Управління дебіторською заборгованістю підприємства та розробка комплексу заходів щодо її оптимізаціїСторінка1/5
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.68 Mb.
#10826
ТипРеферат
  1   2   3   4   5


Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи

Національного банку України»

Обліково-фінансовий факультет

Кафедра фінансів

Пояснювальна записка

до дипломної роботи


освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»


на тему: УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ТА РОЗРОБКА КОМПЛЕКСУ ЗАХОДІВ ЩОДО ЇЇ ОПТИМІЗАЦІЇ

Виконав: студент 5 курсу, групи МФ-31

спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит»

Слободніченко О. О.

Керівник Пожар Т. О.

Рецензент Іванова Л. М.


Суми – 2014 рік

РЕФЕРАТ


Дипломна робота містить 100 сторінок, 22 таблиці, 8 рисунків, список використаних джерел з 73 найменувань, 11 додатків.
Актуальність теми дослідження. В економіці України поширеним явищем є формування значних обсягів дебіторської заборгованості суб’єктами господарювання, якість якої істотно погіршилася в наслідок негативного впливу на платоспроможність підприємств макроекономічної фінансової кризи. В умовах відносно низького рівня поточної та перспективної платоспроможності, господарюючі суб’єкти вимушені першочергово розв’язувати проблеми щодо власного «виживання», нехтуючи своєчасністю виконання своїх фінансових зобов’язань із платежів перед контрагентами. Тому для підприємств України досить важливим і актуальним є завдання підвищення ефективності управління дебіторською заборгованістю. Значна увага до дебіторської заборгованості підприємства пояснюється тим, що, з одного боку, вона однаковою мірою разом з товарами та матеріалами входить до структури оборотних активів підприємства, а з іншої сторони - якщо у структурі тих же оборотних активів дебіторська заборгованість займатиме велику питому вагу, це може призвести до зменшення фінансової стійкості компанії та збільшити фінансові ризики (наприклад, ризик неповернення кредиту).

Метою дипломної роботи є дослідження теоретичних та практичних аспектів управління дебіторською заборгованістю та розробка комплексу заходів щодо її оптимізації.

Об’єктом дослідження дипломної роботи виступає безпосередньо дебіторська заборгованість підприємства. Дипломна робота виконана з використанням матеріалів ПАТ «Н-Одеське УЕГГ».
Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи

Національного банку України»

Обліково-фінансовий факультет

Кафедра фінансів


Дипломна робота


на тему: УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ТА РОЗРОБКА КОМПЛЕКСУ ЗАХОДІВ ЩОДО ЇЇ ОПТИМІЗАЦІЇ

освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»


Виконав: студент 5 курсу, групи МФ-31


Спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит»
Слободніченко О. О.
Керівник: к.е.н, ст. викл. Пожар Т. О.
Консультант: к.е.н, доцент Гончарова М. Л.

Суми – 2014 рік

Державний вищий навчальний заклад

“Українська академія банківської справи Національного банку України”


Обліково-фінансовий факультет

Кафедра фінансів

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр

Спеціальність 8.03050801 «Фінанси і кредит»ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри фінансів

___________________С. М. Фролов

«____» ________________2014 року


З А В Д А Н Н Я

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботикерівник роботи ,

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом ДВНЗ «УАБС НБУ» від «___»____20__року №

2. Строк подання студентом роботи

3. Вихідні дані до роботи

Мета

Об’єктПредмет4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)

Розділ 1Розділ 2

Розділ 3

Розділ 4


5. Перелік графічного матеріалу
6. Консультанти розділів роботи

Розділ

Прізвище, ініціали та посада

консультантаПідпис, дата

завдання

видав


завдання

прийняв

7. Дата видачі завдання
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН


з/п


Назва етапів дипломної роботи

Строк виконання

етапів роботиПриміткаСтудент ________ ___________________

(підпис) (прізвище та ініціали)Керівник роботи ________ ___________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

ЗМІСТВСТУП …………………………………………………………………………..

9

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНI ОСНОВИ ПОНЯТТЯ ДЕБIТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПIДПРИЄМСТВА …………………………………….

11


1.1

Сутність та значення дебіторської заборгованості в господарському обороті підприємства ………………………………

11


1.2

1.3


Загальна характеристика методичних підходів щодо аналізу дебіторської заборгованості підприємства та методи її оптимізації………………………………………………………….… Управління дебіторською заборгованістю підприємства ………..

17

30РОЗДІЛ 2  АНАЛІЗ СТАНУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПАТ «Н-ОДЕСЬКЕ УЕГГ»…………………………………………………………


36

2.1

Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності ПАТ «Н-Одеське УЕГГ»…………………………………………………....

36


2.2

Оцінка фінансового стану ПАТ «Н-Одеське УЕГГ»………………

41

2.3

Аналіз складу та структури дебіторської заборгованості ПАТ «Н-Одеське УЕГГ»……..............................................................................

49


РОЗДІЛ 3 УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЇЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ………………………………………….

60


3.1

Розробка механізму удосконалення управління дебіторською заборгованістю підприємства …………………….............................

60


3.2
3.3

Методика аналізу та побудова ефективної системи управління дебіторською заборгованістю на підприємстві ……………………..

Обґрунтування оптимального розміру дебіторської заборгованості за критерієм рентабельності та забезпечення поточної платоспроможності…………………………………………………..


65

77РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ……………………………………………………………………

84


4.1

Система управління охороною праці на ПАТ «Н-Одеське УЕГГ»…………………………………………………………………..

84


4.2

Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці в організації…………………………………………………………......

88


4.3

Безпека в надзвичайних ситуаціях на ПАТ «Н-Одеське УЕГГ»…...

92

ВИСНОВКИ ……………………………………………………………………

96

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………..……………......

100

ДОДАТКИ………………………………………………………………………

108

ВСТУП


В економіці України поширеним явищем є формування значних обсягів дебіторської заборгованості суб’єктами господарювання, якість якої істотно погіршилася в наслідок негативного впливу на платоспроможність підприємств макроекономічної фінансової кризи. В умовах відносно низького рівня поточної та перспективної платоспроможності, господарюючі суб’єкти вимушені першочергово розв’язувати проблеми щодо власного «виживання», нехтуючи своєчасністю виконання своїх фінансових зобов’язань із платежів перед контрагентами. Тому для підприємств України досить важливим і актуальним є завдання підвищення ефективності управління дебіторською заборгованістю. Значна увага до дебіторської заборгованості підприємства пояснюється тим, що, з одного боку, вона однаковою мірою разом з товарами та матеріалами входить до структури оборотних активів підприємства, а з іншої сторони - якщо у структурі тих же оборотних активів дебіторська заборгованість займатиме велику питому вагу, це може призвести до зменшення фінансової стійкості компанії та збільшити фінансові ризики (наприклад, ризик неповернення кредиту), чим і зумовлена актуальність даної теми.

Розгляду сутності та значенню дебіторської заборгованості різних економічних формацій в сучасних умовах важливу роль відводили такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як: Дегранж Е., Дзаппі Дж., Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовженко Т. С. та інші.

Метою дипломної роботи є дослідження теоретичних та практичних аспектів управління дебіторською заборгованістю та розробка комплексу заходів щодо її оптимізації.

Для реалізації мети даної дипломної роботи необхідним є вирішення наступних завдань:  • дослідити сутність поняття «дебіторська заборгованість»;

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНI ОСНОВИ ПОНЯТТЯ ДЕБIТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПIДПРИЄМСТВА

1.1 Сутність та значення дебіторської заборгованості в господарському обороті підприємства.

Сучасні умови ринкової економіки вимагають від підприємств постійного пoшyкy нових покупців i споживачів, а також термінової реалізації продукції.

Аналіз наукових праць провідних зарубіжних та вітчизняних економістів дає всі підстави стверджувати, що серед широкого кола питань проблема наявності дебіторської заборгованості підприємства, шляхів її формування та структури залишається на даний момент досить актуальною. Значна увага до дебіторської заборгованості підприємства пояснюється тим, що, з одного боку, вона однаковою мірою разом з товарами та матеріалами входить до структури оборотних активів підприємства, а з іншої сторони - якщо у структурі тих же оборотних активів дебіторська заборгованість займатиме велику питому вагу, це може призвести до зменшення фінансової стiйкостi компанії та збільшити фінансові ризики (наприклад, ризик неповернення кредиту).

Дослідження наукових підходів щодо трактування поняття «дебіторська заборгованість» [1, 2, 49, 24, 28] свідчить про їхнє розмаїття та певну неузгодженість. Аналіз словникових джерел підтверджує, що слово «дебітор» походить від слова «дебет» (винен) і означає особу, яка одержала позику [3]. Спочатку поняття «дебітор» ототожнювалося лише з особою, товаром, грошима. Сучасне трактування поняття «дебіторська заборгованість» було запропоноване у ХVІІІ столітті Е. Дегранжем та Дж. Дзаппі. Ці дослідники запропонували розглядати дебіторську заборгованість як один із показників, що характеризує фінансовий стан підприємства [3].

Теоретичним підґрунтям для розгляду сутності поняття «дебіторська заборгованість» є розкриття сутності таких категорій як: «борг», «заборгованість», «дебітор», «розрахунки».

Так, автори фінансового словника Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовженко Т. С. [18] дають визначення заборгованості як сума фінансових зобов’язань чи грошового боргу, яке підлягає погашенню. Ми погоджуємося з думкою авторів щодо виділення окремо таких категорій, як зобов’язання і борг. Борг – це грошова сума, взята в позичку на певний термін і на певних умовах. Поняття боргу є вужчим, ніж поняття зобов’язання.

Зобов’язання у бухгалтерському обліку визначається як оформлені договором цивільно-правові відносини, в силу яких одна сторона зобов’язана здійснити на користь іншої сторони певні дії або утриматись від певних дій, та як сума коштів, яка повинна бути сплачена на певну дату в майбутньому, або існуючі (завдяки минулим операціям чи подіям) зобов’язання підприємства щодо передачі певних активів чи надання послуг іншому підприємству у майбутньому. Зобов’язання існує тільки тоді, коли йому відповідає нормативно-правовий документ. Тобто, зобов’язання – це виконання певних дій або, навпаки, утримання від дій. Слід зазначити, що Білик М. Д. також розрізняє поняття «зобов’язання» і «борг», але разом з тим дає визначення боргу як зобов’язанню особи перед іншою особою [3], що є не досить коректним.

Категорія «зобов’язання» тісно пов’язана з категоріями «розрахунки» і «заборгованість». При визначенні терміну «розрахунки» виникають дискусії, які можна виділити в три основні позиції. Відповідно до першої з них, розрахунки – це система взаємовідносин. Прихильники другої позиції вважають розрахунки безпосередньо взаємовідносинами. Третя група вчених лише пояснює економічну сутність розрахунків без наведення їх визначення і зазначає, що розрахунок – це здійснення платежу за товар, послугу [18]. Заборгованість – сума фінансових зобов’язань, грошових боргів, що підлягає погашенню, поверненню в певний термін.

Іншим ключовим поняттям, яке розкриває сутність дебіторської заборгованості є «дебітор» (від латинського debitum – борг, обов’язок). Згідно з П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», дебітори – це юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів [44].

Слід зазначити, що вітчизняними та закордонними вченими не було сформульовано одностайного визначення сутності поняття «дебіторської заборгованості», а лише внесено неоднозначності в трактування категорії. Тлумачення даного поняття різними науковцями зазначено в таблиці 1.1.


Таблиця 1.1 – Підходи до визначення сутності дебіторської заборгованості.
Рисунок 1.1 – Класифікація дебіторської заборгованості
Виділяють також безнадійну дебіторську заборгованість та сумнівний борг. Безнадійна дебіторська заборгованість – поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або за якою минув строк позовної давності (3 роки).

Сумнівний борг – поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, щодо якої існує невпевненість її погашення боржником.

І. А. Бланк [5] виділяє наступні види дебіторської заборгованості:

а) дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, строк оплати яких не надійшов;

б) дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, несплачені у строк;

в) дебіторська заборгованість по векселям отриманим;

г) дебіторська заборгованість по розрахункам з бюджетом;

д) дебіторська заборгованість по розрахункам з персоналом;

е) інші види дебіторської заборгованості.

Таким чином, підсумовуючи все вище сказане, можна зробити висновок, що дебіторська заборгованість є одним з найважливіших і водночас складних елементів управління оборотними активами. Порушення нормального циклічного процесу її утворення та погашення може бути не тільки причиною виникнення проблем на підприємстві (зниження рентабельності активів, втрата їхньої ліквідності), а й спричинити розвиток глобальної кризи неплатежів в економіці.

1.2 Загальна характеристика методичних підходів щодо аналізу дебіторської заборгованості підприємства та методи її оптимізації

Багаторічний досвід соціально-економічного розвитку розвинутих країн переконливо довів неможливість успішного функціонування підприємства без правильного аналізу дебіторської заборгованості.

Дебіторська заборгованість здатна активно впливати на обсяг і структуру грошової маси, платіжного обороту, швидкість обігу коштів. Різке збільшення дебіторської заборгованості і її частки в поточних активах може свідчити про необачну кредитну політику підприємства стосовно покупців або про збільшення обсягу продажів, або неплатоспроможність і банкрутство частини покупців. З іншого боку, підприємство може скоротити відвантаження продукції, тоді рахунки дебіторів зменшаться. Довготривале неповернення дебіторської заборгованості викликає дефіцит грошових ресурсів, що в свою чергу здатне знизити фінансову активність підприємства.

Отже, керівництво підприємств повинне звернути увагу на проведення детального аналізу дебіторської заборгованості, значення якого зростає в кризових умовах сьогодення.

У дослідженні питань методології аналізу дебіторської заборгованості вагомий внесок зробили вчені-науковці: О. Г. Лищенко, О. М. Безкоста, І. С. Чухно, Л. А. Лахтіонова, П. Ю. Буряк, Н. М. Дєєва, Є. В. Мних, Г. Г. Кірейцев, К. В. Ізмайлова, Р. А. Слав’юк та інші.

Як правило, дебіторську заборгованість вивчають за наступними основними напрямками:

а) визначення питомої ваги дебіторської заборгованості в загальній сумі оборотних активів;

б) оцінка складу і структури дебіторської заборгованості;

в) розрахунок періоду погашення та її оборотності;

г) вивчення впливу факторів на заборгованість даного типу;

д) визначається частка сумнівної та безнадійної заборгованості у загальному обсязі дебіторської заборгованості;

е) порівнюється обсяг дебіторської заборгованості з розмірами кредиторської.

Аналіз дебіторської заборгованості доцільно розпочинати з проведення горизонтального та вертикального аналізу, який покаже вагу складових елементів дебіторської заборгованості та частку дебіторської заборгованості в структурі оборотних активів і в структурі балансу [36, 70].

Достовірна оцінка змін стану дебіторської заборгованості здійснюється за відповідною системою показників. Першочергово до них можна віднести коефіцієнт відволікання оборотних активів у дебіторську заборгованість:
(1.1)


де

ДЗсума дебіторської заборгованості за певний період;
ОАсума оборотних активів підприємства.

Даний коефіцієнт розраховують у динаміці. Якщо із року в рік цей коефіцієнт скорочується, то це є позитивним в роботі підприємства – його зменшення свідчить про вивільнення оборотних коштів підприємства.

Фінансовий аналіз також виділяє показник обертання дебіторської заборгованості (коефіцієнт оборотності):(1.2)де

ВРвиручка від реалізації за період;
ДЗ сер.середня величина дебіторської заборгованості за певний період.

Відповідний показник характеризує швидкість обороту інвестованих у дебіторську заборгованість коштів протягом визначеного періоду. Він інформує про те, в скільки разів виручка перевищує середню дебіторську заборгованість.

Цілком виправданим виступає дослідження періоду погашення дебіторської заборгованості:


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> О. А. Поцулко психологія управління навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організації»
123456789 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
123456789 -> Євген Бойко, Володимир Шпортій
123456789 -> Навчальний посібник Укладачі: Н. Г. Матейчук, О. П. Степаненко чну 2014 ббк 88. 8


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка