Українські народні мелодіїСкачати 10.52 Mb.
Сторінка27/41
Дата конвертації15.04.2016
Розмір10.52 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   41

зень – ко, прии – ди, ко – за – чень – ку, до ме – не, сер –

322


день – ко! 2.При – йди ко – за – чень – ку, до но

во – і ха – ти, то я

те – бе

JM j J

3, –
Ґ
§ J J
г Nвпу – щу,

що не по – чу

(або: що не чу – ти

є ма – ти.

ме ма – ти).

З.Не


чу – є, ма – ти, не мо

я ро – ди – на,

що вчо – – – ра зве

J и , Л


чо – ра при – хо – див хлоп – чи – на.

701(597). Ой упала колодонька с печи (спів "на колодку")

Allegretto

|ViWJr Г Ipf

Ганна Козицька

Ой у – па – ла ко – ло – донь – ка с пе – чи та й по – би – ла

І? і г Г Ji|l^

Се – ме – но – ви пле – чи.

1)

О – то то-бі, Се-ме-не, за ме – не, 1)не хо-ди ти по-но-чи до ме – не. по-но-чи до ме-не.

323


9. Воронізька губернія (повіти: Богучар, Коротояк)

702(416). Ой на горі та женці жнуть

Andante Василь Греків

1*4 f. ,

і” * . hЧ S. Ч Г\

і І hi

§ * г р

Ой на


LLT

го – рі


р^1 ^ J

та жен – ці є–

жнуть,


0 0 0

а по-під гош 4–

ро – ю,


4

по – під зе – ле – но – ю ко – за – ки йдуть,

а по-під го –

т

4ро – ю, по – під зе – ле – но – ю ко – за – ки йдуть.

703(418). Гостоньки мої зазвані

Allegro Василь Греків

й – К К к к ' – г – в *

Гос-тонь-ки мо – ї за-зва-ні, ой і сто-ли-ки мо – ї

за – сла – ні

-ні! Я на вас, гос – тонь – ки,

див – лю – ся,¥

в смак го – рі – лоч – ки на п ю – ся.

704(420). Чоловік жінку б'є, катує

Allegretto Василь Греків

г 'IJ


Чо – ло – вік жін – ку б'є ка – ту – є, та ні – хто ї – ї не ря – ту – є.

Све – ко – ре! Ба – теч – ку!

Встань, ме – не

324


705(417). Колись була ярая пшениця

Adagio Василь Греків

і ”• і і Kh

Ко – лись

ла я-pa-я пше – ни – ця,

те – пе – ра

РИ

р”М С ІГ ру IГ 1 Г' Роб – ло – ги, а те – пе – ра об – ло – ги! Ко – лись

{JTSj і J'p J1 Ді jjnlp-gp

бу – ли вір – ні то – ва – ри – ші, а те-пе-ра во – ро – ги.

706(422). Ой з-за гори, із-за хмари гуси вилітають

Василь Греків

І ~


Andante

Solo


Ой зза го – ри, із – за хма – ри

гу – си ви – ліЛл–

=4–


)ГО

 

h.

И*і
у-
ч
LJ-i-

аN
j ф
ф
У

та – ють. Не за – зна – ла я рос – ко – ші, вже лі – та ми –

^7 &–


на – ють.

707(421). Ой там за яром брала дівка льон та й забула пов'язати

Adagio Василь Греків

Solo


Я h і
к h .. J
['

Coro]

 – d–“у

-–5-

4 ##

-+

та й за – бу – ла по – в'я – за – ти.

Ой од – да

т

ме-не в лю – де ма – ти та за – бу – ла по – клон пе – ре – сла – ти.708(419). Чи я вилила, ли я вбрела, чи мене підлито

Moderato Василь Греків

ї

Г Г Г Г


Чи я впли – ла, чи я вбре – ла, чи ме – не під fit. – а tempo

№ 

чи сам ко – зак хо – дить не став, чи ио – го и одби – то?

709(424). Проважала мати дочку в чужу стороночку

Adagio Євдокія Мельник

і'


Про – ва – жа – ла

ма – ти доч

ку

ї чу – жу – юсто – ро – ноч

ку,


ї

про – ва


жа – ла та и пи

та – ла:


Нг1


4 Г '
О

 #

\

Ко – ли в гос

ті бу – деш?

326

710(423). Ходе журавель по горіAndante Євдокія Мельник

т

З55Хо – де жу-ра-вель по го – рі,

жу – ра – воч – ка

Пі і J j ji 11 j і и

* • *


по дру – гій, пи-та – є – ця жу-ра-вель у жу-ра-воч – ки сво – єй.

711(426). Чириз тин, чириз тин, а в сусіда гарний син

Moderato Євдокія Мельник

J' J> J 1' Jl Ц. IF Q-p і1

Чи – риз тин, чи – риз тин, а в су – сі – да гар – ний син,

гар – нии син, гар – но хо – де, гар – но ио – го ма – ти во – де.

712(425). Чириз сад-виноград по воду ходила

Allegro Євдокія Мельник

3=

Чи – риз сад ви – но – град по во – ду хо-ди – ла,іі1 J J J j IJ J J J'jJ J

та не да


ме – ні Бог, ко – го я лю – би – ла.

713(427). Ой матінко, що я чула

Moderato Євдокія Мельник

% р р р р і р

Ой ма – тін – ко, що я чу – ла, ка – жуть лю – де, що я ду – ра.

1. – Ой матінко, що я чула, Кажуть люде, що я дура.

2. – Заплюй, донько, тому очі Та йди гуляй до півночі.

327


10. Різні губернії і краї (Бессарабська, Буковина, Катеринославська, Кубань, Курська, Таврійська, Харківська, Херсонська, Холмська)

714(497). У Марисі хата на підмості

Andante Марія Ґмитрук

т

У МаW

ри – сі


#• V

ха – та на під – мос – ті,

ррї

у Ма – ри – сі ха – та на під – мос – ті.715(499). Ой там в полю сосна, пед сосною коршма

Moderato Жуків

и1 r1 г г т

Ой там в по-лю сос – на, пед сос – но – ю корш – ма
ч–4=^
-)–
–s

, р-\

ди – льом ди – льо – ва – на, мо – ром мо – ро – ва – на.

716(500). Йой поїхав мій миленький та й вже до млина

Allegro Жуків

і \> л

т

Ио – ой по – ї – хав мій ми – лень – кий та й вже до мли – на,

К –і


ф


М
–в і

пи – та – єть – ся сво – їх ді – ток: "Де ма – ма бу – ла?"

328


717(541). Оженила мати молодого сина

Lento Клеоника Ордза

-

1.0 – же – ни – ла ма – ти мо-ло-до – го си – на,4 – П' е; – В і і ji j j, ш

~9– Ф Ф Ф

бор – зо о – на сво – ю не-віст-ку не злю – би – ла,

РРР


ШШ

&

Ji j) /у “rj I j uбор – зо о – на сво – ю не-віст-ку не злю – би – ла.

4 j j j j

2.Пі-сла-ла ма – ти си – на втяж-ку – ю до – го – гу,

J ? I J) J Jг–5-. ШР

-Ї 


ф
ф

ф
ф
ф1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   41


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка