Українські народні мелодіїСкачати 10.52 Mb.
Сторінка5/41
Дата конвертації15.04.2016
Розмір10.52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

Andantino Мотря Ксенчук

£

Ти, зо – зуль – ко доб1)

і' 1 Jl J>

тш

рів – ня, доб – рів – ня,ІІГ

т

чем не ку – єш ра – нень – ко вчем не бу – диш чу-жа – ни – ці

діб – ро – ві, чу – жо – ї?

нень – ко

50(34). Зелениї огірочки так ся в'ют, так ся в'ют

Allegro Головорусава

J–r
D –

1 2)

 на-і)

2) г–1

Зе

лени-ї

L1

0 – гі-


м

-роч-ки


так

ся в'ют,

так ся в'ют.

0 – гі –51(44). Зелена демброва горила, горила

Allegretto ^ _ Жуків

Лір Ліг Л

©

Зе – ле – на дем – бро – ва тори – ла, то – ри – ла,

а ї па-ри – боч – ки га

си – ли, га – си – ли,

46

fcftir П\г n\f^m

зба-ноч – ка – ми во – ду но

рій mosso

си – ли, но – си – ли.

a temp?

И:г Г 1-bN.PgЛіг Л

Ой во


ой во

да

дапо ка по бі

ме – ню, ло – му

Ф

сти – ха и де.52(59). Одчинила ворота

Allegretto

Надежда Безлюдна

б І г

Г. . h . . 1

*–5 .і і і=

V Р ~ Р
-і=
п # Р
г г г

Од – чи – ни – ла во – ро – та за са – ми – ї бо – ло – та, чом не йдьош. II гурт I гурт

чом не йдьош? – Я бо – ю – ся, бо – ю – ся, бо – ю – ся. – Ой ко – го ж тиII гурт
-G ф

и=


бо – ї – ся, бо – ї – ся? – Я бо – ю – ся ко – ро – ля, ко – ро – ля!

Л І ГУ

рті=

1=

р ‘ р
-Ко – ро – ля до – ма не – ма, а не ко-ро-лів – ни, а не си-наПав – ла,

II гурт


т

не до-че-рі Ан – ни, – нєт до – ма ні – ка – во. – Де ж во – ни,
I

гурті=
і р # #
де ж во – ни? – По – ї – ха – ли к тор – гу, к яр – мар – ку, к яр – мар – ку.

47

53(4). Та вода по каменюAndantino

Мотря Ксенчук

т

Та во – да по ка – ме – ню, та во – да поФ

г и if


бі – ло – му

ти – хо – йде, ти – хо йде.

54(621). А у город очку царівна, царівна

Помалу [Andantino] mf

Клюки

А у то – ро – доч – ку цаа за то – ро – доч-ком ца

рів


ре

на,


вич,

ца – рів – на, ца – ре – вич.

55(624). Приступи, царенку, близенько, близенько

Allegro Петро Хведоренко

а

V ІГ [Г lJ гПристу-пи, ца – рен – ко, бли – зень – ко, бли-зень – ко,

|Р Р Р р

т

по – кло-нись ца – рів – ні низень – ко, ни – зень – ко.

1. Приступи, царенку, близенько, близенько, Поклонись царівні низенько, низенько.

2. Приступи, царенку, ще ближчи, ще ближчи, Поклонись царівні ще нижчи, ще нижчи.

56(604). Зелениї огірочки то сі в’ют

Moderato Клеоника Ордза
Зе – ле – ни – ї о – гі – роч – ки то сі в'ют,

48

f и'Р F ' J LTа мо – ло – ді па – ру – боч – ки мед – ви – но п'ют.

57(625). А ми просо сіяли, сіяли

і

Vivo І гуртЗин. Калашникова, Ольга Креминська

1. А ми про-со сі – я – ли, сі – я – ли, чер – во – но – ю

2. А чим же ти ви – тов – чеш, ви – тов-чеш, чер – во – но – ю

II гурт


ру – жо – ю, ма – ків цвіт. 2.А ми про – со ви – тов – чем,

ру – жо – ю, ма – ків цвіт? 4.А я ко – ні ви – пу – щу,

ш

r J г тви – тов – чем, ви – пу – щу,

чер – во – но – ю ру

чер – во – но – ю ру

жо – ю, жо – ю,

ма – ків цвіт, ма – ків цвіт.

58(637). А ми поле виорем, виорем

Andante Ольга Андрієвська

рр

А ми по – ле ви

о – рем, ви – о рем.

т

Зе – ле – на – я ру – та, жовтии цвіт, ви – о рем.

1. А ми поле виорем, виорем. Приспів:

Зеленая рута, жовтий цвіт, Виорем.

2. А ми проса насієм, насієм. Приспів:

Зеленая рута, жовтий цвіт, Насієм.

49

59(10). А в кривого танцяAndantino

т

Мотря Ксенчукr r ИГ F с_Г is Г ІЦ

А в кри во – го тан – ця,

кри – во – го

тан – ця та не ви – ве – ду кон

60(51). А в кривого танця

Allegro


Ольга Косач

IP Р LT Г

А в кри – во – го тан – ця та не ви – ве

ду кон – ця.

61(632). А в кривого танця

Moderato Зин. Калашникова, Ольга Креминсъка

тт

С-Г Г Г г JА в кри – во – го тан – ця та не ви – ве – дем кон – ця,

ш

тт

бу-дем йо – го та й ви – во – ди – ти, кін – чи – ка та й на – хо – ди – ти.

т

т

Ой кін – че мій, кін – че, хре – гцас – тий бар – він – че!62(68). Що в кривого танця

Andante Ганна Писанюк, Мотрона ЯщенкоJP а

^ 1
г Гп

росо рій mosso

z .–=–>–>–
т=\г г J

14 Р ^

і–1

1=

1 Р 1

1. Що в кри-во-го тан – ця

ви – йду, ви – иду та и ни ви

50

і

Solo a tempoГ n

ДУ-


2. Ви – йду, ви-йду та ни ви – ви

ДУ,


А росо рій mosso Л Л т
^–1

!н м
р р –Ь 0

 ' 1

гра – ю, гра – ю та и ни ви – гра ска – жи ми – ні у – сю прав – доч

ку.


63(614). А в кривого танцю

В. Сорочинський

W

т

А в кри – во – го тан – цю не ви – ве – дем кін – ця.64(619). Ой кривого танця

Помалу [Andantino]

т

Овечаче


Г ІГ г N '■■•ipgg

Ой кри – во – го тан – ця та не ви – ве – сти кін – ця.

j,PPplPP

FFFP


Тре-ба йо-го та ви-во – ди – ти, кі – нець йо – му та зна-хо – ди – ти.

1. Ой кривого танця Та не вивести кінця.

Треба його та виводити, Кінець йому та знаходити.

2. Ой як його вести?

Та як віночок, плести.

Ой я ж його та сплела, сплела, А ще вчора а із вечора.

65(628). Наші хлопці стрільці, стрільці

Allegretto Зин. Калашникова, Ольга Креминсъка

=е£

FT


Ha – nii за – стре

хлоп


ли

Ці

листріль

МИШ


ці, стріль – ЦІ,

у ко – лод – ці,

51Ф 

Ф 


1

4Ф-
3=

■3=

1

м

иш

У і


f~ 

<0 –

л

од – І

Д,

 1

жа – бу в о – по –лон – ці.

66(631). Ой шум ходить, по воді бродить

Moderato Зин. Калашникова, Ольга Креминсъка

Ой шум хо – дить, а шу – ми – ха

по во-ді бро-дить,

ри – бу ло – вить,

що вло – ви – ла,

те й про – пи – ла,

доч – ці шу – би не спра – ви – ла.

І

Чи – кай, куп – людо – ню, шу – бу

рр

до су – бо – тище й 40 – бо – ти.

Су-бо-та ми – на – є, десь мо-я ма – ти

а чо – біт не – ма-є:

у корш – мі гу – ля – є.

67(636). Ой у шума, шума

Allegretto Ольга Андрієвська

т

ш

$Ой у шу – ма, шу – ма

зе – ле – на – я шу-ба,

ои шум, шум зе – ле-нень – кии,

рос – тіть, дів – ки, мо – ло – день – кі!

68(617). Гей, дума, дума заплітати шума

Жваво [Vivo] Овечаче


1.2. Гей, ду-ма, ду – ма за – плі – та – ти шу – ма! О – гір –

52


ки,
ков – тя –

ки,
L; г 1

ста – райте – О,

Я,

у ^ # 1””

Г Г 1

•–#L–j

 

па – руб – ки! На – ші о – гі – роч – ки зе – ле-нень

мо – ло-день

$

Л ,h ,h :||3. А шум хо – дит по діб – ро – ві, а шу – ми – ха ри – бу ло-вит.

Шо пій – ма – ла, те й про – пи – ла, дів – ці сук – ні не ку пи – ла.

1. Гей, дума, дума Заплітати шума! Огірки, жовтяки, Старайтеся, парубки!

Приспів:


Наші огірочки зелененькії, Всі дівчата молоденькії.

2. Гей дума, дума Ро сплітати шума!

Огірки, жовтяки,

Женітеся, парубки!

Приспів.

3. А шум ходит по діброві,

А шумиха рибу ловит.

Шо зловила, те й пропила, Дівці сукні не купила.

Allegreto

69(23). Ой травонько муравонько

Марія Шапарук

J> Л І – JT

£

Ой тра-вонь-ко му – ра – вонь – ко, ой чом же ти не зе – леР 1 h

-N – h 5F-і 1}П

h , h V
4^

 t±rJ ft 4 J 1

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка