Українські народні мелодіїСкачати 10.52 Mb.
Сторінка6/41
Дата конвертації15.04.2016
Розмір10.52 Mb.
#10231
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

нень – ка? Чи ко – ни – ки по – тоя–х – та – ли, чи гу-сонь-ки

Л

1)21

по – щи – па

ли?

53

1. Ой травонько муравонько, Ой чом же ти не зелененька? Чи коники потоптали,Чи гусоньки пощипали?

2. Мене кони не топтали, Мене гуси не щипали. Потоптали мене дівоньке Червоними черевичками, Шовковими панчішками.

Allegro

70(62). Ой нумо, нумо, в зеленого шумаОльга Рижкова
 1

г и
г *

db

* *
Ltf=

 G

 1

Ой ну – мо, ну – мо, в зе – ле – но – го шу – ма!

71(55). Ой нумо, нумо, в зеленого шумаШ і. 1 G


Ф


1–®

 G

 \

Ой ну – мо, ну – мо, в зе – ле – но – го шу – ма!

72(43). Там на зеленім воболоні

Allegro

Жуків
 ^ "

* г " =*

Там на зе – ле – нім во – бо

ло – ні


пов – но ко – ни – ків на – ве

Ді – но.


73(75). Ой чого так рано та й спустошено

Moderato Євдокія Мельник

РФ

Ой чо – го так ра – но та й спус – то – ше – ноJJJ|j J li r"~J ІГ г

Іщ

та тра-ву на сіно по – ко

ше – но?


54

74(9). Молодая клюшниця

Andantino

J,Jl |П і г

Мотря Ксенчук

1X

Мо-ло – да – я клюш – ни – ця, мо – ло – да – я клюш –IX–^

м Ц/ 'Г ttir 11

ни – ця ко – ло зам – ку хо-ди – ла.

75(639). Ой не рости, кропе

Allegretto

Ольга Андрієвська

 ти

i'|J>Jy|r J It рЩU" # Г P

Ой не рос-ти, кро – пе, ви – сокий дай у го – ро – ді, – ро-ді

76(50). Ой не рости, кропе

Allegro


Кипріян Тележинський

:ьки


Ой не рос – ти, кро – пе, ой не рос – ти, кро – пе,

ін Jiji. и |J

r r1 J'r ' ' Г Г' J

ви – со-ко та й у го – ро – ді, ви – со – ко таи у го – ро – ді.

77(14). Ой вийся, хмелю

Allegro


Мотря Ксенчук

Ой вий – ся, хме – лю, ой вий – ся,

хме – лю,

/CN


и Г ІГ r J LT г 'Г г

ви – ще ме – Ї ха – ти, ви – ще ме – ї ха

55

78(12). Зійди, місяченкуModerato

Мотря Ксенчук

Зій – ди, мі – ся – чень – ку, зій – ди, мі – ся

чень – ку, та и на на – – – шу у – ли цю,

та и на на

шу у – ли

и

79(630). Ой плавала вутінка з маленькими діткамиAllegro Зин. Калашникова, Ольга Креминська

Г Г ІГ Г J 1 г Г 1 г г

Ой пла-ва-ла ву – тін – ка з ма-лень-ки – ми діт – ка-ми.

За – плі – тай – ся, пле – тінь, за – плі – тай – ся, хри – щас – та – я

бра – ма, за – ми – кай – ся!

1. Ой плавала вутінка з маленькими дітками. Заплітайся, плетінь, заплітайся, Хрищастая брама, замикайся!

2. Ой плавала вутінка з маленькими дітками. Росплітайся, плетінь, розплітайся, Хрищастая брама, одмикайся!

56

80(32).Помагай – бі, Жельман, помагай – бі, яко братModerato Голов

/£ [г 2


 N тr Jh

По-м г г

іа-гай – бі,

Жель-ма]

н, п

V-S–


J1 J1 ftl

о – ма – гайбі,

h h к,


ё ё й

я – ко бр:ТІ, ПІ

i=^=

пист – ко – м,

 і

і–4–

# #
J J J p-А 1

пшист – ко – м, Желыма – но – ва і бра-то-ва ро – дзі – на!

81(24).Ой зійшло, зійшло три місяці ясних

Moderato w ^ ** Головорусава

т

ЕФ

них.


1. Ой зі – йшло, зі – йшло три мі – ся – ці яс

& Ml


h – .* * ¥


Я – во – ре, я – во – ре, дріб – ний та зе – ле – ний!

і Ml I,

\–

і Г #

ш


ф
2. Три мі – ся – ці яс – них, три па – руб – ки крас – них.

V

шЯ – во – ре, я – во – ре, дріб – ний та зе – ле – ний!

Aliergro


82(20). Йу полі деревце

=^=


Марія Калинович

> гП –


Йу по – лі де – рев – це, йу по – лі – де – рев – це,

де – ре – во, клен де – ре – во, дріб – не, зе – ле – не!

57

83(611). Через наше село везуть клен-деревоВ. Сорочинсъкий

ш

Че – рез на – ше се – ло ве – зуть клен – де – ре – во. о

Клен – де – ре – во, клен – де – ре – во дріб – не, зе – ле – нень

1. Через наше село везуть клен-дерево. Клен-дерево, клен-дерево дрібне, зелененьке!

2. 3 того клен-дерева висока дзвінниця. Клен-дерево, клен-дерево, висока дзвінниця!

3. А в тії дзвінниці три дзвони голосних. Клен-дерево, клен-дерево, три дзвони голосних!

84(45). Вербова дошка пливала

Allegretto

Жуків


РРЁ

Вер-бо – ва дош – ка пли – ва – ла, Приспів 2)

по ній Ка – сю – ся

‘П1Е


і

l:j р

хо – джа – ла. В лє – сі ка – лі – на, тем – на но – ві – на, со – ло-ві

1)-^ 2). ^ 2) ^ _

т

єнь – ку, за – ще-бе – чи.лі – на – лі – на

85(19). Йа в Таражі парубки

Allegro molto

Марія Калинович

is l[jJ I j' р J IJ1Р Мм J :|1

Иа в Та гра – ють

ра – жі па – руб – ки,

во – ни на дуд – ки,

йа в Та – ра – жі па – руб – ки,

гра – ють во – ни на дуд – ки.

58

86(28). Хвалилася туполяAdagio

ГоловорусаваL ^ hj’ * h 'if< і–
Jh ||

$"■ r tllr

Хва – ли


ла – с*

[

ту – по – ля,

хва-ли – ла – ся

d J' J–1

ту – по – ля.87(67). Туман таночок виводи

Allegretto Ганна Писанюк, Мотрона Ященко

Ту – ман тан – чок ви – во – ди,

D ^ ^ ^ і) 

Г "Г г Г г

ту – ман тан – чок ви – во – ди. ту – ман тан – чок

88(49). Мати, мати, головонька больна

Moderato


ш

Марія Лісовська

Г

£

(м) Ма – ти, ма – ти, го-ло-ло – вонь – каболь – на, зас-ва –

/TS


та – на

дів – чи – нонь – ка мо

89(41). А хто видав, хто чував

An(

И 2


iant

е|=й
Я

{у ків – 1

^ 4# 1


м

–G

 1

1. А хто ви-дав, хто чу – вав мо – ю жо – ну на тор – зі?

2. – А ми ї – ї ма – є – мо, та – ки ми вам не да – мо.

59

Andantino 1) ^90(47). Ой на горі, на горі

т

іршщ

Марія Лісовська

Р

Ой на го – рі, на го – рі, ой на го – рі, на гоҐ7\

Lf І ССгР Р11^ Г

рі ва – си – леч – ки по – рос – ли.

91(74). Ой дівчата, дівчата

Andante І гурт

Євдокія Мельник

Дл.і ІГІ'Л

W

Ой дів – ча – та, дів – ча – та,II гурт

V – И J. pfe

ой чо – го ви не йде – те?

и

FirJ‘[Т J' IIБо – ї-мося, бо-ї – мось, бо – ї-мо-ся ко-ро – ля. бо-ї-мось

92(22). По білому світі, да гей! пролітає

Allegretto Марія Новак

■Mr |J> J1

По бі – ло – му сві – ті, да гей! про – лі – та – є,
^ . ”

 1
і=
Г * 11

по си – ньо – му мо – рі по – то – па – є.

93(29). Йа знай, мила, за що б'ю, гей

Allegro

Головорусава6е

=F=


за що б'ю, гей! Ди – во не

60

Иа знай, ми – ла,ди – во, йа знай, ми – ла, за що б'ю.

94(613). Ов! Ов! Бідна ж моя та головонька

В. Сорочинський

т

р ІГ р И;Р Р Р Р 18 PJfОв! Ов!

Бід-на ж мо – я

р р р

та то – ло-вонь-ка,/Ts

щас – ли – ва мо

Ов! Ов!

я до – лень – ка.

1. Бідна ж моя та головонька, Нещаслива моя доленька.

2. Що ж я, бідна, учинила, Що Коструба не злюбила?

95(608). Сюди хиль, туди хиль

р р г ір р

В. Сорочинський

Сю – ди хиль, ту – ди хиль, з Ку – же – лів – ки де – в'ять миль,

/Ts

Р Р Р р Ір р r IP Р Р ща де – ся – та до – ро – га, то Те – тя – на мо – ло – да.

96(607). Вороне, вороне, кашка збигає!*=

-d is–

^–
г –

-)–Во – ро – не, во – ро – не, каш – ка зби – га – є!

|ьр р ip р J ip p

Пу – шов во – рон по – ли – ка, на – ко – лов – ши я – зи – ка,

61

то – го во – рон не дба – є, що со – роч – ки не ма – є.97(18). Ой у саду, садоньку

Allegro


Марія Калиновий

Ой у са – ду, са – донь – ку ско – па – ю я гря – донь – ку,

р г її М =Р=^

ох, ой, ой, ой! Ско – па – ю я гря – донь – ку.

98(629). Ой хмариця, дощ буде

Moderato Зин.Калашникова, Ольга Креминсъка

Ой хма – ри – ця дощ

бу – де, ку – да ти ле – типі,

Ф

т

го – лу – бе,ку – да ти ле – типі, го – лу – бе?

99(615). Гей, гей, гей! Трава зелененька

Жваво [Vivo] Овечаче

т

Гей, гей, гей!Тра – ва зе – ле – нень – ка,

&

че – ре – да йде,десь мо – я нень – ка

о і


рр

на ма – чеч – ку си – ді – ла,

дріб-ний ма – чок дзьо – ба – ла:

дзьоб, дзьоб, дзьо – ба – нець,

пі – шла дів – ка у та – нець.

62

100(635). Щі, щі, щі, щітка маленькаAllegro

Данило Мовчан

Н г Г їм

Щі, щі, щі, щіт – ка ма-лень – ка, гги-ри-дай, пи-ри-дай,

И г г Ip Р

Щ

де тво – я нень – ка? – Да на мор – ков – ці си – ді – ла, си – ді – ла,$

т

да зе – ле – ний мак дзьо – ба – ла, дзьо – ба – ла.т

Жид і – де, ко – ня ве – де, жи – ді – воч – ка

г Г Г

льон бе – ре.Пе-ре-чорт тво – ю, хлоп – че,


Каталог: Umf www -> books
books -> Квітка К. В. Українські народні мелодії. Ч. 2: Коментар / Упоряд та ред. А. Іваницького
books -> М. Т. Рильського Національної академії наук України Анатолій Іваницький Польові зошити. Фольклористичні розвідки. Рецензії Вінниця Нова Книга 2014
books -> М. Т. Рильського Національної академії наук України Анатолій Іваницький Польові зошити. Фольклористичні розвідки. Рецензії Вінниця Нова Книга
books -> Навчальний посібник для вищих навчальних закладів культури І мистецтв I-IV рівнів акредитації Київ 2008 (477)(075. 8)
books -> М. Т. Рильського Національної академії наук України Анатолій Іваницький Польові зошити. Фольклористичні розвідки. Рецензії Вінниця Нова Книга
books -> Український музичний фольклор

Скачати 10.52 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка