Українські народні мелодіїСкачати 10.52 Mb.
Сторінка21/41
Дата конвертації15.04.2016
Розмір10.52 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   41

ро – ю

о – вес,


ро

мно


+)Сого

вес.


веш.

Не

Ойправ

при


мно

шо

веш,йдеш.

ді,


йде

мо-ло – дии ко ве – чір ноч – ка

за – че, тьом – на,

Вся решта пісні співається під ноти, що між знаками повторення, тільки такт, відзначений [знаком] +) в строфах з більшим числом складів має такий мотив:

да об – са – ди

528(402). Та поза гайком зелененьким, гайком зелененьким

Allegretto

Solo


Венслави Coro

Та по-за 1*; j і

 * G 

гай – ком

J


зе – ле

j о


нень – ким,

J J


s S і

гай – ком – ..-.П§ г Г 1

зе – ле


тш

-М–L

нень – ким,Г Lf

гам сто


 г

Г р


г Г

я – ли


(/TS)

– 

Р'Г ГчС/

хор – то


(Vi/J

пра – ви з сво – і

ми хор

529(403). Ой світи, місяць, світи, ясний, гей, полуночная заряМлини

Moderato


Solo

Coro


Ой сві – ти, мі – сяць, сві – ти яс

246


ї

ТЗГ


по – лу

ноч – на – я

за – ря,

т

вj-

по – лу


ноч – на – я

за – ря.


530(401). Тече річка невеличка, схочу – перескочу

Andantino Приліпка

Я І і' jj' р Ці (і J f 18

в

Те-че річ – ка не-ве – лич-ка, схо-чу-пе – ре – ско – чу.№ 

Від – дай ме – не, мо-я ма – ти, за ко – го я схо – чу.531(384). Та не жаль мені а ні на кого

Andar k–f

lie r

)

Ff
1)
–к–К–
Іван Байдола

4.В .

Та не ” jiжал

ь

ё

ме


ніа ні на

ч

КО – го, 1

тіль –

JM |jr


й

КО Же


1ЛЬ

2)


Ї

ле

1

3)


ІІ

на і

ЮТ – ця

-J = 1

сво – го.¥ о?

жаль

-ніна

КС

) – го

\

532(379). Сокіл орлиці питається

Andante


Іван Байдола

1)2)


$

Со-кіл ор-ли – ці пи – та – єть – ся: "Ойчимпо-ле о-кра-ша – єть – ся?"

247

[ГГ Р r ft1 cXfPpi

-ці пи-та – – ці пи-та – єть – ся – ці пи-та – єть

3) 4) ^ 4) .

в

ои чим по-ле о-кра – шаєть – ся о-кра-ша – єть – ся.

533(378). Ой скиньмося та по таляру

Andantino Іван Байдола
J J7iJ J =|

0

Аг–


й ски

r f 1

нь – мо – ся

1 Л > ]'~Г =


та і

по

J tJj 1

га – ля – ру,

 ^ 1
Ж flj • •

Мта ку – пі – мо ко – ня,

ко – ня о – та – ма – ну.

534(383). Ой там на горі косять косарі

Moderato Іван Байдола

h–
1) 2) ^–

fl-
I* –0 і

1* J _h


1 T

J–

ам


на го

Г

pi ко – с:ЯТЬ


ко

(

:a –

pi.

-I 1


f JJ – sL

цгГГ1 ft Pr 1


s \

са – рі ко – сять

2)

да и у – ти – цю про – сять.ш

-рі


да ко – сять

535(385). Всі зірочки до купочки, а місяць у розі

Allegro Андрій Лисенко
Всі зі – роч – ки до ку – поч – ки, а мі – сяць у ро – зі.

248


2 U – .
Mi–Jт


–S
1

У – сі хлоп – ці на ву – ли – ці,

мій у до – ро – зі.

536(380). Якби мені батько та рідная мать

Alla marcia Іван Байдола

LiT'1 J'J:

Як – би ме – ні бать

ко та рід-на – я мать,

во – ни ме – не та по-ра – ди – ли, я – ку жга – ку орать.Вар. 1 і 5 такта

лf\


г
1 і 2 та

кти

9 0 ” Р*"4
3 т

акт

^ Р т " и hU I L/I
Р LI/*J 11

як – би ме – ні як – би ме – ні

во-ниб ме – не

бать – ко та рід-на

Ф

та рід – на537(382). Да зеленая да орішина да на яр подалася

Moderato Іван Байдола
–^ ^ 96
Да зе – ле – на

да о – pi

ши – на

да на яр пода – ла – ся,

на яр по – да

Ф

Иа мо – ло – да – я йа дів – чиЛ* я


к 

N
8
 1

¥% –

а


) ф
 ё
4-і

6

 1

нонь – ка

иа в ко – за – ка

вда – ла – ся.

249


538(381). Ой хмелю, мій хмелю, йа де ти зімувався

Largo Іван Байдола

1L

0 4: 


–N


/Г ~ гь К ffT\ Т)

–О

. •


Ой й хме – лю, мій хме – лю, йа де ти зі – му

з лу – зі на ка–ні

роз – вироз – вирозви-

539(392). Ой сербине, сербиночку

Adagio Ольга Косач

р Г р Р Р "СЛгJl' Р PtlrV-^p

Ой сер – би – не, сер – би – ноч – ку, сва – тай ме – не, дів – чи – ноч – ку,

7ІГ^
'V е * 1

сва – тай ме – не, дів – чи – ноч – ку.

540(390). Злетів голуб з чорної хмари

Moderato Ольга Косач

W

1.3ле-тів го – луб з чор – но – ї хма-ри, роз-бив, роз-лу-чив3^

го – лу – бів зпа-ри. 2-Го – лу-ба за – бив, го-луб-ку вхо-г

250

і зе – ле – но – му са – ду

гу – ля – ти пус – тив.

541(386). Ой через сад та доріжка лежить

Adagio __ Ольга Косач

£

ш

Ой че – рез сад та до – ріж £ ~£

ка ле


ши – ро – ка – я, при – у – би

542(389). Ой там за яром брала дівка льон

ильга косач
І, і ь
1" ЬГ '

) £
^ Ф
ф
Ой там за я – ром

ла дів-ка льон,

та не – ма чим по – в я –

т

9еза – ти...

Гей, десь да – ле – ко до мо – го ми – ло – го,

і’ р ( J3J* IJ-

та не – ма ким на – ка – за

543(394). Ой чи се ж той платочок, що попович дав

Andantino Ольга Косач

р

• • V' а


Ой чи се ж той пла – то-чок, що по – по – вич дав, ці – лу – ю – чи, ми – лу – ю – чи

I*11

ЇШФ

йо – го на – ді – вав? Жаль ми – ні по – по – ви – ча, за – ві – я – ла ме – те – ли – цяК К k k I I – jl

pJl p p r p p p p r II

за ти – хий Ду – най,

за ти-хий Ду-най, за ти-хий Ду-най.

251

544(398). Як задумав дідочок, задумав женитьсяAllegretto Ольга Косач

З J


W

Як за – ду – мав ді – до – чок, за – ду – мав же – нить – ся, сів, сів,*F=\


–іhJ

4-ї
ф

в в •

 1

ду – мав, ду – мав. за – ду – мав же – нить – ся.

545(391). Ой мати моя та не жаліслива

Lento Ольга Косач

п і' – П г І і> МгУ

Ой ма – ти мо – я

та не жа – ліс – ли

ранец

J ft * J – hm

од – да – ла ти ме – не

на чу – жу – ю сто – ро – ну.

546(388). Ой горе та не малое

Moderato

Ольга Косач

ггРг 0 W1 г ер г

Ой го-ре та не ма – ло-є, б'є ме-не ми-лий та не жа-лу-є.

і

df1 UVВстань ба-тень-ку, встань, о – зо-вись, та за ме-не о – сту-пись.

547(328). Ой лечу, лечу через Гадячу

Moderato _ Ольга Рижкова

а

Ой ле – чу, ле – чу, че-рез Га – дя – чу да ся-ду, впа-дут

а-тень-ка в са – ду.

252

548(387). Ой лечу, лечу через ГадячуLarghetto Ольга Косач

Ой ле – чу, ле – чу че – рез Га

S3*

ЙР

дя – чу, ои ся – ду, впа-ду/Т\

Ш

££

~9 – Г Г – = 9 W

зба-тень-ка в са – ду, ой ся – ду, впа-ду вба-тень-ка в са – ду.

549(399). Нагадалось старій бабі молодою бути

Allegretto Ольга Косач

t>*ppppipJ1p^ipppp

На-га-да-лось ста-рій ба-бі мо-ло-до-ю бу – ти, за-ти-ка-ла

за на – міт – ку зе – ле – но – і ру

1. Нагадалось старій бабі молодою бути, Затикала за намітку зеленої рути.

2. – Руто ж моя, руто ж моя, руто зелененька, Я ж думала, що я стара, а я молоденька.

3. Посадила стара баба на припічку гусака, Сама пішла за ворота та вдарила тропака.

550(412). Ой у полі та три доріжки різноjP Й
%*>

у 4 * J->'
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   41


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка