Українські народні мелодіїСкачати 10.52 Mb.
Сторінка18/41
Дата конвертації15.04.2016
Розмір10.52 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   41
§

436(267). Летів кумар по дуброві

Moderato

Solo


Пенязевичі

Coro


Jle – тів ку – мар

по дуб – ро 1)

та и сів

V Г Г


же вун на ду – боч – ку. Трай, рі – та, во – на, трай, рай,

да й сів же вун на ду – боч – ку.

-боч-

же вун


Largo

Solo


437(279). Ой пойду я ворота

Сого


Оцитель

ергг

Ой по


йду

за во – ро

212

1. Ой пойду я за ворота,Да бере мене охота.

2. Ой десь моєму миленькому Да нагайная робота.

3. Ой хоч нагайна, ненагайна – Ой сама ж я добре знаю.

4. Ой сама ж я добре знаю, Що він не п'є, не гуляє,

5. Йа в тихому Дунаєчку Сиві коні напуває.

6. Ой кінь ірже, води не п'є, Кінь доріжку чує.

7. Ой Бог знає, Бог відає,

Де мій милий ночує.

8. Ой ночує мій миленький Да й у степу при дорозі.

9. При'пяв коня до явора,

До білої берези.

Largo


438(278). Ой у полі криниця бездонна

Оцитель


Solo

1 Я |-~ТnJ

Coro ^ ^

Joo Г


У-

±-

“ S4V^ои у по – лі крини-ця

ijjj Ji


бе – зо – дна,

1) Вар в вищім голосі

ИТТІ1М ГОЛ(

7^У-


ч^

те – че з не – 1 во-ди-ця хо – ЛОД

те – че

439(276). Ой у полі висока могилаAndante Русанівка

і

&ьor r-CfH

Ой у по – лі

ви – со – ка мо – ги – ла,

на мо-ги – лі

Р F ЕСТ Г

чер-во-на ка – ли

213

440(287). Ой мій батько п’є, гуляє, ю-ха-хаAllegretto ^ Торчин

Ой мій бать – ко п'є, гу – ля – є, ю – ха – ха! Й об до – монь – куч

VN N 1

*1 

*1 


4 2 
-! JJ .не ду – ма – є, чи – пу

и оо до – монь – ку


Ч . –ч k

4 1

і

h . „ h=n
\> Р #
^ S .

4 2 

1 # Р

V # и

не ду – ма – є, чи – пу – ха!

пє, гу – ля – є

1. Ой мій батько п'є, гуляє, ю-ха-ха!

И об домоньку не думає – чипуха!

2. Аж приходить товариш,

Питається, що ти вариш.

3. Не вору я нечого,

Не боюсь я некого.

4. Напік хліба резового

Да й сів близько коло його.

5. Добрий хліб, розовенький,

Славний хлопець молоденький.

6. Ой вийду я на дорогу Да скажу: "Слава Богу!"

7. Ой пойду я до криниці – Беруть воду молодиці.

8. То чернява, то білява,

На котру глянь, то все прави.

9. Упав комар [з] високості,

Побив ребра, пибив кости.

10. Вилітає муха з хати Комарика рятувати.

11.Комарику, родний браця,

(2) Яку тобі раду дати?

12. На чи масті, чи аптики,

Чи до дохтура Микити?

13. – Не поможе да не масть, не аптика, А не дохтур Микита.

14. Да поможе штири дошки, Комаричку землі трошки.

15. – Ти, комаре, рідни браця,

Де тебе поховали?

16. Поховаю під каглою Да накрию пеленою.

17. Сіні буду замітати,

Комарика споминати.

18. Смітє буду виносити,

За комаром голосити.

19. Ти, комаре рідний браця,

Де тебе поховати?

20. Поховала під лавкою,

Да заростеш муравкою.

Кожен другий рядок повторюється. Додаються приспівки "ю-ха-ха","чипуха".

214


441(268). Ой дівчина Уляна

Allegro giocoso

Л

Мотря ЯковенкоОй дів – чи – на У – ля – на,

ои дів – чи – на, лю – ді – ве – че – че,

і1 я Г, J1” J> J II

-бу-че – че – че, ца – бе лоб, ца – бе лоб, ца – бе, ца – бе, цоб, цоб, цоб!

1. Ой дівчина Уляна Ой дівчина,

Приспів:


Люді-ве-че-че,

Лобу-че-че-че,

Цабе лоб, цабе лоб,

Цабе, цабе, цоб, цоб, цоб.

2. По садочку гуляла,

По садочку.

Приспів.

3. Цвіт-калину ламала, Цвіт калину.

Приспів.

4. Да в пучечки в'язала, Да в пучечки.

Приспів

5. До личенька рівняла, До личенька.Приспів

6. Да й матінки питала, Да й матінки.

6. Да й матінки питала,

Да й матінки.

Приспів

7. – Ти, матінко ти моя,Ти, матінко.

Приспів


8. Чи буду я такая,

Чи буду я.

Приспів

9. Як калинонька цяя,Як калина?

Приспів.


10.Оддай мене за пана,

Оддай мене.

Приспів.

11 .Бо за паном добре жить, Бо за паном.

Приспів

12.А не косить, а не жаль,А не косить.

Приспів.


13.Тілько всього да й лежать, Тілько всьго.

442(269). Ой важу я, важу на ту дівку вражу

Allegretto Пенязевичі

£

£P',JI|r г \щ

Ой ва-жу я, ва – жу на ту дів-ку вра – жу, ме-не ма-ти

не пус – ка – є, я в о – кон – це ла – жу.

215


443(285). Росла редька, росла редька, повелася в стовпці

1 и,,
ч 


-
$й с J


-) 

І 


Рос – ла редь – ка, рос – ла редь – ка, по – ве – ла – ся встов-пці.

0 ц,|

Ml

Як я бу – ла мо – ло – до – ю, то й лю – би – ли хлоп – ці.

444(286). А я редьки не кушала, кажуть, вона гірка

Moderato Торчин

Щ”
М
N
рфф=# г #

LJ

г #

А я редь – ки не ку – ша – ла, ка – жуть, во – на гір

ґм ip p гіЗД

свек-ру – хи не бу – ла, ка-жуть, во – на бій

1. А я редьки не кушала, кажуть, вона гірка, Я в свекрухи не була, кажуть, вона бійка.

2. Оце дра, оце дра, горе, горе, райтом,

Горе, горе, горара, горе, горе, райтом.
ЫУ

h Г Р
1=

і

ра – ра – ра,

ра – ра


445(291). Под калиновим листочком

$

AllegroТорчин

it J J'J


* – ё-'

Под ка – ли – но – вим лис – точ – ком", трай рі – та гоп – це – дрі – та,


под лис – точ – ком, под лис – точ – ком.

216


446(293). Ой ненько моя, ненько моя мила

Allegretto ^ Веприн

І *|! : і ^ р p^r^r111 р ^

Ой нень – ко мо – я, нень – ко мо – я ми – ла, не дай ме – не за ру – до – го,


N

v-

N

b=
Mlр

–0
1

я чор-но-бри – ва.

447(277). Чогось моя куделиця надулася Andantino

Русанівка

j) і Jji і'і'\ї J> ji ji і j j Л]

(і) Чо – гось мо – я ку – де – ли – ця на – ду – ла – ся,

пош – ла во – на у кор – чом – ку, на – пи – ла – ся.

448(273). Служив мазур у попа

Andantino

Путівка

ї

І.Слу-жив ма – зур у по – па,слу – жив

г г р р г Ір р ^ Jlр г іО-^Г

ма – зур, ні – ки – тур, ва – лі – ґур, не – ґу – ляр ма – зур

у по – па.

2.Та й за – слу – жив ко – би

ПІНИ


лу,

та й за – слу – жив, хур – ґе – ле, по – за – хур – ґе,

вер – ґе – ле, при до – ли – ні, ле – ні ко – би лу.

217


449(271). Ой вийду я на той двур

Andante


Пенязевичі

jM „ 1} . її

2)$ ^ гІ.Ой ви – йду я на той двур, чи не вий – де муй ми – ли?

Вун дро – ва ру – ба – є і тріс – ки зби – ра – є, і у – пе – чі па – лить,

3)

Г Р1 ґ trі на ді – ток сва-рить: "Да бу-ду ва-шу ма-тір бить!" 2.Да чи я пи – ла

её

j>r г і – t? і Ј – – Lj?1 p Jl jl

за ко – ня, да чи я пи – ла за во – ла? То за ци – бу – леч – ку,^F=

^F=к.
) • • .

' * .

' ' .


то за ква – со – леч – ку, то за ба – ра – бо – лю, на – пи – ла – ся вво – лю, –

т

&да бо так ми – ні Буг да – є. Ой вий – ду я на той двур

2) 3)


Г Г 11

на той двур пи – ла

450(288). Ви музики, хлопці добрі, ви мені заграйте

Moderato Серапіон Павленко

І.Ви му – зи – ки. хлоп – ці доб – рі, ви ме – ні за-грай – те,

т

я вам гро-ші за-пла-чу, про-шу, не дрі-май-те. 2.Ой не грай-те мні то – є – ї,218

J'J'JI J JII

що то pi – жуть січ – ки, а заг – рай – те спро – кво – ла да и по ста – ро – свіць – к

1)

^ h

5=

)

]
lJ––a
1 Г

і

ви ме – ні заг – рай – те.

1. Ви музики, хлопці добрі, Ви мені заграйте,

Я вам гроші заплачу, Прошу, не дрімайте.

2. Ой не грайте мні тоєї,

Що то ріжуть січкиі А заграйте спроквола Да по старосвіцьки.

3. Наш присяжний не вповає На снасть, на худобу,

Бере хлопа з їкономом,2 Сипле йому бобу.

4. Ой із ночі, із півночі,

Стоїть під віконцем, Загадує на панщину Перед сходом сонцем.3

5. Не принеси пану курки,

Не вклонися низько, 4 То дасть тобі в морду,

Що [б] не стояв близько.

5. А де ж тих курей набратись Так носити часто?

Не принеси копу яєць – Вчепиться напрасной

1 Образное определение жанра скорых песен (примітки належать К.Квітці – Упоряд.).

2 Эконом (обычно в украинской речи "оконом").

3 Вместо "сонця". Неправильность допущена сослагателем, очевидно, ради рифмы.

4 Подтекстовка 3-го стиха 5-й строфы не схвачена при записи, – этого я своевременно не заметил.

5 "Копа яєць" – 60 штук.

6 "Вчепиться" – вцепится. "Напрасно" в украинском языке чаще означает не столько "несправедливо" сколько "вдруг", "резко", "оскорбительно".

451(310). Не світи, місяць, нихай світять зірниці

Lento Зин. Калашникова, Ольга Креминсъка

f' і Г11

Не сві – ти, мі – сяць, ни – хай сві – тять зір – ни – ці.

Ни – ма ми – ло – го, ни ми – лі ве – чор – ни – ці.

219


452(311). А чужії жонки конопельки труть

Allegretto Зин. Калашникова, Ольга Креминсъка

Ь=г=&

А чу-жі – ї жон – ки ко-но-пель – ки труть, мо – я че – пу-руш – каІ р Г р “М р J1 Jl1 р р р I р J1 J J1 J1р р р

не по-ду-ми-ва-єть. Во-на тре-ця, во – на мне-ця, во-на ду-ма-є: "Ми-не-ця!"

ІрJ^J^'pppip >>^р ррі р'-р^рр;

Во-на ду-ма – є – га-да-є, до-лю сво-ю про-кли-на-є. Гей, щоб то-бі, до-ле,

р ''Р fplp J'J'J^J’P р р І р J1 j j'pp р

та бо – дай то – бі, до – ле, на – що ме – не по – ро – ди – ла на ве – ли – ке – є го – ре, £

р і’р р р і р $ j і’р р р і ррр j j її

на ве – ли – ку – ю му-ку, що я взяв че – пу – ру – ху, че – пу-ру – ху взяв.

453(308). Лучче ж мені, моя мати, круту гору лупати

Moderato Дмитро Тучапський

і^оі1 рріі'^іч іг 7р

ш

Луч-че ж ме-ні, мо-я ма-ти, кру-ту го – ру – лу – па – ти,а-ніж ме-ні, мо-я ма-ти, го – су-дар-ське плат – тя взя ти.

454(571). Марусина недужа лежала

Moderato

Данило Мовчан

J:ll% .WJl р

Ма-ру-си-на не-ду-жа ле-жа-ла. із-за мо-ря, із-за мо-ря зіл-ляч-ка ба-жа-ла.J-\у-

V-

Vi!F-

У–

N Ц
M/1

¥


1$.

) фЛ-в


* * *
'■J'J’J>.
I
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   41


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка