Українські народні мелодіїСкачати 10.52 Mb.
Сторінка20/41
Дата конвертації15.04.2016
Розмір10.52 Mb.
#10231
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   41

ко – за – чень – ка: "Ой де бу – дем но – чу

по – стіль бі – ла, мо – ло – да – я дів – чи

ва – ти?" нонь – ко."

470(372). Да пила, пила да Немериха на меду

Adagio Марія Кравченко

І, ЇЇГ], r IF

p Г г Л I r^VAbJ

l?H ^–* *

§crJJ

P 1 r г ’r r –
Да пи – ла, пи – ла да Не – ме – ри – ха на ме – ду, да про – пи – ла

1) 1) 1)


jij'.J дз

сво – ю до – неч – ку мо – ло – ду. – пи-

471(584). Купи, синку, дротяну нагайку

Allegro Мавра Мороз

т

Ку – пи, син – ку, дро – тяну на

ку,


да й бий

Ж1Н – ку


228

з ве – 40

ра и до

ран


472(376). Коли б швидче вечор да й повечоріло

Lento Мавра Мороз

і1 У j ^

jj J, J, jl і1 I J J і1 J1)!

$

1.Ко-ли б швид-че ве – чор дай по-ве-чо – рі – ло, мо-же б мо-єФ

Рр

~9 9~сер – це дай по-ве – се – лі

а

ло б.2.Мо-же б мо-є

сер – це да й до ме-не при – шло б, ой хоч не до ме – не

1) 1)

Р Р Р Р


до мо – є – і ха

473(374). Ой не шуми, луже, зелений байраче

Lento Довгалівка

it” Н

–г
V-

Нч

#
:di*


Ой не шу-ми, лу не плач, не жу – ри

же, зе – ле – ний бай – ра

ся, мо-ло – дий ко – за

474(375). Ішли воли із дуброви, а овечки з поля

Moderato Мавра Мороз

I-шли во-ли із дуб-ро-ви, а о-веч-ки з по – ля... За-пла-ка-ла

дів – чи – нонь – ка, край ко – за – ка сто

229


475(373). Ой грай, Юрью, танцюй, дурню, не пивши, не ївши

Allegro non troppo Марія Кравченко

ft

Г Г N Г г Г ^ рОй грай, Юрь – ю, тан – цюй, дур – ню, не пив-ши, не їв – ши,

ска-чи, із – ду-рів – ши, не пив-ши, не їв – ши, ска-чи, із – ду-рів – ши.

476(583). Ще сонечко не заходило

Andante , Мавра Мороз

Ще – со – неч – ко не за – хо – ди – ло, щось до ме – не

да и при – хо – ди – ло.

Largo

■–з–


477(324). Ой не рубай, миленький, я ж твоя жона

Ольга Рижкова

Ой не ру – бай, ми – лень – кий, я ж тво – я жо – на:

Г р Ц’Р Иг

це ж так тво – я ма – тін – ка нам по – ро – би – ла.

478(325). Ой як ішла Бондарівна не низом, горою

Adagio Ольга Рижкова

Ой як і – шла Бон – да – рів – на

не ни – зом – го – ро – ю,

/С\


а за не – ю пан Тер – лець – кий да скрізь у до – го – ню.

230


479(336). Ой за гаєм зелененьким

Andantino Ольга Рижкова

§'t V-hpp QrJ'ippr Ji rїї

Ой за га-єм зе-ле-нень – ким бра-ла дів-ка льон дріб – нень-кий,

бра – ла дів – ка льон дріб – нень – кий.

480(333). Лучче рилля ранняя

Moderato Ольга Рижкова

Луч – че руил-ля ран-ня-я, а-ніж та-я пуиз – ня – я.

481(585). Як поїхав королевич на полювання

Andante ^Ольга Рижкова

£

т

Як по – ї – хав ко – ро – лє – вич на пот

лю – ван – ня,

та й о – ста – вив Ма – ру

сень – ку

на го

рю – ван


482(337). По садочку ходжу я, хожу

Andante ц Ольга Рижкова

По са-доч-ку хо – жу я, хо – жу, Ру – та йа м'я – та

ру – ту – м'я – ту са – жу я, са – жу. Ніч мо – я тем – на,

тайне при-ня – ла – ся, ро – ди – нонь – ка и од – цу – ра – ла – ся.

а зі-ронь-ка яс – на, та – ка мо – я до – ля не – щас – на.

231

483(329). Чи чула ти, дівчинонько, як я тебе кликавAndante Ольга Рижкова

в

ф Г W

Чи чу – ла ти, дів – чи – нонь – ко, як я те – бе кли – кав.

бі – ля тво – го ві – ко – неч – ка си – вим ко – нем ї – хав?

484(589). Ой Тетяна, Тетяна, чорнобрива, кохана

Ольга Рижкова

і it 4 ,

^–

\

s

5 h .
Ой Т<

ї – T9

[ – на


і,

-J г

Ге – тя – на,40

р – но – бр

и – ва
–8=

тт

мор


ха – на, га – ла.

485(586). Ішли воли із діброви, а овечечки с поля

Andante Ольга Рижкова

ЕР СІЛ1??

£

І-шли во – ли із діб-ро – ви, а о – ве – че-чки спо – ля,rit. a tempo

а о – ве – че-чки с по – ля. Ой за – пла – ка – ла дів-чи-нонь – ка,

із ко – за – чень – ком сто – я.

486(326). Котилася да ясная зірка та упала додолу

Andantino Ольга Рижкова

Ко – ти – ла – ся да яс – на – я зір – ка та у – па – ла до

232

£

лу, та у – па – ла до – до лу.487(588). Дівчинонька по гриби ходила

Allegretto Ольга Рижкова

Дів-чи-нонь-ка по гри-би хо-ди-ла, взе-ле-но-му га – ї за-блу-ди-ла,
, 1

Рт

г~, ^
 1

аьЩ

Ь=їЦМ
U 1
–J 1

з зе – ле – но – му га – ї за – блу – ди – ла.

488(331). Іще сонце не зіходило

Moderato

Ольга РижковаJ? Д 7 k^-
-vvfl–

accel.a tempo
f 1 ji-N:

? 0

# 1 PfM f 0 * J m


І – ще сон – цене зі-хо-ди – ло, і – ще сон – це не зі-хо – ди-ло, accel. rit.

” h.,/3


щось до ме – не при – хо-ди – ло.

489(735). Ой піду я блукати

Andante £

Ольга Рижкові

>ва

£

Ой пі – ду я блу – ка – ти,До – рі – жень – ки не най – шла,

ой пі – ду я блу – ка –

до – рі-жень-ки не – най-

до – рі-жень-ки шу – ка – ти.

тіль – ко най – шла до – ли – ну.

490(733). Матінко моя старая

Andantino

[J/J І*Р P-fcF

Ольга Рижкова Й

Ма – тін – ко мо-я

ста-ра – я, на-що ти ме – не

233


Яц* JІ а к – , Ь=■5–^ в-і–-е-

ск

Ц а


а – ра – ла
І4 р ft J ^

на – що ти ме – ні

-^=5=^–=


t
ь J Jjj J 11

ска – ра – ла,

]


ЗЕ

і п'я – на – чеі

НЬ – К)

# ° ^ ;

г од – да –ла'


?

\

491(732). Зеленая ліщинонько, чом не гориш да все курися

Andante Ольга РижковаР? – г-

л К) \ *
––= ?

Зе – ле – н

Я* Г-н – ИІ+-*1 а – я

4–


0 ,

ЛІ – щ


нч

и-нон Л

ь – ко, чом

, лт


не го-риш

да все ку

ГПі 1


§ 4

ри – ся?


4 ‘

Ге


Й, МО –

-–1= ЛО –

f– ф • *

да – я


да дів-ч

^ ^ J

и – нонь – ко,§ J jl ї'ф-

чо – го пла-чешда

# ф

все жу

ри

з=*

ся?

492(332). Ой Василю, Василечку, милая дитино

Andantino Ольга Рижкова


h , h
= ^ ^Ой

$ п. гВа – – ” Й

у ё' У

си – лю, Ва – си

г Л)


-J–J-

леч – ку,ми – ла –

F*| h I


я ди –

ги – н

о,

– \

^=i

р – J

4^^

* J J) д–Л

бі – жиш по – лем си – вим ко – нем, ди – ви – ти – ся ми – ло.

1. Ой Василю, Василечку, милая дитино, ^

Біжиш полем сивим конем, дивитися мило.

2. Ой кінь біжить – земля дрижить – кінь дорогу чує. Ой Бог знає, Бог відає, де Василь ночує.

3. Ой ночує Василенько в глибокі долині,

Прип'яв коня до явора в червоні калині.

4. Добре ж тому коникові в червоні калині,

А ще лучче Василечку на мнягкі перині.

^Другий рядок кожної строфи повторюєься двічі.

234


5. Добре ж тому коникові в калині стояти,

А ще лучче Василечку з дівчам розмовляти.

6. – Прийди, прийди, Василенько, прийди вечеряти, Як не прийдеш вечеряти, прийди обідати.

7. Як не прийдеш вечеряти, прийди обідати,

Як не прийдеш обідати, прийди відвідати.

8. Як не прийдеш відвідати, гаразд тобі буде: Втонеш, втонеш на пісочку, де й води не буде.

9. Иа в неділю пораненько прийшла воду брати, – Плине, плине, Василенько – ні з ким рятувати.

10.Ой нате ж вам, риболовці, по чотири гроші, Вирятуйте Василечка, бо хлопець хороший.

11 .Ой нате ж вам, риболовці, по півзолотого, Вирятуйте Василечка хоч би й неживого.

12. Плине, плине Василечко в долину плечима,

За ним, за ним дівчинонька з чорними очима.

13. Переймили Василечка аж межи горами,

Тянули ж 'го проти води сірими волами.

493(334). Ми думали гарбузи, воно гарбузиння

Allegro Ольга Рижкова

РР


Ми ду – ма – ли, гар – бу – зи,во – но гар – бу – зин – ня,

1\
1*–1

і*–і

. „ 

!5=V-s–і=

і=

1=

11 7 – II

ми ду – ма – ли, па – руб – ки,во – но чор – то – вин – ня.

494(734). У неділю рано, як сонечко грало

Andante ~ Ольга Рижкове

JJ'CJT \і Цг – лЛ* J'f г цг і ш

У не – ді – лю ра – но,

як со-неч – ко гра – ло,

т

т

ви – ря – жа – ла ма – ти доч – ку в чу – жу сто – ро – ноч – ку.235

495(330). Чи чуєте, добрі люде, щось у лісі гуде

Andante u ^. Ольга Рижкова

ш

Чи чу – є – те, доб-рі лю – де.о,, г

щось у ЛІ

сі гу – де?

LT Р [ ^ u

Ой то ж мо-я гір-ка до – ля по о-пень – ки

1. Чи чуєте, добрі люде, щось у лісі гуде? Ой то ж моя гірка доля по опеньки іде.

2. Чи чуєте, добрі люде, щось у лісі гукає? Ой то ж моя гірка доля опеньків шукає.

496(587). Ой якби ти, мати, знала, що то за досада

Allegro Ольга Рижкова

Ой як би ти, ма-ти, знала, що то за до – сада,Я іАі>


–ТІ\*
■ф-

і ф

ф4– ф
до ти б ме-не дав-но о – же-ни – ла, щоб бу – ла од – ра – да,

їм ГГН


N–ф Д] S


\


) ф
' *• J
Ф4-V-

-G

[• J

МІ

до б ти ме-не дав – но о – же – ни – ла, щоб бу-ла од – ра – да.

497(327). Питалася дівчинонька молодого козаченька

Moderato Ольга Рижкова

т

іПи-та-ла – ся дів – чи – нонь – ка мо-ло-до – го ко – за – чень-ка:

7–Hv#–г–

1 "Г (

• л

-Ь~ч–і 1

^J г
і=


J1 7–% – 1

-Ой де бу – дем

да но – чу – ва

ти?

236


1. Питалася дівчинонька Молодого козаченька:

Ой, де будем ночувати?

Що у лузі скирда сена,

То ж наша постіль бєла, Молодая дівчинонько.

2. Молодая дівчинонька Питалася козаченька:

Ой чим будемо укриваться?

Я вкриюся фартушиной,

Ти вкриєшся лапушиной, Молодая дівчинонько.

3. Молодая дівчинонька Питалася в козаченька:

Ой чим будем умиваться?

Я вмиюся росонькою,

Ти вмиєшся сльозонькою, Молодая дівчинонько.

4. Молодая дівчинонька Питалася в козаченька:

Ой що будем обідати?

Ой я буду єсти булки,

А ти будеш думать думки, Молодая дівчинонько.

498(338). Ой ти, Йване, Іваночку

Lento


Ганна Писанюк, Мотрона Ященко

s–

\–s

 “) ф

J

tt-

4–

ф
–J


I

т

# ' •–# ^ # – Щї • ' "–ё^ ” 9 ё 9 ё 9ме-не, па – ня – ноч – ку. 2.-Ой рад би я те – бе сва – тать.

2) 1)


Ш

ё 9 V

ой рад би я те – бе сва – тать, так бо – ю – ся тво – го

1)

2)2)

2)

шбра – та. сва – так

ои рад ои рад ои рад

499(339) Ой Сербине, Сербиночку

Andante


Ганна Писанюк, Мотрона Ященко

ОйСер-би – не, Сер – би-ноч – ку, сва-тай ме – не, дів – чи-ноч-ку. – тай

500(340). Прийшов козак додомочку, не знав, що робити

Moderato Ганна Писанюк, Мотрона Ященко

Г Г Г f44

Г И Ц* Г LT[j

При-йшов ко-зак до – до-моч – ку, не знав, що ро – би – ти,

237


ой чи ї – ї но-жем рі-зать, чи з руж-жа й у – би – ти. – би – ти.

501(341). Ой с-під верби вода біжить, вітер хвилю гонить

Andante Ганна Писанюк, Мотрона Ященко

$

UJI CJLtfт

Ой с-під вер – би во – да бі – жить, ві – тер

к к 2)

хви – лю гоТа Ма-ру – си – на

шщ

на хви – лю сту – пи – ла, ма – тиси – на 2)

но же – ни

-русту-

502(343). Ой що, братця, за вдоваAllegro moderato

_t ^ 11

Дтг-т4

Ганна Писанюк, Мотрона Ященко2)

ш

Ой що, брат – ця, за вдо – ва сім літ без му – жа жи – ла,Зї ^ !)

ой да сім літ без му – жа

жи – ла.

Ф

1)1)

2)

за вдо –3)

Ф

за вдо – ва за вдо –сім літ – жа

238


Lento

503(344). Жила вдова на Подолі

Ганна Писанюк, Мотрона Ященко

Жи-ла вдо-ва на

По-до – лі, жи-ла вдо-ва на

По – до – лі, та й не ма – ла щас – тя й до

504(346). Ой на горі ячмінь, а в долині жито

Andante Ганна Писанюк, Мотрона Ященко

Ой на го – рі яч – мінь, а в до – ли – ні жи – то.

При – ЙШЛИ ВІСТ-КИ до ми – ло – ї, що ми – ло – го вби – то.

505(363). Тихо, тихо Дунай воду несе

Andante Ганна Писанюк, Мотрона Ященко

І Р СЕРПІЇ ^ г7?Г N і

Ти – хо, ти-хо Ду – най во – ду не – – – се, а ще

f rV'”^r

тих – ше йа дів-ка ко – су че – ше.

506(361) Ой зіма, зіма, ти, холодная

Largo Ганна Писанюк, Мотрона Ященко

Ig j pip h J ічj ріf ^і

Ой зі – ма, зі – ма, ти, хо – ло – дна – я, про – шу я те –

239

507(358). Ой сяду я край віконцяAndante Ганна Писанюк, Мотрона Ященко

J'PPPP

РГ РР и*

Ой ся – ду я край ві – кон – ця, про – ти яс – но – го сон – ця,

ви – гля – да – ти чор – номор – ця.

508(354). Як я піду в поле шукать щастя-долі

Moderato Ганна Писанюк, Мотрона Ященко

1 'і 1 П| г іг г і І і.

Як я пі – ду в по – ле шу – кать щас – тя – до – лі.

:гг ггіггїпг rrdr'r J – II

Не най-шов я до – лі, най-шов си-нє мо – ре.

509(348). Що на нашій улиці нова новина

Allegro Ганна Писанюк, Мотрона Ященко

Що на на-шій у – ли – ці но – ва но – ви – на.

Трай – рай

$

Р Р Р р 'Ррай,

но – ва но – ви – на.

240

510(347). Ой оддала мене матиAndantino Ганна Писанюк, Мотрона Ященко

Ой од-да-ла ме-не ма-ти тай за не – до – рост-ка за – між,

гJli

ш

0 0а я цьо-го не – до – рост-ка да зро-ду не

а ф

лю – би – ла.
.

N л" “ • Ф л

ГТ ГЛГР
о
** ф

ф


J

Nзро-ду не

лю – би – ла,

иа ж чо – ти – рі не – ді – лень – ки

1)

&та и не го – во – ри – ла.

511(342). Задумала мати панувати

Allegro Ганна Писанюк, Мотрона Ященко

і

£LT Г J' IS

За – ду – ма – ла ма – ти па – ну

ь h

r~AJ Ми

ко – ли до – ве – ло – ся

го – рю – ва-ти.

512(359). Сонце сходить, я журюся

Moderato Ганна Писанюк, Мотрона Ященко

J I J> 1> h ]Ч

Сон – це схо-дить, я жу – рю

£

щсхо-дить, я жу – рю

ся, а за – хо-дить, – пла – чу.

241

513(364). Вітер повіває, та вітер повіваєAndantino Ганна Писанюк, Мотрона Ященко

£

тВі – тер по – ві – ва

є, та ві – тер по – ві

а

і

Ерє, иа ро – жу рос – хи – ля

Andante


514(360). Ой у полі озеречко

Ганна Писанюк, Мотрона Ященко

$

Ой у по – лі о – зе – реч – ко, там пла-ва – ло ві – де – реч – ко.1 2

рр р|Шр ргУ'У'Ш

Сос-но-ві клеп-ки, ду-бо-ве ден-це, не цу-рай-ся, ко-зак – сер-це. сер-це.

515(357). Ой дубе, дубе, кучерявий дуже

Moderato ^ Ганна Писанюк, Мотрона Ященко

І

Ой ти ду-бе, ду – бе,ку – че-ря-вии ду – же,

Г 1 Jr Г LT

що на то – бі, ду – бе, два го – лу – би гу – де.

Allegro


516(352). Із-за гори сонце сяє

Ганна Писанюк, Мотрона Ященко

Ф

Із – за го – ри сон – це ся – є, !Ь-

ко – зак ко – ни – ка сід – ла – є,

а дів-чи-на горь – ко пла – че.

горь – ко

242

Allegro


517(351). Із-за гори сонце сяє

Ганна Писанюк, Мотрона Ященко

Із – за го – ри сон – це ся – є, ко – зак ко – ни – ка сід – ла – є,

-fh
Ні– 11 г

 G
–е

1

а дів – чи – на горь

ко пла – че.

518(356). Туман яром та по долині

Andante Ганна Писанюк, Мотрона Ященко

рій mosso ^v a tempo

ф=

h N k-

і h h П 4

11” . 1

Т;

4–^–“М–JV-

у – ман я – ром

п і ^Г~Г^


# # Г J 1

та по до – л

i . h I


и – ні,

ту – ь

1 L-M

іан я – ром

–‘гті–1–Н


У# г і *

Г P " '
J’JJ J№ 

тай по до – ли – – ні, йа ши – ро – кий лист тай на ка – ли – ні.

519(353). Калина, малина, чого присов’яла

Andante

J>r г ІГ СгГ ШіШГанна Писанюк, Мотрона Ященко 2)

&

Ка-ли-на, ма – лина, чо – го при – со – в я

-щу ба–щу

ба-

243


Largo

520(349). Коло річки, коло броду

Ганна Писанюк, Мотрона Ященко

ш

Ко – ло річ – ки, ко – ло бро – ду, ко – ло річ – ки, вой да ко – ло бро – ду,т

~9~” V


два го – лу – би во – ду.

ои там пи

521(350). Як приїхав мій миленький с поля


N–


У~

 h 


і)) ф
L-Г # –


4

Як при – ї – хав мі – йе ми – лень – кий с по – ля

ї) L , О

та й при – в'я – зав ко – ня до за – бо – ра. – в'я-

522(366А). Ой піду я до млина, до безкрилого

Moderato Ганна Писанюк, Мотрона Ященко

Ой пі – ду я до мли – на, до без – кри ло – го

$

кли – ка – ти ве – че – ря – ти сво – го ми – ло – го.523(366 Б). Ой лопнув обруч коло самовара

[Moderato] Ганна Писанюк, Мотрона ЯщенкоJHhru w=^~n
1 h , r h–UJ–і

P P г

J P P J

Г Г 1

Ой лоп – нув об – руч ко – ло са – мо –

±b


N.J

%–4

M–я–*1 J' “


дів – чи – на ко – за – ка та и по – ці – лу – ва – ла.

244


524(365). Ой ходила дівчинонька бережком

Allegro Ганна Писанюк, Мотрона Ященко

гіг

Ой хо – ди – ла дів – чи – нонь – ка бе – реж – ком,vf+


“К mb . ={


¥
* і f

~-Ґ p i=

1=

p # –
за – га – ня – ла се – лез – ни – ка

Т1Ж – ком.

525(345). Ой не жаль мені та ні на кого

Andante Ганна Писанюк, Мотрона Ященко

Ой не жаль

ме – ні


та ні на

ко – го,


l Й 5
h – Г"

 1

^ 4 # # r ^

тіль – ко жаль ме – ніі
He

І ЙО

Т-Ц5

I CB

 <9

0 – ГО


 1

526(362). Вилітала галка ой з зеленої балки

Andantino Ганна Писанюк, Мотрона Ященко

шт

рі” рргВи – лі – та – ла гал – ка ой з зе – ле – но – ї бал

та ви – лі – та – ла дру – га з зе – ле – но – го лу – гу.

527(355). Туман яром, пшениченька ланом, горою овес

Moderato


Solo

Ганна Писанюк, Мотрона Ященко Coro

Ту – ман

ром, пше – ни – чень – ка ла – ном,

245

1 \ л

і – і–
Solo

, Ь-|
ч J J J

–о L

!' Г LT

1 г r r J 1


Каталог: Umf www -> books
books -> Квітка К. В. Українські народні мелодії. Ч. 2: Коментар / Упоряд та ред. А. Іваницького
books -> М. Т. Рильського Національної академії наук України Анатолій Іваницький Польові зошити. Фольклористичні розвідки. Рецензії Вінниця Нова Книга 2014
books -> М. Т. Рильського Національної академії наук України Анатолій Іваницький Польові зошити. Фольклористичні розвідки. Рецензії Вінниця Нова Книга
books -> Навчальний посібник для вищих навчальних закладів культури І мистецтв I-IV рівнів акредитації Київ 2008 (477)(075. 8)
books -> М. Т. Рильського Національної академії наук України Анатолій Іваницький Польові зошити. Фольклористичні розвідки. Рецензії Вінниця Нова Книга
books -> Український музичний фольклор

Скачати 10.52 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   41
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка