Українські народні мелодіїСкачати 10.52 Mb.
Сторінка8/41
Дата конвертації15.04.2016
Розмір10.52 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   41

хо – че – ця, хо – че – ця, а ми не йде – мо,

при-ка-зу жде – мо.

77

140(648). А вже сонце котицяAndante

Ольга Андрієвська $

т

А – вже сон – це ко – ти – ця,нам до – до – му хо – че – ця,

хо – че – ця дав – но,

да ми не йде – мо,

/TN


да ми не йде – мо,

при – ка – зу жде – мо.

Гу!

141(172). Ой літає чорна галка по полюAndantino _ Ольга Косач

а

 – ги Н–V 9~1,4.Ой лі – та – є чор – на гал – ка по по – лю,

р, J J


N . , Л ^

Л J
§ г J J *

i= '

Г 6 °
за не – ю си – вий со – ко – лонь – ко з прозь – бо – ю.

Я и – ^–
 р–Р'

У г * ' '

#

Г РР *

J2,5.-Ой – по – стій, по – стій, чор – на гал – ко, ти ж мо – я!

W

Во – на жйо-му ста – ла, од – ще-бе-та – ла: – Не тво – я!Г J і Г J jljippr г Ір

І – ди со – бі, шу – кай со – бі чор – ні-ще-ї гал – ки, як я єсть!

s

3,6.-Об – лі – тав же я чо – ти-ри лі – си, в п'я – то – му єсть,78

-Н 1


 і

У Г # *

не знай – шсІВ ж<

ф

3 я

40

р – ні

і – ще –

р=

ї г


ал – в

:и,

як ТІ

І єст

 \

ь!


1. Ой літає чорна галка по полю,

А за нею сивий соколонько з прозьбою:

2. – Ой постій, постій, чорна галко, ти ж моя! Вона ж йому стала, одщебетала: – Не твоя!

Іди собі, шукай собі чорніщеї галки, як я єсть!

3. – Облітав же я чотирі ліси, в п'ятому єсть,

Не знайшов же я чорніщеї галки, як ти єсть!

4. Ой ходила красная панна по двору,

А за нею красний паничик з прозьбою:

5. – Ой постій, постій, красная панно, ти ж моя! Вона ж йому стала одповідала: – Не твоя!

Іди собі, шукай собі хорощеї панни, як єсть я!

6. – Об'їздив же я чотирі селі, в п'ятому єсть,

Не знайшов же я хорощеї панни, як ти єсть!

79

IV. ВЕСІЛЛЯ142(123). Старший боярин горбатий

Andante Петро Євтушенко

Solo ("початуха") Coro (хор дівчат)

■Н


Стар – ший бо – я – рин тор – ба

стар – ший бо –

Г 1 Р Р г

я – рин тор – ба – тий, об – ру – чем то – ло – ва зби – та,

со – ло – мо – ю – бо – ро – да зши – та, лич – ком під – пе – ре

Solo (парубок)

і! р рр Дії у і II і” р р

зав – ся, вбо-я-ре зі – Ьрав

Coro (хор парубків)

Зась то – бі,

4ppj:jl

р Р рріз


р р р. р

по-ча-ту-хо, зась, пі-ди в хлі-вець, ляж,

там сви-ні ле

4Л Г г її

жа – ли и

по – ча-ту – ху

143(663). Низом, кониченьки, низом

Andantino Ольга Андрієвська

А ІЗ LrfflS J J IP P

1 .Ни – зом, ко – ни – чень – ки,

ни – зом, за – ки – да – на

JP Ц л–^ – п
2

h Ь . г

Гг

§ * J J С-ГІ

Ур

–4–^ • 

■ р ^

Г PJ J

до-рі-жень – ка хми – зом. 2.У Ан-дрій-ка кінь – во-ро-

80


Ф*г=-

т


. і J hii
н

Ф^п


ень – кии,

пе

ре – ско

і=^

-чив


* (•

J–к-

хмиз зе –ле – нень – кий.

З.-Ой їдь,
Ф^п

LH –

трі – єч

КУ,
J=t

да й не


=иМ

; ста – но –вись,

а щоб т

И

во – :


Ї

г

ю – тра

ва

]

–9-і

ш – лом

[ не впа

ла,

–и–к–'snrщоб тво – я і* 0

IV

Ф%=


i= 1а-р

ІИ – ноч – 1

са

3

!–*– ІН-ШИМ

не ста-ла.

J J Р

4.-Сто-їть мо-г Г

■я по – тра –в;

-Нг-


а

хо –

ро – ше

вкри –

та,

IеР

се – дить мо – я

1)


= i=t Ма-рг

[-ноч – р–1

’Г * г

г р р
 1

ка він – ком об – ви – та. кінь во – ро – нень – кий

144(664). Що на хаті зілля

Moderato Ольга Андрієвська

Ы V” Г Г
г


Щ и * =

Що ш j ,-гі ха – т

і

зіл – ля
а в

>

La

ті

(*


ве – сі.

л – ля,

–J1*1ф r J C-g

на дво


рі бо

я –

ре, як м;

ак

Е

Н*

[ро – цвіТс

1 –

ї J 7 \

є.


145(112). Дружечки – паняночки

Moderato Ганна Писанюк, Мотрона Ященко

і Г LTJ LTJ г г 1 Г LTJ Г С/Г J

Дру – жеч – ки – па – ня – ноч – ки, дру – жеч – ки – па – ня – ноч – ки,

81

Р Р г Г г г г гста – но – віть – ся на ла – воч – ки,

Ф

Г Г *пус – каи – те до

/7\


h =

ро – ту


кня – зе – ві мо – ло – до – му.

146(116). Ви, дружечки, ви, паняночки

Andantino Ганна Писанюк, Мотрона Ященко

£

Ви, дру – жеч – ки, ви, па – ня – ноч – ки,^–(ф ^
11 г
-) 

-) 

ви, дру – жеч – ки, ви, па – ня – ноч – ки,

ста – но – віть – ся на – ла

воч – ки,

=^=

 ––-

пус – каи – те до – ро – гу кня – зю мо – ло – до – му.

147(104). Дружбоньку, мой голубоньку

Allegro non troppo Надежда Безлюдна

1.Друж-бонь – ку, мой го – лу-бонь – ку, ІС – крой ме – ні

Зе

т

із вер – шеч – ку ко – ро – ваи – ну ши – шеч – ку!82

2.(

Ф=


Эй як

н

не д;


а-си,

У

бо – р9 і

>у в 1”


;рр ^

[а – же – ну і ко9

ня


3^

о – ди-му,
^

)–
^ 'Р Р # s
стар – шо – му бо – я – ри – ну по – да – ру – ю.

148(111). Королю, королю, королів син

Allegretto Ганна Писанюк, Мотрона Ященко

г!} Г р І ІЧгг Г 1 ЕЕ г г г 1Г г г г

Ко – ро-лю, ко – ро-лю, ко-ро-лів си – ну, 40 – ГО СЯ – ЄШ,

г г г 1Р Р Г г Г ■ р р г г г

чом не ся – деш, як у ба – тень – ка, так у тес – тень – ка за сто – лом?

149(118). Сухий терен та не тесаний

Andante __ Ганна Писанюк, Мотрона Ященко

ft. J Ji., л

l.Cy-хий те – рен та не те – са – ний, су-хий те-рен та й те – са – ний

т

ІРу світ-лонь-ку тай уне – се – нии. 2.Як сту-пи – ла дів – чи-нонь-ка

т

на той те – рен,іс – плес – ну – ла ру – чень – ка – ми

к J л ...
: *•

h г ^

–Ц–

на всю че – лядь:

З.-Роз – сту – піть – ся,

£

по – дру – жеч – ки, ще и ви, лю – де, а що ж ме – ні83

г И*


мш 6а – тень – ко

ка – зать – бу – де?

4.Бу – де ме – не мій ба – тень – ко од – кла – ня – ти,^–*1–

Ч? Г #
" # гщас – тя – до – лю ще й вік доб – рий да – ру – ва – ти.

5.-Ой да – ру – ю то – бі, до – ню, щас – тя – до – лю

г 1 І

ще й доб – ро – ю го – ди – но – ю

щас – ли – во – ю.

150(100). Ой йшла Ганна на посад

Andantino Флора Тележинська

£

tm

w

Ой йшла Ган – на/Тч

на по – сад, Allegretto

схо – ва – ла – ся

і

в ви – но – град: – Ой хто на – йдє в то-му ви-но-у II

гра – дє, то з тим ся – ду на по – са

151(109). Летів горностай через сад

Andante Ольга Рижкова

is а г

Ле – тів гор – но – стай че – рез – сад,84
Л . .

"^7

> п 

ф

га по – г л л

у – <

Г ^ =

5ив пі – ряч – ко * лна ве<

2ь сад.


t

^ Г Г г J ^

 1–* <

4 “U–2–1

зо – в'є – мо Ма – ру – сень – ці ві – лєч – ко.

152(110). Ой ходила уточка по точку

Moderato Ганна Писанюк, Мотрона Ященко

4” j'[?J'Pr J J 'Г г Г I р г t Р г J J

Ой хо – ди – ла у – точ – ка по точ – ку, ой спа – си – бі, сва – точ – ку,

4 Г г Г г'[_Г г г J J : г г г

за доч – ку, за чер – во – ну – ю ка – ли – ну,

|[}г г г fp!.j J J'7 Ч

за вір – нень – ку – ю дру – жи – ну.

153(117). Що у саду соловейко гніздо в’є

Andantino Ганна Писанюк, Мотрона Ященко

$2 j) h , h

0 \* тїї 1

J :

J J ft ^

Що у са – дуГ 1J

со – ло – вей – ко

1 . г

ГНІЗ-ДО

J| Цгг 1

в'є,


h hu ^v-

J tH :

чи всім


^ Я' *ё 1 * 1 1 – #f=dtU

бу – я – рам міс – то є? Ко-то – ро-му не – ма –

85

mxo – po – ШІ – Ї бу – я – роч – ки.

мос – ТІТЬ – ся,

щ

са – до – віть – ся, а ко – то – ро – му не – маг 1 г г

хаи на за – піч – ку сі – да – є!

154(122). Ой до двору, дружечки, до двору

Moderato Ганна Писанюк, Мотрона Ященко

'і и Р Jl! Г г 1J ^ г

1.0й до дво-ру, дру – жеч – ки, до дво – ру, на-хи-ляй-те

і rJfoiiiyj

к “и 4 й

со – сон – ку до-до – лу! 2.3е-ле – на – я со – сон – ка^–

>1–


у г
г

• • Wя*
не гнеть – ся,

ба – га – тий же, ма – тін

не шлєть – ся. З.А у – бо-гий – та хо – ро – ший

и

не на-смі – є, так мо – я ру-са ко – са по-си-ді – є!155(124). Кукувала зозулечка в саду на дубку

Moderato Євдокія Мельник

ІР P tS

P P p p I r P1.Ку-ку – ва – ла зо – зу – леч – ка вса-ду на дуб – ку,

86

р р f pjl г Щго – во – ри – ла ді – воч – ка:

"За-муж не пі – ду!"

I и

рфщ

РФ

2.По – сі – я – ла ва – си – леч – киз зе – ле – him са – ду,

р

рос – тіть, рос – тіть, ва – си – леч – ки, бу – ду по – ли – вать,

| р р р р

по – лю – би – ла па – ру – боч – ка,

бу – ду ці – лу – вать.

156(125). Відчиняйтеся, ворота

Andante Зин. Калашникова, Ольга Креминсъка

&

Від-чи-няй – те – ся, воро – та, бо на по – сад йде

си – ро – та, в не – і сер-день-ко,

як но – жем кра – є,

що ба – тень – ка ни – ма – є.

157(649). Летіли лебеді понад сад

Lento Мирослава Давидяк
. і

Р
\ •
Jle – ті – ли ле – бе – ді по – над сад,

кли – ка – ли мо – ло – ду на по

87

158(650). Ой засвіти, ясний місяць, ясненькоAndante Клеоника Ордза

ш

UlTU'U'Cl^gОй за – сві – ти, яс – ний мі – сяць, яс – нень – ко,

|||^Г ULfCjCriLr гЗ?

sffi

і

ві – бе-рай – ся, мо – ло – день – ка, жи – вень – ко!159(662). Да ой коню, коню вороний

Andante^ рПараска Мовчан

т

ш

іДа ой ко – ню, ко – ню

да чи чу – є – ся ^ ти

во-ро – нии, на си – лу,

*

тШ

да чи ви – ве – зеш нас на го – ру,

2) ^

т

на ту – ю п – ронь – куда в ту-ю світ-лонь – ку

1

§кру-ту – ю но – ву – ю?

А в тій світ – лон – ці мед – ви – но п'ють,=^=п

Ні

Пі

ПІ

Пі^“


. !) Грч

І а ф • • J
J–


|V г * #

И Г *”
там ме-не, мо-ло-ду-ю,

дав-но ждуть.

на го – ру


 –

1)
• ф _

2)
^ 0 – 1


м

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   41


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка