Українські народні мелодіїСкачати 10.52 Mb.
Сторінка16/41
Дата конвертації15.04.2016
Розмір10.52 Mb.
#10231
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   41

с-пуд зе – ле – но – го ду – ба. да бу – ду сту – ча – ти

188


і ¥ г “ j>-

1^–9 г
2 і . ]| ) 8 ,Р Р ■

да бу – ду сі

і J . ,-v


■М* J j

у – ча – ти

. Ь і І –

\\ р р J J ІЦ

да – бу – ду сту – 1

2)

її Ji . . . Jib 6

ча – ті


Л

с-пуд зе – ле – 1 Л 2) .

Р J 1 J ^

зо – го ду – ба

J P r pJ і і

с-пуд зе – ле – но – го ду 2)

■h . Гр *


б

а

 1


§ J р *–

Ч 1 г °
J и г44

 е-

 1

с-пуд зе – ле – но – го ду

с-пуд зе – ле

но – го ду

1. – Дівчинонько ж моя люба, Одвернися од нелюба,

Буду стреляти да буду стучати С-пуд зеленого дуба.

2. – Ти, козаче молоденький,

В тебе коник вороненький,

Сідлай коня, виєжжай з мого двора, Ти не мой, а я не твоя.

3. Козак коника сідлає

Да й до коня промовляє:

Риссю, коню, риссю, мой ворони, Аж до тихого Дунаю!

4. До Дунаю приєжжаю

Да й став же я да й думаю:

Чи мені втопиця, ой чи з коника вбиця, Чи назад воротиця?

5. Синє море, тихи Дунай,

Да прийми ж моє тіло й душу,

Да прийми ж моє тіло й душу,

Викинь кості на сушу!

6. Ой як же я утоплюся, – Марне душу загублю,

Ой як же я назад повернуся,

То й я й другу полюблю.

386(207). Ой пішов би я, славни запорожець, да й доруженьки не знаю

Andante 1)

Л 1>_ L І – "ї. 2) ► 3) 4) Р

І {У'І'ГУГРІ I? ji^J j IP V&

mb

Ой пі-шов бия, сла-вни за-по-ро-жець, да и до-ру-жень-ки незна-ю,

ДРг”г*ГРІ в

Ш

Ш

ои за – вер – нуся да и рос – пи – та – ю – ся да и до дів – чи – нонь – ки

1) 2) 5) :5)

мо – ло – до – 1.

4)

Ойза – по –

-ро-


-ро

т

-ру – жень – ки189

387(240). Василю, Василино, любая дитино

Allegro commodo е leggiero (і) Ва – си-лю, Ва-си-ли – но, лю – ба – я ди – ти – но,

feF

1–
"7І* 


 1
-Ф 

Ф


ф

и
■G

І-* – Ф

1

Ї – деш по – лем си – вим ко – нем, ди – ви – ти – ся ми – ло.

1. Василю, Василино, любая дитино

їдеш полем сивим конем – дивитися мило.

2. Під'їжжає Василина під гай, під ліщину, Зустрічає Василина молоду дівчину.

3. – Ой здорова, дівчинонько, щось маю казати: Загадаю дві загадки, прошу й одгадати.

4. Із чого кудрі в'ються, із чого січуться?

Хіба б же дурна була, розуму не мала,

5. Хіба б же я дурна була, розуму не мала,

Щоби я ці загадочки да й не одгадала!

6. А з роскоші кудрі в'ються, з печалі січуться, – Тепер тобі, Василино, роскоші минуться!

7. Загадують Василині проса молотити,

Викинули Василині аж чотирі копи,

8. Викинули Василині аж чотирі копи,

А змолотив Василина аж чотири снопи.

9. Ідуть дівки й молодиці у ліс ягід брати:

Кидай, кидай, Василино, проса молотити!

10.Кидай, кидай, Василино, проса молотити, Ходім з нами, молодими, горілочки пити!

11.Ой пийте ви, молодиці, коли вона вам п'ється; Коло мого серденька, як гадина, в'ється!

388(244). Ой пойду я в ліс по дрова, да наломлю лому

Andante ^

Iі*

Ой по-йду я в ліс по дро-ва, да на-ло-млю ло – му.L !) “а-П !)

ІЙІ1


щ

£

За-нісме – не дур-ний ро-зум да в чу-жу сто-ро-ну. ро – зум190

389(243). Ой пойду я понад морем#=•=1

ida

ч


nte 1} і* т N

2;

) з

)
4)


ч

4–

їф

–о-

4


а4-
-+

(і) Ой по – йду я по – над мо-рем, не-хай ме-не звір із – їсть,
Г.

N 5 ** ■

6)

г 1 " h


7)

-V-


И

N

–кЧ


н

кру-го

1)

=====м м

р рJ

е-не ри-ба 2)

Ч 


гра – є,

3)


=f

і

&


Ю-Ні

а ж ме


3)

-T7-V-


y=t

не ]


У=

не :


3

4


 ф

зай – м£ 0і – є. Ч

по

4


–к-

й

■) ^я

5)ft–п 

по – на; 5)

І

по – над б)

4 по

Ні

–4 

ад


-ре

6


)


І 

]


?–^ 

ме – не


6) ^

її гчме

і

іе

V)


1

F=


ри

=и=

ба

7)* ф

гра
є

ф 1

ри

я К J

ба гра – єри – ба г]

за – є
во

во – на

ме
не

390(246). Затопила, закурила сирими дровами

по-між во – ро – га – ми.

-пи–ла за – ку – ри

**>Є


си – риго-ре жи-ти на чу–ні

191


391(247). Да туман яром, да туман яром, туман ще й горою

Andante


ігШ \tl

1)

2)(і) Дату-ман я-ром, да ту-ман я-ром, туман ще й го – ро-ю,

3U ^ !) 2)

11

Шда ту – ман ще и го

ро – ю.


-ман

3)

ще и го –т

ще и гоще и го–ман

392(248). Ой не пуйде друбен дощик без чорної хмари

Largo 1) 2)

hJr ГІ Pfr

Ой не пуй-де дру-бен до-щик без чор-но – ї хма-ри, і гей!

3) /Ts 1) ^^ 2) ^ ^ 3)

|U


Без чор-но – Ї хма – ри.

-но – і хма – ри

и и

1 Ой не пуйде друбен дощикБез чорної хмари.

І гей! Без чорної хмари.

2 Ой не пуйде дівча заміж Без людзької слави.

3. Була слава, була слава Стали поговори

4. А за тую дівчиноньку, Що чорненькі брови.

1)

5. Над моїми воротями Чорна хмара стала,6.А за мене, молодую, Поговір та слава.

7. А я тую чорну хмару Рукавцем розмаю.

8. Перебула поговори, Перебуду й славу!

1) Приспівка "І гей" з повтором другого рядка тексту відбувається у кожній подальшій строфі.

192

393(256). За нашою слободоюAndante
За на – шо – ю сло – бо – до – ю, за на – шо – ю


V ^ "О 1=1 Г 1^ ” *

* •

[• ф
сло – бо – до – ю жи – то ро – дить з ло – бо – до – ю.

394(238). Запрежу я воли да сивенькиє

-ро-

395(255). Ой дівчина да по саду гулялаModerato _ 1) 2) 3)

(і) Ой дів4)

&

чи – на да по са5) 6)

ду гу – ля – ла,

ой жар – ку – ю кра – пи – вуш – ку

1) 2) 3)^ ^ 4)^

жа – ла.

в строфах з більшим числом складів

5)

r_J ЧГ иЩШ-ду гу

6) _


-гу-

6)

жар--вуш – ку

-вуш – ку жа – ла

193

396(208). Да сухая ліщинонька на яр подаласяAndante expresivo

Да – су – ха – я лі – щи – нонь-ка на яр по-да – ла – ся, гей!

(Оо

й

тДа мо-ло-да – я дів – чи – нонь-ка вко-за-кавда – ла

Largo


397(241). Ой горе, горе, що чужая вкраїна

а 3>-

Ои – го – ре, го – ре, що чу – жа – я

а

ї – на,


вкра

іі J Ji і'

~о w

жи – на.


ще наи-гур – ше, що не-вірнадру

1* 1)г–
2) t – -р–
0–-Ой

що чу–жа-

398(242). Ой умру я, мій миленьки, й умру

Andante 1)

Ой у – мру я, мій ми – лень

2)

=П * h


и ум – ру

 а

ТРУ " НУ-

збу – дуй ме – ні з кед – ри – нонь – ки

1) 2) 2)


ці Г г II LTf^

-мру


-дри-

-дри-


194

399(245). Да й уже день біленьки

Andante

Ј

Да й у-же день бі – лень – ки, да й і – де мій ми – лень – ки,. Dr в j – Jj

да и і – де мій ми – лень – ки з кор – шом – ки п я – нень – Б

400(257). Ой коли б я знала, шо то мені буде

Allegro


Ой ко

• ^


ли я зна – ла,

Ф

шо то 2)ме – ні бу – де,

£Ã

не пи – ла б го – ріл – ки,1) 2)

не йшла б по – між лю – де.

2) 2)

б) Різні виконавці401(301). Зажурився бурлачина, що копійочки нема

Andante Пелагея Острожинсъка

ш

ї

За-жу-рив – ся бур-ла-чи – на,що ко – пі – иоч –

Iа" bJ ijjij j

ки не – ма,

си – дить, лу – па

є о – чи – ма,

як го – лод – на – я со – ва.

402(294). Мандрувало пахоля

Andante maestoso Іван Острожинсъкий

8 Г г i'J'

т

£&

Ман – дру – ва – ло па – хо – ля, і

в

ман – дру – ва – ло па – хо – ляод Ки-йо-ва до Льво-ва,

од Ки-йо – ва до Льво – ва.

403(298). Ой Сербине, Сербиночку

Moderato Пелагея Острожинсъка

ik

$ я–

J П j\
8 г
Оі

–т 


А Сер – би – не, ^–р-
1 рJ р

Сер – би-ноч – ]

 – -–


'<У,

S–


4–

оі


Lr М

\ Сер – би-не, Ґ7\


J м
LJ Н

)
 – 1

Каталог: Umf www -> books
books -> Квітка К. В. Українські народні мелодії. Ч. 2: Коментар / Упоряд та ред. А. Іваницького
books -> М. Т. Рильського Національної академії наук України Анатолій Іваницький Польові зошити. Фольклористичні розвідки. Рецензії Вінниця Нова Книга 2014
books -> М. Т. Рильського Національної академії наук України Анатолій Іваницький Польові зошити. Фольклористичні розвідки. Рецензії Вінниця Нова Книга
books -> Навчальний посібник для вищих навчальних закладів культури І мистецтв I-IV рівнів акредитації Київ 2008 (477)(075. 8)
books -> М. Т. Рильського Національної академії наук України Анатолій Іваницький Польові зошити. Фольклористичні розвідки. Рецензії Вінниця Нова Книга
books -> Український музичний фольклор

Скачати 10.52 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   41
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка