Українські народні мелодіїСкачати 10.52 Mb.
Сторінка15/41
Дата конвертації15.04.2016
Розмір10.52 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   41

-ни ко – вся У – кра – Ї – на

349(213). Ой зорнули запорожці да зорнули§с

Ой зор – ну – ли

-і “ h П

w\ А А ^ и Ф 1 )ФФ=Н

за – по – рож – і

і L


ді да зор-ну

г ; ■'у'. }

)–

-

-ірч і ^

ли, і) р–

:-р–1
1 г

UlU

–1–&

 J

) / fпо – сі-да – ли в лод – ки да й за Ду – най мах – ну – ли. – ли

350(211). Стоять верби конець греблі зеленесенькиє

Allegretto marciale. Leggiero

m

mСто – яв вер – би ко – нець греб – лі зе – ле – не

сень – ки – є.

Зби – рай – те – ся, хлоп – ці, мо – лод – ці

$ * Г~І* Р 

і 2її К лі

#=–^=^3
11 и – 4

мо – ло – де – сень – ки – є. – сень – ки – є. ко – нець

168


351(215). Ой понад морем, понад морем Синюхою да зацвіла ожина Alla marciaV


N

fr=F

ф •

#


L л
У
Ой по – над мо – рем, по – над Си – ню – хо – ю да за – цві – ла

іФ
Ф

тІ ”

–р-^


^7 J

Ь

жи – на. Ой да – вай, бать – ку, да – вай пе – ре – мі – ну,

1) 1)


¥

V' V' * ¥ – J) – J) 4. =Р Г w

бо на – ві – ки за – ги – ну. – ки за – ги – ну.

352(218). Добри вечор тобі, зелена дуброво

Andante

Доб – ри ве – чор то – бі.ё т

зе – ле – на дуб –

Ці

~г~*


ро – во.

при-ми ме-не на нич, пар-ня мо-ло – до – го.

353(206). Із-за гори да сніжок імшить

Andante 1) 2) 3)

Із – за го-ри да сні – жок ім – шить, ой там ко-зак за – бит ле – жить,

5) 1)


і

ой там ко – зак да за – бит ле – жить.

1) 2) 2)

да сні –

2)
да сні – ои там ко – зак

169

–Г"Т– 
9 г#*

л* 1

В О J ^

ЕЕ
 ® 1

за – бит ле – жить да за – бит ле – жить.

354(230). Кармелюку, гарний хлопче, по йулиці ходиш Adagio

Кар – ме – лю – ку, гар-ний хлоп-че, по йу-ли – ці хо – дині,

и

j. J j Іці'не єд – ну – ю 1)

дів – чи – нонь – ку да з ро – зу – ма зво – диш.

т

не єд – ну – юдів – чи – нонь – ку да з ро – зу – ма зво – дині.

1. Кармелюку гарний хлопче, По йулиці ходиш,

Не єдную дівчиноньку Да з розума зводиш.

2. Не єдную дівчиноньку,

Не єдную вдову,

Хорошую, молодую Да ще чорноброву.

3. Узберу я хлопців хльостких Що ж кому до того –

Да заставлю шлях-дорогу Для подорожнього.

4. Нехто не йде і не їде,

Довго його ждати,

Як немає запасности,

Треба пропадати.

5. Ой аж єде сам владика – У його всі гроші. Оглянеться кругом себе – Все хлопці хороші.

6. Пошов би я рано в город – Боюсь станового.

Іде соцький і десяцьки – Все знають про його.

7. Беруть мене за рукава, Садовлять за гратки,

А я знаю, що випустять, – Було що б їм дати.

8. А в неділю пораненько Усі дзвони дзвонять. Молодого Кармелюка До Сибіру гонять.

9. Я Сибіру не боюся,

А ви, хлопці, знайте, – Ви на мене, Кармелюка, Всю надію майте.

(...)

10.Маю жінку, маю діти,Да я їх не бачу.

Як здумаю про їх житку, Сам гірко заплачу.

11 .Ой здається, не в кайданах, Да й не маю волі,

Ой здається, не журюся, – Гірш, як у неволі.

(...)

170


Adagio

355(219). Воли ж мої половиї

2) 3)

т

Воли Ж МО-Їпо-ло-ви–1, ои чо-го ж ви по-мар-ні

f

ywе

Во – ли ж по-ло-ви – ї – ні

ой чо-го ж ви по-мар-ні – ли?

1. Воли ж мої половиї,

е

Ой чого ж ви помарніли? (2)2.Ой того ж ми помарніли – Нас хазяїн не жаліє. (2)

3. Пізно ляже, рано встає,

Бере ярма, нариває. (2)

4. Бере ярма, нариває,

У Крим по сіль виїжджає. (2)

5. Під гору йде – не бичує,

А з гори йде – не гальмує. (2)

6. Піском бреде, ще й гукає, Всіх чумаків обминає. (2)

7. Всіх чумаків обминає, – До корчомки поспішає. (2)

356(225). Чумак ярма накладає

Andantino

/£ 9 ã * ? г

Ж

(Cs)

^-ГT-t' г-% * Ч СІ

Чу – мак яр

к і \л Г" Ні”


ма > 9

на – кла – да

5 ” Г


КІ J J'J

Є, СИ – ві ВС9 і* N

) –

J'lc s J =1

ли за – пра – га – є,

1 ft m 0Г 1


Ь JPr Е

СИ – ві воJ–V–

ли
ja

1 wJ

пра – га – є.


Чу-мак яр – ма

1. Чумак ярма накладає,

Сиві воли запрагає. (2)

2. Сиві воли запрягає,

Да в дорогу виїзжає, (2)

3. Да в дорогу виїзжає.

Жінку дома покидає: (2)

\. – Зоставайся, жінко, вдома, Рубай дрова до порога. (2)

5. Рубай дрова до порога,

А лучину до ослона! (2)

6. Чумак воли запрагає Да із двора виїзжає. (2)

7. Да із двора виїзжає

И до шиночка поспішає. (2)

171

357(224). Ой із-за гори да із-за кручи да риплять вози йдучиAndante

1)2) 3) 4) 5)

(/CS)

О)

(^)$

Ой із – за го – ри да із – за кру – чи да рип-лять во – зи

7)

ь)

(^)йду – чи,

да – по – пе – ре – ду да чу – мак Гриць – ко

9)

/Т\


1)

2)

да ви-гу – ку3) 4)

йду – чи.

4)

-за


6)

да із–за


7) 7)

кру–пе-


8) , 9)

да чу – мак Гриць – да чу – мак Гриць– ко

иду-

358(220). Ой ходив чумак сім літ по ДонуAndante

Ой хо-див чу – мак

сім літ по До – ну,

гей!


1)

Да не бу-ло при – го – донь – ки ні – ко-ли йо – му.

1. Ой ходив чумак сім літ по Дону, гей! Да не було пригодоньки ніколи йому.

2. Стала пригода в неділю вранці, гей!

А в ступочку на риночку воли пасучи.

1)

-ну1)Кожний парний рядок повторюється двічі.

172


3. Ой заслаб чумак да й недуж лежить, гей! Ніхто його не спитає, що в його болить.

4. Прийшов до нього товариш його, гей!

Взяв його за рученьку да й питає його:

5. – Товаришу мій, ти жалуєш мене, гей! Візьми мої воли, вози, поховай мене.

6. Пошли чумаки да й на долину, гей!

Да викопали гроб глибокий в єдну годину.

7. Рикнули воли, стоячи в ярмі, гей!

Помер, помер наш хазяїн в чужій стороні.

359(221). Ой косить мужик да й у степу сєно да й на сонці печеця

Andante 2)

п J,pT Р Р^

Ой ко – сить му – жик да й у сте – пу сє – но,

4) 5) 6) 7)

к

р рtr

да и на сон – ці пе – че – ця,

8) 9)

ои ле – жить чу – мак&

ї хо – ло – дку под во – зом да з му – жи – ка сміє – ця.

2)^^ 3) 4)а г “ – h ^

р– ^Г1

9

9р J 1
■■ 1=
; ^
Ой ко – сить му – жик 4) 5)

Ш

да и у6)

-че – 6)


чу –

1*

Ї хо – лод – ку под во-173

360(222). Ой у лужку, при лужечку

Adagio ^ 1)

Ой у луж – ку, при лу – жеч – ку, при кру – то – му бе – ре

.-і-. 2)

РНІрір


жав чу – мак у до – ро – зі 2)

да вжехо-че по – ме – pa-ти. бе – ре – жеч – ку чу-мак у до-ро – зі

361(249). Біда тому чумакови, що п'є да гуляє

Andantino 1) 2)

є, бе – ре вод – ку

/7S !) !)

лю-деи на – по – ва – є. чу – ма – чу – мачу – мада гу-

362(214). Ой п'є чумак, п'є, ще й надія єл Andante

І” П

1–0 9 Г ф
ї J Р г–і

І.Ой п'є чу-мак,

-jt-l-. ф–*–ф–^–т 


п'є ш

) П 1 J) I-[ей на – ді – я

є:

\


у-

"На-ли-вай, на-ли-вай,J1 J я t–•–

шин-ка – роч – ко,"ЦГ Г

а я бу – ду–0т~Н

пить!


174


У

ш

-ч ш–Г

2.Ha• ^

^4

ли – вай,9 * )

іа – ли – вай,
-F;

НИН-Б


;а –

роч – ко,

І–1*■а я бу-ду > h, 1

пить,
¥

=

ОЙ


J-

Є ВМІ


не й

о – тець
=*Ф

ма – ти


, ви – кугJ Г 1

І – лять ме –не."-U-

3.0-t

^=и

ець, ма ф 9-ти – й

г г


де,

1


> ш
гро – шей І^р –

Сг р і ■

не не – с ) Гр # е:
¥

ф

ЦР ц

а по-до


7=

бно я,


й н

ГИН – Кс

і – ро

11 ё ч-ко, за

Стр J 1

ся – ду в те –бе!"
j-\

4.0Й

п'є чу –

4й=!

мак і* і*п'є
йЕ

ще й на


N і І *

Jup1

ДІ – Я


,г>, Лі

є:
¥

"H;

а – ли – вай,

|S 4


Е Р ґ

на – ли – ваі ” Л=±4

і ШІ


■=Ё

ін-ка


Д * J 11

роч – ко, а

 f=w


Р – J|

L я бу-дупить!
->f+

5.Ha-

ли – вай, н

а – ли – вай,

да і

нин-ьроч – ко, =ї=&

г

а я бу-дупить,

– і

¥

ОЙ

є в ме-і

не руд

Р Ш – т-


-ні t

>ра – ті-

І,

Hzt-

ви – куп –Р іІ^

лять ме – н р р ^ “е".

– 1
6.Руд-

ні бра –

ТИ

йдуть,гро – шей

Ц LT1

не не


суть:– Ф
"Да по-доб-но я, шин – ка – роч-ко, за – ся – ду в те – бе!"

Р N .–■ г* 

г' і р ft

J г І

% р г '+=

7.Ой п'є чу-мак п'є,ще й на – ді – я є:

175


ё J

Р Р г р Р r l”J'J r LLT'PCJЈi

"На-ли-вай на-ли-вай, шин – ка – роч – ко, а я бу – ду пить!

(да)Й

8.На-ли-вай, на-ли-вай, шин – ка – роч-ко, а я бу-ду пить,9.Руд-на жо – на йде

і гро – ші не – се:

"І по-доб – но я, шин-ка – роч-ко, пой-ду од те – бе.'

363(217). Ой судять пани, судять пани, ще й старенькия люде

Andante

1)

¥j J'tO

•–•


* К *

Ой су-дять па – ни, су – дять па – ни, щей ста-рень – ки – я

W

& Г} 1


V-
5=“J о

 ^– #

 ~ ф
#•
лю – де,

фщш


що за – брать си – рут, 1)

за – брать і бур – лак,

2) 3)

бо з їх доб-ра й не бу-де. Ой су-дять па-ни що за-брать си-рут – рутІ.Ой судять пани, судять пани, 2. Взяли й Артюка, взяли Масюка,

Ще й старенькия люде, Забили в кайдани.

Що забрать сирут, забрать і бурлак, Отепер же ми, товаришу муй,

Бо з їх добра й не буде. Тут обидва пропали.

176

3. Ой іще ж бо я, товарищу муй,Ще ж бо не боюся,

Ще сам молодий і кінь вороний,

Ще ж бо я не журюся.

4. Сідлаю коня, виїжджу з двора,

На коника схилився.

Ой за ним ненька, за ним старенька:

Не їдь, синку, вернися!

5. – Ой не вернуся, бо забарюся, Поїду на Вкраїну.

Ще сам молодий і кінь вороний, Що ж бо я не загину!

6. Поїхав козак пуд зелений байрак, Став коня попасати ...

Ой за ним соцький з виборним – У неволеньку брати.

7. – Нате ж вам, соцький, і вам, виборний, Коника вороного,

Тільки ж не беріть у неволеньку Бурлаки молодого!

8. – Коника взявши вороненького,

Треба його глядіти.

Бурлаку взявши молоденького,

То він буде служити.

9. – Нате вам, соцький, і вам, виборний, Ще й золоте сідельце.

Тільки ж не беріть у неволеньку, Браточки ж мої, серце!

10.Сідельце взявши золотенькеє,

Треба ж його глядіти, – Бурлаку взявши молоденького,

То він буде служити.

364(223). Да тече річка да невеличка с-пуд синього мора

Moderato. Mesto е semplice

ш

и

tsДа те – че річ – ка да не – ве – лич – ка

с-пуд си


5 Т Л

лі л


S
Хто

не слу – жив

Ґ7\

у ба – га 1)ти – ра,

Јjr г


1. Да тече річка да невеличка С-пуд синього мора.

Хто не служив у багатира, Той не знає гора.

2. Ох, а я служив й у багатира, Я все горе знаю,

Не раз, не два да без вечрі Да й спати лягаю.

го – ра. – жив

3. – Да іди, іди, да наймитоньку, У поле йорати,

Я принесу, да наймитоньку, Тобі обідати.

4. Да й оре, оре да наймитонько, На шлях поглядає, –

На всім людям да обід несуть, На наймиту немає.

177


5. Да прийарався да наймитонько Да до сухого лому,

Випрегає да сивия воли,

Да сам іде й додому.

6. Да приєзжає да наймитонько Третього дня пбзно

Иа ссипає йому да хазяєчка Всяку страву розно.

7. – Да й оце тобі, да наймитоньку, Вечеря з обідом,

Як не наївся да стравою,

До й наїдайся хлібом.

8. Да не берися, наймитоньку,

До хліба м'якого,

Возьми собі да на комині Сухара сухого.

9. – Ох і я вчора да й не обідав,

Да й не хочу їсти, – Позволь мені, да хазяйочко,

Хоч на лавоці сісти.

10.Да не позволю, да мой наймитоньку, Бо й немає часу:

Стоять воли да на оборі Да пора гнать на пашу.

11 .Да пїшов наймит да й на обору Да волов випускати, – За їм соцки із десяцкими Да й у некрути брати.

12.Да ізв'язали да назад руки:

Він не знає, за що.

Ох і кричить, кричить да хазяєчка:

Скурвий син, лядащо!

13.Ой у лузі да при лужечку Зацвіла калина.

Скарай, Боже, да хазяїна,

Ще й хазяйського сина.

14.Ой у лузі при бережечку Да зацвіли квіти.

Скарай, Боже, хазяїна,

Ще й хазяйськія діти.

365(226). Да немає гурш некому

Andantino

фшт


.мррр

Да не-ма – є гурш не – ко – му,

як наи-ми-ту мо-ло – до – му.

-X.


Ф

Гей, гей! 2)

Як най – ми – ту мо – ло – до – му. 3) 4)

4)

-муІР

мо-ло – до

Гей

Andantino і)366(227). Ой немає горш нікому

Ой не – ма – є горш не – ко – му,

як наи-ми-ту мо-ло – до – му.

178


Ц > J1 J (1

в1

-лоГей *

1ПЛ 1)

I.Ой немає горш некому,

Як наймиту молодому.

Гей, гей! Як наймиту молодому.

2. Наймит робить ще й гарує,

Кажуть люди, шо гайнує.

Гей, гей! Кажуть люди, шо гайнує.

3. Ще й хадзяїн нарекає,

Шо п'є наймит да й гуляє.

Гей, гей! Шо п'є да й гуляє.

4.Де ж ти, наймит, волочився,

Шо вечерять опознився?

Гей, гей! Шо вечерять опознився?

5.Яром, яром за товаром,

Стежечками за 'вечками.

Гей, гей! Стежечками за 'вечками.

6.Стежечками за 'вечками,

А лугами за волами.

Гей, гей! А лугами за волами.

7.Брешеш, наймит, – пришли сами, Рикаючи, аж до брами.

Гей, гей! Рикаючи, аж до брами.

8. Нема тобі, наймит, слави,

Лягай спати, бо ти п'яни.

Гей, гей! Лягай спати, бо ти п'яни.

9. Розувайся, лягай спати,

Нема тобі вечеряти.

Гей, гей! Нема тобі вечеряти.

10. А ще наймит не послався,Вже хазяїн да й проспався.

Гей, гей! Вже хазяїн да й проспався.

II.Вставай наймит, годі спати,

Пора воли на ліс гнати.

Гей, гей! Пора воли на ліс гнати.

-ми – ту мо – ло – до

12. Устав наймит да й вертиться,Нема води чим умиться.

Гей, гей! Нема води чим умиться.

13. Слізоньками вон облився.

Да й потому вон умився.

Гей, гей! Да й потому вон умивс.

14. Жене воли да й гукає,

Отця-матір проклинає.

Гей, гей! Отця-матір проклинає.

15. – Нащо було нас плодити,

Як немає на чим жити?

Гей, гей! Як немає на чим жити.

16. Наще було нас кохати,

Як нема на чим пахати?

Гей, гей! Як нема на чим пахати.

17. Лучче було й потопити,

Як тепера нам служити.

Гей, гей! Як тепера нам служити.

18. Наймит воли випускає,

Бєли снєжок пролетає.

Гей, гей! Бєли снєжок пролетає.

19. Бєли снєжок пролетає,

Наймит ноги пуднимає.

Гей, гей! Наймит ноги пуднимає.

20. Наймит ноги пуднимає,

Отця й матір проклинає.

Гей, гей! Отця й матір проклинає:

21. – Нащо ж мати породила Молодого челядина?

Гей, гей! Молодого челядина.

22. Щастя-долі не вділила,

Да й нещастєм наділила.

Гей, гей! Да й нещастєм наділила.

1) Цей текст виконується також під мелодію № 365(226).

179

367(251). Славни город АршаваAndante

J. J'|J J І [_г Сг І г Г P P

Слав – ни го – род Ар – ша – ва, гей, слав-ни


f–1-^ * г

О

]

эод

АГ

1)^


) – ша

ва,

LT J

Ар – ша


-о 

ва,


1)^ ^

r I–

ой а гце кра – щи Пол – та – ва кра-

368(204). Ой соколе орле

Q 1)2) 3) ^ 4) | ^

р ^Р'С-Ш I Г LTIP Р р

Ой со-коле ор – ле, гей, о – ри МО – є по – ле,

!) 1) U.. 2) ^^ ^ 2)

Moderato


369(203). Ой не пугай, пугаченьку

1L

ш(і) Ой не пу – гай, пу

2)

га – чень – ку,

да в зе – ле – но – му,

ҐЬ 1Ь ^

бай – ра


2).

чень – ку.

пу

га – чень – ку370(252). Ой ходив Донець сєм лєт по Дону Andantino ^

(і) Ой хо – див До – нець сєм лєт по До – ну,
2) 8 –

ТІ

(*

2
ф
ф. • і

ф

^=5

 1

на вось – мом го – ду

сам до – до – му

йду.

371(253). Зажурилася бідная удивонькаModerato

¥

і)(і) За – жу – ри – ла

2)


бід – на

я у – ди-

що не ко – ще

3)


• ф

зе – ле – на дубри-

s –

ВОНЬ^


181

1)

2)т

з)

Зажу – – ді-

-ри-


372(239). Ой під гаєм, ой під гаєм зелененьким

Lento lamentoso

J3J J Ji J) ІЛ

3е

Ой під га – єм,

” з

\gUt\Pbiои під га – єм зе – ле-нень – ким

о ]l

Ш=т

бра – ла дів – ка льон дріб – нень – кий. дів-373(237). Над річенькою, над бистренькою

Moderato, con tenerezza

!)j

Над pi – чень – ко – ю, над бис – трень – ко – ю ку – пав – ся го – луб^ 1) 1) 1) 2) 5 –

ЬТ Р ”J',J "Р Р Ир I Ч tJ lLu 11

да з го-луб – ко – ю. над бис – над бис – над бис – да

фі

374(236). Ой у полі дві тополі, а третяя вишня 1) L 2) ^^с р рГ ЕII

Е

щ(І) Ой у по – ЛІ

дві то – поjP і
ф *4)

5)

 ,

і) 

6)

\ J) ^


7) • * а

у
а тре – тя – я виш – ня. Гра – є ко – зак

8) 9) 1)^ 2)

ш

на ду-доч – ку,3)

&

щоб дів-чи – на ви – йшла. Ой у по – лі а тре182

4)

5)6)

7)

9)гра – є

ку – ку


-чи – на

1. Ой у полі дві тополі, а третяя вишня.

Грає козак на дудочку, щоб дівчина вийшла.

2. – Вийди, вийди, дівчинонько, як і виходила, Скажи мені щиру правду, як і говорила.

3. – Нащо тобі, козаченьку, та правда здалася?

Єсть у тебе друга мила, – біжи, ро спитайся.

4. – Ой дай мені, дівчинонько, зеленої рути,

Ой дай мені напитися, щоб тебе забути.

5. – Єсть у мене таке зілля коло мого току,

Як дам тобі напитися, забудеш, до року;

6. Єсть у мене таке зілля коло меї хати,

Як дам тобі напитися, забудеш, як звати;

7. Єсть у мене таке зілля коло перелазу,

Як дам тобі напитися, забудеш відразу...

8. Тешуть явір, тешуть явір, тешуть яворину – Молодому козакові роблять домовину.

9. Тешуть явір, тешуть явір, ще й чотири дошки, Щоб накрити козакові білі ручки й ножки.

10. Тіло несуть, коня ведуть, кінь головку клонить, Стоїть дівка на воротях, білі ручки ломить.

11. Ломить ручки, ломить білі, мизинного пальця:

Світ ізійду, а не знайду кращого красавця.

375(235). Сьвіти, місецю

Andante

Р а г
V 9 

F^=Р1

Сьві-ти, і

ІТг Гг


9 ё

di-ce
цю,

сь

I-


ВІ – 1

:и, сьві 1)

ти

=4*г

ой да 5 2) ^-V-

І – сен


–фмі

3)


ся –

цю

N

ще й


яс-на зо

 1

р


а!

1 и=

-се-

-цю
сьві

ти


1. Сьвіти, місецю,

Сьвіти, сьвіти ой да ясен місяцю Ще й ясна зора.

2. Ще й ясна зора...

Пере світи мені доруженьку 'Д села до села.

183

376(234). Ой сьогодні тута, ох а завтра поєдуAndante

Ф

2)• #

-Q-


сліеду.

ту-


377(233). Ой жила й удовушка, гей, да й на Подолі

Allegro moderato

1) 2) 3)

4)

Ой жи – ла й у – до – вуш – ка, гей, да й на По до – лі,5) 6) 7) 8)

Ф

да йо-же-ни-ла си – ноч – ка да и по – не – во – лі.1) 2) 3>-> 4) 5) 6) 7) 8^

-ка гей


дай – до–ноч-ка дай – по не – во –

378(232). Ой Сербину, Сербиночку Andantino 1)

4 ” р *Т *

Ой Cep-f


г * 1

Г–

5и – ну,


* Р М

Сер – би – не)Ч – ку, 0 ф 0

ОІ

V-=-


л С

Т=^=


ер

V-


би – и

[у,

н
р 1 )


ф g


Сер – би – ноч

ку, сва – тай ме – не, дів – чи – ноч – ку.

184

•і) і I JD~ Ь г LLT 1J r Н1Ой Сер – би – ну, Сер – би – ноч – ку, сва – тай ме – не

£

379(231). Не жалуєш, да Якове-серце, мене молодоїAndante

і

РрррГ П rPCj-p ГР

(і) Не – жа – лу – єш,

да Я-ко-ве-сер-це, ме – не мо-ло – до – ї, і) і)

ой да по-жа-луй ти, Я-ко-ве-сер-це, дади-ти-ни ма – ло – ї! – це – це

380(228). Ой поїхав пан крулєвич на полюванє

Moderato


_Ol_

ф

Ой по


і – хав пан кру – лє – вич на по

-£ó-
т
лю – ва – нє,

4)

по – ки – – – нуввич – ку 2) ^

кру – лє 1) _

на го

3)

рю 3) ^ва – нє.

-вич ва-


4)

-нув – нув

5)

-нув


кру – лє – вич – ку на го

185


381(205). Ой ішли козаки да з Україноньки

Moderato


і ' f г иДг
р р р мЛ(• ” "'*11
Lp-p–р_8–JJ

Ой і-шли ко – за – ки да з У-кра-ї – нонь – ки, од-би-ли дів – чи-ну


–і 1

да

+-


й од ро

)

” * ft гДИ нонь – 1)

h “ ft ft ”КИ, од – би – 1)

f rt в


ЛИ дів 1”

–5–eL

чи-ну


2), .

^=j


і

її 


m й од х

3)^ ^


)0 – ди-н

онь – ки.

4)

0 тт h^=

С

=$4)й і-ШЛИ КС * ” 1* 1*

-

)-


II р Р У

4) h \ 1* т
-ки

4)

9 т-і–

-нонь

4)

* т *ки

од-би-ли дів-

4> к Р т J1 7
^ ш ^ )

11 р рJ *

5)

h ф * • \tft p-ftft

6)
–в–1

:

7)


* 1ш-g

"4* р ^да й од-ро-ди-нонь – ки – чи – ну да йод ро-ди-нонь – ки.

1. Ой ішли козаки да з Україноньки, ^ Одбили дівчину да й од родиноньки.

2. Вивели дівчину на гору крутую:

А скидай, дівчино, сукню дорогую.

3. Вивели дівчину за жовтня піски:

Скидай, дівчино, з головоньки стрічки.

4. Вивели дівчину за густия лози, – Облили дівчину дрїбненькия сльози.

5. А взяли дівчину пуд білиє боки,

Вкинули дівчину да в Дунай глибокий.

6. Ой дівчина пливе, руками махає,

Козак шабелькою ручки одтинає.

7.0бозвався братік з високого муру,

Пустився додолу по шовковум шнуру:

8. – Ой десь-же ти, сестро, роскошуов не мала, Шо ти з козаками на розмови стала?

9. – Коли б же я, братко, розкошбув не знала, До б я с козаками говорить не стала.

1)Кожен парний рядок співається двічі.

186

382(272). Ой зацвіло море, гейAndante

1)

/С\Ой за – цві – ло мо

ре,


Ой зац-ві-ло

£

L-Г Г 'LTси – нє – є мо – ре роз – ни – ми цві – та

cjip Р Р PlCjp

Ой зац – ві – ло си – нє – є

І.Ой зацвіло море, гей! ^

Ой зацвіло синєє море Розними цьвітами.

2. Розними цьвітами, гей!

Ой цьвітами, – не цьвітами,

А всьо караблями.

3. А всьо караблями, гей!

Ох у єтих же караблях Матроси гуляли.

4. Матроси гуляли, гей!

Вони тую красную дєвку Ромом напували.

5. Ромом напували, гей!

Вони ж тую красную дєвку Да спати ложили.

6. Да спати ложили, гей!

Ой спи, ой спи, красная дєвко, Доспися й до гора.

7. Доспися й до гора, гей! Прокинулась дєвушка Аж насеред мора.

8. Аж насеред мора, гей!

Ой верніця ви, матроси, Верніця додому.

9. Верніться додому, гей! Хоч додому – не додому, Аж до мого роду.

10. – А вже тобі, дєвко, гей! Уже тобі, красна дєвко, Назад не вертаця.

11. Назад не вертаця, гей! Уже тобі, красна дєвко,

З родом не видаця.

12. З родом не видаця, гей! Треба тобі красна дєвко, З матросом венчаця.

383(254). Да єдна в світі да була воля, а теперечка неволечка

1) 2) 3) 4)

/Cs '

Moderato


т

е

ШІ

т

тДа єд-на в сві-ті да бу-ла во-ля, а те-пе-реч-ка не-во – леч-ка.

1) Вар.: Да гей!. – Прим. K.B. Квітки.

187

1) 2) 3) 4)$-* Й 
л т

-тНЬ іг

-Г^-ГИ 1
J У-

Р Р 11

і; уг J і

г Јf J J J

да бу-ла а те – пе реч-ка пе – реч-ка

384(250). Ой дощ іде й хмари нема, і на дворі слизько

Andante

J? k h 0 m h ""Г j\| hi

' 'ТV

: J 1 –

Ой дощ і – де

Л ) r f-–r–р–мй хма-рі

і не

 JL ё “Ь

ма, і на


ПІ. f

дво

рі

g

слизь-ко...

 і^Н


<|J p Г p

У – кло – нив – ся ко – закДів

ЦІ

|J Р £

и

у ну – жень

ки


_c! * 1

низь – ко.1. Ой дощ іде й хмари нема, і надворі слизько... Уклонився козак дівці у нуженьки низько.

2. Вона йому й одклонного – коня вороного, Вона йому хустиночку з позлота самого.

3. А цієй хустиночки в боках не носити,

А для слави козацької сіделечко вкрити.

4.Ой де тая дівчинонька, що цю хустку шила? Вона мені, молодому, серденько всушила.

5. Ой як гляну на хустину – згадаю дівчину,

А як гляну на сідельце – втішу своє серце.

385(209). Дівчинонько ж моя люба

Andantino


^^ К ^ и• 0

–fH
fi–

Ц ff\ і

-0 і

ДІВ – Ч


И – НО


VI

J J S'

НЬ-КОЖ МО – я

Ш * І рЛі


лю – б – ^1)

а,

0 я~–1=t ОД – ВЄ]

–/–,

р – ни – сJ–l–

:я од :


J–

не –


лю – ба, А 2\ ,

JP і і

\\

• т


бу – ду стре – ля

1

. 1 л І – IIти

)


да бу – д]

/ сту £
 в–

іа – ти


Л■-Ы

*1


 d


1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   41


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка