Української державної академії залізничного транспорту Кафедра „Соціально-гуманітарні дисципліни


IV. ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬСторінка4/4
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.7 Mb.
#10952
1   2   3   4

IV. ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

З ФІЛОСОФІЇ.
Заліковий модуль № 1.

1. Розкрити поняття світогляду. Світогляд і філософія: їх співвідношення.

2. Назвіть і охарактеризуйте основні складові світогляду як інтелектуальної форми людського самоусвідомлення.

3. Що є спільного між основними історичними типами світогляду (міфологія, релігія, філософія, наука) та що їх відрізняє один від одного?

4. Розкрити характерні риси філософського мислення.

5. Визначити предмет філософії та обґрунтувати його розуміння. Особливості предмету філософії.

6. В чому полягає специфіка філософських проблем? Охарактеризувати ключові філософські проблеми та виділити основні елементи структури філософського знання (основні філософські дисципліни).

7. Розкрити зміст основних функцій філософії. Визначити роль філософії в суспільстві.

8. Окресліть основні відмінності між східними та західними типами цивілізацій та їх відображення в процесі розвитку філософської думки.

9. Охарактеризувати основні ідеї та ідейні здобутки провідних філософських шкіл Стародавньої Індії.

10. Охарактеризувати основні ідеї та ідейні здобутки провідних філософських шкіл Стародавнього Китаю.

11. Позначити основні особливості розвитку античної філософії та її етапи.

12. В чому полягали основні здобутки представників мілетської школи та Геракліта?

13. Визначити суть атомістичного матеріалізму Демокрита та Епікура. Пояснити значення філософських ідей Піфагора.

14. Охарактеризуйте основні ідеї елейської філософської школи (Протагор, Зенон) та визначити їх значення в розвитку античної філософії.

15. Поясніть позитивні та негативні сторони діяльності давньогрецьких софістів.

16. Охарактеризувати основні здобутки філософської діяльності Сократа.

17. Розкрити суть вчення Платона. Чому його теорія є вершиною античного ідеалізму?

18. Порівняти ідеї Платона і Арістотеля. Чому Арістотель критикував піддав критиці вчення Платона?

19. Розкрити вихідні ідеї філософії Арістотеля. В чому полягав внесок Арістотеля в розвиток філософії та інших наук?

20. Поясніть особливості та здобутки філософських шкіл пізньої античної філософії (епікуреїзм, скептицизм, стоїцизм, неоплатонізм).

21. Розкрийте і поясніть основні відмінності у світогляді античності і європейського Середньовіччя.

22. Порівняти патристику і схоластику, визначити їх подібність та відмінність. В чому полягала суть суперечності між номіналізмом і реалізмом?

23. Охарактеризуйте ідейні здобутки Августина Блаженного.

24. Окресліть історичний зміст концепції «подвійної істини».

25. Порівняйте вихідні ідеї схоластики і містики та визначте їх історичне значення.

26. Розкрити суть вчення Фоми Аквінського про умови гармонії розуму та віри.

27. Окресліть основні зміни у християнському світобаченні в епоху європейського Відродження.

28. Визначити провідні ідеї ренесансного гуманізму та їх вплив на подальший розвиток європейської культури.

29. Розкрити і пояснити історичні здобутки ренесансної натурфілософії.

30. Розкрити суть соціальних теорій Відродження та охарактеризувати їх вплив на подальший розвиток соціальної філософії.

Заліковий модуль № 2.

1. Окресліть основні особливості розвитку філософії в епоху Нового часу.

2. Порівняти основні методологічні ідеї Ф. Бекона і Р. Декарта (емпіризм і раціоналізм).

3. Охарактеризуйте пізнавальні ідеї Дж. Локка, Т. Гоббса, Д. Юма.

4. Порівняйте погляди на субстанцію Б. Спінози та Г. Лейбніца.

5. Охарактеризуйте спрямованість провідних ідей європейських просвітників (Ш.Л. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо, Вольтера, Д. Дідро та ін.).

6. Розкрити основні особливості французького матеріалізму XVIII ст.

7. Виділити основні особливості та здобутки німецької класичної філософії.

8. В чому полягав „коперніканський переворот” І. Канта та його сучасне значення.

9. Назвіть вихідні принципи етики І. Канта. Розкрийте гуманістичний сенс категоричного імперативу Канта.

10. Розкрити схожість та відмінності суб’єктивного ідеалізму Й. Фіхте та об’єктивного ідеалізму Ф. Шеллінга.

11. Розкрити протиріччя між філософською системою і методом Г.Гегеля.

12. В чому полягає антропологізм філософії Л. Фейєрбаха? Чому вчення Фейєрбаха Енгельс назвав кінцем німецької класичної філософії?

13. Порівняти основні вихідні ідеї класичної і некласичної європейської філософії. Визначити їх взаємні переваги та недоліки.

14. Чим обумовлена зміна парадигми філософського мислення в кінці ХІХ – ХХ ст.. та вагомість ірраціоналістичних течій у сучасній світовій філософії?

15. Як вирішуються проблеми людини у філософії екзистенціалізму? Чи є екзистенціальна філософія гуманістичною?

16. Розкрийте концепцію переоцінки цінностей у філософії Ф. Ніцше. Що означають слова Ніцше “Бог помер”?

17. В чому полягають основні досягнення психоаналітичної філософії?

18. Які течії сучасної західної філософії зводять філософію тільки до проблем наукового пізнання? Які проблеми вирішує неопозитивізм?

19. Чому в сучасному світі зберігає свої позиції релігійна філософія? Розкрийте вихідні ідеї основних течій релігійної філософії.

20. Що таке філософський постмодерн? Які тенденції розвитку філософії проявились у його ідеях?

21. Окреслити основні ідеї марксистської філософії та їх вплив на подальший розвиток суспільної думки.

22. Визначити провідні ідеї російської філософії ХІХ – ХХ ст. та її вклад у розвиток світової філософії.

23. Виділити основні особливості становлення та розвитку української філософії та пояснити зміст її провідних ідей (антеїзму, екзистенціальності, кордоцентризму, естетизму, схильності до життєвої настанови та морального повчання).

24. Поясніть, чим була обумовлена змістова спрямованість філософських міркувань, які ми знаходимо у джерелах Київської Русі. Які основні ідеї містилися в цих джерелах?

25. Поясніть, чим саме філософські курси Києво-Могилянської академії відрізнялись від типових схоластичних курсів європейських університетів. Яка роль Києво-Могилянської академії в становленні української філософії?

26. Покажіть, як саме в творчості Сковороди проявилися особливості української філософії (антеїзм, екзистенціальність, кордоцентризм).

27. Розкрийте зміст та провідну спрямованість вихідних ідей університетської філософії в Україні в ХІХ ст.. Чому філософію П. Юркевича називають „філософією серця”?

28. Розкрити провідні філософські ідеї членів Кирило-Мефодіївського братства.

29. Розкрити суть позитивістських та соціалістичних ідей в українській філософії (М. Драгоманов, І. Франко, Л. Українка).

30. Окресліть та поясніть провідні особливості розвитку української філософії в ХХ ст. Основні тенденції та особливості розвитку філософії української діаспори.

Заліковий модуль №3.

1. Чому проблема буття є ключовою філософською проблемою? В чому полягає єдність та багатоманітність буття?

2. Як співвідносяться поняття «буття», «субстанція», «світ людини»? Чим відрізняється буття світу і буття людини?

3. Охарактеризуйте світоглядно-філософські позиції, які виникли на фоні різних тлумачень проблеми кількості субстанцій: монізм, дуалізм, плюралізм. В чому виявляється матеріальна єдність світу?

4. Розкрийте зміст філософської категорії «матерія». Що означає об’єктивність існування матерії? Що означає її первинність?

5. Охарактеризуйте основні типи матеріальних систем і відповідні їм структурні рівні матерії.

6. Що сучасна філософія розуміє під рухом? Як з точки зору сучасної науки і філософії співвідносяться в світі рух і спокій?

7. Охарактеризуйте основні форми руху матерії. Розкрийте суть принципу саморуху матерії.

8. Визначити основні властивості простору і часу як форм буття матерії. Чому простір має зворотній характер, а час – незворотній?

9. Яке відношення до свідомості має відображення як властивість матерії? Яке значення в житті людини має її мозок? Чи є свідомість людини вродженою?

10. Перерахуйте та коротко охарактеризуйте суттєві ознаки свідомості, її властивості. Поясніть ті функції свідомості, які Ви вважаєте найважливішими.

11. Охарактеризуйте основні концепції походження свідомості, поясніть переваги та недоліки кожної з них.

12. Окресліть основні складові структури свідомості. Яку роль в житті людини відіграє несвідоме?

13. В чому полягає зв’язок між свідомістю і мовою? Розкрийте визначальну роль соціальності в еволюції свідомості.

14. Розкрийте зміст поняття пізнання в філософії. Як формулюється основне питання гносеології та які існують рішення цього питання?

15. Охарактеризуйте особливості, переваги та недоліки чуттєвого та раціонально-логічного пізнання. Як співвідносяться ці рівні пізнання в загальному процесі освоєння світу?

16. Окресліть сучасне розуміння істини, порівняйте істину і правду.

17. Як співвідносяться абсолютна та відносна істина? В чому полягає вимога конкретності істини та чим вона обумовлена?

18. Чому заблудження є постійним супутником процесу пізнання? Окресліть проблему критерію істини.

19. Чому наукове пізнання є вищим рівнем пізнання світу? Дайте характеристику методу пізнання.

20. В чому полягає суть діалектичного методу пізнання та освоєння світу? Порівняйте діалектику та метафізику.

20. Назвіть основні принципи діалектики. Наведіть приклади їх проявів у різних сферах буття.

21. Розкрити суть діалектики як теорії розвитку. Поняття „відношення”, „зв’язок”, „розвиток”, їх співвідношення.

22. Що сучасна філософія розуміє під розвитком? Чим розвиток відрізняється від простих змін? Охарактеризувати основні тенденції розвитку (прогрес і регрес).

24. Розкрийте філософське поняття закону. Наведіть приклади різних видів законів.

25. Розкрити суть закону єдності та боротьби протилежностей. Показати його світоглядне та методологічне значення.

26. Розкрити суть закону взаємного переходу кількісних змін у якісні та показати його світоглядне та методологічне значення.

27. Розкрити суть закону заперечення заперечення. Показати його світоглядне та методологічне значення.

28. Охарактеризувати категорії діалектики як універсальні форми мислення. Розкрити світоглядне і методологічне значення діалектичних категорій.

29. Розкрити сутність будь-яких двох парних категорій діалектики (сутність – явище, зміст – форма, частина – ціле, причина - наслідок, необхідність – випадковість, можливість – дійсність).

30. Визначити суть альтернативних концепцій діалектики (софістика, еклектика, догматизм, релятивізм).

Заліковий модуль № 4.

1. В чому полягає проблематичність людського буття? Чим буття людини відрізняється від буття інших живих істот?

2. Охарактеризуйте основні концепції походження людини. Яка, на Вашу думку, є найбільш доведеною та обґрунтованою?

3. Розкрити основні етапи антропосоціогенезу. Чим еволюція людини відрізняється від еволюції інших живих істот?

4. Як співвідносяться природне і соціальне в людині? Які якості природи людини Ви вважаєте найголовнішими?

5. Чи потрібно, на Вашу думку, розмірковувати над сенсом свого життя? Окресліть філософські аспекти проблеми безсмертя людини.

6. Що Ви розумієте під свободою людини та навіщо вона потрібна?

7. Які фактори, на Вашу думку, впливають найбільшим чином на формування особистості? Чому виникає відчуження людини в сучасному світі?

8. Поясніть розуміння суспільства як системи. Окресліть основні характеристики соціальної системи.

9. Дайте перелік основних сфер суспільного життя та охарактеризуйте їх взаємозв’язок.

10. Чому природа є необхідною та постійною умовою існування людини? Оцініть вплив природних умов на розвиток суспільства.

11. Як суспільство впливає на природу? В чому полягає протиріччя в системі “суспільство-природа” в сучасну епоху?

12. Що ми розуміємо під суспільною свідомістю? Що відображається в суспільній свідомості? Як співвідносяться суспільна та індивідуальна свідомість?

13. Чим відрізняються форми суспільної свідомості одна від одної? На прикладах поясніть взаємозв’язок форм суспільної свідомості.

14. Виділити якісні відмінності суспільної історії від природних процесів. Поясніть, як співвідносяться між собою суб’єкт історії та її рушійні сили.

15. Оцініть роль особи в історії. Хто правий, на Вашу думку, прихильники волюнтаризму чи фаталізму?

16. В чому полягають протиріччя суспільного прогресу? Як співвідносяться між собою науково-технічний, соціальний та духовний прогрес?

17. Визначити роль цінностей в житті людини та суспільства. Які цінності, на Вашу думку, є для людини головними?

18. Окресліть основні аспекти філософського розуміння культури. Що означає бути культурним?

19. Чи існує прогрес в культурі? Яка роль традицій та новаторства в розвитку культури?

20. Окресліть основні аспекти проблеми співвідношення національних культур та світової культури.

21. Яку культуру можна назвати масовою, а яку елітарною? Чим, на Вашу думку, є масова культура: позитивним чи негативним явищем?

22. Визначити поняття цивілізації. Окресліть сучасні тлумачення взаємозв’язку культури і цивілізації.

23. Розкрити сутність формаційного та цивілізаційного підходів до аналізу людської історії. Охарактеризувати особливості цивілізаційних етапів в історії людства. Дати характеристику суспільно-економічних формацій.

24. Визначити основні особливості і протиріччя розвитку сучасної цивілізації.

25. Для чого необхідно соціальне прогнозування? Виділити основні типи прогнозів.

27. Оцініть вплив техніки на процеси розвитку історії. Поясніть сутність технологічної революції (“третьої хвилі”) у розвитку науково-технічного прогресу.

28. Розкрити поняття інформаційного суспільства. Які можливості та небезпеки воно несе людині?

29. Поясніть, що таке глобальні проблеми і чому вони виникли. Яку з глобальних проблем Ви вважаєте найбільш гострою сьогодні?

30. Якими можуть бути шляхи та умови розв’язання глобальних проблем сьогодення?V. КРИТЕРІЇ ОЦІНОК

знань студентів з дисципліни «Філософія»
В сучасній вищій школі навчальний процес здійснюється за кредитно-модульною системою. Кредитно-модульна система організації навчального процесу – це модель організації навчання, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів).

Принцип модульності передбачає організацію засвоєння навчального матеріалу у дискретно-неперерваному полі за заданою модульною програмою, яка складається з логічно завершених доз навчального матеріалу (змістових модулів) із структурованим змістом кожного модуля та системою оцінювально-контрольних параметрів.

Модульний контроль знань студентів проводиться звичайно два рази на семестр, а підсумковий контроль (залік, іспит) виставляється як середнє арифметичне за результатами оцінювання знань студентів під час обох модульних контролів. Але, в свою чергу, оцінка, що виставляється студенту по закінченні вивчення кожного залікового модулю є накопичувальною, тобто включає оцінку всіх видів навчальної діяльності, які виконувалися студентом протягом семестру. В наведеній нижче таблиці 1 представлені критерії оцінювання основних видів навчальної діяльності студента. В таблиці 2 визначається шкала оцінок модульного та підсумкового контролю знань.


Таблиця 1.

Види навчальної діяльності, оцінка за виконання яких включається до модульної оцінки

Максимальна кількість балів

Відвідування лекцій

1 бал

Відвідування семінарських занять

4 бали

Розкриття ключових понять теми на семінарі

3 бали

Відповідь на питання плану семінарського заняття

5 балів

Виступ із повідомленням на занятті

7 балів

Виступ із рефератом на семінарському занятті

12 балів

Підготовка тез на наукову конференцію

20 балів

Ведення конспектів (лекцій, семінарських занять)

6 балів

Письмова модульна контрольна робота

60 балів

Всього за модуль

100 балів

Таблиця 2.

Визначення назви (оцінки) за національною шкалою

Визначення назви за шкалою ECTS

За 100-бальною шкалою

Оцінка ECTS

ВІДМІННО

Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

90 – 100

А

ДОБРЕ

Дуже добре – вище середнього рівня із кількома помилками

82 – 89

В

Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

75 – 81

С

ЗАДОВІЛЬНО

Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків

69 – 74

D

Достатньо – виконання задовольняє мінімальним критеріям

60 – 68

E

НЕЗАДОВІЛЬНО

Незадовільно – потрібно попрацювати перед тим, як отримати залік і іспит (без повторного вивчення модуля)

35 – 59

FX

Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота (повторне вивчення модуля)

<35

FVІ. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.
Основна

 1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: Учебник. – 2-е изд. – М.: Проспект, 1998.

 2. Введение в философию: учебник для вузов. В 2 ч./ Фролов И.Т., Араб-Оглы Э.А., Арефьева Г.С. и др. – М.: Политиздат,1989.

 3. Горбачев В.Г. Основы философии. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002.

 4. Лазарев Ф.В., Трифонова М.К. Философия: Учебное пособие. – Симферополь: СОНАТ, 1999.

 5. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. К.:”Каравела”, Львів: “Новий світ – 2000”, 2001. – С. 7-32.

 6. Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, етика, естетика, релігієзнавство. Навчальний посібник. – К.: Інкос, 2006.

 7. Философский словарь /Под ред. И.Т. Фролова.- 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Политиздат,1991.

 8. Философский энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1985.

 9. Філософський словник соціальних термінів / Під заг. ред. Андрущенко В.П. – Харків: “Корвін”, 2002.

 10. Философия: учебник для высших учебных заведений/ Отв. ред. В.П. Кохановский - Ростов н/Д.: Феникс,1998.

 11. Философия: Учебник для вузов/Под ред. В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ,1998.

 12. Філософія: навчальний посібник/ І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко, І.В. Бойченко, В.П. Розумний та ін., За ред. І.Ф. Надольного. – К.: Вікар, 1997.

 13. Філософія: Курс лекцій: Навч. посібник/ Бичко І.В., Табачковський В.Г. та ін. – К.:Либідь, 1994.

 14. Философия ХХ века: Учебное пособие. – М.: «Знание», 1997.

 15. Харитонова С.Н., Хромова О.І. Словник філософських термінів для студентів всіх спеціальностей та всіх форм навчання. – Донецьк: ДонІЗТ, 2003. ( № 1675).

 16. Хрестоматия по философии: учебное пособие для высших учебных заведений. – Ростов н/Д: Феникс,1997.


Додаткова.

 1. Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія. – К.: Генеза, 1996.

 2. Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации: Уч. пособие. – М.: Владос, 1994.

 3. Алексеев П.В., Панин А.В. Теория познания и диалектика. – М.: Высш. шк., 1991.

 4. Антология мировой философии. В 4 т. – М.: Политиздат, 1969-1972.

 5. Бойченко І.В., Філософія історії: Підручник. – К.: Знання, 2000.

 6. Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности / Пер. с англ. и фр. – М.: Прогресс, 1991.

 7. Горський В.С. Історія української філософії. – К.: Наук. думка, 1997.

 8. Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Западная философия ХХ века. Учебное пособие. – М.: ПРОСПЕКТ, 1998.

 9. История философии в кратком изложении: пер. с чеш. – М.: Мысль, 1991.

 10. Келле В.Ж., Ковальзон М.Я. Теория и история. Проблемы теории исторического процесса. – М.: Политиздат, 1981.

 11. Крапивенский С.Э. Социальная философия: Учебник. – 3-е изд. – Волгоград: комитет по печати, 1996.

 12. Кувакин В.Н. Религиозная философия в России: Начало ХХ века. – М.: Наука, 1980.

 13. Лазарев В.Ф., Тарасов В.И. Разум в новом столетии: глобальная переориентация. – Симферополь: СОНАТ, 2000.

 14. Лосский Н.О. История русской философии. – М.: Совет. писатель, 1991.

 15. Мамардашвили М. Как я понимаю философию – М.: Прогресс, 1990.

 16. Маньковская Н.Б. Париж со змеями. – М.: Прогресс, 1995.

 17. Мир философии: Книга для чтения: В 2 ч. – М.: Политиздат, 1995.

 18. Ницше Ф., Фрейд З., Фромм Э., Камю А., Сартр П.Ж. Сумерки богов. – М.: Политиздат, 1990.

 19. Новейший философский словарь /Сост. Грицанов А.А. – М.: Изд-во В.М. Скакун, 1998.

 20. Огородник І.В., Огородник В.В. Історія філософської думки в Україні. Курс лекцій. – К.: Вища школа, 1999.

 21. Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? – М.: Наука, 1991.

 22. Поппер К.Р. Открытое общество и его враги. В 2 т. - М.: Феникс, 1998.

 23. Проблема сознания в современной западной философии. – М.: Наука, 1989.

 24. Проблема человека в западной философии / Под ред. Ю.И. Попова. – М.: Прогресс, 1988.

 25. Сафронов И.А. Человек. Вселенная. Время: Учебное пособие. – СПб., 1997.

 26. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М.: Политиздат, 1990.

 27. Современная западная философия: Словарь. – М.: Политиздат, 1991.

 28. Спиркин А.Г. Философия: Учебник. – М.: Гардарика, 2001.

 29. Тоффлер Э. Третья волна. – М.: АСТ, 1999.

 30. Тоффлер Э. Футурошок. – СПб.: Лань, 1997.

 31. Философия в вопросах и ответах: Учебное пособие /Под ред. Е.Е. Несмеянова. – М.: Гардарика, 2000.

 32. Франк С.Л. Духовные основы общества. – М.: Республика, 1992.

 33. Фролов И.Т. Прогресс науки и будущее человечества. – М.: Политиздат, 1975.

 34. Фромм Э. Бегство от свободы: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1990.

 35. Фромм Э. Иметь или быть? – 2-е изд. – М.: Прогресс, 1990.

 36. Шаповалов В.Ф. Основы философии. От классики до современности: Учеб. Пособие для вузов. – М.: «ФАИР-ПРЕСС», 1998.

 37. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М.: Политиздат, 1991.


Періодичні видання.

 1. Вопросы философии (журн.)

 2. Философские науки (журн.)

 3. Філософська думка (журн.)

 4. Вестник Московского университета. Серия философия (журн.)

 5. Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия философия (журн.)

 6. Наука. Релігія. Суспільство (журн.)

 7. Сучасність (журн.)

Донецький інститут залізничного транспортуКафедра „Соціально-гуманітарні дисципліни ”


Давидов П.Г.,

Хромова О.І.


ФІЛОСОФІЯ
Навчально-методичний комплекс
для студентів технічних спеціальностей

денної форми навчання

Донецьк – 2009

Давидов Павло Григорович,

Хромова Ольга Ігорівна


ФІЛОСОФІЯ
Навчально-методичний комплекс
для студентів технічних спеціальностей

денної форми навчання
Комп’ютерний макет Сіденко М.О.
Технічні редактори Григор’єва Л.В.,

Пасько Л.С.

Підписано до друку 23.06.2009.

Формат 60×84/16. Папір писальний. Гарн. Times New Roman.

Друк на різографі

Умов. друк. арк. 3,8. Наклад 160 прим. Зам. №


Донецький інститут залізничного транспорту


Надруковано в редакційно-видавничому відділі ДонІЗТ

Свідоцтво про внесення до Держ. реєстру від 22.06.2004р.,серія ДК №1851
83018, м. Донецьк – 18, вул.Горна,6.Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> О. А. Поцулко психологія управління навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організації»
123456789 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
123456789 -> Євген Бойко, Володимир Шпортій
123456789 -> Навчальний посібник Укладачі: Н. Г. Матейчук, О. П. Степаненко чну 2014 ббк 88. 8


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка