Ульянівської зош І-ІІІ ступенів Миколаївського району Миколаївської областіСкачати 152.66 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір152.66 Kb.Ульянівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Миколаївського району

Миколаївської області

Зміст роботи 1. Вступ

 2. Про мене

 3. Моє педагогічне кредо

 4. Проблема, над якою працюю

 5. Навчально – методична діяльність

 6. Позакласна робота

 7. Виховна робота

 8. Результати роботи

 9. Мої досягнення

 10. Відгук про педагогічну та методичну діяльність учителяКалюжна Надія Петрівна

У 1977 році закінчила

Миколаївський державний інститут імені В.Г.Бєлінського присвоєно кваліфікацію філолог.p5270246.jpg

Викладач української

мови і літератури

Педагогічний стаж – 36 років

Кваліфікація:вчитель І категорії

Я - вчитель.

Я - любов і відданість,

Віра й терпіння.

Я - радість і співрадість,

Страждання й співчуття.

Я - істина й серце,

Совість і шляхетність.

Я той, що йде, що дарує,

Жебрак і багатий.

Я вчитель і учень,

Вихователь і вихованець.

Я - той, що прокладає шлях,

І художник життя.

Я притулок дитинства

Й колиска людства.

Я посмішка майбутнього

Й смолоскип сущого.

Я - вчитель від Бога

Й співпрацівник у Бога.

Ш.О.Амонашвілі


Вступ .Педагогічне есе. Моя професія-моє покликання

Працюю у школі 36 років .Викладаю українську мову й літературу. Люблю дітей,бо:

Не учні у мене , а очі - відкриті,всевидячі,чисті.

Не учні у мене , а серце у сяйві тепла променистім.

Не учні у мене , а мудрість, добута віками народом.

Ми йдемо в 21 століття гідним походом.

Я вчуся у них підніматись, наповнююсь їхнім багатством

І зустріч із ними ,здається, маленьким духовним царством

Школа - це моє царство, храм, без якого я не уявляю свого життя…

Горджуся тим, що я є вчителем мови й літератури своєї рідної мови, мови мого народу.

Адже, навчальний предмет « українська мова» посідає особливе місце серед шкільних предметів, бо саме він формує в учнів компетентнісно - комунікативне, доцільне й виправдане користування засобами мови в різних життєвих ситуаціях і сферах спілкування, формує духовний світ учнів, світоглядні уявлення, загальнолюдські ціннісні орієнтири, тобто прилучає через мову до культурних надбань українського народу й людства загалом…

А література допомагає орієнтуватися в бурхливому потоці життя,виховує Людину, розкриває світ прекрасного…

Намагаюся проникнути в душевний світ дітей - це є цікава і тонка справа… Адже основний принцип роботи - до особистісного спрямування навчання, виховання…

Своє серце щиро віддаю дітям. Намагаюся бути доброзичливою, урівноваженою,коректною, толерантною. Усвідомлюю свою відповідальність не лише за якість знань учнів , а насамперед за збереження здоров’я , за їх готовність до життя.

Розумію,що життя вимагає постійного руху вперед, змін, удосконалення,роботи над собою…

Професія вчителя неспокійна ,тяжка, бо саме в ній «нерви паляться,як хмиз», але ж і цікава, і людяна,тому:

У мене жодної претензії нема

До долі - моєї обраниці

Ліна Костенко

На мою думку, що тільки ті обирають професію вчителя,які люблять життя і людей. Такою працею займаюся я.

Не знаю я, що буде після нас,

В які природа убереться шати

Єдиний,хто не втомлюється, - час…

І встигнути зробити щось,

Лишити по собі,

І неабиякий слід, а добрий…

Л.Костенко
фото - январь 2014 179.jpg


Педагогічне кредо:


Моє професійне кредо:

« Не з предметом до дітей, а з дітьми – до предмета»Моє творче кредо:

« Від творчих здібностей – до творчих особистостей»Моє життєве кредо:

« Хай оживає істина стара: людина починається з добра»0987(1)

Якщо ви ставитесь до дитини

як до ідеальної особистості,

ви піднесіть її на ту висоту,

на якій ви хотіли б її бачити.

Ґете


Актуальність досвіду

У різні історичні епохи категорія життя бентежила людську думку. Життя людини - процес динамічний і суперечливий, спрямувати який у належному руслі покликана сучасна освіта, адже її головна мета - «створити умови для розвитку і самореалізації кожної особистості, формувати покоління, здатне навчатися впродовж життя» («Національна доктрина розвитку освіти»).

Сьогодні в усіх сферах українського суспільства багато проблем. Не є винятком і освітня галузь. Одним із актуальних завдань сучасної школи є пошук оптимальних шляхів зацікавлення учнів навчанням, підвищення їх розумової активності, спонукання до творчості, виховання школяра як життєво соціальної компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях, вироблення вмінь практичного і творчого застосування здобутих знань.

Це означає, що вчитель має орієнтуватися на використання таких педагогічних технологій, за яких не просто поповнювалися б знання, а й розвивалися такі якості учня, як пізнавальна активність, самостійність, уміння творчо мислити.
Життєва компетентність учня - це запорука його успішного входження в систему соціальних, економічних, політичних та культурних відносин.

Поставлене нами завдання - побудувати заняття, спрямовані на підтримку і розвиток життєвих компетентностей учнів з метою подальшої адаптації їх у соціумі, реалізації як творчих особистостей.

У зв’язку з цим цілком актуальною є проблема розвитку життєвих компетентностей у процесі вивчення української мови і літератури.

Ідея досвіду, її новизна та інноваційна значущістьКомпетентнісне ставлення особистості до життя означає потребу в самопізнанні, саморегуляції в різних видах творчої діяльності, уміння об'єктивно й адекватно вирішувати життєві проблеми.

Великий тлумачний словник сучасної української мови слово «компетентний» подає так: який має достатні знання в якійсь галузі, який з чим-небудь добре обізнаний, кваліфікований ( у перекладі з латини означає «належний, здібний»).

Працюючи над проблемою підготовки комунікативно спроможного та життєздатного випускника школи, ми формуємо компетентнісно орієнтовану особистість, щоб не допустити життєвих криз.

Відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, компетентність визначається як загальна здатність, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, набутих завдяки навчанню, і поділяється на такі основні групи: соціальні, полі культури і, комунікативні, інформаційні, саморозвитку та самоосвіти, продуктивної творчої діяльності.

У роботі керуюся науково-теоретичним досвідом з даної проблеми таких дослідників Ї.Єрмакова, В.Раєвського, Г.Токмань, В.Сохань, А.Фасолі, Г.Гузика (компетентнісний підхід до навчання). О.Пометун, Л.Пироженко (інтерактивні технології), О.Пєхоти (освітні технології), О.Бєлкіна (критичне мислення). Компетентнісний підхід у навчанні відображено у працях науковців В.ІІІуляра та А. Ситченка.

Важливість формування компетентностей учнів висвітлено у Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа). Державних стандартах базової та повної загальної середньої освіти, нових навчальних програмах, методичних рекомендаціях Міністерства освіти і науки України.


Технологія реалізації провідної ідеї

Відомо, що складовими успішної людини є освіченість, культура, соціальна адаптація, самореалізація. Саме на формування таких якостей спрямований компетентнісний підхід у навчанні.

Для розвитку життєвих компетентностей на уроках української мови та літератури використовую технологію особистісно-орієнтованого навчання, розроблену І.Якиманською, інтерактивні технології та технології розвитку критичного мислення. Форми й методи цих технологій допомагають організувати роботу з учнями як з повноправними учасниками і творцями уроку, розвивають творчі здібності, допомагають відчути радість від свого розуму, своїх емоцій, своєї неповторності, формують вміння та навички працювати та діяти в команді, спільно вирішувати завдання.

Взявши за основу створення психологічного комфорту та активну взаємодію в процесі навчання, керуюся такими принципами: а) кожна дитина успішна;б) зроби сам, щоб навчитися; в) коли вчиш іншого, вдосконалюєш власні знання; г) кожна думка, висловлена учнем, має право на існування.

На своїх уроках намагаюся давати дітям не лише знання, а й навчаю бачити головне, робити висновки, самостійно здобувати знання за допомогою спостереження, відкривати для себе щось нове.

Інновації в організації навчально-виховного процесу

Під час опрацювання проблеми «Розвиток життєвих компетентностей учнів на уроках української мови та літератури» створилось своєрідне «мереживо» власного педагогічного досвіду. Вбачаю головним для себе пошук ефективних шляхів засвоєння знань учнями і вироблення вмінь використовувати отримані знання для вирішення конкретних завдань в різних сферах життєдіяльності. Інноваційні технології розглядаю як своєрідні вкраплення в структуру уроку, які допомагають якнайкраще організувати процес навчання. Інтерактивне навчання посідає між ними чільне місце. До вподоби моїм учням різноманітні інтерактивні форми й методи навчання: «Мікрофон», «Мозковий штурм», «Незакінчене речення», метод «Прес», «Асоціювання». Також використовую ігрові ситуації, роботу в групах, парах.

Велику увагу приділяю етапу мотивації, на якому прагну заохотити учнів, пробудити бажання самостійно здобувати знання, виконувати завдання креативного характеру.

Наприклад, на початку уроку пропоную учням пояснити слова Сократа: «Добре говорити уміє тільки той. хто уміє слухати». Отже, увага є однією з умов успіху і творчої роботи на уроці.

На етапі цілевизначення учні вчаться визначати не лише певний обсяг знань, який потрібно засвоїти, а й уміння, якими треба оперувати.

У процесі організації навчальної діяльності прагну дотримуватися гнучкості під час вибору прийомів, уникати одноманітності.

Починаючи вивчення теми, ставлю перед дітьми проблемне питання, яке вони осмислюють протягом уроку. Наприклад: « Еміграція - це зрада чи необхідність, прагнення людини до самореалізації?», «Чи несе людина відповідальність за свої дії перед собою, предками і нащадками?», «Який він, внутрішній світ дитини?», «Чи завжди сміливі мають щастя?».

Уроки української літератури дають можливість ознайомитися з розвитком людської свідомості, світогляду і сприяють формуванню власних поглядів.

Тому одним із засобів, інструментів у моїй практиці є розвиток у дитини критичного мислення. Адже навчити учня критично мислити - означає якнайкраще підготувати його до самостійного життя.

На уроках надаю перевагу таким стратегіям критичного мислення: «читання з передбаченням», «гронування», «сенкан», «асоціювання». До асоціювання вдаюся на різних етапах уроку. Наприклад, перед вивченням поезії Л.Костенко «Кольорові миші» пропоную дітям назвати асоціації до слова «кольорові» (квіти, мрії, веселка, сни, картини...), а потім - до слова «сірі» (сум, дощ, брудний, буденний, миша...)

Уміння визначати найголовніше розвиває метод «Гронування», який допомагає знайти зв'язки між предметами, почуттями і сприяє запам'ятовуванню матеріалу, а отже, і його успішному відтворенню. Наприклад, під час вивчення творчості В.Симоненка даю учням скласти гроно «Штрихи до портрета митця» та скласти сенкан до слова «людина».

На різних етапах уроку української мови і літератури використовую ігрові ситуації, які дають можливість поєднати в одне ціле два процеси: засвоєння знань та їх застосування. Учні із задоволенням беруть активну участь у грі «Так - ні» або «Вірю - не вірю». Суть цього прийому полягає у свідомому формуванні помилкового твердження як «абсолютної істини». Постійне використання цього прийому забезпечує аналіз почутого, а також формує свідоме ставлення до отриманої інформації.
На уроках української мови використовую прийом «пасток» (знайди «П», придумай «П»). Це ефективний засіб розвитку уваги, спостережливості, критичного мислення. Наприклад, записую «начинений» помилками текст, пропоную знайти в ньому 6 помилок і виправити їх. Цим завданням виявляю особистісну позицію учня: чи вийде він за межі поставленої умови, адже в тексті помилок більше.

Ефективним для розвитку творчих здібностей учнів с проведення нестандартних уроків: урок-подорож, урок-вистава, урок-спогад. урок-вистава, урок-дослідження, інтегрований урок. Такі уроки сприяють формуванню духовного світу, загальнолюдських цінностей.

Робота з даної проблеми здобуває відображення і в позакласних заходах: проведенні Тижня української писемності, конкурсно-розважальних програм «Шануймо рідне слово!», «Хто багато читає , той багато знає», літературних свят, мовознавчих турнірів тощо.
Проблеми та труднощі в процесі роботи

Невідвертість, боязливість, невпевненість дітей під час ведення діалогу (полілогу) як з учителем, так і з однокласниками. Створюючи «ситуацію успіху», долаємо цей бар'єр і викликаємо учня на відверту розмову.

Втрата зацікавленості учнів до художнього читання через надмірне захоплення телекомунікаціями, відповідно збіднюється образність, виразність мовлення, набуває популярності молодіжний сленг. Необхідно залучати дітей до таких форм роботи, як проведення позакласних заходів, організація виставок, екскурсій, зустрічей з письменниками-аматорами рідного краю, повсякчасне пропагування спілкування українською мовою.

Власна точка зору на зміст освіти,

форми і методи навчання

Таким чином, вважаю, що учитель кожного разу, йдучи на урок, повинен дивувати своїх вихованців. Будь-які зміни, нововведення - нелегка, кропітка праця. Це невдачі і прорахунки, промахи і поразки,але разом з тим - знахідки, досягнення, успіхи, перемоги.

Можна зробити висновок, що нормативно-правова база та науково-теоретичне і практичне забезпечення вивчення української мови та літератури сприяють активізації розумово-творчої діяльності, формуванню життєвих компетентностей, вихованню успішного конкурентоспроможного громадянина України, здатного вийти на міжнародний рівень.

Предмет дослідження:

Формування життєвих компетентностей на уроках мови й літератури

Об’єкт дослідження:

Учень, його інтелектуальні та творчі здібності

Провідні ідеї досвіду

 • Допомогти учневі стати самостійним носієм мови, яким не лише володіє сумою лінгвістичних знань, а й має практичні навички активної роботи зі словом;

 • Навчити учнів вчитися, тобто вирішувати проблеми в сфері навчальної діяльності; знаходити оптимальні способи досягти поставленої мети;

 • Уміти організувати свою діяльність, співпрацювати з іншими учнями; оцінити отримані результати;

 • Формувати в учнів навчальні мотиви, пізнавальний інтерес, бажання вчитися, відповідально та свідомо ставитися до процесу навчання;

 • Виховувати розвинену самодостатню особистість, здатну до осмисленої творчої діяльності у вирішенні життєвих проблем.

Мета дослідження

Вплив уроків мови й літератури на формування життєвих компетентностей особистості

Методи дослідження:

Апробація технологій на різних етапах вивчення мови та літератури й аналіз їхнього впливу;

 • Спостереження;

 • Анкетування;

 • Моніторинг результатів навчальної діяльності творчого

зростання учнів.

Алгоритм формування життєвих компетентностей у процесі навчання

1. Участь учнів у визначенні основних задач уроку через спільну мотиваційно цільову діяльність.

2. Мотивація на актуалізацію теми, що полягає в роз’ясненні значущості матеріалу, його використання в реальному житті.

3. Формування системи знань, отриманих у результаті активного сприймання через рішення проблемних ситуацій та узагальнення й аналіз фактичного матеріалу

4. Формування вмінь використовувати знання й особистий досвід, компетентності в життєвих ситуаціях серед розв’язання ситуаційних задач рольові ігри, складання проектів, творчі роботи, дослідницькі завдання.

5. Формування особистої відповідальності за рівень знань і самоосвітньої діяльності через тренінги з формування життєвих навичок, рефлексія (самопізнання, самоконтроль, саморегуляція)

6. Моніторинг і корекція розвитку особистості через виховання та самовиховання, рефлексивний тренінг, діагностика.

7. Формування «портфоліо успіху».

МЕТОДИ

 • Асоціативний кущ

 • Робота в групах

 • Робота в парах

 • Метод проектів

 • Імітація

 • Обери позицію

 • Дебати

 • Навчаючись – вчуся

 • Карусель

 • Акваріум

 • Мікрофон

 • Мозкова атака

 • Дискусія

ФОРМИ

 • Дискусія

 • Розігрування ситуації за ролями ("Рольова гра", "Програвання сценки", Драматизація")

 • Творчі групи

 • Шкільний семінар

 • Відвідування гуртків, факультативів

 • Участь в масових заходах

 • Участь у конкурсах, олімпіадах, МАН

 • Випереджуюче навчання

Ігрові форми навчання як засіб розвитку творчої особистості

 • Уроки-пізнавально-розважальні

 • Урок-гра-КВК

 • Уроки-конкурси

 • Урок-казка

 • Урок-гра “Круглий стіл”

 • Театралізовані уроки


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка