Українські народні мелодіїСкачати 10.52 Mb.
Сторінка25/41
Дата конвертації15.04.2016
Розмір10.52 Mb.
#10231
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   41

ко – би, люб – ку, не во-ро – ги, ми би ся лю – би – ли.

298


638(539). Ой піду я в Верховину межи тоти бойки

Andante Мирослава Давидяк

Ой пі – ду я в Вер-хо – ви – ну ме – жи то – ти бой

де му – зи – ка дріб – но гра – є, ска – чут по – ле – гой – ки.

639(506). Гей гук, мати, гук, два жовнярі йдут

Andante Довгополе

Гей гук, ма – ти, гук,

два жов – ня – рі идут,

р

щас – ли – ва їм та – я до – ро – жеч – ка, що вни не – ю идут.1. Гей гук, мати, гук,

Два жовнярі йдут,

Щаслива їм тая дорожечка, Що вни нею йдут.

2. Ой та дорога Терном поросла,

Червоною тою калиною Понависала.

3. Ой як я схочу,

Той терен всічу,

Таки ж бо я в свої дівчиноньки Вечерять буду.

4. Ой дбай, мати, дбай...

640(520). Ой ци був ти, ци ні, в моїй стороні

Andante Довгополе

£

££

Ой ци був ти, ци

в мо-ш сто – ро – ні!

Ой ци ту – жит, ци ні,

дів – чи – на за мні.

299


641(535). А звідки ти? – З-за Дунаю

Гонора Басійчук, Марія Іваницька

А звід-ки ти? – З-за Ду-на – ю. – Що там чу – ти вва-шім кра – ю,

м р р


що там чу – ти в ва – шім кра – ю?

1. А звідки ти? – З-за Дунаю.

Що там чути в вашім краю? (2)

2. – Піц не чути, лишень видно: Ідут ляшки на три шляшки. (2)

642(536). Ой чабане, чабане, чабане-небоже

Moderato Гонора Басійчук, Марія Іваницькаа–4v*
■ Iff р л 1

Й . т к – ft–

Ой ч£

і-ба-не

• і р р * у і

:, ча-ба-не,Р р f tS' 1J J 1 P J J J1

ча – ба – не – не – бо – же, чом не сі – єш,fJ – 5 J

не о – реш,

а ь} j8


ска-j 1 ч

эай те – бе, Бо

К %4


ji71 рj j j іj о j і

же, чом не сі – єш, не 0 – реш,

1


§J ч?

ска – рай те –, =Р= бе,

J 7

Бо – же!


\

643(704). Ой доло ж там, долов на органах грают

Adagio Переґримка

\–

2)–4–ф

–д-і


1=І Ой до – ло ж там, до – лов, ой до – ло ж там, до – лов на ор – ґа – нах 1) з 1) 2) 2)

І '


Г lVJ-pJJlir Р IIР' ріг р Щ

гра – ют, на ор-ґа-нах гра-ют. ои доои дона орна ор-

300

1. Ой доло ж там, долов На орґанах грают.2. Там ся всі дівчата На фарбу складают.

3. Котра гріш, котра два, Котра півталяра.

644(706). Бивай ми здорова, ти, дівчино моя

Andantino Переґримті=Н
)

)1 ф
ф
Би – вай ми здо – ро – ва, ти, дів – чи – но мо – я,

р Р Г їм 14? ІГ J ЕР Р рі

не за – би – вай ме – не, ко – ли лас – ка тво – я. Яв до-ро – гу

P|J> J Р'Р

ви-їж-джа-ю, на сер-день-ку ту-гу ма-ю, сто-бов рос – та – ю – ся,

Ф

на Бо – га зда – ю – ся.645(705). Там під лісом Феся телятка шукає

Allegretto Переіримка

Там під лі – сом Фе – ся те – лят – ка шу – ка – є,

там під лі – сом Фе – ся те – лят – ка шу – ка – є,

Р' РР Р р

те – лят-ка шу – ка – є, що ся за – гу – би

1)

Кожен рядок співається двічі.301

чер – во – нов

ни – точ – ков

на – зна – че – но

би

1. Там під лісом Феся телятка шукає, (2) 2. А я тобі, Феею, помогу шукати, (2)Телятка шукає, що ся загубило, А ти мені за то, а ти мені за то

Червонов ниточков назначено било. Хорошо, хорошо маєш заспівати.

646(533). Ой ходив джумак сім літ по горах

Adagio


* ^Р р р

Мирослава Давидяк L 1)

Ой хо-див джу-мак сім літ по го-рах. і” іі j h

не мав же він при – го – доньки 1)

на сво – їх во – лах.

-донь – ки

1. Ой ходив джумак Сім літ по горах,

Не мав же він пригодоньки На своїх волах.

2. Ой ходив джумак На долині став,

Воли ж му ся поболіли, Сам чумак заслаб.

647(534). Веселосте моя, де ти ся поділа

Lento Мирослава Давидяк

Jl І ь /]> і’ і> J'

рррррірррр

Be – се – лос – те мо – я, де ти ся по – ді – ла? На ви – со – кій го – рі

а-

\ . . h –

N


–і
МІ

там крас – но за – цви – ла.

Гей, гей!

Там крас – но за – цви

1. Веселосте моя, де ти ся поділа?

На високій горі там красно зацвила.

Гей, гей ! Там красно зацвила.

2. Зацвила, зацвила на вік-віков амінь.

Хто мене покинув, бий 'го тяжкий камінь. Гей, гей ! Бий 'го тяжкий камінь.

302

Подільська губернія (повіти : Вінниця, Кам'янець, Літичів \Летичів\, Нова Ушиця, Ольгопіль, Ямпіль)648(715). Ой сиділа дівчина край віконця

^ Рихтецъка Слобідка

и

N=f
Ой си – ді – ла дів – чи – на край ві – кон – ця, ви – гля – да – ла

0 ^^^^ і-

§ ^ Р Р 1 J r I r J

дів – чина чор – но – мор – ця.

649(714). Ой Канадо, Канадочко, яка ж ти зрадлива

Рихтецъка Слобідка

Ой Ка-на-до, Ка – на – доч – ко, я – ка ж ти зрад – ли-ва!

. .1

m


1

Не їд – но – го чо – ло – ві – ка з жін – ков роз – лу – чи – ла.

650(716). Ой чия то хата зкраю, що я її не знаю

Рихтецъка Слобідка

ь h h
* . n \ \

^„ =

J Jj ' *


' і ^

Ой чи – я то ха – та зкра – ю, що я ї – ї не зна-ю?

|||: Р Р Г Г І Р Р – 1 J І – ^Г [jl Р – ^^8

Чи не то – ї дів – чи – нонь – ки, що я ї – ї ко – ха – ю?

303


651(565). Ой єсть в лісі калина

Allegro Гнат Яструбецький

Ой єсть в лі – сі ка – ли – на, ой єсть в лі – сі ка – ли – на,


!*=====

-їН^ Р ■ Г
ка – ли – на, ка – ли – на, ко – ма – ри – ки, дзюб – ри – ки,

ка – ли – на!

652(731). Ой летіла зозулечка понад темний гай

Помалу. Сумно [Andante dolente]

> > >_

Янківці


роз – си – па – ла си – ве пір – ря на ти – хий Ду – най.

653(728). Ой вербо, вербо кучерява

ft

Повагом. Журливо [Andante malinconico] 1)Янківці

Вір Е/Р &г ІҐГ РгЛР Нм

Ой вер – бо, вер – бо 1)

ку-че – ря-ва! Хто ж то – бі, вер – бо,

Р LT р r IIР С/P Г11 р Р [г р гі

куд-ра роз-вив? ку-че – ря-ва! Хто ж то-бі, вер – бо,

654(719). Ой на горі сосна, на долині коршма

Помалу [Andante] Тимків

Ой на го – рі сос – на, на до – ли – ні корш – ма,

304

“""Г"Е
і=н
і=
и–1

в ті – і корш – монь – ці п є два чу – жо – зем – ці.

655(717). Туман яром, туман яром, мороз долиною

Мірною ходою [Moderato] Притулівка

Ту-ман я-ром, ту – ман я – ром, мо – роз до

ли-но – ю.

г г г ну

Зу – стрі-нув – ся ре – кру – то – чок з мо – ло – до – ю дів – чи – но – ю.

656(718). Прийшла осінь вже й Покрова

Помалу [Andante] Тимків

шшш


При – йшла о – сінь вже й По – кро

ва, бе – руть1 л – –

• 2 > ъ 

f

TN
4 * ГV Р * '

хлоп – ців до при – ио – ма.

/Т\


Гей, гей,

m

ох, ох, ох,Щ

Бе – руть – хлоп – ців до при – йо – ма.

657(726). Ой сидів когут на синім порозі

ten В. Сорочинський

і P[Jir рі "г

р

Ой си-дів ко – гут на си-нім по – ро – зі тай за – пі – яв:в і г И

Р

"Ку – ку – рі – ку!" Гей, ви-прав – ляє ма-ти сво – го

305


/Т\

си – на на ту – ю вш – ну

ку.

658(721). Орав милий сорок деньПомірною ходою [Moderato]

Тимків


О – рав ми – лий со – рок день та й на – сі – яв ко – но – пель,

вро – ди – ла – ся горст – ка, ні тон – ка, ні шорст – ка.

659(722). Сама сад садила, сама поливала

З протягом [Adagio] Тимків

ш

Са – ма сад са – ди Ко – го-м не лю – била, сама по – ли – ва

ла, зро – ду не ко – ха

/С\

та й сад ме-ні не-вро-див. Бог су – див.то – го ме – ні

660(720). Ой шкода, шкода макового цвіту

Тимків

JP |.а 1 Н*
 S

і. hi Ґ-fn

N Г

К–V

тЧґ J

Ой шко – да,

" * *–


1 Г ;і 1

шко – да


І Ь } –

ма-

" Р J Р " 1

ко – во – го цві – ту,• • J

*

що роз-віі – яв
1

–Щ–^г

ґт
1

т J м

1J J р “J н ^

Liтер по бі – ло – му сві – ту.

CB1 – ту.

306

661(724). Ой на горі білая березаПовагом [Adagio]

Тимків


Ой на го – рі бі – ла – я бе – ре – за,


В–і


і
і=

і=

/–ой на го – рі бі – ла – я бе – ре – за.

662(725). Ой дідуню, дідуню, чому ся не жениш

Тимків

Ой ді-ду-ню, ді – ду-ню, чо-му ся не же – ниш? І так, і сяк,ш

PPM 1' Г р '1 г

і ту – ди так, чо – му ся не же – ниш, же – ниш?

663(723). Ой ще вчера ізвечера люльочка курила

Тимків

Jw і .М і> ІЧ J. і1Ой ще вче – ра із – ве – че – ра лю – льоч – ка ку – ри – ла,

і1 і” Jl JB

а

та й у – па – ла із по – ли – ці, до цеб – ра ся зби – ла, зби – ла.664(727). їхав козак лісом та лісом

l) Т. Смолянський

m

І – хав ко – зак лі – сом та лі – сом, ку – рив307

§Е
1) Вар. в 7 строфі

люль – ку

з бі – сом та з бі – сом, та гу!

1. їхав козак лісом та лісом, (2) 2. їхав, їхав, кінь спотикнувся, (2)

Курив люльку з бісом та з бісом, та гу! Чогось він ся ізжахнувся, та гу!

665(564). Туман яром, туман яром, туман долиною Andantino
:–N–
F^F=

И

г 

J1
 *L!–1

0

L 0

• 1

Ту – ман я – ром, ту – ман я – ром, ту – ман до – ли – но – ю.

Сні – жок ви – пав бі – ле – сень – кий та й взяв – ся во – до – ю.

рій mosso

^||; Jl J1 (; і1 I J1 ї> ї j, I Jl Jl

1 rit.

Ой пий, ма – мо, ту-ю во – ду, що я на – но – си – ла.Лю – би ж, ма – мо, то – го зя – тя, що я по – лю – би – ла.

2 rit.


-би – ла.

666(556). Дівчинонько моя, Галю

Moderato Гнат Яструбецький

Дів – чи


нонь – ко

Га – лю,


ка – зать

ма – ю.


667(557). Встану я раненько, рано, не пізненько

^ –

*1–fi–1

1 * г
--І=

1=1=

/–

г Р 1

Вста – ну я ра – нень

ко, ра – но, не піз – нень

308

зЭ


ся – ду край ві – кон – ця, вже і – де сер – день, . Л 1
 J

4 1

*г=1; р – р ь


–\

ся – ду кран ві – кон – ця, вже і – де сер – день – ко.

668(560). їхав козак, їхав козак та із Дону додому

Andante Ганна Кашпетрук

р р р р J' ц р

ї – хав ко – зак, ї – хав ко – зак та із До

до – до – му, тай за-гу-бив мо-лод ко-зак да й с-під ко – ня


ґ

№ 


Ні

2)

г,^ *•,

о 

U а 11

під – ко – ву, і да с-під ко – ня да и під – ко – ву.

!) 2)

т

до – до – му да и під – ко – ву669(561). Не жаль мині ой так ні на кого

Andantino Ганна Кашпетрукї


^
і Г

Ь^=-


і!р 1

Не жаль ми – ні ой так ні на ко – го. Гей!

JPb.hr ft Р

sV
. ґ-> ДіТ J V VJ

*] J’
іj р рКаталог: Umf www -> books
books -> Квітка К. В. Українські народні мелодії. Ч. 2: Коментар / Упоряд та ред. А. Іваницького
books -> М. Т. Рильського Національної академії наук України Анатолій Іваницький Польові зошити. Фольклористичні розвідки. Рецензії Вінниця Нова Книга 2014
books -> М. Т. Рильського Національної академії наук України Анатолій Іваницький Польові зошити. Фольклористичні розвідки. Рецензії Вінниця Нова Книга
books -> Навчальний посібник для вищих навчальних закладів культури І мистецтв I-IV рівнів акредитації Київ 2008 (477)(075. 8)
books -> М. Т. Рильського Національної академії наук України Анатолій Іваницький Польові зошити. Фольклористичні розвідки. Рецензії Вінниця Нова Книга
books -> Український музичний фольклор

Скачати 10.52 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   41
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка