Українські народні мелодіїСкачати 10.52 Mb.
Сторінка9/41
Дата конвертації15.04.2016
Розмір10.52 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   41

на го – ру

на го – ру

кру – ту-ю

160(665). Ой віно, віно по полю лягло

Allegretto Ольга Андрієвська

т

т


Ой ві – но, ві – но

по по – лю ляг – ло,

88
^–' –

§ * р р М

чо-гось на-ша

тН* 


N

S


Іа-рі

=4


ін-ноч –

ка к

сто – лу

* п г


при –

ляг –

Лс

і.

$ р р р •

У-стань, у-стаї

Щ , . и


-і–

нь,


Ма

-ри-ноч

ко,

КЛИ-ЧЄ Т(

2-бе ба –

тень –

К(

з!

ф * р р р

го-лі-вонь-ки


не :

зве – д

/

У 1


і ру-ЧЄ-Ч(

ЭК не 3л

іий –

 1

му.


161(119). Йшла дівчина та й гукаючи

Andante


Ганна Писанюк, Мотрона Ященко

т 4

1 .Йшла дів – чи – на – тай гу-ка-ю-чи, 2.По два дво-ри та ми-на-ю-чи, 3) ^

йшла дів – чина та и гу-ка – ю-чи,

по два дво – ри та ми-на – ю – чи,

по два дво – ри та ми – на – ю – чи, до тре – тьо – го-при-слу-ха – ю – чи.

З.Ав тих дво – рах та су-ди су – дять.

а в тих дво-рах та су-ди су-дять, та все мо-го све-ко-ронь-ка гу-дять.

4.Ой ви, лю – де, я – кі ви див-ни – ї, ой ви, лю-де, я – кі ви див-ни – ї!

к и Г kwr-

1
>^=э
її
* 1

Чом ви ми – ні дав – но не ска – за – ли?

по два дво – ри

162(120). Йшла дівчина та гукаючи

Andante ^ Ганна Писанюк, Мотрона Ященко

з

Йшла дів – чи – на та гу – ка2) ^

ю – чи,


т

Е£

т г тйшла дів – чи – на та гу – ка

3)


ю, ч – чи,

г г


r • r r

по два дво – ри та ми – на – ю – чи. та гу

2) Г-, ВЙ 3) 3)-

Г^Іцт г #7”цггрг| JJPP

та гу – ка – ю – чи – на – ю – чи – на – ю – чи – на – ю – чи

163(97). Казав явір та берестоньку

Andante Пенязевичі

k 3 k k S г–

s–
h h h h k=\

§“j' J1 J] j>=i

Ка – зав я – вір т

1 і г-n , I


МЫ

a бе – – k ё л

pec – TOHь – ку
ка

за

“ m m

в я – вір та – бе –

–^–1

=#=*
JР J

рес – тонь – ку, що не пу – щу з се – бе лис – тонь – ку.

164(95). Де ти, калино, росла

Andante

т

■П її J>Ганна Кашпетрук

Де ти, ка – ли – но,

рос – ла,

де ти, ка – ли

РРР

но, рос – лата – ка – я ви – со

я?

90165(105). У садочку голубець гуде

Adagio Ольга Рижкова

рЩР

рррр


У са-доч-ку го – лу – бець гу – де, у са – доч – ку

го – лу-бець гу – де, а в світ-лонь-ку го – ло-сок і – де.

166(102). Скриня моя безвухая

Moderato Флора Тележинська

m

m

Скри – ня мо – я без – ву – ха – я,да ку – ди ж

по – тру – ха

чи у лєс, чи у дуб –

ро – ву, чи до свьок – ра в ко

РУ –

167(653). Ой кобила вербу везлаLento

Клеоника Ордза

w

Ой ко-би – ла вер – бу вез – ла, а мо – ло – да в но – гиш

змерз – ла, а мо – ло – дий за – бі

га – є


4ні” ШЛ1.ПИІ jtpГ7 j =іГг мі

мо-ло-ді но – ги роз – грі – ва – є. – ва – є.

91

168(121). Полетіли глубоньки в полеModerato Ганна Писанюк, Мотрона Ященко

А І ГурТ

1® Л і LР JJ J г

РРІ Г"”' # ' и

По-ле-ті-ли го-лу-бонжив по-ле, по-ле-ті – ли го-лу-бонь – ки в по – ле,

РГ г


по – сі – да – ли бо – я – ре на ко – ні, а сва – неч – ки на са – ноч – ки,

РГ '-JJ J r – 1 г г

по – і – де – мо до па – ня – ноч – ки, по – 1 – де – мо до – па – ня – ноч – ки,

II гурт


за – ве – зе – мо всі по – да – роч – ки. Не ди – вуй – тесь, та бо – я – роч – ки.

&

рр Г LT' J “ 1Р Р Г Гне ди-вуй-тесь, та бо – я – роч – ки, що ко-ро-ткі по – да – роч-ки:

ко – но – пель – ки не вро – ди – ли, по – да – роч – ки вко – ро – ти – ли.

169(98). Де ти, донечку, та й пробувала

Andante


Пенязевичі

Де ти, до – неч – ку, та й про – бу – ва – ла.

що ти сво – ю ку – сонь – ку да й у – те – ря – ла?

92

170(651). Та взялем постіль, та взялем скринюAdagio Клеоника Ордза

Та взя-лем по – стіль, та взя-лем скри-ню,

> >

і

ш*

та взя – лем Ва – сил – ку

> >

за ґос – по – ди – ню.І – ха, гой, гой! Гой, гой, гой, гой!

* Вигуки зазначені нотами приближно.

171(652). Наша молода в васильку росла

k я к \) \\,ЬД 1
^ h . .

На – ша мо – k – h h 1

ло – да ^ h “

^ J 1

в ва-силь-к

* Т че . *


:у рос – j

b* N 


та,

ДО і

vro – ло –

-–1= до – >

го

'і •/ І


^ Р # # # –

дів – чи – нов при – йшла.118 р J

І – ха, гой, гой!т

Гой, гой, ГОЙ^–ф , гой

і!

* Вигуки зазначені нотами приближно.

172(654). Ой бором, бором, боровиною

Allegro Ганна Козицька

ф

Г J ІГ Г Г І г

Ой бо – ром, бо – ром, бо – ро – ви – но – ю, ой бо – ром,

Г J J г г 'Г J I J J ' If

бо – ром, бо – ро – ви – но – ю, чий то зять ї – де ве – чо – ри

но – ю, чий то зять ї – де ве – чо – ри – но – ю?

93

173(656). Не куй, зозуля, в темнім лісіAllegro Ганна Козицька

І

§Г1 г Г І г г

1 .He-куй, зо – зу – ле, в тем – нім – лі – сі, не куй, зо – зу – ле.

Г J J7?

тем-нім лі – сі, ще йна-ку – є – ся вдуб-ро – вонь-ці.

т

2.Ще й наку – є – ся вдуб-ро – вонь-ці на зе – ле – нень – кійбе – ре – зонь-ці, на зе – ле – нень – кій бе – ре – зонь-ці.

§

тЗ.Не плач, Ма – ри – сю, йу ба – тень-ка, не плач, Ма – ри – сю,

й у ба – тень – ка, ще й на – пла – че – ся йу све – кор – ка.

J*| Jl

4.Ще йнапла – че – ся йу све – кор-ка, че-рез йо-го по – ро – гиь J –
“FF. =

N. П” h

0

 

§*J г
. ,ЧГ,|. ,,4 , г .

0 0 ' Г

сту-па – ю – чи, че-рез-ио-го по – ро – ги сту-па – ю-чи,

#рИВ


т

бать – ко – ву рос – куш спо – ми – на – ю – чи,

т

ш

бать – ко – ву рос – куш спо – ми-на – ю – чи.94

174(657). Ой столи ж мої тисовиї

Allegro Ганна Козицька

І.Ой сто-ли жмо – ї ти – со – ви – ї, ой сто-ли жмо – ї

ти – со – ви – ї, хто по – за ва – ми хо-ди – ти – ме?

2.Хто по – за ва – ми хо – ди – ти – ме, бі – ли об – ру – си

§

сте – ли – ти – ме, бі – ли об – ру – си сте – ли – ти – ме?ш

З.Ой не жу – ри – ся, мо – є ді – тят – ко, ой не жу – ри – ся

мо – є ді – тят-ко, єсть вме-не доч – ка ще имен – ша – я.

§

4.Єсть в ме-не доч – ка ще й мен – ша – я, то по – за ни – ми§

хо-ди – ти – ме, то по – за ни – ми хо-ди – ти-ме,

а

бі – ли об – ру – си сте – ли – ти – ме, бі – ли об – ру – систе – ли – ти – ме.

95

175(101). Ой летіли галочки да в три рядочки, попереду зєзуляAndantino Флора Тележинська

J е/ 1Г

Ой ле – ті – ли га – лоч – ки

1)


да в три ря – доч

ки, по – пе – ре – ду зєу – зу

ля. Ой всі

ф

га – лоч – кина лу – зі сє 1)

ли, зєу – зу – ля

на ка – ли

ні. зєу


176(115). Та летять галочки у три рядочки, зозуля попереду

Andantino Ганна Писанюк, Мотрона Ященко

4Р Р LT J

ід Л


Та ле – тять га – лоч – ки ritenuto

у три ря – доч – ки,

зо – зу – ля по – пе

ре – ду.


ІД

177(666). Летіли галочки да й у три рядочки, зозуленька да й попереду

Moderato Ольга Андрієвська

ш

Ле – ті – ли га – лоч – ки да й у три ря – доч – ки,J? У 8 . .т
V–

N–

N–\ f 1

^ ”4 р р


4 •

)

 ^
1

зо – зу – лень – ка да и по – пе – ре

ДУ-


96

178(99). Коли б я знала або відала, коли сватане буде

Lento А Пенязевичі

Д) І, К ^

■о і” Ji J> Ьш

т

¥ 8Ко – ли б я зна – ла

Ж

а – бо ві – да – ла,О

ад

ко – ли сва – та – неі

бу – де,


5)

WI J1 fr

ко – ли б я зна – ла

/Т\


ш

г

бо ві – да – ла,ко – ли сва – та – не

к Л к ь=

2) 2 s=: h h j

fM*=

3)§ К fli1 J) ^

ко – ли б я зна

Г} j, j>


: J d и 

іві – да – ла р .. і'” ё 4

ві – да – л

4

N !–;=


іа – не

W=t
“г J JJ

ко – ли б я зна – л

л 5)


і • j ■

а ко – ли б я зна – ла

5)


J1 К'”1*

ко – ли б я зна –

5)


#

ла


ко – ли сва – та – не

ко – ли сва – та – не ко – ли сва – та – не

179(107). Ой летять галочки да й у три рядочки, зазуленька попереду Largo Ольга Рижкова

т

тОй ле – тять га – ло – чки

да и у три ря – доч

Ф

за – зу – лень – ка по – пе – реДУ-

97

180(113). Щосуботоньки, щонеділеньки Andantino Ганна Писанюк, Мотрона Ященкот

Г – і і Г Г CCJ

Що – су – бо – тонь – ки, що – не – ді – лень – ки

і> .h J JT1

рос – тво – ри – лось у – се не – бо.

181(114). Та коло престола Мати Христова та вила віночки стоя

А , Ганна Писанюк, Мотрона Ященко

Andantino ґ г

т

Та ко – ло пре – сто – ла Ма – ти Хри – сто – ваЛ і1 і' і' і'

та ви – ла ві – ноч – ки сто

182(658). Ой чи я тобі, йа мій батеньку, ще й з весни не казала

Andante Ганна Козицъка

Ой чи я то – бі, йа мій ба-теньку, ще й з вес – ни не ка

2)


за – ла, ой чи я то – бі, йа мій ба – тень – ку, ще й з вес – ни не ка –

т

£за – ла, що не сій рут-ки, не ко-пай гряд-ки, – не бу-ду по-ли

98
ft. Jf\ і*і–V-

№ 

\=Ь1 1 ф
–ф
ти, що не сій рут – ки, не ко – пай гряд – ки, не бу – ду

1) (в 1 строфі) 2) в 2 строфі тілько так:

Ш

ва – ти. ще и з вес – ни не ка – тво – і – ми сте-жень1. – Ой чи я тобі, йа мій батеньку, ъ

Ще й з весни не казала, j ^

Що не сій рутки, не копай грядки, – Не буду поливати.

2. – Ой як я піду, моє дітятко, Твоїми стеженьками,

То поллю руту дрібну, зелену Своїми сльозоньками.

183(667). Да сирітка плаче, силно ридає, що порядку нимає

Andante Орина Довганюк*
Л. і ,
-^=t
А.,

И

Ца си-


ріт –

ка г

ша –

:■) J


V-

че,

си. 2 ,

п – но р

.. л


)И – fl

іа –

=^=

є,

1)


І]

И

[JO по-


ряд –

ку

ни

ма

і)_


т

1 – 1

Е,

2)


*4

д;


а не – nіа

ж ПО – ]

ЭЯД –

V"

ку


#=

3

л 1са – iv

)Б_


10 – 2>

го р

А


ан – • т

ку,

т і


не бу-,

м


де

й до 2): іН“

ве – Б ” т

40

• М

ра.


 JPh

У 9■4^4-єш не бу-де й до ве – чо – ра. за мно-ю, мо-ло – до – ю.

А. Да сирітка плаче, силно ридає,

Що порядку нимає,

Да нема ж порядку з самого ранку, Не буде й до вечора.

Б. Старостоньки ідуть, рушнички крають, Все в тебе, милий батеньку!

Да ти ж мене даєш да й не жалуєш За мною, молодою.

99

184(106). Ой тихо, тихо Дунаєчко воду несеAndante Ольга Рижкова

Ой ти – хо, ти – хо

№ 

р”р р ^11 р р^Ду-на-єч-ко во – ду не – се,

тт


а і – ще тих-ше Ма – ру – сень – ка ко – су че – ше.

185(96). Гуслі гудуть, гості йдуть, чуй, Марьюню

Moderato Пенязевичі

^ ЈV) 


J I J і IJ

Гус – лі гу-

Дуть,

гос

ті

1 о 

йдуть,


ф

чуй, Maj


-е-

)Ь – Ю


ню!

–3–

ЇГ

 . *

&
Чуй, Марь – ю – ню, на – ря – жай – ся, бо возь-муть те – бе!

186(108). Думай, думай, Марусенько, думай та гадай

Andante Ольга Рижкова

т

Й¥

Ду-май, ду-май, Ма – ру – сень – ко, ду-май да га – дай,

Г 1 JjT

бре-сти то – бі дві рі – чень ки, а тре – тій Ду – най.

187(103). Дівич – вечір хороше зряже, та рано, рано

Andante Катерина Черниш

Ді-вич-ве – чір хо-ро-ше зря – же, та pa-но, ра – но!

100

фшй


Ді – вич – ве – чір хо-ро-ше зря – же, та ра-не-сень – ко!

188(661). Хміль не в'ється, хміль не в'ється та пшениця не жнеться

Жваво [Vivo]

Збараж


Хміль не в'єть – ся, хміль не в'єть – ся та пше-ни – ця не

dimin.


189(655). Ой де ти ріс, ой де ти ріс, славний короваю

Vivo Ганна Козицька

І

Ой де ти ріс, ой де ти ріс, слав-ний ко – ро – ва – ю?Г г г г

Ой де ти ріс, ой де ти ріс, слав-ний ко – ро – ва – ю?

190(660). Прийшов би я до вас каждий вечер

Andante Переґримка

£

При-йшов би я до вас каж-дий ве – чер, пред ва-ши-маіі: р р р

двер – ми вель – ка мо – чар, пре-лож, ми-ла, друч – ки, 1

у р # р
г

# ф
–6
пре-дем по – ма – люч – ки каж-дии ве – чер.

101


191(659). Ой верше, мій верше

Moderato


Переґримка

m

Ой вер – ше, мій вер – ше,мій зе – ле – НИИ

Юж мі так не бу – де,

ЮЖ Ml

т

так не бу – де,як мі би – ло впер

Весільні танці

Andante

192(598). [Коломийка]і)

h

Клеоника Ордза1 .По – вій, віт – ре, ПО – вій, буй – ний, по ви – СО – кій го – рі

та рос – че – ши ку – че – ри – ки на мо – їй го – ло – ві.

2.По-кьив мо – ї по – тив мо – ї

ку – че – ри – ки рід-на ма – ти ми – ла,

ку – че – ри – ки дів-чи – на лю – би – ла.

млл


ф

З.Як пе – ре – йшли ку – че – ри – ки на ми – ло – ї руч – ки,

і' J) д

по – ви – ли – ся ку – че – ри – ки, як бо – бо – ві струч – ки.

102

193(599). "Сербан"Allegro

Клеоника Ордза
j іЛ

 1 ^

І І І д~п
р |2
• т ф

і
JJI JJ]l “

і–* 0 pjp

J 1 – 0

^ к

№ 

3–1

J J-

]J 1 1 ^

0

0~-
* " 0

#

ф 0

0


J'

■ #jj^ J'

 > 

і

-*Чі–


• 0

Спів


0

j^JJр І*''4
–1–“ # 1–

 Ф 

0

тт # *

1,3.Гей у

X к


лу – зі

ка – ли

ноч – ка,

і Н і


на ка

^=ёМ

ли – ні


Л1

га

7^ 


ДИ

НОЧ – К£

і. 2,4.Га-ди

1 Is

[ – ноч – кусон – це

пе – че, ^~р3 г

±f=i


а – ди

# ,

НОЧ – ]


J J^ J-

<и со–чок

0 Ф

те – че.


5.-Ой не

бій – ся

бра – та

мо – го ^ –

, я сча

ру – ю

щт*


U –

бра – та


сво – го.

6.Та ще й С

на тор – гу,

є – му ча – ри

103


1. Гей у лузі калиночка,

На калині гадиночка.

2. Гадиночку сонце пече,

З гадиночки сочок тече.

3. – Ой Сербине, Сербиночку, Сватай мене, дівчиночку!

4. – Не сватаю, бо ся бою, Маєш брата над собою.

5. – Ой не бійся брата мого,

Я счарую брата свого.

6.Та ще й брат на торгу,

Єму чари вже в мішку,

7. Та ще брат йа в дорозі,

Єму чари вже в порозі.

104

V. КОЛЯДКИ І ЩЕДРІВКИ194(171). Ой ясна, красна в лузі калина

Andantino тєпо ynosso Ольга Косач


^г-

*1-
F^=#=

IJ


Ой яс-на, кра-сна влу-зі ка-ли-на, я – го – до!
^ Л “ Я–
> , j Л\

~rS– 1

4–ь-

Р р г р
J р J – 1

ti: J' 11

Ой я – гі – доч – ко, крас-на пан-ноч – ко, О – ксе – ню!

1. Ой ясна, красна в лузі калина,

Ягодо! Ой ягідочко, красна панночко, Оксеню!

2. А ще красніша у пана дочка.

Ягодо! По двору ходить, як місяць сходить, Оксеню!

3. Ой і то ж вона рано вставала.

Ягодо! Рано вставала, свічи сукала, Оксеню!

4. При першій свічи косу чесала.

Ягодо! При другій свічи – суконьки брала, Оксеню!

5. При третій свічи до світлоньки йшла.

Ягодо! До світлоньки йшла, як зоря зійшла, Оксеню!

6. В світлоньку ввійшла, – паничі сидять.

Ягодо! Паничі сидять, шапці знімають,Оксеню!

7. Шапці знімають, єї питають.

Ягодо! – Ци ти царівна, ци королівна? Оксеню!

8. – Я ж не царівна, не королівна.

Ягодо! Я в батька дочка, як паняночка, Оксеню!

9. А за цим словом сьвяткуй здорова.

Ягодо! Сама собою і з своїм родом, Оксеню!

195(169). Жала Ганнуся шовкову траву

Andantino Ольга Косач

rallentando
\–-fn

ft–1

1-і

fin-J–

J–

J–

J–p J –
Жа – ла Ган – ну – ся шов-ко-ву тра-ву по зо – рі,

105


piu mosso

f Г L/p p p 1^

rail.

П fl\n n


по 30 – pi,

но – му!


1. Жала Ганнуся шовкову траву ^

По зорі, гей, по зорі, по місяцеві ясному!

2. Та й загубила золотий перстень.

3. Кликала вона свого батенька,

4. Батенько прийшов, перстня не знайшов.

5. Жала Ганнуся шовкову траву

6. Та й загубила золотий перстень.

7. Кликала вона свою матінку,

8. Матінка прийшла, перстня не знайшла.

9. Жала Ганнуся шовкову траву

10. Та й загубила золотий перстень.

11. Кликала вона свого братенька,

12. Братенько прйишов, перстня не знайшов.

13. Жала Ганнуся шовкову траву

14. Та й загубила золотий перстень.

15. Кликала вона свою сестроньку,

16. Сестронька прийшла, перстня не знайшла.

17. Жала Ганнуся шовкову траву

18. Та й загубила золотий перстень.

19. Кликала вона свого милого:

20. – Шукай, миленький, шукай перстеня!

21. Миленький прийшов, перстеня знайшов.

1) Повторюється після кожного рядка.

196(127). Ой зашуміла крутая гора

Andante

Ганна Писанюк, Мотрона Ященко


Solo г-

\ – – Ф J ц 


к . .
J. 1
W
ftj1

1 р р х

Рт Г 1

Ой за – шу – мі – ла кру – та – я го – ра,

зе – ле – но!

pV ^ ^ I ^ ll ^

Зе – ле – но ви – но в не – ді – лю ра – но сі – я ло!

106

197(130). Ой здрастуй, здрастуй, пане-дядечкуAndante

Solo


Ганна Писанюк, Мотрона Ященко Coro і

Р Р Р [J^pp-"jlprrp

т

Ой здра-стуй,здра-стуй, па – не-дя-деч-ку, до те-бе! Ми на-ві – да-лиФ^=
h ^ J ^

і)

h J jJ. і
|J J. і

і)

h П J. II


h
 1

крас-но – го си – на у те – бе! у те – бе! у те – бе!

1. Ой здрастуй, здрастуй, пане-дядечку, до тебе! Ми навідали красного сина у тебе!

2. Красного сина, пана Андрійка, дай йому!

Дай йому, Боже, щастя-здоровя в його дому!

198(140). Прийшли дівочки до Наталочки

Andante Ольга Рижкова

При – йшли ді – воч – ки до На – та – лоч – ки,

ка – ли – но!

Ка – ли – но мо – я, десь те – бе во – да по – ня – ла!

199(162). В саду, в садочку, в виноград очку^9=

n . к. ;п–і

п–і

ч–

Й–гі 
1=^я


i=/–
І–

І–
Г 4
В са – ду, в са – доч – ку, в ви – но – гра – доч – ку вин – на – я,щ-

ч-
w-

I
' і

в

г–

ИН-І


ib

га-


Я

я – блінь

ч

н*

ер – во-]ні

яб – ка зро –

до

і – ла

' 7

і.


-кг

v-J

і зр


о –

107

200(676). Пішов Семеньо в поле з косою

п і' р r g р т

Михалківці

Пі – шов Се – ме – ньо в по – ле з ко – со – ю.

Бре – ні – ла, бре – ні – ла,

>

Р Р Р


МП И

бре – ні – ла ко – са ко – ло по – ко

Вар. 1–2 тактів

Fff


бре – ні

А. Пішов Семеньо в поле з косою.

Бреніла, бреніла, Бреніла коса коло покоса, бреніла!

Б. Ой на гороньці в злоті коршмонці Там грають, там грають, Грають кобзарі на золотії цимбали!

201(683). Ой у Вільгові та й на торгові

Andante ^ Ольга Андрієвська

я ^ * { с

Ой у Віль – го – ві та й на тор – го – ві,

со – ко – ле!
k ten'
 

 і

–ф

" Р * J


^ 1

Со – ко – ле яс – ний, па – ни – чу крас – ний, Ан-дрій – ку!

202(685). Чого, рожечко, в городі сама

Allegretto Ольга Андрієвська

Чо-го, ро-жеч – ко, в го – ро – ді са-ма? Ро – жа мо – я,

108

P r J сіг "г r J J j r Iро – жа мо – я, ро – жа – чер – во – на – я, баг – ро – ва – я!

1. Чого, рожечко, в городі сама?

Рожа моя , рожа моя, рожа червоная, багровая! ^

2. – Ой я ж не сама, – із барвіночком!

3. Чого, дівочко, ти в батька одна?

4. Ой я же не одна, – із братічками,

5. Із братічками, із сестрицями.

6. Що в мене брати на женіньнячко,

7. Що в мене сестриці на даваньнячко,

8. А я ж молода – та й заручена,

9. Хоч заручена, ще ж не звінчана.

1)


Повторюється після кожного рядка.

203(161). По горі, горі павоньки ходили

Andante Іван Ковальчук

Jp tt 8 і
. г Ч Г f8 h – –
ф^

1.П

0 го – рі, І3 4 / >

х)-рі па-во t – ~нь-ки хс

) – д

и – ли.

4 #

Йа

щ– лвій, по-вій

v


7 4

і,


Ф^г

вій

–1–1

же, ві


У®–

; 1 и

іт – роньку,

В( •–3 I

fr


І= 10 – T

■ff-l


} *

И – XOI


 – Р-

ІЬ – ку


на – &

Ду

Ф^


наі

' J

н! 2.


Па-вонь-ки хо

і Іг–•–Я


ДИ –

-ні–


ли,

-J–

ПІ–1


-J–

Уєч-]


ко гу –

би – ли.

–А

Ф^

#

Йа в


іІЙ, по-вій,

JL4 7-

вій – же.

hi* “Iі


7=

, віт – f •)ОНЬ

-f-


К} – fh

/,

H


все

ЗПО-Т1

Л – ХОНЬ – І

) ё

<у на

Ду

ф


на •–

1 7 X

й!


Jр р

3.3а ни-ми х(І– Э-ДИТ

J–

феч


J-

-на-


я па

) *

h – на


=h= . Йа ]

зій, по-вій 

LTJ

Г Р Р
) ё
\

вій же, віт – ронь – ку, все з по-ти – хонь – ку на Ду – най!

109


204(694). А в бору, бору рожа процвіла

Andante Ольга Косач


-щ–і–

В f–

= ^ Г т S' J =:

. ГІ. . 1,
мм

А в бо-] 9зу, бо – ру

ро – жа про – цві – ла.

а–N , ) \ –Ро – жа і\

1 І F810 – Я,

–4н–1

–н

+

% J' р J

--J „ “

–*–1
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   41


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка