Українські народні мелодіїСкачати 10.52 Mb.
Сторінка7/41
Дата конвертації15.04.2016
Розмір10.52 Mb.
#10231
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   41

твій кінь мій льон топ – че!

$1|: Р Р r j' Р г ‘IIIі р р р р jl р Г ;ІІ

І со – кир – ка ту – па, за – че – пи – ла – ся за пень,

і жи – дів – ка ру – да, про – сто – я – ла ці – лий день.

101(69). Чи не ягода смородина

Moderato

Solo


Ганна Писанюк, Мотрона Ященко Allegro Coro

С

Р РГМ гп Мррг r Jl Г г г ГІІ.Чине я-го-да смо-ро-ди-на, чи не дів-чи-на ви-хо-ди-ла? Жид і-де,

Moderato


^Р л Р ш V ш Р т *1

i,:WnN h ” – і

 Л (©–
* 1 Г

ко-ня ве-де, за ним і-де

жи-до-вонь-ка! Allegro Coro

2. Тапо-стой,жи-ду, не ті-кай,

Г г г ^ І р Г Г ІГГ'-МГГ'-НРЕЕ

жи – до – вонь – ки до-жи-дай! А я жи-да не бо – ю – ся, по до-ро-зі

63

r JI r pp J r ppпо-ко-тю – ся! А в жи-дів-ки чор-ні-ї брів-ки, плах-та ря-бень-ка,

PPpf


со-роч-ка бі-лень – ка, біс йо-го бать – ко – ві, я – ка че – пур-нень – ка! Sempre allegro

Solo Coro

3. Як ви-о-ру нив-ку ву-зень-ку, та й по-сі-ю греч-ку чор-нень-ку.

-J-\

рій

то&

ю

асс

elerando

1 •
г *Р Р # ' 1
-і=

V Р Р #
А в ті греч – ці чор – ні вер-шеч – ки,

а в пше – ни – ці ру – сі ко – ши – ці,

а ви, мо-ло-ди – ці, а ви, ста-pi ба – би,

РФ


жа – ти пше – ни – ці, а ти, Йва – сю, сі – дай на ко – ля – сю та й по – ї – дем

греч-ки в'я – за – ти,

на став, на став, щоб ри – бонь – ки до – став, до – став!

102(5). Пускайте нас, пускайте нас

Moderato Мотря Ксенчук

§

еПус – кай – те нас, пус – кай – те нас з-за гір по – гу –

ти, з-за гір по – гу – ля

103(6). Попід гаєм зелененьким, там густиї лози

Allegro Мотря Ксенчук

36
По – під га – єм зе – ле – нень – ким, там гус – ти – ї

64

там гус – ти – ло –104(48). Да не піде дрібен дощик без чорної хмари

Allegro non troppo Марія Лісовська

ГГ І* Г Г

Да не пі – де дрі-бен до-щик без чор – но – ї

хма-ри,

Ґ7\


г '*г г

да не пі – де дів-ка за-між без люд – сько – ї сла-ви.

105(60). Леле, тату, леле, мамо, леле, коваленку

Adagio Пелагея Острожинсъка

Ј

Ј

Ле – ле, та – ту, ле – ле, ма – мо, ле – ле, ко – ва – лен – ку,за-граи ми – ні, ду-да-ри-ку, в ду-ду ве – се – лень

106(71). Із-за гори чорная хмара, за чорною синя

Andante

Solo


Ганна Писанюк, Мотрона Ященко Adagio Coro

£

СГ1 ,J is

Із – за го – ри чор

Andante

1) 2) Solo

на-я хма – ра,

за чор – но – ю

і

j jrri“sси – ня, за чор-но-ю си – ня. У-ді-вонь-ко-го-лу – бонь-ко.

£

65Adagio Сі

Г ' I


1)

2)

танав-чаи сво-го си – на. си – ня за чор-но-ю

107(64). І це село, і то село, мині не весело

Adagio

Ольга Рижковао

І це се – ло, і то се – ло,

ми – ні не ве – се

ло!


Тіль – ки ми – ні ве – се – лень – ко, де мо – є сер – день

108(65). Ой вийду я на вулицю, а ти догадайся

і Ольга Рижкова

-тІгг–Ь–s h . h „ 1
*1–f

, к П . – 7 1=1

Ой вий – ду я на у

, к–к Ь – ^^–ё ф

ЛИ – ЦК


Л Т–

), а

ти до – га – д

ай – ся,

Г\

 N-S–1

ё

PUP

у чо – бо – ти о – бу – вай – ся, в ко – жух о – дя гай – ся.

109(70). Як вийду я на гіроньку, на лебеді крикну

Andante

Ганна Писанюк, Мотрона ЯщенкоFrj,i'T Р J ^J' Г1* г

Як вий – ду я на гі – ронь – ку, на ле – бе – ді крик – ну.

66

piu mosso2) <2 tempo 3)

,h j J'/^l ,hi'J ,b j:

Ш

Це чу-жий край, сто-ро – нонь – ка, тут я не при – вик – ну.Лш\. – 1

i9}Jv г~;.И

\ і п:

8 і h і.J г iurJ

_L d #Ui т

–•-= * і

на п – ронь – ку на п – ронь – ку – нонь – ка не при

110(58).А вже весна, а вже красна, із стріх вода капле

Moderato Софія Москалъсъка

т

А вже вес-на, а вже крас-на, із стріх во – да кап – ле,-±~^–ІР 

-\г~

====


ГJ g Р

J віз стріх во – да кап – ле, да із стріх во – да кап – ле.

1. А вже весна, а вже красна, Із стріх вода капле, (2)

Да із стріх вода капле.

2. Молодому козакові Мандрівочка пахне, (2)

Да мандрівочка пахне.

3. Помандрував козаченько У чистеє поле, (2)

Да у чистеє поле.

4. За ним іде дівчинонька: "Вернися, соколе! (2) Да вернися, соколе!"

5. Помандрував козаченько З Лубен до Прилуки, (2) Да з Лубен до Прилуки.

6. Ой плакала дівчинонька, Здіймаючи руки, (2)

Да здіймаючи руки.

111(73). А вже весна, а вже весна, із стріх вода капа

Andante Петро Євтушенко

£

£А вже вес – на, а вже крас – на, із стріх во – да ка – па,

и

із стріх во – да каіз стріх во – да ка – па.

67

112(638). А вже весна, а вже красна, із стріх вода каплеAndante Ольга Андрієвська

А вже вес – на,

вже крас – на, із стріх во – да кап – ле,

т

із стріх во – да кап – ле, із стріх во – да кап – ле.р Jp

Мо – ло – до – му ко – за – ко – ві манд – рі – воч – ка пах – не, або: Що на – шо – му Анд – рійко – ві

і1 і г ДД і1 п і J її

манд – рі – воч – ка пах – не, манд – рі – воч – ка пах – не.

113(640). Ой матінко, голубонько, голуби літають

Moderato „–^ Мавра Мороз

jjpr рріц гі

т

РТ РР!%ГОй ма-тін-ко, то – лу-бонь – ко, го-лу-би лі – та – ють!

1 й J

1) h


--Jр f tf==
Р ^ СГ J; 11

-Да-вай, до-ню, при-на-донь-ку, не-хай при – ви – ка-ють. при-на-донь – ку

114(641). Да шумлять верби в конці греблі, шо я насадила

Moderato Мавра Мороз

Дашум-лять вер – би в кон – ці треб/jPifehd” і. 1 – Рґ-

(

/?ч)
L ts


-ф-
" N_f
#8

шо я на – са – ди – ла. Да не-ма

ш

мо – то


ми – лень – ко – го, шо я по – лю – би

68

II. КУПАЛО. ПЕТРІВКА115(78). Ой хто не вийде на Купайло

Andante


Пенязевичі

І

Ой хто не ви – йде 1)^

на Ку


пай – ло, щоб

і) 'Т'


шій

P^F


во – но ляг – ло да и не вста – ло.

не вста –

1. Ой хто не вийде на Купайло, Щоб воно лягло да й не встало.

2. Щоб воно лягло колодою,

Иа колодою смоловою.

3. Ой у колоду сонце гріє, Ой іс колоди смола пріє.

4. Ой у колоду сонце пече, Ой іс колоди смоле тече.

116(642). Ой молодая молодице

Allegro Ганна Козицька

т

Ой мо – лоце,

ои вии – ди,

на гу

1. Ой молодая молодице, 2. Ой вийди, вийди на гулицю,Ой вийди, вийди на гулицю. Розведи дивкам купалицю!

69

117(76). Ой на Івана, на КупайлаAndantino Головорусава

Г ГІГ


Ой на І – ва на, на Ку

пан – ла


1)

1)т

ам (

гя і

<у –

па

па

Г *

лас – ті


воч – ка.

лас – ті
118(77). Ой ти, Іваню, не будь пан, не будь пан

Andanino Головорусава

т

РІГ LCjfІ г тг ІГ Ц/'Г LTОй ти, І – ва-ню, не будь – пан,

схо – вай дів – чи-ну під жу – пан,

не будь пан, під жу – пан.

119(647). Купала на Ивана

Andante

Орина Довганюк1, .


-f–ф
=
Ку – па – ла на Йва – на!

Ку – пав – ся Йван

да й у во – ду впав. Ку – па – ла на Йва

на!


120(82). На Ивана Купала

Andante


Ольга Рижкова pili mosso > > 

г г т


Ф

На Ива – на dim.

Ку – па – ла!

a tempo


Ку – пав – ся 1-ван

Г')

та й у во – ду впав. На Йва – наКу – па – ла!

70

121(643). Пасеться коник під гречкоюЖваво [Vivace]

Овечаче


Па

під греч


ко – ю,

Ґ7\


Хве

дор


нуз – деч

1. Пасеться коник під гречкою, За ним Хведорко з нуздечкою.

2. – Почекай, коню, загнуздаю Та й поїдемо до Дунаю.

ко – ю.


122(646). Та й купався Йван да й в воду впав

Allegro Параска Мовчан

рр

Та ку – пав – ся Йван да й во – ду впав, я йо – го непха – ла, він сам у – пав. На Пет – ра

ЕРГ Г іГ^

хліб пек – ла,

на По-лу – пет – ра про – да – ва – ла,

а на Спа – са ку – пу

123(645). Над поповим садом три місяці рядом

Дуже жваво [Vivo] Овечаче

0 . 0mJ–

N К


=^=“Б
' J1
г г
Над по – по – вим са – дом три мі – ся – ці ря – дом.

71ч–

к/7S

кЬ * “І–11 г
J .1

Ой я

V *

во – ре,


Я

вс

–1 

) – ронь


ку

зе – ле –

 1 J

нень – кий!1. Над поповим садом 2. їде місяць ясний –

Три місяці рядом. Михайло прекрасний.

Приспів: Приспів.

Ой яворе, явороньку Зелененький!

124(84). Сьогодні Купала, а завтра Ивана

Moderato Ганна Писанюк, Мотрона Ященко

Р г 'if

І.Сьо-го – дні Ку – па – ла, а зав-тра Йва – на, ї–" jn44-Г–Р–Р–F–Р -г–и


а піс – ля за – втрьо – го Пет – ра й Пав – ла.

2. І – ва – но – ва ма – ти по – ро – ся вкра – ла,

Г Г Г г і г

на пе – чі в ку – точ – ку за – хо – ва – ла.

З. – Ох і мов – чіть, діт – ки, не хва – літь – ся,

Р Р Г г І г

то бу – де на Пет – ра

роз – го – віть – ся.

125(85). Ой не куй, зозуле, у діброві

Andante Євдокія МельникА” hTh

T іч
P Л *
ifttji d
JJl J P
1. Ой не куй, зо – зу – ле, у діб – ро – ві та й не збу – ди

72

те – бе, та й із – бу – дить ме – не рань-ше те – бе.I* y^ifі1р р-

3. – У – ста-вай, не – віст – ко, не – ро-біт – ни – це, до – на – шо – го

уум JHHVJI, I? J4

ді – ла не ку – кіб – ни – це! 4. Не віс – точ – ка вста – ла,

ірг р j р р і”г р

по – слу – ха – ла, взя – ла ві – де – реч – ко, по – сту – ка – ла.

126(81). Ой мала нічка да Петрівочка

Andante Ольга Рижкова

ij^j

Ой ма – ла ніч – ка да Пет-pi – воч – ка,

ч ч

#

не вис – ]іа

г *

ла – сіі

Н£

V

і-ша


ді

^ 1

воч – ка.127(83). Ой і мала нічка Петрівочка

Moderato Ганна Писанюк, Мотрона Ященко
 1 
j , ЛПі

Ой

фф=


і

:*=

м

; f =!

а – ла ніч – r

 Дг


:а Пет

J r Л–1 j

pi – воч – ка 1о #71

та й не вис – на – ла – ся на – ша ді – воч – ка.

73

128(86). Петрівочка мала нічкаAdagio , Євдокія Мельник

1

ма – ла ніч – ка та не ви – спа – лась2. Та не ви – спа – лась,

1. Пет-рі-воч – ка

на-ша ді-воч-ка. та з па – ру – боч – ком не на-сто – я-лась.

не на – гу – ля-лась,

–1 J JVftJ

129(87). Петрівная зозулечко

Adagio Євдокія Мельник

£

Пет-рів – на – язо – зу – леч-ко, та не куй ра – но

по діб-ро-ві. По діб-ро-ві... Не збу – ди – ме – не мо-ло-до-ї.

Мо-ло – до – ї... А в ме – не нень – ка нерід – на-я.

130(88). Петрівка минаєця

Adagio

Євдокія МельникПет – рі – воч – ка

ми – на – є – ця,

>

і О – зу – ля в кухо – ва – є – ця.

131(79). Ой стояла коноплина, стояла

Andanino Пенязевичі2)

1

щ

у^і–
 ч

Ой сто-я-ла ко-но-пли – на, сто – я – ла,

74

w1)

да до – го – ри ві

2)

тєч – ком ма – я ла. Ой сто – я – ла 3)д–і 3)г^ _ 3)г^ , 4)Л|| Д^||ПГ>^

¥

Ой сто – я – ла сто – я – – тєч – ком – тєч – ком – тєч – ком ма – я132(644). Де парубок Михалко коника пас

А” Чим, , і


У1 J)JJJ|f Г 1

Де па – ру – бок Ми – хал

Ді к,


ко

0 04

ко – ни – ка

Л j


г

пас,


 > 1

У• Р 1 * Р

ріс йо – му бар – ві – нокпо по

0 £ \

яс.


133(80). Через сад – виноград обідать носила

Andantino Пезенявичі

”r====zl–^ &■

г

Че – рез сад – ви – но – град о – бі – дать но – си – ла.!)

h . ГГ
ї . 4і

)^ J1 – '
 ф
_ Чом ти ме – ні не ку – пив, Рефрен

Adagio ^


ыт

чо – го я про – си – ла? 5)

£

rJ г г j I г г г ЩКуй, 30 – зу – лень – ко, куй,

бо не да – ле – ко Пет – ро твуй!

і)

£

2)j4)3)

5)

Йви – но – град – си – ла не ку – пив – ко

75

III. ЖНИВА. ПОЛІННЯ. ГРЕБОВИЦЯ134(89). Перепілочко мала

Andante Ганна Кашпетрук

ш

£

тПе – ре – пі – лоч – ко ма

ла, пе – ре – пі – лоч – ко

^ і)

} |. і j і1 J'p Л| J і її jg f.де ж ти про-бу-ва – ла?

135(90). А ще сонце високо

Andante Софія Москальська

А

ще С(

эн-це

ви – со – ко,

. г

дове – чо – ра

к h


да – ле – ]

О

КО.


# # #

J W-Ц–*а |

Ой ну – мо, ну – мо,

да и при – пиль – нуи – мо!

136(91). Ой паночку наш, наш

Andante Ольга Рижкова

т

ip

Ой г па – ноч – ку

нам до

W


чнн
–г–

ф

–р
ф
–е
ра

нам до ку – pi – ня.

76

Adagio


j

m

137(94). Ой паночку нашГанна Писанюк, Мотрона Ященко

ЇЙ

Ой па – но – чку наш,нам до – до – му час,V-*–

/~лгі

^–

\–

\-¥вГ JflJ


і 9

–9–

!?=
^_–

– ^ '–
!*=


Г J J

-;ЬМ

di-


при – ка – зу жде – мо

од па – на сво – го.

138(92). А вже сонце котитця

Andante


Ольга Рижкова

Ф^–J–J

V-*

• • •
–ф-
J–*–J

ш

–0
f 9ф

і

хо – чет – ця дав – но, 2.А ми не йде – мо

а ми не йде – мо, при – ка – зу – жде – мо,
F=RИр

Ґ7\

I Л
 фф т


9 ф1 ф

–4 1

при – ка – зу жде – мо

од па – на сво – го.

139(93). Уже сонце котиця, котиця

Andante


¥ і и J1

У – же сон – це ^ . – hi . –ко – ти – ця

*

ко – ти – ця
нам ,

цо – до – му 1

У \ Р * 1 \> Р * 1 VV Р * 1
4^^

1

Каталог: Umf www -> books
books -> Квітка К. В. Українські народні мелодії. Ч. 2: Коментар / Упоряд та ред. А. Іваницького
books -> М. Т. Рильського Національної академії наук України Анатолій Іваницький Польові зошити. Фольклористичні розвідки. Рецензії Вінниця Нова Книга 2014
books -> М. Т. Рильського Національної академії наук України Анатолій Іваницький Польові зошити. Фольклористичні розвідки. Рецензії Вінниця Нова Книга
books -> Навчальний посібник для вищих навчальних закладів культури І мистецтв I-IV рівнів акредитації Київ 2008 (477)(075. 8)
books -> М. Т. Рильського Національної академії наук України Анатолій Іваницький Польові зошити. Фольклористичні розвідки. Рецензії Вінниця Нова Книга
books -> Український музичний фольклор

Скачати 10.52 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   41
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка