Українські народні мелодіїСкачати 10.52 Mb.
Сторінка22/41
Дата конвертації15.04.2016
Розмір10.52 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   41

Ой у по

Coro .


та три до – ріж – ки різ – но.

/Т\


т

г–У


Ой хо-див ко

та до дів – чи – ни

піз – но.

253


551(408). Ой у лузі при крутому бережку

Andante Меланія ШпилькаЯ И 8 к, V^ 
, *=

 

m

§ W J J J

J f P

^ P JОй у лу – зі, при кру – то – му бе – реж – ку, там пла – ва – ли

&* мі О


та сі – рі гу – си у луж – ку.

Ф

552(409). Ударився сивий кінь об поріг копитами Andante , , Меланія Шпилькар р р г г

1.У – да – рив – ся си – вий кінь об по-ріг ко – пи – та – ми,

чи не ви – йде мо-ло – да дів – чи – на з чор – ни – ми бро – ва – ми?
N К“F
“F
Ґ J' –

S •

1 Ф

) ш

) ш

) ш

)


)

v Г r 1

2.Ой не ви – йшла мо-ло – да ді – чи – на, ви – йшла ї – ї ма – ти,

$

в (ЦЦЪ J> I Jl J'1взя – ла ко – ня за по – во – ди та и ста – ла – пи – та – ти.

553(411). Вийду я в поле, гляну на море

Andantino , Меланія Шпилька

т

Вий-ду я в по-ле гля-ну на мо – ре, са-ма я ба – чу, що ми-ні го – ре,і=Ф

р JF3=yi р J'JI j jifppJ'^'ip

s ,. h J h J)

са-ма я зна – ю, чо – го я пла – чу: що сво – го ми – ло – го ні – де не ба – чу.

554(410). Ішли хмари з-за Полтави та й усе хмарочками

Andantino Меланія Шпилька

* р Р* г Г 1 Р Р r Р Р1 Р Р Г

£

I – шли хма-ри з-за Пол – та – ви тай у-сехма-роч – ка – ми.I – шли – дів – ки – па – ня – ноч – ки та й у – се ря – доч – ка – ми.

254


555(407). Голубка не їсть, та й голубка не їсть

Andante ^ Меланія Шпилька

Го – луб – ка не їсть,

та й го – луб – ка не

a r{Lr г і*

та во – ди

не п є.

556(406). Ой Семене, СеменочкуAdagio

Меланія Шпилька

Ой Се – ме – не, Се – ме – ноч – ку, сва – тай ме – не, дів – чи – ноч – ку.

557(405). Що козак же та іще й жонатий до дівчини ходе

Andante Меланія Шпилька

W

г 'гw

Що ко – зак же та і – ще й жо – на“^ – тий до дів

(Fine)

ни хо – де.До дів – чи – ни хо – де...

558(404). Ой гуляла Лимериха на меду

Andante Меланія Шпилька

Ой гу – ля – ла

Ли – ме – ри – ха

на ме – ду


та и про – пи – ла

сво – ю доч – ку мо – ло – ду.

255

4. Чернігівська губернія(повіти: Борзна, Конотіп, Кролевець, Остер, Сосниця)

а). Різні виконавці

559(474). Ой кохав тебе, потішав тебе та як малу дитину

Andante Ольга Андрієвська

Yі J4'р ЦгР •=

Ой ко – хав те – бе, по – ті – шав те – бе та як ма

П Ц рJl 1 С Mr

ти ди – ти – ну, та як ма – ти ди – ти – ну.

560(476). Ой пущу ж я веретенце в оконце

Andante


Марія Матвієва

Ш

Ой пу – щу ж я ве – ре – тен – це в о – кон – це,f ШРг GfJU J.) II

са-ма по-див-лю – ся, чи не ви – со – ко сон – це.

561(466). Як приїхав пан Данило із походу додому

Moderato Ольга Андрієвська


МИ

^=1w bb\-
І) , j)

к
Я]

S Л

к при – їхаі

В

па

р J J і-

н Да – ни – лоi=i

ІЗ П(


л

3 – хо – ду л л

до – до – м;

У,

і

^4 # * # .

V---h-
44 р" *

\

йо – му йо – то Ка – те – ри – на во – рі – теч – ка од – чи – ня.

562(575). Ой Сербине, Сербиночку

Ольга Андрієвська

шт


Ой Сер – би – не, Сер – би – ноч

ку, сва – таи ме

т

дів – чи – ноч – ку, сва-тай ме – не, дів-чи-ноч – ку!563(576). Ой по рулі, по рулі

Adagio


Ольга Андрієвська

Ой по ру – лі, по ру – лі,

ои по ру – лі, по ру – лі

по – хо – ди – ли жу – рав – лі, по – хо – ди – ил жу – рав – лі.

1. Ой по рулі, по рулі ^

Походили журавлі.

2. Де журавль походив,

Там Бог жита уродив.

3. Де журавка ходила,

Там метлиця вродила.

4. Ой у корчмі, у корчмі Збіралися удовці.

564(579). Чому, соловейку, рано не щебечеш

Andante _ ^ Ольга Андрієвська

J'1

Чо-му, со-ло-вейку, ра – но не ще-бе – чеш? – Го-ло-су не

т

Ц І 1 IIма – ю,

го – ло – су не ма – ю.

1)

Кожен рядок співається двічі.257

565(470). Ой по Дону, по Дону, по синьому Дунаю

Allegro Ольга Андрієвська

Ой по До – ну, по До – ну,

по си – ньо – му

Ду – на – ю,

Ой там пла – ва – ло суд

по – зо – ло-

че – не дно.

1. Ой по Дону, по Дону,

По синьому Дунаю, гей! Ой там плавало судно, Позолочене дно.

2. А на тому ж бо судні

Дев'ятьдесять молодців, гей! А між ними один пан, Чорноморець Іван.

566(469). Да понад берегами вода прибуває

Adagio Ольга Андрієвська

a tempo


РіРіі

ш

при – буф

a-є, гей!

Да по-над бе – ре – га – ми

ж

_ ф •Да й ой там мий ми – лень – кий ко – ня

о

ва – є.на пу

1. Да понад бегегами вода прибуває гей!

Да й ой там мий миленький коня напуває.

2. Коня напуває, з конем розмовляє, гей!

Да ой коню, мій коню, коню без припону!

567(740). Не топила, не варила, на припечку жар, жар

Ольга Андрієвська

ш

тНе то – пи – ла, не ва – ри – ла, на при – печ – ку жар, жар.

Як по – ї – ду з сво – го се – ла, ко – мусь бу – де жаль, жаль.

258

Ой рак, чи не рак, чи не ю – щеч – ка, ку – че – рявий І-ван, чи не ду – шеч – ка, – шеч – ка!

568(467). Ой мати, мати старая, нащо ж ти мене скарала

Andante Ольга Андрієвська

І'П 18 І>Д|:|ІЇ

9

ска-ра – ла.Ой ма-ти, ма-ти ста-ра-я, на – що ж тиме-не

■'і р


4J

на – що ж ти ме – не ска-ра-ла, за п'я – ни-чень-ку од – да – ла?

569(578). Що йу полі три дороги різно

Moderato Ольга Андрієвська

w

Що йу по


ш

три до – ро – ги різ – но,

Jbfc ”

рр

1)

ш=*
піз – но.

піз – но.

570(741). Що недавно сиротою стала

Moderato Ольга Андрієвська

ПРЕ/' РРІЦГГ р

Що не – дав – но

си – ро – то – ю ста – ла,

259


L-Г IP gif

да ба – гаць – ко

го – рень – ка

1. Що недавно сиротою стала, 2. А ще к тому прираяли люде:

Да багацько горенька зазнала. – Пойди замуж, добре тобі буде.

571(736). Ой піду я блукати

Moderato

Ольга Андрієвська

I* Vp

Ой пі – ду я блу – ка – ти,

ой пі – ду я блу*
* .

–1ч? *№ 
ро – ди – нонь – ки шу – ка – ти.

1. Ой піду я блукати, (2) 2. Да не знайшла родини, (2)

Родиноньки шукати. Тилько знайшла долину.

3. Тилько знайшла долину, (2)

Материну могилу.

572(742). Як було в батька що десять синив Allegro moderato

Ольга Андрієвська %

т

РР 1 Г Р Ір \>чЯк бу – ло в бать – ка що де – сять си – нив, а я, доч – ка, о – ди – над – ця – та.

Став ме – не бать – ко за – муж од – да – вать,

а пер

%

$мо-ло-до – го коз – лю – ка до – мо – ро – ще – но – го.

1) 2)


чо – ти – рі бика, чо – ти

де – сять би – кив...

рі коз – ла,

ви – сім дев' – ять..

260

би

ви – СІМкоз – лив,

Як було в батька що десять синив, А я, дочка, одинадцята.

Став мене батько замуж оддавать,

А перший брат придане давать: Бика да козла,

Молодого козлюка Доморощеного.

А другий брат придане давать: Два бика, два козла, Молодого козлюка Доморощеного.

А третій брат придане давать:

Три бика, три козла, Молодого козлюка Доморощеного.

А четвертий брат придане давать: Чотирі бика, чотирі козла, Молодого козлюка Доморощеного.

А п'ятий брат придане давать:

П'ять бикив, п'ять козлив, Молодого козлюка Доморощеного.

А шостий брат придане давать:

Шість бикив, шість козлив, Молодого козлюка Доморощеного.

А сьомий брат придане давать:

Сім бикив, сім козлив Молодого козлюка Доморощеного.

А восьмий брат придане давать:

Вісім бикив, вісім козлив, Молодого козлюка Доморощеного.

А дев'ятий брат придане давать:

Дев'ять бикив, дев'ять козлив, Молодого козлюка Доморощеного.

А десятий брат придане давать:

Десять бикив, десять козлив, Молодого козлюка Доморощеного.

573(468). Ой чи чула, молода дівчино, як я тебе викликав

Allegro Ольга Андрієвська

^ і h ь J J

Ой чи чу – ла, мо-ло – да дів – чи – но, як я те – бе
^ п ~

 
V


4-

ви – кли – кав, як я те – бе вик – ли – кав?

Ми – мо тво – їх ми – мо тво – го

і*:

ш

да во – рі – те – чок си – вим кода дво – ри – ка шлях – до – рож

нем про – із – джав,

ку про – топ – тав,

261


Jut

си – вим ко – нем про – із – джав,

шлях – до – рож – ку про – топ – тав.

Топ – чи, топ£¥––^ і

Г (

1 л

1


& т .
±^±=.

r Jмо – ло – дии ко – за – че,

я и дру – гу про – топ – чу.

574(737). Ой Марусю, Марусю

Moderato Ольга Андрієвська

* ^ а

%

Ой Ма-ру – сю, Ма – ру – сю, FineШ

як я те – бе вір – но люб – лю, Dal segno

Р'-'-'Г Р

Да зай-ня – ти бо – ю

2.Займай, займай, козаченьку, Да займай, не варуйся! (2)

да зай-ня-ти бо – ю – ся!

1. – Ой Марусю, Марусю,

Як я тебе вірно люблю,

Да зайняти боюся! (2)

575(472). Що й у саду комора стояла

Moderato 1) Ольга Андрієвська

Щі


Що й у са – ду ко-мо-ра сто – я – ла, що й у са – ду ко-мо-ра сто2> . Л

я – ла, що и у са-ду, що иуса-ду ко-мо-ра сто – я-ла, що и у са-ду, що иуса-ду

4) 1) 2) 3) , 4)

ш

ко-мо-ра сто – яла. в тій ков тій ков тій коле-1. Що й у саду комора стояла, (2)

Що й у саду, що й у саду комора стояла. (2)

2. В тій коморі Маруся лежала, (2)

В тій коморі, в тій коморі Маруся лежала. (2)

262

576(577). Ой високо ясне сонце сходить, гей, а низенько заходитьAndante

Ольга Андрієвська

І.Ой

ко яс – не сон-цесхо – дить,

а ни – зень

хо – дить.

и* и г


2–4.А ни-зень

хо – дить...

Гей,

4“ гТГ Р іру, по дво – ру но

во – му,


чу-маць-кии о – та

ман хо – дить.

хо – дить

1. Ой високо ясне сонце сходить, Гей, а низенько заходить.

2. А низенько заходить...

Гей, по двору, по двору новому, Гей, чумацький отаман ходить.

3. Чумацький отаман ходить...

Гей, він ходить, білі руки ломить, Гей, а словесно говорить.

4. А словесно говорить:

Гей, ви, хлопці, превдалі молодці, Гей, ставайте, мажі мажте!

577(471). Та чи се ж теє море, що не замерзає

Adagio Ольга Андрієвська“ЯТІ–^ИГ


Д 1” в h

Ч *1

§ * J Р

Та чи


JPhi. к к, ^

се ж

а *


те – Є М(

ш г Л–ц–з – ре,

що не за-мер h

 J4-

за – є?


% ЧJ J,P F 1

4–

уГ 11 J1J г 1

Що не за-мер – за – є... Та во – но за – мер – за – є

263


льод – ком

1. Та чи се ж теє море, Що не замерзає?

2. Що не замерзає...

Та воно замерзає Льодком тонесеньким.

3. Льодком тонесеньким.. Та воно ж припадає Сніжком білесеньким.

4. Сніжком білесеньким... Да коло того моря Козак розгулявся.

5. Козак розгулявся...

Да й у синє море

З конем увігнався.

6. З конем увігнався...

Да бийся, бийся, коню, Бийся, вибивайся.

7. Бийся, вибивайся..

Да до мого батенька В гості поспішайся.

8. В гості поспішайся... Да не кажи ти, коню, Що я утопився.

578(739). Як посію овес

Alegretto

Ольга Андрієвська

£

тщщ

Як по – сі – ю о – вес да й до зер – на у – весь. До зер

т

на, до зерна, до зер – н

1. Як посію овес Да й до зерна увесь.

Приспів:

До зерна, до зерна, ^

До зерна увесь!

у – весь!

2. Як зійшов мій овес Да й до зерна увесь.

Приспів.


3. Як скошу я овес До зерна увесь.

Приспів.


579(463). Жаль мені на Тетяну, жаль мені на її

Moderato і) Ховдіївкаі! Г

ТІ
^ h, h

Жалі

^ ГІ


м

э ме-ні


на

Те –

ТЯ – ну,

жш

3^

іь ме – ні

Мі?

на ї – Пригра Неї, і ск

Е

рипці:


Р J

ю – мо-ро-зивг г лг 

ру – ки, но – ги, хо – дя – чи до ї – ї.

264


УшР'їц щілліПТіпи-тд

у тії) II )дал

жаль ме – НІ

580(473). Ой Василю, Василино, отецька дитино

Andante Ольга Андрієвська

я* .–1-
^

К ВтOf

і Ва – си – лю,

Ва – си – лі *

А

но,

–h-^


' # Г О"

о – тець-ка ди –

Г7. hi” 1


ти – HO,

• Л

по –

Ф±*=г


лем 1


■-деш

СИ – ВИМ ї

со – нем, ди

ви ■

ти

J 14 '

СЯ ME


r7> jl 1

[ – ЛО,

. dfc 4 , 1

1–

н*=
їмJ1

-G 4

.U–5–|

по – лем ї-деш си – вим ко-нем, ди-ви-ти – ся ми – ло.

265


б). Софія Москальська

582(450). Що попуд горою да попуд крутою

Adagio

ш

sФ #

да вер –

Що по-пуд го – ро – ю да по – пуд кру – то – ю Fine

ви – лась.

1. Що попуд горою да попуд крутою Да верба розвилась.1)

2. Ой де тая туска, де тая печаль Да на мене взялась.

3. Що я тую туску, да тую печаль Да на листі спишу.

4. Що я тиї листі, листі розмалисті Да на воду пущу.

5. Плив'їть, плив'їть, листі, листі розмалисті Па крутим берегам.

6. Разидися, туска, разидися, печаль,

Па лихим ворогам.

583(460). Ой не спиться й не лежиться, і сон мене не береAllegro non troppo

НчJ

1=Ой не спить – ся й не – ле – жить

~п~

($> * •

^ h–


сон ме – не не бе – ре,

по – шов


би я до дів – чи – ни,

!) .


Парні рядки, крім останнього в тексті, співаються двічі.

266


~гт–(rt) * –


J1

не

зна – ю,

Де

Ж1

Н–

А –


-G

ве

584(439). Зажурився соколеньку, що заране з вир’ю вилітає Adagio

СЯ со


За – жу

рив


Ф

ра – не зви-рю ви – лі – та

ко – лень – ку, що

585(442). Да ходив чумак, да ходив бурлак да сім год по Дону

[Один] [Усі]

да сім год по – До – ну.

1. Да ходив чумак, да ходив бурлак Да сім год по Дону.

2. Сім год по Дону ...

Да не було да йому пригодоньки Да із роду йому.

3. Із роду йому ...

Да случилася пригодонька Да із Дону йому.

4. Із Дону йому ...

Да на тім шляху при битій дорозі Да волов пасучи.

5. Волов пасучи ...

Да воли ж єго, воли парами,

А чумак забалєв.

2.–14.Сім год по До – ну... год

6. Чумак забалєв ...

Да болять ручки, болять ножки,

Да балить голова.

7. Балить голова ...

Да бідна ж моя головонька,

Що й роду нема.

8. Що й роду нема ...

Да только ж роду, только ж родиноньки, Що товариш вєрний.

9. Що товариш вєрний ...

Товаришу, да мій родний брате,

Да не кидай мене.

10.Не кидай мене ...

Продай воли, воли крутороги,

Да поховай мене.

267


11.Поховай мене ...

Да возьми ярма, ярма залатиє, Да поховай мене.

12.Поховай мене ...

У Києві на Подолі Да ударили в дзвони.

13.[Ударили в дзвон ...]

Се ж по тому чумаченьку, Що ходив на Дон.

15. Да ударили все...

Се ж по тому чумаченьку, По єго душе.

586(441). Да ходив чумак, да ходив бурлак да сім год по Дону

^ Andante ^ ^

т

.MJ Г'


1 .Да хо – див чу

мак, да хо – див

Fine

бур


да сім год по

%

До – ну.
 І
Ф
 1

2.Сім год по До – ну...

1. Да ходив чумак, да ходив бурлак Да сім год по Дону

2. Сім год по Дону...

Да не було да йому пригодоньки Да із роду йому.

3. Із роду йому...

587(440). Ой горе той чайці, горе той небозі

Moderato

ф ф


Ой го – ре той чай – ці, го – ре той не – бо – зі, ой

• ¥ * * L–І–І г Уч *

що ви – ве – ла ча – є – ня – ток при би – той до – ро

т

^ ё Ф І – у–що ви – ве – ла ча – є – ня – ток при би-той до – ро – зі,

268


588(453). Що й у неділю рано-зараненько да мати сина гирко проклинала

Andante


Що й у не – ді – лю

і – но – за – ра-нень – ко

да ма – ти си – на

тур – ко про – кли – на – ла.

589(443). Зелененький явир чогось нахилився

Andante

/15 К •–


=fp


/Гч

J1 J1 J'

ёЗе – ле – нень – ки я – вир

чо – гось на – хи – лив


i=N

И
г

>

 ]

і* “ – ”' *)

-)– ф

ё ё ф

 1

Мо – ло – ди ко – за – че чо – гось за – жу – рив – ся.

590(444). Жила вдова на Подолі

Moderato

а

Жи –ла вдо

на По – до – лі,

Ш

на По – до1. Жила вдова на Подолі,

Жила вдова на Подолі.

2. Мала вдова девять синов, Девять синов да три дочки.

3. Сини зросли – в розбой пошли, Дочки зросли – на ягоди пішли.

4. Саму большу звіри зєли, Середульша утопилась.

5. Сама менша заблудилась, Заблудилась в темнім лісі.

6. В темнім лісі огонь горить, Огонь горить – розбой сидить.

269


7.Огонь горить – пищу варить, 9. Адин каже: "Не пускаймо!"

Огонь горить – дівку манить. Другий каже: "Зарубаймо!"

8. – Іди, дівко, каші їсти! ІО.Третій каже: "Роспитаймо ..."

Дівка не йде, сильно плаче. Примітка К.В.Квітки:не знає.

591(445). Ой оддала мене мати та за недоростка

Andantino


S

L S

 V"

■ S

>
Ой од

X-

з-д;


а-ла

1 г J

ме – не


ма

L – ТУ

І

та за неДО

(#)J

рост /Т\


ка,

-і–ММ


%

)

J–ё 

. / 1

що я то-го не – до – рост – ка зро-ду не лю – би – – – ла.

1. Ой оддала мене мати та за недоростка,

Що я того недоростка зроду не любила.

2. [Що я того недоростка зроду не любила,]

Да чотирі неділеньки з їм не гаварила.

3. А пяту неділеньку стала гаварити,

Стала свого недоростка угості просити:

4. – Ой запрягай, недоростку, коня вороного,

Та й поїдьмо в гості до батька родного.

5. Ой єхали ми поле, єхали другеє,

А іс треього поля стали ізєзжати.

6. [А іс третього поля стали ізєзжати,]

Стала свого недоростка із воза скидати.

7. Взяла свого недоростка пуд билії боки,

Понесла недоростка, де сосни високи.

8. [Понесла недоростка, де сосни високи,]

Де сосни високі, де яри глибокі.

9. Прив'язала недоростка до сосни плечима,

До сосни плечима, а на яр очима.

10.Сама сіла, поєхала до батенька вгості.

Небагато гостювала – чотирі неділі,

11 .А на п'яту неділю додомоньку єду.

Таки ж свого недоростка заєду одвєдаю.

12.Здоров, здоров, недоростку, чи спиш, чи дрімаєш, Чи пра мене, молодую, думаєш-гадаєш?

13.Ой не сплю я, моя мила, не сплю, не дремаю,

Все пра тебе, моя мила, думаю-гадаю.

14.Ой дай минє, моя мила, хоч води напиться,

Як приєдем додомоньку, не буду хвалиться.

15.Приєзжають додомоньку, матуся стрікає.

Ворота 'дчиняє, у сина питає:

270

16.Чого се ти, мой синочку, з личенька змінився? Чи се ж це ти в тестенька горілки напився?17. Чого се ти, мой синочку, з личенька іздався? Чи се ж ти у тестенька перечастувався?..

(Далі не знає)

Largo

592(446). Що у мене да свекруха лихаj j н-

%

$Що у ме-не да свек – ру – ха ли – ха, по – си

ла – ла да жи – та

жа – ти.

593(449). Не проти дня, проти нічки

Moderato

Ь 9 я h
І=Н–н5

Ь-|

І * *М

# фНе про – ти дня,про – ти ніч-ки під – мов – ля – є ко – зак прич-к:

мо – ло – ду – юдів – чи – нонь – ку.

1. Не проти ДНЯ, проти НІЧКИ Підмовляє козак прички Молодую дівчиноньку.

2. – Чи ти ж тиї шляхи знаєш,

Ой що мене підмовляєш, Молоденький козаченьку?

3. – Ой як би ж я шляхів не знав, То б тебе й не підмовляв, Дівчинонько молоденька!

4. Не проти дня, проти нічки Помандрував козак прички З молодою дівчиною.

5. Молодая дівчинонька Питалася в козаченька:

Ой де будем ночувати?

6. – Що в лузі скирда сіна – Ото ж наша постіль біла Молодая дівчинонько!

7. Молодая дівчинонька Питалася в козаченька:

Ой чим будем укриваться?

8. – Я вкриюся хвартушиной, Ти вкриєшся лопушиной, Молодая дівчинонько!

9. Молодая дівчинонька Питаєлася в козаченька:

Ой чим будем умиваться?

10. – Я вмиюся росонькою,

Ти вмиєшся сльозонькою, Молодая дівчинонько!

11. Молодая дівчинонька Питалася в козаченька

Ой що будем обідати?

12. – Ой я буду їсти булки,

А ти будеш думать думки, Молодая дівчинонько.

271

594(455). Що й оттам за гароюGrave

Що й от – там за га – ро – ю,

що и то – там за кру – то – ю

О

рг lues

V V' * 5“

Що й у пер – вом са – доч – ку,

(3). А у третьом садочку,

А у третьом садочку Мати з сином стояла.

Мати з сином стояла,

В сина правди питала:

(4). – Скажи, скажи, мой синочку, Хто в світі милейшій:

Ой чи жона, чи теща,

Ой чи родная мати?

три са-доч – ки сто – я – ло.

(1). Що й оттам за гарою,

Що й оттам за крутою Три садочки стояло.

(2). Що й у первом садочку,

Що й у первом садочку Салав'ї щебетали.

А й у другом садочку,

Там зозуля кувала.

(5). – Мине жона для закону, А тещенька для привєту, А вже родная мати Краще белого свету.

595(461). Що й у полі три дароги рузно

Moderato


Що й у по

три да – ро – ги руз – но,2 у N*
тщщо и у по – лі

три да – ро – ги руз – но.

596(462). Ой ти, зіма, зімушка, зіма лютая

^
у

У
І** фф

Ой ти, зі – ма, зі

муш


272
J –Ф 4

1

1

Ш

Ф
Ф


1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   41


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка