рр.

Аналіз даних таблиці показав, що найбільша частка дебіторської заборгованості погашається протягом 90 днів, причому особливо вдалим у цьому плані виявився 2013 рік, коли майже 54,79 % заборгованості за товари, роботи, послуги погашалося в межах перших 3-ох місяців. У порівнянні з 2012 роком строки розрахунків скоротилися, адже за цей же термін погашалося тоді на 2,6 тис. грн. або на 0,3 % менше дебіторської заборгованості.

Отже, з 26,77 % у 2012 році до 28,82 % дебіторської заборгованості у 2013 році погашалося протягом 6-ти місяців. Даний процес відбувався перш за все за рахунок збільшення до 16,39 % частки розрахунків у межах 6-го та 12-го місяців, що свідчить про збільшення уваги керівництва підприємством до дебіторів та збільшенням майже в два рази розрахунків протягом перших 3-х місяців.

У загальній структурі дебіторської заборгованості відбулося несуттєве пониження товарної та іншої поточної дебіторської заборгованості, а також зниження дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом та із внутрішніх розрахунків. У структурі дебіторської заборгованості за строками її утворення найбільшу питому вагу займає заборгованість, яка погашається протягом 90 днів.

Достовірна оцінка змін стану дебіторської заборгованості здійснюється за відповідною системою показників, розрахунок яких представлений в таблиці 2.12.

Таблиця 2.12 – Показники стану дебіторської заборгованості на ПАТ «Н-Одеське УЕГГ» за 2009-2013 рр.Показник

Рік

Відхилення (+/-)

2009

2010

2011

2012

2013

абс.

%

Коефіцієнт відволікання оборотних активів у дебіторську заборгованість

0,51

0,50

0,50

0,50

0,49

-0,02

-2,18

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

18,56

20,13

21,02

28,11

27,92

9,36

34,83

Строк погашення дебіторської заборгованості, днів

19,50

18,30

17,00

13,00

13,00

-6,50

-23,53

Коефіцієнт сумнівності дебіторської заборгованості

0,053

0,052

0,051

0,050

0,052

-0,001

-2,692

Середній період інкасації дебіторської заборгованості, днів

19,00

18,05

17,75

12,95

12,62

-6,38

-31,93

Проаналізувавши дані показники, слід зазначити, що коефіцієнт відволікання оборотних активів у дебіторську заборгованість за досліджуваний період зменшився на 0,02 пункт, а саме на 2,18 %, що є позитивним в роботі підприємства – його зменшення свідчить про вивільнення оборотних коштів підприємства.

Здійснивши аналіз показника обертання дебіторської заборгованості (коефіцієнт оборотності), слід зазначити, що відповідний показник характеризує швидкість обороту інвестованих у дебіторську заборгованість коштів, яка збільшилась протягом даного періоду на 34,83 %. Тобто виручка перевищує середню дебіторську заборгованість у 18,56 рази у 2009 р., а в 2013 р. – у 27,92 рази.

Дослідження періоду погашення дебіторської заборгованості свідчить про його зменшення на 23,53 %, що є позитивною тенденцією, оскільки за рахунок даного зменшення на підприємстві вибудовується ефективна система розрахунків, швидкий цикл банківського документообігу та якісний стан дебіторської заборгованості.

Оскільки не вся дебіторська заборгованість буде погашена, то необхідно розрахувати коефіцієнт сумнівності дебіторської заборгованості, який зріс за досліджуваний період на 2,7 % і є негативним аспектом стану дебіторської заборгованості на підприємстві. Негативною рисою складу дебіторської заборгованості є відсутність резерву сумнівних боргів, що унеможливлює компенсацію коштів, втрачених внаслідок виникнення сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості на підприємстві.

Розрахунок середнього періоду інкасації дебіторської заборгованості свідчить про його зменшення на 31,93 % за досліджуваний період, тобто знижується роль дебіторської заборгованості у фактичній тривалості фінансового та загального операційного циклу підприємства, що є позитивним для підприємства.

Вагомий вплив на фінансовий стан підприємства, крім зміни обсягів та складу дебіторської заборгованості здійснює зміна ефективності її використання. На основі даних таблиці 2.11 розрахуємо середній термін повернення заборгованості протягом року за відповідною формулою:
(2.1)
де n – відсоток сплати за відповідний період;

i – рік, за який ведеться розрахунок.


Таким чином, днів. Аналогічно, днів.
Період погашення дебіторської заборгованості характеризує середній період інкасації дебіторської заборгованості, тобто період її погашення; позитивною тенденцією є зменшення показника.

Рисунок 2.2 – Порівняння часток дебіторської заборгованості в структурі оборотних активів ПАТ «Н-Одеське УЕГГ» та підприємств України в цілому


Таким чином, здійснивши аналіз складу та структури дебіторської заборгованості ПАТ «Н-Одеське УЕГГ» можна сказати, що поточна дебіторська заборгованість займає значну питому вагу у структурі оборотних активів, а також найбільша частка дебіторської заборгованості погашається протягом 90 днів, причому особливо вдалим у цьому плані виявився 2012 рік, коли середній термін повернення заборгованості становив 108 днів. Також, присутня тенденція до перевищення обсягів кредиторської заборгованості над дебіторською.
РОЗДІЛ 3

УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЇЇ ОПТИМІЗАЦІЇ

3.1 Розробка механізму удосконалення управління дебіторською заборгованістю підприємства

Сучасний стан економіки України призводить до постійного зростання дебіторської заборгованості і неприпустимо високого її рівня. Фінансовий стан сучасних підприємств характеризується зростанням дебіторської заборгованості в структурі їх активів, що призводить до вповільнення платіжного обігу. При цьому дебіторська заборгованість інколи виступає засобом стимулювання попиту. Існування певного обсягу дебіторської заборгованості на підприємствах в ринковій економіці вважається об’єктивним явищем в господарському процесі, якщо контрагенти підприємства-кредитора виконують свої фінансові зобов’язання згідно з умовами, визначеними договірними відносинами. Але якщо з боку дебіторів починається уникання виконання своїх фінансових зобов’язань в повному обсязі та у встановлені терміни, це призводить до порушення розрахунково-платіжної дисципліни, сприяє уповільненню кругообігу грошових коштів, погіршенню фінансового стану підприємства-кредитора та неспроможності останнього відповідати за своїми фінансовими зобов’язаннями [32].

Для визначення напрямків вирішення проблеми зростання дебіторської заборгованості підприємств України необхідно виокремити фактори, які призвели до незадовільного стану у цій сфері.

Фактори, що впливають на дебіторську заборгованість підприємства, поділяються на три великі групи за такими критеріями:  • зовнішні, або загальноекономічні фактори (стан економіки в країні, загальний стан розрахунків, рівень інфляції);

  • галузеві фактори (місткість ринку галузі, ступінь його насиченості);

  • внутрішні, або фактори, що керовані адміністрацією підприємства (можливі терміни надання кредиту, кредитна політика підприємства).

3.2 Методика аналізу та побудова ефективної системи управління дебіторською заборгованістю на підприємстві

Нами запропонована методика побудови системи управління дебіторською заборгованістю на ПАТ «Н-Одеське УЕГГ» на основі проведення статистичного аналізу ефективності фактичного рівня управління і використання кадрового потенціалу підприємства без створення спеціалізованої організаційної структури.

На основі даних дебіторської заборгованості підприємства по основним дебіторам (неповному списку) можна оцінити ефективність управління з використанням методів варіаційного статистичного дослідження. Насамперед, це такі показники: зважена середня арифметична, мода, медіана, показники концентрації та нерівномірності розподілу ознаки (дебіторської заборгованості). В останньому випадку йдеться про правомірність застосування коефіцієнтів Джині, Герфіндаля, варіації, а також графічної ілюстрації нерівномірності розподілу дебіторів за допомогою кривої Лоренца.

Отримання аналітичної статистичної таблиці, що дозволяє визначити характеристики варіаційного ряду дебіторської заборгованості підприємства, передбачає проведення розрахункових дій.

1. Визначення оптимального числа груп для сукупності дебіторів. На даному етапі доцільне застосування формули Стерджеса, яка має вигляд:


(3.1)

За даними ПАТ «Н-Одеське УЕГГ» кількість основних підприємств дебіторів складає 62, таким чином маємо наступне:Число груп можна прийняти рівним 7, тобто r = 7.

2. Наступним етапом є встановлення інтервального варіаційного ряду дебіторів. Доцільним є встановлення інтервалів з урахуванням концентрації розмірів дебіторської заборгованості. В додатку Д наведені статистичні показники інтервального варіаційного ряду з розшифровкою розрахункових процедур і застосуванням відповідних формул.

3. На основі розрахованих даних визначаємо показники інтервального варіаційного ряду: середню зважену арифметичну, моду і медіану.
(3.2)

Таким чином середня зважена дорівнює 17,48 тис. грн.

Модальне значення ознаки (Мо) для ряду з нерівними інтервалами визначається із застосуванням показника щільності розподілу (Yk). Найбільша щільність розподілу в групі 4: Yk == 10,22. Модальне значення розраховується за формулою 3.3, що наведена нижче:
(3.3)

Використавши дані з додатку Д маємо наступне:


(тис.грн.)
Медіана (Ме) - значення ознаки, що припадає на середину ранжованої сукупності, розраховується із застосуванням показника накопичених частот, розрахунок якої здійснюється за наступною формулою:
(3.4)

На основі вище зазначеної формули розрахуємо медіану:


У разі використання накопичених часток значення повинно бути наближено рівним розрахованому:4. На основі даних таблиці Д.1 розрахуємо показники варіації:

  • дисперсію:


(3.5)


дезначення дисперсії;

середня зважена арифметична;  • середньоквадратичне відхилення :


(тис.грн.)


  • коефіцієнт варіації:

(3.6)


де

коефіцієнт варіації;

середня зважена арифметична;

середньоквадратичне відхилення.5. На даному етапі здійснюємо розрахунок коефіцієнта концентрації Джині. Даний коефіцієнт використовується для вимірювання ступеню нерівномірності розподілу одиниць сукупності дебіторської заборгованості підприємства за 2013 рік. Даний коефіцієнт доцільно визначати за формулою 3.7, що наведена нижче:
(3.7)


де

значення коефіцієнта Джині;

відповідне значення накопиченої частки;

значення частки дебіторської заборгованості груп дебіторів в загальному обсязі дебіторської заборгованості, розраховану наростаючим підсумком.

Для отримання значення коефіцієнта Джині використаємо таблицю Д.1 та результати допоміжних розрахунків, показані в таблиці 3.1, яка наведена нижче:

Таблиця 3.1 – Проміжні розрахункові дані для отримання коефіцієнта Джині нерівномірності розподілу дебіторської заборгованості підприємства
Перейдемо безпосередньо до розрахунків:

6. На даному етапі встановлюємо значення коефіцієнта Герфіндаля. Даний коефіцієнт показує сумарну частку домінуючої групи серед дебіторів підприємства і розраховується за формулою 3.7:
(3.7)
За даними таблиці Д.1 коефіцієнт Герфіндаля дорівнює 0,2011.

7. Далі ми пропонуємо розрахувати коефіцієнт асиметрії Пірсона, формула якого приведена нижче:


(3.8)


де

коефіцієнт асиметрії Пірсона;

середня зважена арифметична;

середньоквадратичне відхилення.

Таким чином даний коефіцієнт дорівнює -0,1.

За допомогою таблиці 3.1 можна побудувати криву Лоренца. На горизонтальній осі будуть знаходитися накопичені частки (дебіторська заборгованість у %), а на вертикальній - величини параметрів часток дебіторської заборгованості груп дебіторів в загальному обсязі дебіторської заборгованості, розраховану наростаючим підсумком. Координати точок діагональної прямої відповідають рівним значенням пари P і q. Вони зростають пропорційно числу 14, 29.

Крива Лоренца нерівномірності розподілу дебіторської заборгованості досліджуваного підприємства в 2013 році наведена на рисунку 3.1, що представлений нижче:

Рисунок 3.1 – Крива Лоренца розподілу дебіторської заборгованості підприємства за 2013 рік

Розраховані нами статистичні показники оцінки розподілу дебіторів підприємства за величиною їх заборгованості можуть бути використані для оцінки ефективності управління оборотними активами, і перш за все, їх найбільш вагомої частини - дебіторської заборгованості. Зведемо отримані нами статистичні індикатори в таблицю 3.2, наведену нижче:

Таблиця 3.2 – Основні статистичні індикатори оцінки ефективності управління дебіторською заборгованістю підприємства в 2013 році
Створення системи управління дебіторською заборгованістю, в основі якої лежить узагальнена теоретична модель, проілюструємо за допомогою рисунку 3.2, що наведений нижче:

Рисунок 3.2 - Принципова модель системи управління дебіторською заборгованістю підприємства


Таким чином, побудована нами система по управлінню дебіторською заборгованістю на основі попереднього статистичного аналізу та використанні принципової моделі може бути використана на ПАТ «Н-Одеське УЕГГ» для оптимізації дебіторської заборгованості та покращенню фінансового стану підприємства.

3.3 Обґрунтування оптимального розміру дебіторської заборгованості за критерієм рентабельності та забезпечення поточної платоспроможності


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> О. А. Поцулко психологія управління навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організації»
123456789 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
123456789 -> Євген Бойко, Володимир Шпортій
123456789 -> Навчальний посібник Укладачі: Н. Г. Матейчук, О. П. Степаненко чну 2014 ббк 88. 8


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка