Українські народні мелодіїСкачати 10.52 Mb.
Сторінка4/41
Дата конвертації15.04.2016
Розмір10.52 Mb.
#10231
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

прис – ни – ця, що – то – бі, дів – ко, прис – ни-ця?

31

3(634). Ой весна, весна, веснянкаAndantino Данило Мовчан

ш

&Ой вес – на, вес – на,

нян – ка,

г г г г

де тво – я доч – ка

нян – ка?

1. Ой весна, весна, веснянка, Де твоя дочка панянка?

2. А в саду, в саду, в садочку, Шиє милому сорочку

Largo


т

4(633). [Закличка]

–3-і /С\

г г pJ-,pr Г pj Jlr Р r J 11

Пенязевичі

о

5(37). Ой як, як по садочку ходитиAndante ^^ Головорусава

ш.


Ц-ІГ [ц*І Р Р Щ

Ой як, як 1)

по-са-доч – ку хо – ди – ти? Ой так,

т

шЇЇ

так! Ой як, як ми-леньжо – го й за руч – ку" во – ди –7^ 

т5 Г"
1)

^–abo •' ~

і)
Т J
–J–&-

JI==ЈJІ=Н^

ти?

Ой так, так Ой як, як

Ой як, як

6(609). Ой хто, хто посадочку проходжає

В. Сорочинський

т

”(1 Р я ЗОй хто, хто по са – доч – ку про – хо – джа – є,

32

.ли \9 у г Q\Omой хто, хто по са – доч – ку про – хо – джа – є?

1. ОЙ хто, хто по садочку проходжає? (2)

2. Ой я, я по садочку проходжаю. (2)

7(3). ОЙ як, як коло миленького сісти?

Andantino Мотря Ксенчук

Ой як, як

ко – ло ми – лень – ко – ГО СІС – ти?

ф

тт

Ой так, так,

ко-ло ми – лень ко – го

8(620). Ой як, як по садочку ходити?

Жваво [Vivo] Лнтоніна Кудрицъка

ҐІ\


ш

Ой як, як

поса-доч – ку хо – ди – ти? Ой сяк – так,

ои сяк – так!

9(627). Соловеєчку, шпачку, шпачку

Allegro Зин. Колагиникова, Ольга Креминська

w

Со-ло-ве – єч – ку, а чи був же ти а чи ба – чив ти,шпач-ку, шпач-ку, в сад – ку, в сад – ку як мак сі – ють?

Ой так так

сі – ють

І

ще и мор – ков-ку и пас – тир – нак.О – гір – ки,

жов – тя-

Ф

ста-рай – те – ся, па – руб – ки, бо вам ли-хо, не дів – ки!33

10(7). Горобчику, пташку, пташку

Allegretto ^ Мотря Ксенчук

Лг г


С-ГГ Г LTI г

Го – роб-чи – ку, пташ-ку, пташ-ку, чи бу-вав ти в мо-му сад-ку,

Ф

ф ф фчи ба – чив ти, як мак сі – ют? Ой так, так сі – ют мак.

11(38).Соловієньку, спадку

Allegro Леонтій Кувшина

1.Со – ло-ві – єнь – ку, спад-ку, ци бу-вав же ти в сад-ку?

2.Ци ви-дав же ти, як, як сі – я – ют дів – ки мак, мак?0 3~


Я 


=! я –ї–1
р=

4


Ф

4

* # н

З.Ой там – ка дів – ки мак, мак сі-я-ли йа так, йа так.

Ф

12(35). Горобчику, в садку спадкуAllegretto Головорусава

[-Г1 г Г РР

І.Го-роб – чи – ку, в сад – ку, спад-ку, чи бу-вав же – ти

ф\
• ф шpm mosso|=н


в на – шім сад – ку? – Ой був, був.

Що ти чув?

ф

Сі – ют макa tempo

*

і морк – ви – цю й пас – тир – нак.2.Го-роб-чи-ку, ще – бе – та – щеч – ку, чи був же – ти на під – да – шеч – ку?

Чи-був же ти на під – да – шеч – ку, чи чув же ти й у – сю прав – доч – ку?

34

13(53). Володар, володарочкуAndante

Ольга Косач

ш

І.Во-ло-дар, во-ло-да-роч – ку, од – чи – няй та во – pi – теч-ка!w

2.-Хто ж тих во – ріткли-че? – Пан – ські-ї слу-жеч-ки. З.-Що ж нам за дар не-суть?

~9–\ І І п W~

■Я – ро – ї пчі – лонь – ки. 4.-А я – кий дар най-кра-щий? – Ми-зин-не ди-тят-ко.

14(40). Воротай, воротайчику

Allegero Ганна Кувшина

Г1 г ррі Г г

о-ро – таи, во-ро – таи – чи – ку,

от-вор же нам во – ро – тень
rV^irJ–


N=h±=1 1

ка, ве – земо ти ді – воч – ку в бе – ре-зо-вім ві – ноч – ку. – зе-

15(42). Воротар, воротаро

Moderato

£

W1 .Во-ро-тар, во-ро – та – ро, од чи-ни во-ро – теч – ка!

і і пл 11 л н і

2.А хто во – ріт кли – че, а хто

3.Ми-ха – ло – ве слу – ге, Ми – ха

во – ріт кли – че?

ло – ве слу – ге.

16(54). Володар, володарочку

Andante Ольга Косач

РГ r Lf

2. Ой хто

во – ріт кли – че,

во – ріт кли – че?

17(8). Десь тут була подоляночка

Andantino. Мотря Ксенчук

К.ГІ

т

рДесь тут бу-ла по-до-ля-но-чка, десь тутбу-ла мо-ло-де-сень-ка,

Г 1 г р Jl J г Р Р рjl J г

тут во-на сі – ла, тут во – на впа – ла, до зем-лі при-па – ла,

сім літ не вми – ва – лась, бо во – ди не ма – ла.

18(66). Тут була, тут була перепелочка

Allegretto Ганна Писанюк, Мотрона Ященко

р рГ р рір р Г г г * Р Р^

І.Тут бу-ла,тут бу-ла пе-ре-пе – лоч – ка! А в на-шо-ї

р ІГ г г ||;” pprpp r#

пе – ре – пе – лоч – ки та то – лі-вка бо-лить. 2.Тут бу – ла,

тут бу – ла

|'Ч р р ір р г г г м р р р р

тут бу – ла не – ве – ли – чень – ка, А в на – шо – ї

тут бу – ла бі – ло – ли – чень – ка.

р ІГ г г н Р Р Г Р ^ Г;|1

пе – ре – пе – лонь – ки та пле – чи – ці бо – лять.

36

Moderato


19(603). А ще нашу перепелку

Клеоника Ордза

2)

Ш£|!


бу – ло, тут не – ма, тут по – ли – ну! – лов–ли-

20(605) А наш зучок невеличкий

Vivo Мирослава Давидяк

А наш зу – чок не – ве – лич-кий, а на зуч-ку че – ре – вич – ки.

Ф

Грай, зуч-ку, грай, не – бо – же, най ти Пан Біг до-по-мо-же!Жваво [Vivo]

21(622). Лазит жучок по дереві

Клюки

Ла – зит жу-чок по де-ре – ві, а жу – чи – ха по те – ре – ні.ik\^–5=JрИ1

# 1 (Н

н–J
-}–^~9
Грай, жучку грай,

Бо – же то – бі по – ма – гай!

37

22(2). Ходить жучок по долиніModerate

1 ”<■ п ,

J – , =1

1V±UfГIjJSl 1VI/C-/T *'t/

% *' U Г Г

Хо – дить жу – чок

Ялі.\*=Ф


иJ r r

по до – ли – ні,

Л n I


u гг r

а жу – чи – ха

Л n I II


g – г Г Г 1 g j 1 11

по дра-би-ні. Грай, жуч – ку, грай, грай, ви – гра – вай!

Allegro


23(39). Білоданчику

Ганна Кувшина

£

Г г ipprir-Q ё-

Бі-ло-дан – чи-ку, по-плинь, по-плинь по Ду-най – чи-ку, рос-че-ши

ГГ г fi j г гі г г ігг“і г г

ко-су ро-су, про-мий си чор-ні оч-ка, возь-ми си по-під боч-ка.

24(612). Білодень, Білодень, Білоденьчику

В. Сорочинський

З рр f Ірр Г IFP LTl J J І СІ Г щ

Бі-ло-день, Бі-ло-день, Бі-ло-деньчи – ку,

йа встань, йа встань ра – не – сень – ко,

по – плинь, поплинь йа вмий, йа вмий

т

11= г Гг І гпо Ду-на – єч – ку, А в нас клю – чі

бі – ле ли – чень – ко(і т.д.). а в нас зам – ки

та ту-рець – кі – і, та ні-мець – кі – ї.

Moderato


25(626). При долині мак

Зин. Колашникова, Ольга Креминська

а

При до – лині мак, при ши – ро

кш мак,


38

Г0 – Л0 – вис – тии, ко – ре – нис – ТИИ, МО – ло – ДИ – 1 МО – ло – ДИ – Ц1, не XO – Д1 – те

по у-ли-ці, стань – те вряд, тут бу-де лад.

26(25). Ой на горі мак

Moderato

Головорусава

Л h hi , “Й

Ой на го – pi мак, про-си-мо вас, со-ко – лонь-ки, стань-те си так.

27(13). Ой поїду я та й до Яблина

Andante >

Мотря Ксенчук

Ой по – Ї – ду я та й до Яб – ли – на те – щень – ки шу – ка – ти,

дів – ЧИ – ни лю-би – ти по хо-лод-нім лі-ті, по студ-но-му СВІ – ті.

28(616). Ой ти галко, галочко

Дуже жваво [Vivace]

Овечаче


Ой гал – ко, га – лоч – ко,

кжеч-на-я па-ня – ноч-ко,

сядь со-бі на по – мос – ті, (і т.д.)

а ти, Нас – ту а ти, Га – ну

сю, ска-чи в та – нець,

сю, ви – водь

39

29(31). Чом ти, Галю, не гуляєшModerato Головорусава

Чом ти, Га-лю, не гу – лУ – єш, Га – лю, Га-лю?

неї

Бо не ма – ю со – ро – чи – ни,

ка – ва – лє – ру.

30(11). Чом ти, Галю, не танцюєш

Allegretto Мотря Ксенчук

щрщшИ


Чом ти, Га-лю, не тан-цю – єш, Га – лю, Га-лю?

фШ


Бо не ма – ю за пасчи – ни,

ка – ва – лє – ру.

31(21). Чого не йдеш танцювати

Allegretto Марія Калинович

Чо-го не йдештан-цю-ва-ти, Га-лю, Га-лю, Га-лю, Га – лю?

32(602). Іде, іде Зельман

Allegro

Клеоника Ордзаш

ника ир(


Ш

да

І – де, і – де Зель – ман,і – де, і – де є – то

і – де, і – де Зель – ма – но – ва і бра – то – ва вшиц – ко ро – ди – на.

40

33(606). Іде, іде ЗельманModerate*

р^р ріг J ip Jl р р ір

Мирослава Давидяк

І – де, і – де Зель – ман, і – де, і – де є – го брат,

і – де, і – де Зель – ма – но – ва, і вся ро-ди-на є – го.

і – де, і – де, як па – но – ва,

34(618). Та й помагай-бі, Жельман

Жваво [Vivo]

Овечаче

Р Р и Uu ' Р Р Р Р р1.Та й по – ма – гай – бі,

2.Та здо – ров, здо – ров,

Жель – ман, Жель – ман,

Р [_f IP Р Р Р І^У~^ р І р

та й по – ма – гай – бі, та здо-ров, здо – ров,

я – ко брат, я – ко брат,

а с ти – хи – ми о – хо – да – ми, та з низь – ки – ми

а с ти – хи – ми о – хо – ло – да – ми, та з низь – ки – ми

Дії JiJMJl.fr

ІІ: Р Р Р Р

РР

о – кло – на – ми, та по – ма – гай бі, Жельо – кло-на-ми, та здо-ров, здо-ров, Жель

ман! А ми па – нів

ман!(іт.д.) на та – кий грунт

pg'p:|1 J 1 г р Ipp

не ма – є – мо, проч со – бі, проч,

не да – є – мо,

ме-не не мо – роч!

35(36). Зайчику, скоком, боком

Allegretto

Головорусава


Г г і * ' j j

Зай – чи – ку, ско – ком, бо – ком, пе – ред мо – їм,

41

Fine


p г м

і

заи – чи – ку, чор – ним о – ком.

А ні – ку – ди, зай – чи – ку,

а ні – ку – ди, зай – чи – ку,

-іїг
\–!$=

А-) 9


\

а ні вис

а – ні ви

ко – чи – ти, гля – ну – ти.

Vivace


36(17). Обернися, подивися

Марія Калиновий

1.0 – бер – ни – ся, по – ди – ви – ся, кого лю – биш – о – бій – ми – ся.

J1 J'tlo hM

р [/р рі““Я р

За – їнь – ку, за – їнь – ку,

вис-ко-чи – ти! А – ні то – бі, за – їнь – ку,

Р J – 1 IP P P P P

ви – гля – ну – ти!

2.Ой візь – ми – ся по – під бо – ки,

|рррррр^'рц~ рріг DрJi

та по – ка-жешсво – ї ско-ки. За – їнь-ку, за – їнь-ку, сін – це, ко-лін-це!

37(610). Зойчику, зойчику, мій братчику

В. Сорочинський

Jll “Мг І |Г=Л

тт

Зой-чи-ку, зой-чи-ку, мій брат – чи – ку,не хо-ди, не хо-ди по го – род – чи – ку,

не топ-чи, – не топ-чи, рут – ки – м'ят-ки

бо – мо – я рут – ка вся ба – ла – мут – ка, бо мо – я м ят – ка вся па – ні – мат – ка.
2.3ой-чи-чок, зой-чи-чок під – бі ніж – ко – ю, ніж-ко – ю під – би

га – є, ва – є,

чим би то не вби-то, ніж-ко-ю при-би-то,

42

|ll! V ffcrl t[/іt J ijj =11 m

з зеЛЄ – HO – Г0 з зеЛЄ – HO – ГО

лу – гу ви-би – рай со – бі

га – ю ви-би – рай со – бі

дру-гу,

з краю.


38(26). А я, молодець, ни пириборець

Allegro non troppo

Головорусава П

А я,


мо – ло-дець, ни пи

ри – бо – рець,

а я не вмі – ю пи – ри – би – ра – ти,

1)

ко – то – ра кра-ща,то со – бі взя – ти.

39(27). Та жоно ж моя, жононько

Andantino Головорусава

фиррщи


Та жо – но ж мо – я, жо – нонь

І1, з и

т

ш

та лю – би ж ме – не, сер – день – ко,<5 |М в i'lJі*

ои чи раз, чи не раз, чи не хо – ро – шень – ко.

Allegretto

40(30). Чорнушко – душко

Головорусава

1 .Чор-нуш – ко-душ – ко, вста-вай ра-нень-ко, вми-вай ли-чень-ко,

43

т

хтят те – бе лю – де взя – ти,ми те – бе хочем да – ти.

3

За ко – го, ма – ті – ноч – ко? За ко – го лас-ті – воч – ко?Шір

ЕДш. J>J]

Ц-Ц-р J 18 J'J Ш

2.-За по-пів-сько-го, за по-пів-сько-го, за по – пів-сько-го си-на.

-Не пі – ду, ма – ті – ноч-ко, не пі – ду, лас – ті – воч-ко!

41(63). Король коло городу ходить

Andantino

Ольга Рижкова

т

Ко-роль ко-ло го – ро – ду хо – дить, ко – роль у го-род3'-з-

т

заг – ля – да – є, ко-роль ді-во-чок ви – кли – ка – є. Ко-роль,Лі. ігп.і.

по-кло-ни – ся ни – зень – ко, ко-роль, по-ці-луйсь че – пур – нень – ко!

Allegretto

42(33). Та вербовая дощечка, дощечка

Головорусава

iippp


Та вер – бо – ва – я до

щеч – ка, до – щеч – ка.

44

43(57). Ой на городі сніжок впав, сніжок впавAllegro Хвастів

[-ГР>'Г г т РГ LT1Г

Ой на го – ро – ді сні – жок впав, сні – жок впав.

44(72). Кроковеє колесо, колесо

Allegro moderato Меланія Шпилька

Г I^V1 J І-^'р р ІЗ ”рр

Кро – ко – ве – є ко – ле – со, кро-ко – ве – є ко-ле-со.

45(601). Вербовая дощечка, дощечка

Allegretto

■BJ


Клеоника Ордза

Lfr і1

Вер – бо – ва – я до

щеч – ка, и до – щеч – ка,

хо – дить по ні Нас

точ – ка, Нас – точ – ка.

46(61). А ми просо сіяли, сіяли

Allegretto

Ольга Рижкова

А ми про – со сі

я – ли, сі – я – ли!

Andante


Р

47(1). Ой у полі садочок, садочок

Мотря Ксенчук

Л 

тОй у по – лі са – до – чок,

са – до – чок,

т

пов – нии са – до – чок пта – ше – чок,пта-шеч – чок.

45

48(46). А ми поле йоремо, йоремоAllegro non troppo

1)Р

Марія Лісовська

т

СТІГ isА ми по – ле йо – ре – мо, йо-ре-мо, зе – ле-на на – ша

/Cs і)


ру – тонь – ка, жов – тии цвіт. – мо,

49(15). Ти, зозуленька добрівня, добрівня


Каталог: Umf www -> books
books -> Квітка К. В. Українські народні мелодії. Ч. 2: Коментар / Упоряд та ред. А. Іваницького
books -> М. Т. Рильського Національної академії наук України Анатолій Іваницький Польові зошити. Фольклористичні розвідки. Рецензії Вінниця Нова Книга 2014
books -> М. Т. Рильського Національної академії наук України Анатолій Іваницький Польові зошити. Фольклористичні розвідки. Рецензії Вінниця Нова Книга
books -> Навчальний посібник для вищих навчальних закладів культури І мистецтв I-IV рівнів акредитації Київ 2008 (477)(075. 8)
books -> М. Т. Рильського Національної академії наук України Анатолій Іваницький Польові зошити. Фольклористичні розвідки. Рецензії Вінниця Нова Книга
books -> Український музичний фольклор

Скачати 10.52 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка