Української державної академії залізничного транспорту Кафедра „Соціально-гуманітарні дисципліниСторінка3/4
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.7 Mb.
1   2   3   4
Тема 12. Діалектика та її альтернативи.
1. Поняття діалектики, її історичні форми. Види діалектики.

2. Становлення ідеї розвитку в історії філософії та науки. Поняття “відношення”, “зв’язок”, “розвиток”.

3. Діалектика як система принципів, законів і категорій.


 1. Діалектика як метод пізнання і практичної діяльності. Альтернативи діалектики.


Ключові поняття: відношення, зв’язок, розвиток, закон, категорії, діалектика, матеріалістична діалектика, ідеалістична діалектика, метафізика, догматизм, релятивізм, софістика, еклектика.
Теми доповідей та рефератів.

1. Антична, гегелівська та марксистська діалектика: порівняльний аналіз. 1. Діалектика Гегеля і сучасність.

 2. Діалектичний метод Гегеля і Маркса: спільність та різність.

 3. Містична діалектика всеєдності в російській релігійній філософії.

 4. Поняття прогресу та регресу в діалектичній теорії розвитку.

 5. Діалектичне та метафізичне розуміння розвитку світу.

 6. Сучасна сінергетика як теорія самоорганізації.


Література до теми.

1. Введение в философию: Учебник. В 2 ч. – Ч.2/ Фролов И.Т., Араб-Оглы Э.А., Арефьева Г.С. и др. – М.: Политиздат, 1990. – С. 95-184.

2. Лазарев Ф.В., Трифонова М.К. Философия: Учебное пособие. – Симферополь: СОНАТ, 1999. – С.84-104.


 1. Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навчальний посібник. – К.: Інкос, 2006. – С. 302-347.
 1. Філософія: навчальний посібник/ І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко, І.В. Бойченко, В.П. Розумний та ін., За ред. І.Ф. Надольного. – К.: Вікар, 1997. – С.222-223, 241-260.


Додаткова література.

1. Кудрявцев И.К., Лебедев С.А. Синергетика как парадигма нелинейности // Вопросы философии. – 2002. - № 12. – С. 55-63. 1. Материалистическая диалектика. В 5 т. /Под общ. ред. Ф.В. Константинова и В.Г. Марахова. – Т.1. – М.: Мысль, 1989. – С. 138-171, 230-242.

 2. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой. – М.: Прогресс, 1986.

 3. Пригожин И. Философия нестабильности // Вопросы философии. – 1991. - № 6. – С. 46-52.

 4. Ровинский Р.Е. Самоорганизация как фактор направленного развития //Вопросы философии. – 2002. - № 5. – С. 67-77.


Тема 13. Людина та її буття як предмет філософського осмислення.
1. Специфіка і актуальність філософського розгляду проблеми людини. Проблематичність людського буття.

2. Антропосоціогенез як філософська проблема. Проблема природи, сутності та існування людини.

3. Співвідношення понять “людина – індивід – особа – особистість – індивідуальність”. Вихідні цінності людського буття. Проблема долі, волі і сенсу життя.

4. Проблема смерті та безсмертя людини в духовному досвіді людства.


Ключові поняття: людина, індивід, особа, особистість, індивідуальність, антропосоціогенез, відчуження, екзистенціал, “самість”, доля, воля, смерть, сенс життя, евтаназія.
Теми доповідей та рефератів.

1. Буття, життя та існування як характеристики людини. 1. Проблема виникнення людини в її сучасному окресленні.

 2. Людина як органічна цілісність природного і соціального.

 3. Поняття особи та особистості. Роль особи в історії.

 4. Свобода як найвища цінність людини. Поняття та різновиди свободи.

 5. Кінцевість індивідуального існування і проблема його сенсу.


Література до теми.

1. Введение в философию: Учебник. В 2 ч. – Ч.2 /Фролов И.Т., Араб-Оглы Э.А., Арефьева Г.С. и др. – М.: Политиздат, 1990. – С. 219-258. 1. Горбачев В.Г. Основы философии. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – С. 137-178.

 2. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. К.:”Каравела”, Львів: “Новий світ – 2000”, 2001. – С. 277-301.

 3. Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навчальний посібник. – К.: Інкос, 2006. – С. 480-509.

 4. Філософія: навчальний посібник/ І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко, І.В. Бойченко, В.П. Розумний та ін., За ред. І.Ф. Надольного. – К.: Вікар, 1997. – С.433- 456.

 5. Філософія: Курс лекцій: Навч. Посібник/ Бичко І.В., Табачковський В.Г. та ін. – К.:Либідь, 1994. – С. 402- 430.


Додаткова література.

1. Андреев И.Л. Происхождение человека и общества. – 2-е изд. – М.: Мысль, 1988. 1. Быстрицкий Е.К. Феномен личности: мировоззрение, культура, бытие. – К.: Наук. думка, 1991.

 2. Козименко Л. Чи дозволяє сучасний стиль життя зберегти особистісну ідентичність? //Філософська думка. – 2000. - № 2. – С. 56-71.

 3. Проблема человека в западной философии /Под ред. Ю.И. Попова. – М.: Прогресс, 1988.

 4. Хрусталев Ю.М. Эвтаназия: сущность и проблемы, взгляд в будущее // Философские науки. – 2003. - № 7. – С. 17-28.Тема 14. Філософія суспільства.
1. Основні концепції суспільного життя: натуралізм, ідеалізм, матеріалізм. Сучасні теорії суспільства.

 1. Суспільство як система: основні елементи суспільного життя та їх взаємозв’язок. Духовне життя суспільства.

 2. Суспільство як підсистема об’єктивної реальності. Природа і суспільство, їх єдність та відмінність.

 3. Прогрес і регрес в суспільному житті. Співвідношення науково-технічного, соціального і духовного прогресу.


Ключові поняття: соціальна філософія, суспільство, соціум, натуралізм, постіндустріальне суспільство, інформаційне суспільство, відкрите суспільство, матеріальне виробництво, духовне виробництво, система, природа, духовне життя суспільства, ідеологія, прогрес, регрес, науково-технічний прогрес, соціальний прогрес, духовний прогрес, історія, філософія історії, суб’єкт історії.
Теми доповідей та рефератів.

1. Філософія у пошуках закономірностей суспільного життя.

2. Еволюційний та революційний типи розвитку суспільства.

3. Сучасні технократичні уявлення про суспільство в світовій філософії (Д. Белл, О. Тоффлер, І. Маруда та ін.).

4. Сучасні філософські теорії суспільства (неомарксизм, концепція відкритого суспільства, концепція постіндустріального або інформаційного суспільства – на вибір).


 1. Теорія суспільно-економічних формацій і реалії сучасного історичного процесу.

 2. Протиріччя суспільного прогресу.

 3. Ідеї І.В. Вернадського про ноосферу ті їх актуальність.


Література до теми.

1. Введение в философию: Учебник. В 2 ч. – Ч.2/ Фролов И.Т., Араб-Оглы Э.А., Арефьева Г.С. и др. – М.: Политиздат, 1990. – С. 416-521. 1. Горбачев В.Г. Основы философии. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – С. 246-253.

 2. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. К.:”Каравела”, Львів: “Новий світ – 2000”, 2001. – С. 352-378.

 3. Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навчальний посібник. – К.: Інкос, 2006. – С. 446- 478.

 4. Філософія: навчальний посібник/ І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко, І.В. Бойченко, В.П. Розумний та ін., За ред. І.Ф. Надольного. – К.: Вікар, 1997. – С.335-376.

 5. Філософський словник соціальних термінів / Під заг. ред. Андрущенко В.П. – Харків: “Корвін”, 2002. – С. 138-141, 321-323, 325-326, 344-345, 351-352, 356-357, 485-486, 511-512, 505-506, 536, 556, 569-574, 614-617.


Додаткова література.

1. Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія: Курс лекцій. – К.: Наук. думка, 1996. 1. Бузгалин А.В. «Постиндустриальное общество» - тупиковая ветвь социального развития? //Вопросы философии. – 2002. - № 5. – С. 26- 43.

 2. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. – М.: Наука, 1988.

 3. Деркач В. Людина і природа: міфи сучасної свідомості та проблема збереження довкілля //Філософська думка. – 2000. – № 3. – С. 75-97.

 4. Иноземцев В.Л. Социология Даниела Белла и контуры современной постиндустриальной цивилизации //Вопросы философии. – 2002. - № 5. – С. 3-12.

 5. Качоха В. К. Поппер: альтернатива обществу будущего //Вопросы философии. – 2002. - № 6. – С. 48-59.

 6. Крапивенский С.Э. Социальная философия: Учебник для вузов. – 3-е изд. – Волгоград: Комитет по печати, 1996. – С. 50-75.

 7. Поппер К.Р. Открытое общество и его враги. В 2 т. – М.: Феникс, 1998.

 8. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М.: Политиздат, 1990.

 9. Тоффлер Э. Третья волна. – М.: АСТ, 1999.

Тема 15. Особа і суспільство.


1. Поняття “особа”. Імпульси розвитку особи.

2. Проблема взаємовідносин особи і суспільства. Співвідношення свободи, необхідності та відповідальності в діяльності особи. Проблема відчуження людини.

3. Специфіка ціннісного ставлення до світу. Цінності в житті людини та суспільства. Цінності і норми.

4. Людина та історія: суб’єкт, рушійні сили, умови та чинники історичного процесу. Зміна ролі людини в ході історії.


Ключові поняття: особа, суспільство, свобода, необхідність, відповідальність, волюнтаризм, фаталізм, відчуження, суб’єкт історії, історична особа, цінності, потреба, інтерес, ціннісна орієнтація, абсолютні цінності, менталітет.
Теми доповідей та рефератів.

1. Відчуження як філософська проблема.

2. Свобода особи як вираз людської сутності.

4. Форми прояву волюнтаризму і фаталізму в історії людства.

5. Роль народних мас в історії.


 1. Історична (видатна) особа та її роль в соціально-історичному процесі.

 2. Особа і проблема ціннісних орієнтацій.

Література до теми.

1. Введение в философию: Учебник. В 2 ч. – Ч.2 /Фролов И.Т., Араб-Оглы Э.А., Арефьева Г.С. и др. – М.: Политиздат, 1990. – С. 550-584.


 1. Горбачев В.Г. Основы философии. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – С. 137-178.

 2. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. К.:”Каравела”, Львів: “Новий світ – 2000”, 2001. – С. 360-370.

 3. Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навчальний посібник. – К.: Інкос, 2006. – С. 446- 478.

 4. Філософія: навчальний посібник/ І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко, І.В. Бойченко, В.П. Розумний та ін., За ред. І.Ф. Надольного. – К.: Вікар, 1997. – С.433- 456.


Додаткова література.

 1. Быстрицкий Е.К. Феномен личности: мировоззрение, культура, бытие. – К.: Наук. думка, 1991.

2. Грицанов А.А., Овчаренко В.И. Человек и отчуждение. – Минск: Высш. шк., 1991.

3. Крапивенский С.Э. Социальная философия: Учебник для вузов. – 3-е изд. – Волгоград: Комитет по печати, 1996. – С. 246-264.

4. Максимов С.І. Особистість і суспільство. – Харків, 1993.

5. Печерских Н.А. Отчуждение как феномен коллективности //Вопросы философии. – 2003. - № 5. – С. 30- 43.


Тема 16. Суспільна свідомість.
1. Поняття суспільної свідомості. Взаємозв’язок суспільної та індивідуальної свідомості.

2. Закономірності розвитку суспільної свідомості.

3. Структура суспільної свідомості: рівні, сфери, форми.

4. Роль суспільної свідомості в життєдіяльності суспільства.


Ключові поняття: свідомість, суспільне буття, суспільна свідомість, суспільна психологія, ідеологія, буденна свідомість, теоретична свідомість, політична свідомість, правова свідомість, моральна свідомість, естетична свідомість, релігійна свідомість, менталітет, ментальність.
Теми доповідей та рефератів.

1. Суспільна свідомість в поступовому розвитку особи та суспільства.

2. Теоретичний та буденний світогляд: багатоманітність ставлення людини до дійсності.

3. Раціональне і ірраціональне в політиці.

4. Мораль і право в сучасній політиці.

5. Роль релігії в житті сучасного суспільства. 1. Мистецтво як особлива форма свідомості.

 2. Духовне життя суспільства: структура, стани, рівні.

Література до теми.

1. Введение в философию: Учебник. В 2 ч. – Ч.2/ Фролов И.Т., Араб-Оглы Э.А., Арефьева Г.С. и др. – М.: Политиздат, 1990. – С. 288-317, 422- 427, 445- 455. 1. Горбачев В.Г. Основы философии. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – С. 232-246.

 2. Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навчальний посібник. – К.: Інкос, 2006. – С. 469- 478.

 3. Філософія: навчальний посібник/ І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко, І.В. Бойченко, В.П. Розумний та ін., За ред. І.Ф. Надольного. – К.: Вікар, 1997. – С.335-376.

 4. Філософський словник соціальних термінів / Під заг. ред. Андрущенко В.П. – Харків: “Корвін”, 2002. – С. 322-323, 441- 447, 464- 466, 500-502, 571.


Додаткова література.

1. Андреев И.Л. Происхождение человека и общества. – 2-е изд. – М.: Мысль, 1988.

2. Бычков В.В. Феномен неклассического эстетического сознания //Вопросы философии. – 2003. - № 10. – С. 61-71, № 12. – С. 80-92.

3. Крапивенский С.Э. Социальная философия: Учебник для вузов. – 3-е изд. – Волгоград: Комитет по печати, 1996. – С. 192-222.

4. Общественное сознание и его формы /Предисл. и общ. ред. В.И. Толстых. – М.: Политиздат, 1986.


 1. Чагин Б.А. Структура и закономерности общественного сознания. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1982.

 2. Человек: Философские аспекты сознания и деятельности /Под ред. Д.И. Широканова, А.И. Петрущика. – Минск: Наука, 1989.

Тема 17. Культура і цивілізація.


1. Філософське розуміння культури. Культура в житті суспільства.

2. Особливості сучасних проявів культури. Національні культури та загальнолюдська культура. Масова та елітарна культура.

3. Поняття цивілізації. Взаємозв’язок культури і цивілізації. Формаційний та цивілізаційний підходи до аналізу історичного процесу.

4. Основні закономірності культурно-історичного процесу.


Ключові поняття: культура, матеріальна культура, духовна культура, некласична культура, масова культура, постмодерн в мистецтві, національна культура, загальнолюдська культура, цивілізація, формація, глобалізація.
Теми доповідей та рефератів.

1. Культура як міра розвитку людини.

2. Діалог культур як суттєва характеристика культурно-історичного процесу.

3. Формаційний та цивілізаційний підходи до аналізу історичного процесу.

4. Теорія культурно-історичних типів М.Я. Данилевського.

5. Етнологічний підхід до аналізу всесвітньої історії Л.М. Гумільова.

6. Концепції цивілізаційного різноманіття у О. Шпенглера та А.Д. Тойнбі.


 1. Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку людства в сучасну епоху.

 2. Якісні відмінності суспільної історії від природних процесів.


Література до теми.

1. Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія. – К.: Генеза, 1996. – С.313-335. 1. Введение в философию: Учебник. В 2 ч. – Ч.2 /Фролов И.Т., Араб-Оглы Э.А., Арефьева Г.С. и др. – М.: Политиздат, 1990. – С. 522-549, 585-619.

 2. Горбачев В.Г. Основы философии. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – С. 271-307.

4. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. К.:”Каравела”, Львів: “Новий світ – 2000”, 2001. – С. 378- 400.

5. Філософія: навчальний посібник/ І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко, І.В. Бойченко, В.П. Розумний та ін., За ред. І.Ф. Надольного. – К.: Вікар, 1997. – С.556-577.

6. Філософський словник соціальних термінів / Під заг. ред. Андрущенко В.П. – Харків: “Корвін”, 2002. – С. 197-198, 216-218, 386-388, 435, 626-629, 634, 647-648.
Додаткова література.

1. Акопян К.З. По направлению к масскульту: наука и религия в эпоху шлягера //Философские науки. – 2001. - № 3. – С. 32- 48. 1. Бирюкова М.А. Глобализация: интеграция и дифференциация культур //Философские науки. – 2001. - № 1. – С. 33-42.

 2. Гарсия Д. О понятиях «культура» и «цивилизация» //Вопросы философии. – 2002. - № 12. – С. 228-234.

 3. Карапетян Л.М. О понятиях «глобализм» и «глобализация» //Философские науки. – 2003. - № 3. – С. 47-60.

 4. Крапивенский С.Э. Социальная философия: Учебник для вузов. – 3-е изд. – Волгоград: Комитет по печати, 1996. – С. 310-329, 343-351.

 5. Кузнецова Т.В. Философская теория культуры: этапы развития //Философские науки. – 2003. - № 7. – С. 43-60.

 6. Цивилизация. Культура. Личность. – М.: Прогресс, 1999.


Тема 18. Глобальні проблеми та перспективи людської

цивілізації.
1. Людина в сучасному інформаційно-технологічному світі. Сутність і перспективи науково-технічної революції та її наслідки.

2. Поняття глобальних проблем та їх класифікація. Взаємозв’язок глобальних проблем.

3. Причини виникнення глобальних проблем та шляхи їх вирішення. Необхідність єдиної планетарної свідомості.

4. Майбутнє як філософська проблема. Соціальне прогнозування: типи та методи. Перспективи соціального розвитку людства.


Ключові поняття: техніка, технологія, науково-технічний прогрес, науково-технічна революція, глобалізація, глобальні проблеми, майбутнє, соціальне прогнозування, футурологія.
Теми доповідей та рефератів.

1. Причини виникнення глобальних проблем. 1. Соціальне прогнозування: підстави і типи.

 2. Західна футурологія у пошуках майбутнього.

 3. Проблема достовірності соціального прогнозування та його критерії.

 4. Глобальні проблеми сучасності та технологічний розвиток людства.

 5. Філософія науки і техніки як напрям сучасної філософії: причини виникнення та проблематика.

 6. Проблема оцінки впливу техніки на розвиток суспільства.


Література до теми.

1. Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія. – К.: Генеза, 1996. – С.313-335. 1. Введение в философию: Учебник. В 2 ч. – Ч.2 /Фролов И.Т., Араб-Оглы Э.А., Арефьева Г.С. и др. – М.: Политиздат, 1990. – С. 585-619.

 2. Горбачев В.Г. Основы философии. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – С. 307-327.

4. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. К.:”Каравела”, Львів: “Новий світ – 2000”, 2001. – С. 393- 400.

5. Філософія: навчальний посібник/ І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко, І.В. Бойченко, В.П. Розумний та ін., За ред. І.Ф. Надольного. – К.: Вікар, 1997. – С.556-577.


Додаткова література.

1. Бестужев-Лада И.В. Альтернативная цивилизация. – М.: Наука, 1998.

2. Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. – М.: Прогресс, 1991.

3. Ленк Х. Размышления о современной технике. – М.: Наука, 1996.

4. Лоренц К. Восемь смертных грехов цивилизованного человечества // Вопросы философии. – 1991. - № 3. – С. 343-351.

5. Моисеев Н.Н. Быть или не быть … человечеству? – М.: Наука, 1999.

6. Печчеи А. Человеческие качества. – М.: Мысль, 1985.


ІІІ. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Вивчення філософії є найважливішою складовою гуманітарної підготовки студента і передбачає засвоєння системи філософських знань про буття, пізнання та місце людини в світі, розвиток самостійного критичного мислення, формування спроможності осмислення світоглядних проблем. В сукупності ці надбання складають необхідну умову формування сучасної особистості, що здатна до самовиявлення себе в суперечливому складному навколишньому світі, який є дуже динамічним та нестійким.

Однією з найважливіших форм навчальної роботи студента в умовах кредитно-модульної системи навчання є самостійна робота. Вона включає опанування інформацією з курсу філософії в процесі підготовки до семінарських занять за підручниками, навчальними посібниками та додатковою літературою, підготовку доповідей та рефератів, засвоєння окремих тем курсу, що винесені на самостійне вивчення. Таким чином, самостійна робота студента в процесі оволодіння філософськими знаннями полягає, передусім, в роботі з літературою. Тому нижче ми розглянемо основні види навчальної літератури з філософії та дамо рекомендації щодо їх використання у підготовці до занять та модульного контролю знань.


Робота з літературою з курсу філософії
Сучасна література з курсу філософії представлена різними типами та різновидами видань. Кожне з них має своє призначення та містить інформацію, що відрізняється за обсягом, манерою викладання та ступенем теоретизування. Розглянемо найбільш важливі види філософської літератури, з якими може працювати студент, і перелік яких наведений як у загальному списку основної та додаткової літератури з курсу, що міститься в цьому навчально-методичному комплексі, так і переліках літератури до планів семінарських занять.
Навчальна література

Підручник – основний вид навчальної літератури. Він вміщує систематизований виклад навчального матеріалу, який повинен засвоїти студент у відповідності до програми курсу. У підручнику інформація подається в стислому вигляді та в певній методичній обробці і послідовності, що є необхідним для формування у студентів певної системи філософських знань. При підготовці до семінарського заняття слід починати саме з підручника, оскільки в ньому можна швидко знайти короткі відповіді на всі основні запитання.

Навчальні посібники – досить близькі за змістом до підручників. Вони можуть висвітлювати певні частини навчального курсу вужче або ширше у порівнянні з підручниками, а також більш наглядно відтворювати особистісну позицію автора або авторів. Цей вид літератури стане у нагоді при розв’язанні якогось проблемного питання та при підготовці короткої доповіді за проблемами, що винесені на обговорення.

Методичний посібник (методичні вказівки, навчально-методичний комплекс курсу) – це видання, яке вміщує практичні рекомендації з вивчення курсу філософії або викладення окремих тем цього курсу та рекомендації до опанування цим матеріалом. Зокрема в навчально-методичному комплексі з філософії містяться і програма курсу, і плани семінарських занять, і перелік літератури – що дає змогу студентам самостійно готуватися до занять та модульного контролю.

Різновидом методичного посібника є конспекти лекцій з філософії.


Наукова література

Монографія- це наукове видання, присвячене всебічному дослідженню певної проблеми чи теми. Цей вид наукової літератури зазвичай вміщує ґрунтовну наукову інформацію, довідковий матеріал, а також вказівник літератури з проблеми. Рекомендується використовувати монографії при підготовці доповідей, рефератів, а також тез доповідей, що подаються на наукові студентські конференції.

Збірник наукових праць (статей, тез) включає статті та інші матеріали наукового характеру. Як правило, збірник присвячується одній темі або висвітлює розгляд однієї певної проблеми (або купи подібних проблем), але, на відміну від монографії, вона може розглядатися різними авторами з різних, навіть протилежних точок зору. Цей вид наукової літератури може бути використаний також при підготовці доповідей і рефератів, особливо, якщо потрібно провести порівняльний аналіз певних точок зору на якусь проблему; він допомагає студенту сформувати свою точку зору на якесь коло питань, що потребують осмислення.

Науковий журнал – це періодичне видання, що вміщує статті, інші наукові матеріали та має постійні рубрики. В процесі оволодіння системою знань з філософії можна використовувати в якості додаткової літератури публікації, що містяться в різних періодичних виданнях, зокрема: «Філософська думка», «Вопросы философии», «Наука. Релігія. Суспільство» та ін. Їх перелік наведений у списку літератури.
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка