Українські народні мелодіїСкачати 10.52 Mb.
Сторінка28/41
Дата конвертації15.04.2016
Розмір10.52 Mb.
#10231
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   41

а не – віст – ку сво – ю

у по – ли до ле – ну.

|ii: j ]) j) іч Г7] j і ^ В і Лу

3–6.-Та як 'го ві – бе – реш, то при-йдеш до – до – му,

а як не ві – бе – реш.

4 *


g

7.-Ой на то – бі, син – ку, ост – рень – ку со – кир – ку,

таи і – ди у – по – ли

та є – Ї зру – бай,

329

на си схиш

за – кєв є – і – дру – гии раз,

# # #■

о – на про – мо – ви – ла.S

за – кєв є – і дру-гии раз о – на про – мо – ви – ла,

за – кєв є – і тре – тии раз,

#–*–" 9 #

о – на за – г'во – ри – ла:

$

9.-Ой му – жу мій, му – жу, не ру – бай мя ду – жи,г–5-i '-З-і

П'ггЛі ГП

Jfl j j л JJIJ. /і?

не з ме – не при – чи – на,

ма – ти то зро – би – ла.

Є"


10–11.Як ти ста – неш то – по – льов,

я я – во – ри – на,

РРР

ft JI J J£ã

най не ка – же тво – я ма – ти, щось є – і ди – ти – на.

1. Оженила мати молодого сина,

Борзо она свою невістку незлюбила. (2)

2. Післала мати сина в тяжкую дорогу,

А невістку свою у поли до лену. (2)

3. – Та як 'го вібереш, то прийдеш додому,

А як не відбереш, то зістанесь си в полю. (2)

4. Ой брала, що брала, та ще й не дібрала,

Зісталася в полю та й стала топольов. (2)

330

5. Прийшов матин син, син, з тяжкої дороги, Припадає мамці під біленькі ноги. (2)6. – Мати моя, мати, що то за причина,

Що на нашім полю віросла тополя? (2)

7. – Ой на тобі, синку, остреньку сокирку,

Та й іди у поли та єї зрубай. (2)

8. Закєв єї раз, раз, она си схилила,

Закєв єї другий раз, она промовила, (2)

Закев єї третій раз, она затворила:

9. – Ой, мужу мій, мужу, не рубай мя дужи,

Не з мене причина, мати то зробила.

10. Як ти станеш топольов, а я яворина,

Хай не каже твоя мати, щось єї дитина.

11. Як ти станеш топольов, а я яворина,

Най не каже твоя мати, що-м ти не дружина.

718(544). Зашуміла лісовина, оріх розвивався

Andante 1) Клеоника Ордза

За – шу


мі – ла лі – со – ви – на, о – ріх роз – ви

а г.

т 1 ъ 1 •
1 . і . Л . h
Ьr г

вав


ЛУ л J1

І; 7 7 1:

ся.


Зап-

" 1Р и 1 v 1

■ла – ка-ла дів-чі

w , .її лл


^ – нонь-ка:

! 1;

Ь 1"^ п

ві – би


рав

ся

) 7 7 1 9 ф ф ф

-ви – на


Р J 1

-ви – на


-ви – на

719(543). Чомусь не прийшов ти, мій миленький, як я листи писала

Adagio


ш

1)

Клеоника Ордзаи

Чо – мусь не прий – шов ти, мій ми – лень – кий.

як я лис-ти пи –

Чи ко – ня не мав,

X

са – ла?


до – ро – гу не знав,

1 рій mosso a tempo

titenuto

чи тя ма – ти не спи – ра – ла?

331

чи тя ма-ти не спиaft 1}

ра

ла?За – жу – ри – ла – ся,

720(545). Зажурилася, засмутилася бідненькая вдова

Adagio – ^ Клеоника Ордза

і§


зас – му – ти – ла – ся бід-нень – ка – я вдо – ва,

±¥ò\
!*=

^ ,\–

ч 

ч–

ч–
=ь=
1


=3=і=ш

–Ч~
і–

і 

І 

І 


=5=?н

що не ско – ше – на, Закінчення 2-ї строфи

не згро – ма – дже – на зе – ле – нень – ка діб – ро

Закінчення 3-ї строфи

всі го – ри та и до – ли. на ко – си на – ля – га

1. Зажурилася, засмутилася бідненькая вдова,

Що не скошена, не згромаджена зелененька діброва. (2)

2. Найму косарів, найму косарів двадцять і чотирі,

Щоби скосили та й згромадили всі гори та й долини. (2)

3. Косарі косят, косарі косят, вітрец повіває,

Шовкова трава, шовкова трава на коси налягає. (2)

721(546). Ой чобане, мой, мой, мой, покинь вівці пасти

Andantino Клеоника Ордза

Г

І.Ой чо – ба-не, мой, мой, мой, по – кинь вів-ці пас – ти!т.

-Не по – ки – ну та й за – ги – ну, бо-м ся нав – чив крас – ти.

крас – ти.

332


1. Ой чобане, мой, мой, мой, покинь вівці пасти!

Не покину та й загину, бо-м ся навчив красти. (2)

2. Ой вкрав же я баранчика, вкрав же я ягничку, Ведут мене до Романа та й на шибенечку. (2)

3. Ой коби то до Романа, коби то не далі,

Купив би я Романові дівчині коралі. (2)

722(437). Колись була роскіш, воля

Andantino

Тузли


r1 h't ij W*

Ко – лись бу – ла

рос-кіш, во – ля, а те


19 J і–

 
* 1–\

ш

ї – реч

f г

ка не


во – леч –

ка.

723(436). У неділю рано, як сонечко грало

Andante , Олонешти

ILTPIPT

У не – ді – лю ра – но, як со – неч – ко гра – ло,

ви – ря – жа – ла ма – ти доч – ку вчу-жу сто – ро – ноч – ку.

724(435). Куди вітер віє, туди я й хилюся

333

725(428). Ой удіва та пшеницю да сієщ* k

~Ч–^ s–і–"

 ^–Vі
$ ** JJJ j

11 Ji Ji J_J

т ф 1 )

 J-

Ой у – ді – ва

та пше – ни

цю да

сі –

зща

І’і ,r 'J лі ,Ff

по – сі – яв-ши, ста-ла во.. Вар. (початок 3-ї строфи)

ло – чить.

¥

• 4-' •


У – ро – ди же, Бо

да пше – ни – цю да

РУ-

726(429). Ой з-за гори, ой з-за кручі риплять вози йдучиModerato Нова Михайлівка

Ой з-за го – ри, ой з-за

/Р з 2 . н кру – чі

^4 * d ^ * 4

рип – ЛЯТЬ во – зи-JmS k–с–Н V-V-

йду – чи,

–на 


J J 1*

рип – лять 1 ^ 1Цч” 4 . ■

J 1J II

во – зи йду – чи,

яр – ма бряз – ку – чи.

727(430). Як приїхав мій миленький з моря

Andante Марія Кравченко

Як при – ї – хав мій ми-лень – кий з мо – ря

ҐТ\


Р Р Щ р I “MJ Р р If

да й по – ста – вив суд – но на я – ко – ря.

334

728(431). Ой устану я раненькоAndantino ^ Марія Кравченко

Ой у-ста-ну я ра-нень – ко, при-бе-ру-ся че-пур-нень – ко,

да и ся – ду я кран о – кон – ця,

про – ти яс – но – го сон – ця.

729(432). Зажурились чорноорці, що вмерла їх мати

За – жу – ри – лись чор – но – мор – ці

що вмер – ла їх

£

тма – ти. Гей, у – се – лив – ся вра-жий мос

р І Г


ви – га – ня – є с ха – ти, (і) гей, jl

т

і їїу – се – лив – ся

вра – жии мос

каль, ви – га – ня

є с ха – ти.

730(433). Ой скинемося та й по таляру Lento

Анапа


р і г р Р М JІ .Е

І.Ой ски-не – мось

та и по та – ля – ру та ку – пім ко –

Ш

о – та – ма – ну.2.Ой ски – не – мось

та по дру – го – му та ку – пім ко – ня зпоп-ру-го – ю.

335

731(434). Ой во Бресті, Бресті, на прекрасном местіAllegro Анапа

‘іріг рріррррі

Ой во Брес – ті, Брес – ті, на пре-крас-ном мес – ті, ой вей-вей,

зум-зум-зум, тра-ла-ла-ла-ла, на пре-крас-ном мес – ті.

732(438). Ой пила, пила та Лемериха на меду

Adagio Микола Тобілевич

та про – пи – ла та сво – ю доч – ку мо – ло – ду.

733(413). Ой мать стара, пораднице в хаті

Moderato Петро Євтушенко

~а~ ха – ті,

l.-Ой мать ста – ра, по – рад – ни – це

по-радь, ма – ти, чим жін – ку ка

2.-І – ди, син – ку, на яр – ма – рок піні – ки, ку – пи,

п –

h” >–*–і
L-Г |:* " ? г \

син – ку, на – га – єч – ку и віж

336


734(415). Та туман яром, та туман яром, а моріз долиною

Andantino Петро Євтушенко

р J'r ci*[xrJJ|P j'lT 'ц;Р

Та ту – ман

я – ром, та ту – ман я – ром,

РРГ ylLLJpg

а мо-різ до – ли – но – ю.

735(414). Ой у полі озеречко

Adagio

Slnln


Петро Євтушенко

реч – ко, сос – но – ві клеп-ки, ду – бо – ве ден – це,

ш

LLT EJ


W

не цу – рай – ся, мо-є сер – це!

сер – це!

736(591). Ой ти, вдово молода

Allegro Орина Довганюк

Г J J J If г г

-Ой ти, вдо – во мо-ло – да, чи ти пи – деш за ме – ня?

*) Вигук, зазначений приближно.

337

I” J J-


Ш

-Я за те – бе са – ма йду, за Ва – си – ля доч – ку дам.

1. – Ой ти, вдово молода, Чи ти пидеш за меня?

2. – Я за тебе сама йду,

За Василя дочку дам.

3. Який тепер світ настав,

Син матері не познав.

4. Який тепер пип настав, Сестру з братом й обвінчав.

737(592). Голубка буркоче, йа голуб гуде

Allegro Орина Довганюк

г r 15} Г r'JHt

І.Го – луб – ка бур – ко-че, йа го – луб гу – де, дів –
FB=^=

h+f

№ 

чи – нонь-ка*) пла-че, що ми – лий не йде. 2.Десь

ми – лий дів-ся? Де йо – го зі – ска-ть? Чи

в Рос – тов на – няв-ся чу ва – лив тас – кать?

З.Чу – ва – ли тя жо – ли, аж пле – чи бо – лять, луч –


и–

4

т


–і

&4–че б я на – няв-ся лав – кой тор – гу – вать.

*)Вар: дівчиночка

338

11. Пісні літературного походження та без текстів738(400). Чорна галка понад балком літа та все кряче

Andante moderato Лохвиця

Чор – на гал – ка по – над бал – ком лі – та та все кря – че,

її


мо – ло – да – я дів – чи – нонь-ка хо – дить га – єм, пла – че.

739(738). Не плач, дівчино, по своїй долі

Allegro moderato Ольга Андрієвська

т

Не плач, дів – чи – но, по сво – їй до – лі, що не вий-шла

V
і

h я


^–

^–


1 І)1 •

ф

■G

0
Каталог: Umf www -> books
books -> Квітка К. В. Українські народні мелодії. Ч. 2: Коментар / Упоряд та ред. А. Іваницького
books -> М. Т. Рильського Національної академії наук України Анатолій Іваницький Польові зошити. Фольклористичні розвідки. Рецензії Вінниця Нова Книга 2014
books -> М. Т. Рильського Національної академії наук України Анатолій Іваницький Польові зошити. Фольклористичні розвідки. Рецензії Вінниця Нова Книга
books -> Навчальний посібник для вищих навчальних закладів культури І мистецтв I-IV рівнів акредитації Київ 2008 (477)(075. 8)
books -> М. Т. Рильського Національної академії наук України Анатолій Іваницький Польові зошити. Фольклористичні розвідки. Рецензії Вінниця Нова Книга
books -> Український музичний фольклор

Скачати 10.52 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   41
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка