Українські народні мелодіїСкачати 10.52 Mb.
Сторінка26/41
Дата конвертації15.04.2016
Розмір10.52 Mb.
#10231
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   41

Не жаль ми – ні ой так ні на ко – го, як на мо – го

ба – теч – ка рід – но – го.

309

670(562). Да жила вдова на роздоліAndante Ганна Кашпетрук

Д 1\ ,9 o' г*

Да жи

1{. М'Г Гла вдо – ва

і

на роз

Д<

2)


} – ЛІ,
W1 г

да жи – ла вдо

1 г г–.


ва

Я 


на ро:

!

1)


■f–^ 

ДО – ЛІ,


г~. trj

да не дав 2) ^

ї – ї

§ ‘ г г

4 J “І
| J 4
• IIг # d ^

Гос-подь до – лі. Да жи-ла вдо-ва – до – лі

671(563). Закотилось та яснее сонце за зелений гай

Moderato 1 ч Ганна Кашпетрук

7^9 Г

, h


(і)

Ь гГГї


§ й 4

І р* 1

За – ко –ТИ – лось 2)

та у

ІС – не – є

сої

І – це
§* г и

за


=Н*

зе

=;Fле – ний

и

Г 1

гай.


0

=$=*

'й у – стаг

нь,


у – ст

ань,

У ^ Р # 1 –мо – ло – да не – вдаш – ко, цей сон од – га –

дай. – ти – лось до –

310

7. Волинська губернія (повіти: Житомир, Звягель [НовоградВолинський], Ковель, Луцьк, Овруч)672(495). Була воля, була воля, а тепер неволенька

Moderato Лариса Квітка


7–Рг–1

? – і
PP J J г
Бу – ла во – ля, бу – ла во – ля, а те-пер не – во..

не – во – лень – ка.

673(496). Біда польку спокусила

Allegretto Лариса Квітка

J1 п J’ п І п

Бі – да поль – ку спо – ку – си – ла, пі – шла поль – ка за ру – си – на.

PPPIP CjP р Ірррі'І

Ру – син ка – же: "Хо – дім жа – ти!" Поль-ка ка – же: "Хо – чу спа – ти!"

Ру-син ка – же: "Хо – дім в по-ле!" Поль-ка ка-же: "Коль-ка ко – ле!"

674(492). На Подолю, братоволю, в Литівськім повіті

Andante Городище (Луцьк)

Р

На По – до – лю, бра – то – во – лю, в Ли – тів – ськім по – ві – тіт
ста-ла шту – ка не-ві-до – ма на бі – ло – му сві – ті.

311


1. На Подолю, братоволю, в Литівськім повіті Стала штука невідома на білому світі. (2)

2. Стала штука невідома, стала ся новина:

Любив Пилип Яриноньку, Пилипа – Ярина. (2)

675(494). Ой сяду я край віконця

Andante Мотря Ксенчук

£

ЩОй са – ду я край ві – кон – ця, да гей!

Ой ся – ду я край ві – кон – ця виг – ля – да – ти чор – но – мор – ця.

676(493). Пожену я сірі воли між крутиї гори

Largo Мотря Ксенчук

І'вГ.ІН в 1'

И у ppn


ш

По – же – ну я сі – рі во – ли між кру – ти – ї го – ри,

і

і

£~ё 9 г – 9^

рос – пу – щу я ку – чі – ронь – ки на чор – ни

О V

ї бро – ви,677(479). Ой не шуми, дібрівонько зелененька

Adagio ^ Стрибіж

¥

Ой не шу – ми, діб – рі – вонь – козе – ле – нень – ка,
ч

У

=^=
Г і

■ л

І

9


V-J
9

м

не плач, не плач, у – ді – вонь – ко

ло – день – ка.

312

1. Ой не шуми, дібрівонько зелененька,Не плач, не плач, удівонько молоденька.

2. – Ой, як мені не шуміти, зелененькій,

Ой як мені не плакати й молоденькій?

3. Записали миленького й у рекрути, Зав'язали миленькому назад руки.

4. Ой погнали миленького улицею,

Зав'язали назад руки сирицею.

5. Забулася миленького запитати,

Чи позволить з молодцями погуляти.

6. – Гуляй, гуляй, моя мила, як гуляла,

Держи розум, ще й ум добрий, як держала.

7. Ой не гуляй, моя мила, з молодцями,

Та гуляй, моя мила, з стариками,

8. Бо молодці раду радять все такую,

Щоб ізвести із розума молодою.

9. Йа старики раду радять все такую,

Що навести на й ум добрий молодую.

678(484). Чумаче, чумаче, чого зажурився

Largo і) 2) Високе

* • Ґ У Т Г • J–1 w * 4'

Чу – ма – че, чу – ма – че, чо – го за – жу – рив – ся? Чи во – ли при – ста – ли,

1)

2)

J j j> fj jчи з до – ро – ги збив – ся? чо – го за – жу-

-ста – ли

679(481). Ходить дівка над водою

Andante Велика Татаринівка

4”JlР J'P г г ін ж r r J

Хо – дить дів – ка над во – до – ю, хо – дить дів – ча над во – до – ю

313

/Ts

г * 1

да сі – є щас – тя й до – лю.

1. Ходить дівка над водою, (2) Да сіє щастя й долю.

2. – Пливи, доле, за водою, (2)

А я слідом за тобою.

3. Як ти будеш топитися, (2)

То я буду дивитися.

4. Як ти будеш потопати, (2)

То я буду ратувати.

5. Ой, козаче, козаченьку, (2) Сватай мене, молоденьку.

6. – Ой як тебе, дівча, брати, (2) Коли в тебе чотири брати.

7. Счаруй, дівча, брата свого, (2) Будеш мати й мене, молодого.

8. – Ой якби я чари знала, (2)

То я б його й счарувала.

9. – Ой у лузі на калині (2)

Там сидить же дві гадині.

10. На колину сонце пече, (2)

А з гадини ропа тече.

11. Підстав, дівча, коновочку, (2) Під гадячу головочку.

12. Як натече ропа з рота (2)

То счаруєш свого брата.

13. Ой ще братік у дорозі, (2)

А вже чари на порозі.

14. Приїхав братік до сестриці з подарками, (2) А сестриця до брата з чароньками.

15. – Ой на ж тобі, браці, пива, (2)

Що я вчора сама й пила.

16. Ой ох, братік той напився, (2)

Та й за серце йо схватився.

17. – Ой яке ж то, сестро, пиво, (2)

Що за серце йо схватило!

18. – Ой козаче, козаченьку, (2)

Сватай мене, молоденьку.

19. – Ой счарувала ж брата свого, (2)

Счаруєш мене, молодого.

20. Ой не вийшла дівка за козака, (2)

Тільки вийшла за жебрака.

21. А шо жебрак хліба просить, (2)

То дівчину не подбросить.

680(482). Ой зиронько вечирная, чом не виграваєсся

Andantino

Велика Татаринівка

р

-”–“–• “Ы 4 – Ш Ой зи – ронь – ко ве – чир – на – я, чом не ви – гра

єс – ся?


Г J "tr JJ”i j

~о~ єс – ся?

Ой ку-ди ж ти, мій ми – лень – кий, да й ви – би

1) 


ве – чир – на – я

314


681(483). Ой місяцю ясний, який ти прекрасний

Allegro non troppo Велика Татаринівка

Ой мі – ся – цю яс – ний,

я – кии ти пре – крас – нии,

ііГ іі

ти ра-нень-ко схо – диш, иа піз – но за – хо – дині.

682(478). Йой за городом клин-дерево родить

Largo 1) 2) Стрибіж

К

£

Йо – ой за го-ро – домклин – де – ре – во ро – дить,

Cs о


до дів-чи – ни гар-НИИ хло – пець хо – дить. де-

$

т-ре – во ро – дить.

683(477). Ой піду я лісом, улицею

Adagio Стрибіж

” ё 0 Г 1 UJ / ' І–\ &

(і) Ой пі – ду я лі – сом, у – ли – це – ю, (і)

J, 41


чи не стрі – нусь із по – лю – бов – ни – це – ю.

315


684(487). Чи ти чула, дівчинонько, та як я тебе кликав

Andante Ольга Косач

Ш

т

\_w & 27Чи ти чу – ла, дів – чи – нонь – ко.

Ш

те – бекав, по

уз твій двір, во – рі –

WОтеч

хав?


си – вим

685(480). За нашою слободою


ч г


Уз


ш


ш

За на – шо – ю сло – бо – до – ю, за на – шо – ю сло – бо – до – ю

1)

а?


стоїть жи-то сто-ро-но-ю. – бо – до – ю

1. За нашою слободою Стоїть жито стороною.

2. Там Ганнуся жито жала,

В правій руці серп держала.

3. В правій руці серп держала, А лівою підбирала.

4. А лівою підбирала,

Назад себе жмини клала.

5. Назад себе жмини клала,

Та й Петруся проклинала.

6. – Бодай тебе, Петрусино, Звів з розума Ганнусину.

7. – Не я ж тебе з ума зводив, Звело тебе дівуванє.

8. Звело тебе дівуванє, Кавалерське цілуванє.

9. Звела тебе темна нічка, Солодкий мед-горілочка.

10. Солодкий мед-горілочка – Вже Ганнуся й не дівочка.

11. Вже Ганнуся й не дівочка, Зав'язана голівочка.

12. Зав'язана голівочка,

Ще й на руках дитиночка.

1) Перший рядок кожної строфи співається двічі.

316

686(488). Чи я тобі не казала, кучерявий хлопчеAndantino Ольга Косач

/ ^ ц –

Ч–

Щ–

Щ–


і–

?–

7–Ф
Чи я то – бі не ка – за – ла, ку – че – ря – вий хлоп – че,

1 Jljp JP

що до ме – не ин – шии хо – дить, до – рі – жень – ку топ – че.

687(489). Стоїть коршма над річкою

Adagio ^ Юзефівка

Сто – їть корш – ма над річ – ко – ю, гей!

і

И И У


Ой ти, до – ле мо-я! Сто – їть корш – ма над річ – ко – ю,

ги – b а – to

j J J1 p я

pa – дай, до – най, до – най, да!

688(486). Ой знати, знати, хто любить польку

Moderato Кипріян Тележинський

ш

Р Р Р ц-Ой зна – ти, зна – ти, хто лю – бить поль – ку,

J

втоп – та – на ете – жеч – ка че – рез ква – соль – ку.689(485). Воли ж мої половиї, ой чого ж ви помарніли

Adagio Кипріян ТележинськийJ ”

Во – ли ж мо – ї по-ло-ви – ї, ой чо-гожви по-мар-ні – ли?

317

8. Городненська [.Гродненська] губернія (повіт Бересте [Брест])690(709). Зажурилася вдовонька молодая Andante Ганна Козщька

І.За-жу – ри – ла – ся вдо-вонь-ка мо – ло – да

шт

с

Єщо не ско – ще – на дуб – ро – ва зе – ле – на

2.-Ой найми, ма – ти, ко – са – рі мо – ло – ди


•–


щ–

• . . h 1
1=

і=-і–

і––О

^ 1

ой щоб ско – си – ти дуб – ро – ву зе – ле – ну.

691(551). Пуд дубиною, пуд зеленою

Allegretto Ганна Козщька

р р р \и

Пуд ду – би – но – ю, пуд зе – ле – но – ю

4”:р р Р \Q Р !р р Р |J Jl :ІІ

ку – пав – ся го – луб з го – лу – би – но – ю.

318


692(550). У Марусі хата на помості

Moderato Ганна Козицька


 р-fr-Tr

і 1 h „т

• р ft

1.У Ма

п “


-ру – СІ
га – та <

на по ч }

мос –

ті,

1=j=t у Ма – ру

с

і

Ф=

а – та

на по

мос

-

ті,

• f

І

* Р–ft


а я

іри – ї – ха

ft rr~


-

ло

т

ри ко

за – ка

В ГОС – ТІ

И=Н


bf=i

при – Ї

4 #

ха – ло ft ftтри ко

 


/–1–

за – ки


В ГОС h h h hi

ті.

k т ft

2.Є-ДЄ

н ка-же

А

"Я Ма-р

іу-СЮ лю(

5 – лю".

Дру-гий і і ft ft

ка – : ft-

же:
Я Ма

-ру-сю

=^=F


ВОЗЬ – ъ h h h hi

[у".

ї

Дру-гиі – ft ftі ка-же:

–П–п–


^7=7=

"Я Ma-


РУ"

fR


СЮ

чу


ВОЗЬ – ]

П і


” /

му".


Тре-тій кі я t

і – же:

і= "3 Ма-]

ft ft


зу – се – ю

-J-Ч-

до шлю-


–7=£-

■ бонь – ку (;та – ну."

.b J Ji f
3.-; ft 

V хто ме

ft–г-


ні

Ї–А-

трох


і

-ЗІЛ – Л)І ДО – 1

1


ста – ні

і)

е, т< – т

” m ”

ЭЙ 30 MHO – кh-

Э

І


Ю н]


пН

/–/– [ЛЮ – бонь

6

Ап<Ьп 

ку с

.93(549)


iante

:та

і. Не в


не. У

іибереш ЛЬОІ–г ^

т Ма – ру

>ну, то й не йди д ... faодому

ГаннаКс


■-і=

СІ

гзицІ

іька


г
^Z^

^ JНе ви – бе – реш льо – ну. то й не йди до – до – му,

fp J J і j" p p і J J I j. j

то стій у по – лю ба – ди – ли – но – ю.

319


694(548). Маруся не пишна в черевичках вийшла

Allegro Ганна Козицька

4-

Ма – ру –ся не пиш – на в че – ре

$

івич – ках вин – шла,

ро – зі ста – ла,

згор – да

од – ка


за – ла.

1. Маруся не пишна в черевичках вийшла, На порозі стала, згорда одказала:

2. – Не єсть ви козаки, ви єсть розбойніки, Я свого пана три коні познала.

695(547-А). Була Польща, була Польща, а тепер Росія

Moderato Ганна Козицька

Бу – ла Поль-ща, бу – ла Поль-ща, а те-пер Ро – сі – я.

Не за – сту – пить син за бать – ка, а бать – ко за си – на.

696(553). Встану я раненько, вмиюся биленько

Allegro Ганна Козицька

Вста – ну я ра – нень – ко, вми – ю – ся би

I

ся – ду в о – ке – неч – ка320

на зи – худ

S

неч


697(554). Сію конопельки дрібні, зелененькі

Allegretto Коростичі

р р J| г г

Сі – ю ко – но – пель – ки дріб – ні, зе – ле – нень – кі,

і са – ми не рвуть – ся, і мні не да – ють – ся.

1. Сію конопельки дрібні, зелененькі,

І сами не рвуться, і мні не даються. ^

2. Ідуть люди з міста, будуть дивувати,

Що то мої конопельки будуть зимувати.

3. – Де ти, сину, ходиш, що ти, сину, робиш? Жаліються всі дівчата, що ти шкоду робиш.

4. – Як мені не ходити, шкоди не робити,

Було (б) мене, моя мати, в сім літ уженити.

5. – Чи ж я не давала, чи ж я боронила,

Було (б) собі женитися, як-но породила.

698(708). Ой коню мій, коню, золотая грива

Andantino Ганна Козицька

рррр

Ой ко – ню мій, ко – ню, зо – ло – та – я гри – ва,

бі – жи, ко – ню, до – ро – го – ю, де дів – чи – на ми – ла, бі – жи, ко – ню,

до – ро – го – ю, де дів – чи – на ми – ла.

Парні рядки співаються двічі.

321


699(552). Калино-малино, чого в лузі стоїш

Allegro Ганна Козицька

Ф

Ка – ли – но – ма – ли – но, чо – го в лу – зі стоїш, чо – го в лу – 31 сто – їш, чом не зе – ле –

fsn


ні – єш?

1. Калино-малино, чого в лузі стоїш,

Чого в лузі стоїш, чом не зеленієш?

2. Чого в лузі стоїш, чом не зеленієш,

Чи вітру боїшся, чи ночі жалієш?

3. – Вітру не боюся, ночі не жалію,

Де ж я посаджена, там я зеленію.

4. Молода дівчино, чого смутна ходиш?

Чи головка больна, чи світа не вольна?

5. – Головка не больна, я світоньку вольна... По тім затужила, що вірно любила.

6. По тім затужила, що вірно любила,

За тим заплакала, що вірно кохала.

7. Молода дівчина три ночі не спала,

По білім папері листоньки писала.

8. Написала листи на білім папері, – Пошлю до козака в четвер по вечері.

9. Козак, листи взявши та й перечитавши, Жалібно заплакав, дівчину згадавши.

700(707). Вже сонце низенько, вже вечір близенько

Allegro moderato Ганна Козицька

І.Вже сон – це ни – зень-ко, вже ве – чір бли –


а-з–
¥ * *4 •

 в^ г £


Каталог: Umf www -> books
books -> Квітка К. В. Українські народні мелодії. Ч. 2: Коментар / Упоряд та ред. А. Іваницького
books -> М. Т. Рильського Національної академії наук України Анатолій Іваницький Польові зошити. Фольклористичні розвідки. Рецензії Вінниця Нова Книга 2014
books -> М. Т. Рильського Національної академії наук України Анатолій Іваницький Польові зошити. Фольклористичні розвідки. Рецензії Вінниця Нова Книга
books -> Навчальний посібник для вищих навчальних закладів культури І мистецтв I-IV рівнів акредитації Київ 2008 (477)(075. 8)
books -> М. Т. Рильського Національної академії наук України Анатолій Іваницький Польові зошити. Фольклористичні розвідки. Рецензії Вінниця Нова Книга
books -> Український музичний фольклор

Скачати 10.52 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   41
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка