Української державної академії залізничного транспорту Кафедра „Соціально-гуманітарні дисципліниСторінка2/4
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.7 Mb.
#10952
1   2   3   4
Тема 3. Філософія Середньовіччя.


 1. Особливості середньовічної філософії. Філософія середніх віків як синтез двох традицій: християнського одкровення та античної філософії.

 2. Вихідні ідеї середньовічної патристики. Аврелій Августин.

 3. Середньовічна схоластика: полеміка номіналізмі і реалізму. Вчення Фоми Аквінського.


Ключові поняття: абсолют, апологетика, дух, душа, екзегетика, есхатологія, ієрархія, креаціонізм, теологія, теоцентризм, трансцендентність, містика, номіналізм, реалізм, патристика, сакральність, схоластика, універсалії.
Теми доповідей та рефератів.

 1. Причини змін світоглядних орієнтирів при переході від античності до Середньовіччя.

 2. Схоластика і містика як провідні напрями середньовічної філософії: тотожне та відмінне.

 3. Проблема віри і розуму в середньовічній філософії: (Аврелій Августин, Фома Аквінський).

 4. Сучасне значення провідних ідей християнської патристики.

 5. Арабська середньовічна філософія.


Література до теми.

 1. Введение в философию: Учебник для вузов. В 2 ч. Ч.1/ Под общ. ред. И.Т. Фролова. – М.: Политиздат, 1989. – С. 115-134.

 2. Горбачев В.Г. Основы философии. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – С. 26-30.

 3. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. К.:”Каравела”, Львів: “Новий світ – 2000”, 2001. – С. 73-90.

 4. Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навчальний посібник. – К.: Інкос, 2006. – С. 46-53.

 5. Философия: Учебник для вузов / Под ред. В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. – С.

 6. Методические указания к семинарским занятиям по теме «Средневековая философия» / Сост. Петрушов В.Н. – Харьков, 1994 (№ 759).


Додаткова література.

 1. История философии в кратком изложении: пер. с чеш. – М.: Мысль, 1991. – С. 197-287.

 2. Курмангалиева Г.К. Аль-Фараби и интеллектуально-духовные искания исламского средневековья //Вопросы философии. – 2008. - № 10. – С.128-139.

 3. Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. – М.: Высш. шк., 1979.

 4. Соколов В.В. Средневековая философия: Учебное пособие. – М.: Высш. шк., 1979.

 5. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии: Учебное пособие. – М.: Высш. шк., 1991. – С.417-509.Тема 4. Філософія Відродження.


 1. Характерні риси духовного життя доби Відродження та особливості ренесансної філософії.

 2. Провідні напрями ренесансного філософствування. Гуманізм (Данте, Петрарка, Салютаті).

 3. Натурфілософія Відродження (М. Копернік, Дж. Бруно, Г. Галілей).

 4. Соціальні теорії Ренесансу (Ла Боесі, Н. Макіавелі, Т. Мор, Т. Кампанела).


Ключові поняття: Відродження, Ренесанс, гуманізм, антропоцентризм, макрокосм, мікрокосм, неоплатонізм, пантеїзм, натурфілософія, геоцентризм, геліоцентризм, утопія.
Теми доповідей та рефератів.

 1. Суперечливий характер соціально-культурних та духовних процесів європейського Відродження.

 2. Гуманізм як світоглядний принцип європейського Відродження.

 3. Вплив ідей італійського гуманізму на духовні процеси в Україні.

 4. Роль ренесансної філософії у формуванні європейської науки.

 5. Пантеїзм як специфічна риса філософії Відродження.

 6. Зародження європейського утопізму (Т. Мор, Т. Кампанела).


Література до теми.

 1. Введение в философию: Учебник для вузов. В 2 ч. Ч.1/ Под общ. ред. И.Т. Фролова. – М.: Политиздат, 1989. – С. 135-145.

 2. Горбачев В.Г. Основы философии. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – С. 29-30.

 3. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. К.:”Каравела”, Львів: “Новий світ – 2000”, 2001. – С. 91-107.

 4. Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навчальний посібник. – К.: Інкос, 2006. – С. 53-61.

 5. Философия: Учебник для вузов / Под ред. В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. – С. 97-111.

 6. Методические указания к семинарским занятиям по теме «Философия эпохи Возрождения» / Сост. В.М. Толстов. – Харьков, 1995 (№ 772).

Додаткова література.

 1. Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения: Учебное пособие. – М.: Высш. шк., 1980.

 2. Гуттенберг В.Н. Титаны Возрождения. – М.: Наука, 1991.

 3. История философии в кратком изложении: пер. с чеш. – М.: Мысль, 1991. – С. 289-344.

 4. Кравців Б. Ренесанс і гуманізм на Україні //Європейське Відродження та українська література XVI – XVII ст. – К., 1993.

 5. Соколов В.В. Европейская философия XV – XVII вв. – М.: Высш. шк., 1996. – С. 5-178.


Тема 5. Філософія Нового часу.


 1. Особливості соціокультурних та духовних процесів у Європі Нового часу та особливості розвитку філософії.

 2. Початок формування філософського мислення Нового часу (Ф. Бекон, Р. Декарт).

 3. Раціоналізм європейської філософії XVII ст. (Б. Спіноза, Г. Лейбніц, Х. Вольф).

 4. Сенсуалізм в буржуазній філософії: Д. Локк, Д. Юм, Дж. Берклі.


Ключові поняття: деїзм, субстанція, об’єкт і суб’єкт, закон, здоровий глузд, емпіризм, раціоналізм, сенсуалізм, індукція, дедукція, метод, методологія, онтологія, дуалізм, монада, монадологія, Просвітництво.
Теми доповідей та рефератів.

 1. Наука як найвища духовна цінність в філософії Нового часу.

 2. Сутність та причини утвердження механістичного світогляду в Європі Нового часу.

 3. Тлумачення пізнання в філософії Нового часу.

 4. Філософія Нового часу про світобудову.

 5. Філософія Б. Паскаля про людину та її місце в світі.

 6. Соціальні ідеї в філософській думці Нового часу.

 7. Філософські ідеї європейського Просвітництва та їх сучасне значення.

Література до теми.

 1. Введение в философию: Учебник для вузов. В 2 ч. Ч.1/ Под общ. ред. И.Т. Фролова. – М.: Политиздат, 1989. – С. 146-163.

 2. Горбачев В.Г. Основы философии. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – С. 30-33.

 3. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. К.:”Каравела”, Львів: “Новий світ – 2000”, 2001. – С. 108-133.

 4. Философия: Учебник для вузов / Под ред. В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. – С. 112-148.

 5. Методичні вказівки до семінарських занять за темою “Емпіризм XVII ст.: Бекон, Гоббс, Локк” / Укл. Кривий А.І. – Харків, 1996 (№ 778).

 6. Методические указания к семинарским занятиям по теме «Субъективный идеализм Нового времени: Д. Беркли и Д. Юм» / Сост. В.М. Толстов. – Харьков, 1995 (№ 773).


Додаткова література.

 1. История философии в кратком изложении: пер. с чеш. – М.: Мысль, 1991. – С. 346- 454.

 2. Микешин М.И. Социальная философия Давида Юма // Вопросы философии. – 2003. - № 8. – С. 97-105.

 3. Нарский И.С. Западноевропейская философия XVII века: Учебное пособие. – М.: Мысль, 1974.

 4. Соколов В.В. Европейская философия XV – XVII вв. – М.: Высш. шк., 1996. – С. 178 -382.


Тема 6. Німецька класична філософія.


 1. Німецька класична філософія як особливий етап розвитку ново європейської філософії.

 2. Іммануїл Кант – засновник німецької класичної філософії.

 3. Суб’єктивний ідеалізм Й. Фіхте та об’єктивний ідеалізм Ф. Шеллінга.

 4. Діалектичний метод та система Г. Гегеля.

 5. Антропологічна філософія Л. Фейєрбаха.


Ключові поняття: апріорний, апостеріорний, “рефлексія рефлексії”, ноумен, феномен, “річ в собі”, категоричний імператив, діалектика, панлогізм, телеологізм, суб’єктивний ідеалізм, об‘єктивний ідеалізм, антропологія, марксизм.
Теми доповідей та рефератів.

 1. Особливості та здобутки німецької класичної філософії.

 2. “Коперниканський переворот” І. Канта та його сучасне значення.

 3. Етичні та естетичні ідеї Канта.

 4. Ідеалістична діалектика Г.Гегеля.

 5. Антропологічні та соціальні ідеї Г. Гегеля.

 6. Філософія Л. Фейєрбаха та її вплив на європейську філософію.

 7. Вплив ідей німецької класичної філософії на розвиток української філософії.

 8. Марксистська філософія та її вплив на долі людей.


Література до теми.

 1. Введение в философию: Учебник для вузов. В 2 ч. Ч.1/ Под общ. ред. И.Т. Фролова. – М.: Политиздат, 1989. – С. 169-191.

 2. Горбачев В.Г. Основы философии. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – С. 33-37.

 3. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. К.:”Каравела”, Львів: “Новий світ – 2000”, 2001. – С. 134-155.

 4. Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навчальний посібник. – К.: Інкос, 2006. – С.76-95.

 5. Философия: Учебник для вузов / Под ред. В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. – С. 149-184.

 6. Методические указания к семинарским занятиям по теме «Немецкая классическая философия. Фихте. Шеллинг / Сост. А.Н. Овчаренко. – Харьков, 1996 (№ 798).

 7. Методические указания к семинарским занятиям по теме «Философия И. Канта» / Сост. В.Н. Овчаренко. – Харьков, 1994 (№ 750).

Додаткова література.

 1. Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. – М.: Мысль, 1986.

 2. История философии в кратком изложении: пер. с чеш. – М.: Мысль, 1991. – С. 456-563.

 3. История диалектики. Немецкая классическая философия. – М.: Мысль, 1978.

 4. Межуев В.М. Историческая теория Маркса и современность //Философское сознание: драматизм обновления/Отв. Ред. Н.И. Лапин. – М.: Наука, 1991. – С. 279-324.

 5. Нарский И.С. Западноевропейская философия ХІХ века: Учебное пособие. – М.: Мысль, 1976.


Тема 7. Сучасна світова філософія.
1. Особливості духовних процесів та розвитку філософії у ХХ ст. Критичний перегляд принципів та традицій класичної філософії.

 1. Еволюція позитивізму. Неопозитивізм та його школи.

 2. Поворот до людини: антропологічні напрямки новітньої західної філософії (екзистенціалізм, “філософія життя”, психоаналіз, персоналізм).

 3. “Нова філософська хвиля” та постмодерн.

 4. Релігійна філософія ХХ ст.


Ключові поняття: некласична філософія, парадигма, ірраціоналізм, сцієнтизм, антисцієнтизм, філософська антропологія, екзистенціалізм, абсурд, відчуження, психоаналіз, несвідоме, сублімація, “філософія життя”, воля до влади, постмодернізм, позитивізм, неопозитивізм, верифікація, неотомізм, неопротестантизм.
Теми доповідей та рефератів.

1. Марксистська філософія. 1. Неопозитивізм як філософія сцієнтизму.

 2. Еволюція психоаналізу.

 3. Філософія Ніцше – переоцінка всіх цінностей.

 4. Феноменологія Е. Гуссерля.

 5. Людина в світі і світ людини в філософії екзистенціалізму.

 6. Основні позиції та надбання філософського постмодерну.

 7. Християнський еволюціонізм Тейяра де Шардена.

 8. Російська релігійна філософія.


Література до теми.

 1. Введение в философию: Учебник для вузов. В 2 ч. Ч.1/ Под общ. ред. И.Т. Фролова. – М.: Политиздат, 1989. – С. 280-367.

 2. Горбачев В.Г. Основы философии. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – С. 40-44.

 3. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. К.:”Каравела”, Львів: “Новий світ – 2000”, 2001. – С. 172-206.

 4. Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навчальний посібник. – К.: Інкос, 2006. – С.100-194.

 5. Современная западная философия: Словарь. – М.: Политиздат, 1991.

 6. Философия ХХ века: Учебное пособие. – М.: «Знание», 1997. – 288 с.

 7. Філософія А. Шопенгауєра. Методичні вказівки / Укл. В.М. Овчаренко. – Харків, 2000. – 18 с. (№ 1564 А).

Додаткова література.

1. Алейникова Т.В. Психоанализ: Учебное пособие. – Ростов-на Дону: Феникс, 2000. – 352 с.


 1. Геворкян А.Р. Ницше и метафизический пессимизм //Вопросы философии. – 2001. - № 8. – С. 157-165.

 2. Кравченко И.И. Общественный кризис ХХ века и его отражение в ряде западных концепций // Вопросы философии. – 2001. - № 8. – С. 3-16.

 3. Кувакин В.Н. Религиозная философия в России: Начало ХХ века. – М.: Наука, 1980.

 4. Межуев В.М. Историческая теория Маркса и современность //Философское сознание: драматизм обновления /Отв. ред. Н.И. Лапин. – М.: Наука, 1991. – С.279-324.

 5. Ницше Ф., Фрейд З., Фромм Э., Камю А., Сартр Ж.П. Сумерки богов /Сост. И общ. ред. А.А. Яковлева. – М.: Политиздат, 1990.

 6. Основні проблеми філософії Едмунда Гуссерля. Методичні вказівки / Укл. Загрійчук І.Д. та ін. – Харків, 2001. – 30 с. (№ 1577).

 7. Проблема человека в западной философии / Под ред. Ю.И. Попова. – М.: Прогресс, 1988.

 8. Потоцька Ю. Філософія постсучасності: між класичною та поскласичною думкою // Філософська думка. – 2003. - № 6. – С. 3-11.

 9. Шаповалов В.Ф. Основы философии. От классики до современности: Учеб. Пособие для вузов. – М.: «ФАИР-ПРЕСС», 1998. – С. 383-424, 449-456.

Тема 8. Розвиток філософської думки в Україні.


1. Українська філософія як складова української духовної культури. Загальні особливості української філософії.

 1. Розвиток філософської думки в Україні в XI – XVII ст.

 2. Класична доба української філософії (Г.С. Сковорода, університетська філософія ХІХ ст., Кирило-Мефодіївське товариство, П.Д. Юркевич).

 3. Новітня українська філософія.


Ключові поняття: антеїзм, антропоцентризм, кордоцентризм, екзестенціальність, естетизм, емоційність, споріднена праця, “філософія серця “, “хуторянська філософія”, позитивізм, соціалізм, українізація, діаспора.
Теми доповідей та рефератів.

1. Духовна культура Київської Русі – джерело філософської думки України і Росії. 1. Ю. Дрогобич та його місце в українській філософії.

 2. Києво-Могилянська Академія та її роль в розвитку філософії в Україні.

 3. Філософський світогляд Г.С. Сковороди.

 4. “Філософія мови” О. Потебні.

 5. Світоглядні ідеї М. В. Гоголя.

 6. Позитивістські та соціалістичні ідеї в українській філософії (І.Я. Франко, Л. Українка, М. Драгоманов).

 7. Особливості розвитку української філософії в ХХ ст.

 8. Філософія української діаспори.


Література до теми.

 1. Горський В.С. Історія української філософії: Курс лекцій. – К.: Наук. думка, 1997.

 2. Огородник І.В., Огородник В.В. Історія філософської думки в Україні:Курс лекцій. – К.: Вища школа, 1999.

 3. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. К.:”Каравела”, Львів: “Новий світ – 2000”, 2001. – С. 207-254.

 4. Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навчальний посібник. – К.: Інкос, 2006. – С.196- 252.

 5. Філософія: навчальний посібник/ І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко, І.В. Бойченко, В.П. Розумний та ін., За ред. І.Ф. Надольного. – К.: Вікар, 1997. – С.166-185.

 6. Філософія: Курс лекцій: Навч. Посібник/ Бичко І.В., Табачковський В.Г. та ін. – К.:Либідь, 1994. – С. 219-314.

 7. Українська філософія в ХІХ – ХХ ст.: Методичні вказівки з курсу “Філософія” / Укл. І.Д. Загрійчук та ін. – Харків, 2003. – 38 с. (№ 1686).


Додаткова література.

1. Горский В.С. Философские идеи в культуре Киевской Руси XI – XII вв. – К.: Наук. Думка, 1988. 1. Депенчук Л.П., Лук М.І. Історіософія та соціальна філософія Михайла Драгоманова. – К.: Укр. Центр духовної культури, 1999.

 2. Чижевський Д. Нариси історії філософії України. – Нью-Йорк: Рада оборони і допомоги Україні, 1991.

 3. Шевченко І. Сутність людини у працях професорів Києво-Могилянської академії //Філософська думка. – 2000. - № 5. – С. 123-135.

 4. Философская культура Украины и отечественная общественная мысль XIX – ХХ вв. /Отв. Ред Н.И. Лук. – К. Наук. Думка , 1990.

 5. Філософія Григорія Сковороди /Відповід. ред. В.І. Шинкарук. – К.: Наук. думка, 1972.Тема 9. Філософське розуміння світу: буття і матерія як

вихідні філософські категорії.
1. Категорія буття, її сенс і специфіка. Основні форми буття.

 1. Еволюція філософського розуміння матерії. Співвідношення матеріального та ідеального. Рівні організації матерії.

 2. Рух як спосіб існування матерії та його основні форми. Рух і спокій.

 3. Філософське розуміння простору і часу, їх властивості та різноманітність їхніх форм.


Ключові поняття: онтологія, буття, небуття, субстанція, монізм, дуалізм, плюралізм, ідеалізм, матеріалізм, матерія, рух, спокій, простір, час.
Теми доповідей та рефератів.

1. Еволюція філософських уявлень про субстанції світу.

2. Сучасна наука про рівні і форми виявлення буття. Буття і небуття.


 1. Віртуальна реальність як новий вид буття.

 2. Сучасна наука про будову матерії.

 3. Фізичне та філософське розуміння руху.

 4. Місце і роль просторово-часових уявлень в життєдіяльності людини.

 5. Поняття соціального простору.


Література до теми.

1. Введение в философию: Учебник. В 2 ч. – Ч.2/ Фролов И.Т., Араб-Оглы Э.А., Арефьева Г.С. и др. – М.: Политиздат, 1990. – С.14-94. 1. Горбачев В.Г. Основы философии. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – С. 62-94.

 2. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. К.:”Каравела”, Львів: “Новий світ – 2000”, 2001. – С. 255-276.

 3. Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навчальний посібник. – К.: Інкос, 2006. – С. 254-278.

 4. Спиркин А.Г. Философия: Учебник. – М.: Гардарика, 1998. – С. 261-272.

 5. Філософія: навчальний посібник/ І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко, І.В. Бойченко, В.П. Розумний та ін., За ред. І.Ф. Надольного. – К.: Вікар, 1997. – С.186-199.


Додаткова література.

1. Аронов Р.А. Философские и историко-научные мифы об А. Эйнштейне //Вопросы философии. – 2003. - № 4. – С. 77-87. 1. Коган Л.А. Закон сохранения Бытия //Вопросы философии. – 2001. - № 4. – С.56-69.

 2. Кучевский В.Б. Анализ категории «материя». – М.: Наука, 1983.

 3. Молчанов Ю.Б. Четыре концепции времени в философии и науке. – М.: Наука, 1977.

 4. Лазарев С.С. Понятие «время» и геологическая летопись земной коры //Вопросы философии. – 2002. - № 1. – С. 77-89.

 5. Никитин Л. Віртуальна реальність як соціальне явище //Філософська думка. – 1999. - № 6. – С. 43-57.

 6. Солодухо Н.М. Бытие и небытие как предельные основания мира //Вопросы философии. – 2001. - № 6. – С.176-184.

 7. Осипов А.И. Пространство и время как категории мировоззрения и регуляторы практической деятельности. – Минск: Наука и техника, 1989.


Тема 10. Проблема свідомості в філософії.
1. Свідомість як філософська проблема. Розвиток проблеми свідомості в історії філософії.

2. Сутність та походження свідомості:

а) природні передумови виникнення свідомості. Відображення та еволюція його основних форм;

б) соціальна суть свідомості та суспільно-історичні умови її виникнення. 1. Проблема структури свідомості. Свідомість та самосвідомість.

 2. Функції свідомості.


Ключові поняття: свідомість, відображення, інформація, мозок, ідеальне, мислення, мова, абсолюція, предметність, цілеспрямованість, несвідоме, самосвідомість, підсвідомість.
Теми доповідей та рефератів.

1. Розвиток проблеми свідомості в історії філософії.

2. Виникнення і розвиток психіки як форми відображення дійсності.

3. Проблема ідеального в філософії. Ідеальність свідомості.

4. Роль несвідомого в житті людини (З. Фрейд, К. Юнг).

5. Свідомість і мова. Природні і штучні мови. 1. Проблема штучного інтелекту в сучасній філософії і науці.

 2. Проблеми і складності наукового вивчення свідомості.

Література до теми.

1. Введение в философию: Учебник. В 2 ч. – Ч.2/ Фролов И.Т., Араб-Оглы Э.А., Арефьева Г.С. и др. – М.: Политиздат, 1990. – С.288-317.


 1. Горбачев В.Г. Основы философии. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – С. 95-112.

 2. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. К.:”Каравела”, Львів: “Новий світ – 2000”, 2001. – С. 302-327.

 3. Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навчальний посібник. – К.: Інкос, 2006. – С. 280-299.

 4. Філософія: навчальний посібник/ І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко, І.В. Бойченко, В.П. Розумний та ін., За ред. І.Ф. Надольного. – К.: Вікар, 1997. – С. 201-221.


Додаткова література.

1. Андреев И.Л. Происхождение человека и общества. – 2-е изд. – М.: Мысль, 1988.

2. Лазарев Ф.В., Трифонова М.К. Философия: Учебное пособие. – Симферополь: СОНАТ, 1999. – С.162-193.

3. Проблема сознания в современной западной философии: Сб. статей. – М.: Наука, 1989. 1. Спиркин А.Г. Сознание и самосознание. – М.: Политиздат, 1972.

 2. Тайны сознания и бессознательного. – Минск, 1998.

 3. Фрейд З. Психология бессознательного. – М.: Мысль, 1989.

 4. Шалютин С.М. Искусственный интеллект. – М.: Наука, 1985.


Тема 11. Пізнання світу: зміст, форми, методи.


 1. Пізнання як предмет філософського аналізу. Основні концепції пізнання.

 2. Суть і структура пізнавального процесу. Єдність чуттєвого і раціонального, логіки та інтуїції в пізнанні.

 3. Проблема істини в філософії і науці. Критерій істинності знання.

 4. Специфіка наукового пізнання.


Ключові поняття: гносеологія, епістемологія, агностицизм, скептицизм, пізнання, поняття, судження, умовиводи, істина, об’єктивна істина, абсолютна істина, відносна істина, метод, догматизм, наука.
Теми доповідей та рефератів.

1. Агностицизм та його різновиди. 1. Пізнання і віра.

3. Проблема істини в пізнанні. Істина і правда.

 1. Поняття методу пізнання та його значення в науковому пізнанні.

 2. Творчість як конструктивний принцип пізнання.

6. Наукові та позанаукові форми пізнання.

7. Самопізнання як соціальний феномен.

8. Свобода наукового пошуку та соціальна відповідальність вченого.
Література до теми.

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Теория познания и диалектика: Учебник. –

2-е изд. – М.: Проспект, 1998.

2. Введение в философию: Учебник. В 2 ч. – Ч.2/ Фролов И.Т., Араб-Оглы Э.А., Арефьева Г.С. и др. – М.: Политиздат, 1990. – С. 318-415. 1. Горбачев В.Г. Основы философии. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – С. 112-136.

 2. Лазарев Ф.В., Трифонова М.К. Философия: Учебное пособие. – Симферополь: СОНАТ, 1999. – С.84-104, 194-237.

 3. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. К.:”Каравела”, Львів: “Новий світ – 2000”, 2001. – С. 328-353.

 4. Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навчальний посібник. – К.: Інкос, 2006. – С. 354-384.

 5. Філософія: навчальний посібник/ І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко, І.В. Бойченко, В.П. Розумний та ін., За ред. І.Ф. Надольного. – К.: Вікар, 1997. – С. 261-275, 296-315.


Додаткова література.

1. Диалектика познания /Под ред. А.С. Кармина. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1988. 1. Лазарев Ф.В., Трифонова М.К. Философия: Учебное пособие. – Симферополь: СОНАТ, 1999. – С.84-104, 194-237.

 2. Лобастов Г.В. Так что же есть истина? // Философские науки. – 1991. - № 6. – С. 47-61.

 3. Родин А.В. Рациональность и релятивизм //Вопросы философии. – 2008. - № 9. – С. 55-76.

 4. Спиркин А.Г. Философия: Учебник. – М.: Гардарика, 1998. – С.414-496.

 5. Филатов В.П. Научное познание и мир человека. – М.: Политиздат, 1989.Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> О. А. Поцулко психологія управління навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організації»
123456789 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
123456789 -> Євген Бойко, Володимир Шпортій
123456789 -> Навчальний посібник Укладачі: Н. Г. Матейчук, О. П. Степаненко чну 2014 ббк 88. 8


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка