Українські народні мелодіїСкачати 10.52 Mb.
Сторінка14/41
Дата конвертації15.04.2016
Розмір10.52 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   41

Хрис-тос вос-крес,Син Бо-жий! 2.Із єд-но-го ко-ло-соч-ка та бу-де жи-та боч-ка.

1) 2)


Г Г ГII г

Хрис-тос вос-крес, Син Бо-жий! Свя-тий Ю-рій Син Бо – жий!

151

VII. ПІСНІ ЗВИЧАЙНІ1. ДИТЯЧИИ ФОЛЬКЛОР

306(371) Ой ну, ну, ну, котку

Andantino
=4^

■у-* S–ь “ ІМ
–й-

Ой


ну, ну, н;

у. ко

т – ку,

не

лізь на ^=

КО – Л(

N–N


ад – ку,

ip J J

бо за – б'єш го ■h , Ь N

лов – ку, – 4=l_

§ ipJ1

го – лов – ка б

Л і, h


ЦМ

У – де бО' ■) літь,

J

ні


чим (

ЗУ – де ;

)

5а – вер


1 Л

тіть,


J^P J J й"

од-на бу-ла х) тлі–^ге – ти – на

її pi1 р ‘


р " *'§<Р J J'fr
і ту ді – ти вкра – ли, на кук – ли по – бра – ли, ку – кол на – ро – би – ли,

ді – теи по – драж – ни – ли.

Largo

РЕЕРЕЕРЕР307(574) Котино, котино

Зин.Калашникова, Ольга Креминська

Р Р ^

Ко – ти – но, ко – ти – но, ку – ди Ї – деш? – По сі – но.-Візь – ми ж ме – не 3 со – бо – ю, бу – ду то – бі слу – го – ю.

152


308(567). Котку, котку, не лізь на колодку

Andante Мошни

рр'г – 1 рр р

Кот – ку, кот – ку, не лізь на ко – ло – дку, бо за-б'єш го-

лов – ку та бу-де бо – лі – ти, ні-чим за-вер – ті – ти.

pfrpippQ

т

Бу – ла од – на хус – ти – ноч – ката и ту дів – ки вкра – ли,

ф=
і=

г *

М
г *і=

на кук – ли по – дра – ли,

у піч по-вки – да – ли. Кук-ли по – го

> ^ 

г – ippp-'uc/rpi – ли, дів-чат-ка по – біг – ли.

309(711). Ходить котик по лавках

А – а – а – а!

Andante


nte .

і' я J1 \‘J Р J гр Р tj* 'Р J Р J 'Р п

, Ганна Козииька

п і> Нп

Хо – дить ко – тик по лав – ках у чер – во – них чо – біт – ках.1. Ходить котик по лавках У червоних чобітках.

2. Бити кота, бити,

Не хоче робити.

З .Бити кота по хвосту, Щоб нарубав хворосту.

4.Бити кота по спини, Щоб не будив дитини.

310(712). Люлю, люлю, люльочки

Andante Ганна Козицька

Р Р Р 7 I Р J1Р J,l Р Р Р

РІР

Лю – лю, лю – лю, лю – льо – чки, шов – ко – ви – ї вур – веч – ки,1)

Р J,P Jllp Р Г ^P^f

ко – ли соч – ка з Ґдан – ська, ко – ли – ші – те ди – ти – ну, бо ди – ти – на

153


І Г II р р р р II

пан – ська.

Та – ра – са ди – ти – нонь – ку

(або інше ім'я) (або Та – ра – си – ка)

311(713). Люлю, люлю, люлю

Andante


Ганна Козицька 1)

рра


Люлю, люлю, лю – лю, чу-жим ді-тям ду – лю. щоб спа-ли вдень

1. Люлю, люлю, люлю, Чужим дітям дулю,

2. А нашим сливка,

Щоб спали, як свинка.

3. Люлю, люлю, люлю, Чужим дітям дулю,

4. А нашим колачи,

Щоб спали вдень і вночи.

312(323). Ой ну, люлі, люлі

Moderato Микола Доброволъсъкий

Ф

тОй ну, лю – лі, лю – лі, на – ле – ті – ли гу – лі

Л і J л


та сі – ли на лю – лі. А – а – а – а!

А – а


а! Ста – ли ду – мать та га – дать,

чим Я – ри – ну го – ду – вать. А

г

а – а!


т

А – а,


а! Та сі – ли на лю – лі,

ста – ли ду – мать та га – дать, чим Я – ри – ну го – ду – вать,

154

Л|] л


Лі J л

чи сит – нень – ким пи – рож – ком, чи каш – ко – ю з мо – лоч – ком.

313(559). Ой ходит сон коло вікон

Andante ГоловорусаваJP 6

N–
h * Р5
**
і
L
V Р
і Г

І.Ой хо – дит сон

ко – ло ві – кон, а дрі – мо – ти/Ш* Ь–
\–\–

h


4=^
]1


п '■

ко – ло пло – ти. 2.Пи – та – є – ться

сон дрі – мо – ти:

.h

р р г


"Де ж ми

дем но – чу – ва – ти?"

314(710). Ходить сон коло окон

Andante Ганна Козицька

Хо-дить сон ко – ло о – кон, а дрі – мо – та ко – ло – пло – та.

1.Ходить сон коло окон, 2.Ходи, сонку, в колисоньку, 3 .Буде сон вуркотати,

А дрімота коло плота. Приспи малу дитиноньку. А дитина буде спати.

315(542). Ой стоїт сон коло вікон

Adagio Клеоника Ордза

PUU Ір Г ip

І.Ой сто

1Т сон ко – ло

ВІ – кон,

frrr|jl г

а дрі

мо – та ко – лопло – та.

155


ф

2. Пи – та – є – ться

сон дрі 1)

мо – ти:


1і =11

Р LTj* р

"Де ти

бу – деш


но – чу – ва – ти?"

т

3.-"Там, дехат – ка

ма – ле 2)

се – нька,

т

U=U Р г 1Р L-Jтин – ка ми – ле

rit.


се – нька.

Ф

4.Там ябу – ду

ніч – ку


спа – ти,

В

тФ

1)

тбу – ду 2)

но – чу – ва – ти.

3)

но – чу


ми – ле-

316(498). Притулю я ся та до дубонька

Andantino

Марія Ґмитрук і–з

При-ту-лю я ся та до ду-бонь-ка, ду-бонь-ко не ба – тень – ко,

т

і лф

• " щ*' *'4' *' *' ‘ ’ ^

йа ві – тер шу-мить та гі – лля ло-мить, до ме-не не при – мо – вить.

156


317(547). Ой повішу колисочку в саду на сливочку

Andantino Гонора Басійчук, Марія Іваницька

=Si

Р Р р 1 п Р J'' 1 J' м рОй по – ві – шу – ко – ли – соч – ку в са – ду на сли – воч

ку,


буде Гос – подь ко – ли – са – ти мо – ю ди – ти – ноч – ку.

1. Ой повішу колисочку в саду на сливочку,

Буде Господь колисати мою дитиночку.

2. Буде Господь колисати, ангели співати,

Буде моя дитиночка в колисочці спати.

318(491). Гопа, гопа, гопапа

Allegretto

Ольга Косач

р J' р і р р

Го – па, го – па, го – па – па! Не – ма гро – шей у по – па,^” N К 
4 * \

4^
УУ


^–1

ї по – па – ді трош-ки є, та и по – по – ві не да – є.

319(743). Сорока, ворона

Allegro molto

т

Ольга АндрієвськаСо – ро – ка, во – ро – на

на при – печ – ку діт – кам каш – ки о – по – ло – нич – ком

се – ді – ла,

ва – ри – ла,

мі – ша – ла,
i)


и
сво

їх

Д

ч –

ток г

'О – ду – :

ва – ла: 1

m

4


1

Сьо-му дам, сьо – му дам, сьо – му дам,

сьо – му не дам! Сей бец

ман

дров не ру – бав,во – ди не но – сив,

ха – ти не то – пив.

157

і і і і і' і IIШу

ги, шу – ги, шу – ги, шу – ги!

1) В сих тактах рецитація віддана нотами приближно.

Allegretto

т

320(396). Я коза яраят

Ольга Косач# т

Я ко – за я – ра – я, пів бо – ка дра – на – я, пів бо – ка
її # #


1=

# #ф

ф
луп – ле – на, за три гро – ші куп – ле – на, ту – пу, ту – пу

=*чф


ф

1 ф


ф

но – га – ми, ско – лю те – бе ро – га – ми, лап – ка – ми


\


J G

 II

за гре – бу, хвос – ти – ком за – ме – ту,

vr! Те – бе

321(397). Я по засіку метений

Allegro


Р РІ р Р г р

Ольга Косач

Я по за – сі – ку ме – те – ний, я на яй – цях пе – че – ний, я від

ба – би втік, я від ді – да втік, та й від те – бе вті – чу!

322(313) Івасику, колесику

Allegretto Микола Доброволъсъкий

си – ку, ко – ле – си – ку, при – плинь, при – плинь к бе-

158


r J' J р Ir J'J р I r j plf

ре-жеч-ку! Тво – я ма-ти при – йшла, при-йшла, о – бі-дать при-не – сла, не-сла.

323(582). Івашечку, мий синочку

Moderato


Ольга Андрієвська

ва – шеч – ку, мии си – ноч – ку, пли

ви, пли – ви до бе – реж – ка, не – су ^ то – бі їс –


!=Є=І

^ 7 7 II

ти, пи – ти, всьо[го] доб – ро – го да й не тро – хи.

324(465). Мій котику, мій братіку

Moderato

Марія Солонько

Мій ко – ти – ку, мій

ти – ку, не

се ме – не ли – са за тем – ни – ї лі

Щ

са, за крутиі го

ри, за бис

т

–о

ДИ.три – 1 во –

по – ра – туй ме – не!

325(393). Помалу, помалу, братіку, грай

Andante Ольга Косач

По – ма – лу, ма – лу, бра-ті-ку, грай, не вра – зи ж мо

159
1# т h 0 Щ

, рґТг
^ \> р

сер – де – нька вкрай,

k ft И* N––.–


м г ^

тож ме – не сес – тра і ш т т 5згу – би

. Mr р


ла,

*-


^ k У k k 1

ніж ме – ні в сер – де

.ІЛ. ,


)–* нь – КС

'МҐ' ІВ

) вго-ро-ди-ла, з

р–Г–


; F LL

іа пу – чечокF П Т 1ф±=

14 ^ Р * 11

Я – ГІ – док,

за зо – ло – тень

ке яб – лоч – ко.

326(16). Вийди, вийди, сонечко

Allegretto Мотря Ксенчук


V-j–N–


м
)

)

Ви – йди, ви – йди, со – неч – ко, на по – по – ве по – леч – ко,

ї

там ді – тиють – ся, те – бе до – жи – да – ють – ся.

327(501). Прийди,прийди, сонечко

Allegretto Марія Гмитрук

J j j і j j j і і і j j–1 j її

При – йди, при – йди, со – неч – ко, під мо – є о – ко неч – ко,

ї ї ї ї


бу – де – мо ся грі – ти, як ма – ле – нькі ді – ти.

328(555). Вийди, вийди, сонечко

Allegretto

т

Мар'янівкаВи-йди, ви-йди, со – неч – ко, на по – по – ве по – леч – ко, там піп

-у–
^–

^–

S–

S–


-і–

-)–


ко – сит, Бо – га про – сит, а всі дзво-ни дзво – нят,

160“s К


г • л

!*=1 J'
J –
хма – ру роз – би – ва – ют, со – неч – ка до – бу – ва – ют.

*) Відси – рецитація, передана нотами лише приближно.

329(566). Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко

Moderato Мошни

Со – неч – ко, со – неч – ко, виг – лянь у ві – ко – неч – ко,

я, ма – лень – кии хлоп – чик, ви – ліз на стовп – чик,

на ду – доч – ку гра – ю, Хри – ста за – бав – ля – ю.

330(368). Дошику, дощику, відром, відром

Allegro Ганна Писанюк, Мотрона Ященко

До-щи – ку, до – щи – ку, від – ром, від – ром, цеб – бром, цеб – ром, дій –

ft іJ ft і Г ft 1J ft 1Г

сни – це – ю над на – шо – ю паш – ни – це – ю.

331(395). Іди, іди, дощику

Allegro


ррррг Ъ| рррг J1i’l pp g

£

Ольга КосачІ-ди, і-ди, до-щи-ку, зва-рю то-бі бор-щи-ку, в по-ли-в'я-нім гор-щи-ку,

т

і – ди, і – ди, до – щи – ку, цеб – ром, від – ром, дій – ни – це – ю,Ь г г г г:

V–

–VI

¥= г а ' а ' • • J Л

над-на-шо-ю паш – ни – це-ю, і-ди, і-ди, до-щи-ку, зва-рю то-бі бор-щи-ку.

161


332(568). Дощику, дощику, перестань

Allegro


Носачів

До – щи – ку, до – щи – ку, пе – ре – стань, пе – ре – стань, та по –

ї – дем на бані – тан, на – баш – тан, та вир – ве – мо

динь – ку,

Бо – го – ві по – ло – вин – ку, *)

а то-бі


ски – боч – ку, а ти мен – чий і – ди!

*) Відсіль – рецитація, зазначена нотами приближнс

333(367). Дощику, дощику, звари мені борщику

Allegro Ганна Писанюк, Мотрона Ященко

Р Р І Г J,J' Р Р Р Р

До – щи-ку, до – щи-ку, зва-ри ме-ні бор-щи-кув зе-ле-но-му

і11 Р Р Г ІР Р J І Р Р р р ІР Р J II

гор – щи – ку та й по-став на го – рі, щоб не ї – ли ко – ма – рі.

334(335). Дощику, дощику, зварю тобі борщику

Allegro Ольга Рижкова


4
4


zSgbfcl


r * *


ft
До – щи – ку, до – щи – ку, зва – рю то – бі бор – щи – ку, в зе – ле – но – му

ш

гор – щи-ку, гор-щик по – вер – не – ця, до-щик по – ли – не – ця.162

335(490). Два півники, два півники=fe=

F

*і–

Ті Р
і=

і=


Ф
пів – ни – ки, два пів – ни – ки го – рох мо – ло – ти – ли,

дві ку – роч – ки чу – ба – роч – ки до мли – на носи – ли.

336(558). Були татко на торзі

Moderato


Головорусава

р

£№ 

Бу – ли тат – ко на тор – зі та й ку – пи – ли дві ко – зі.

1. Були татко на торзі 2. Як ся татко роспили, 3. Сіли татко під лавкою,

Та й купили дві козі. Та й всіі кози пропили. Мамка татка качалкою.

Moderato

337(730). Мишечка, скроботушечка і

Звягель

т

тІ.Ми – шеч – ка, скро-бо – ту – шеч-ка, не йди в по – ле, мед

1 |2 І *)

£

відь ско-ле. 2.А – відь – ско-лов.кіль, кіль, кіль, кіль, кіль!

Allegro


338(369). Кіт, кіт, баламут

Ганна Писанюк, Мотрона Ященко

Ж

to

Кіт, кіт, ба – ла-мут! 1–7.Та пі – шов до мі – ста,З

та на – ку – пив кі – ста.

*)Нотне зазначення приближне.

163


Кіт, кіт, баламут!

1. Та пішов до міста,

Та на купив кіста,

2. Та й напік паляниць Та назвав молодиць:

3. – Ой ви, молодиці, їжте паляниці,

4. А ти, кицю, сиди дома, Стрижи варітона!

5. А той котик не послухав, У шинок потрюхав,

6. Горілки напився,

З котами побився,

7. А миші сміються,

За боки беруться.

Vivo


339(580). Дзінь, бом, бом, Савка вмер

Ольга Андрієвська
0 Р
_Н> , , ^

Дз

інь, бо

j Г д

м, бом, СJ Г 1

ав – ка вмер,

Г J'J'f f


по – .

F J J Г Г =1

ло – жи – ли Сав – ку

Г Mr г41


на бі – лу – ю лав – ку, лав – ка тря – се – ця, Сав – ка смі – є – ця.

Ф

340(590). Бом, дзелень, Савка вмерModerato Ольга Рижкова

Бом, дзе – лень, Сав – ка вмер, по – ло – жи – ли Сав – ку

щшш

на те – са – ну лав – ку. При – йшов піп,Сав – ка втік.

341(581). Нум, плакать, нум

Allegro

Ольга АндрієвськаНум пла – кать, нум!

Де твій кум?

-На До – ну.

Ф

-А твій де?-По – то – нув.

Нум пла – кать, нум!

164

342(600). Лічилка в дитячій гріAllegretto

Ольга Андрієвська лА А А

Ко-ти-ла-ся тор – ба з ви-со-ко – го гор – ба,

а в тій тор – бі хліб – па – ля – ни – ця,

ко – му до – ве – деть – ся, той бу-де жму – ри – ться.

ква – чем буть!

343(370). Савка-булавка через тин гавка

Allegretto Ганна Писанюк, Мотрона Ященко

1

jjs лр р г л г р р – л г ГСав-ка-бу-ла-вка че-рез тин гав-ка, тин про-ва-лив-ся, Сав-ка вбив-ся.

344(309). Ти ж було селом ідеш

Andantino

Іван Острожинський

* v=J: V * V _

Ти ж бу – ло се – ло – м і – деш, ти ж бу – ло в ду – ду гу – деш,

|ll: J J J Jl І } ftj. :ІИ: J J і J I J J^| Jfpl

те – пер ду – да не гра – є

і го – ло – су чорт – ма – є,

бо пи – щи – ки зос – та – ли – ся,

чор-знать ко – му до – ста – ли – ся.

165


2.КИЇВСБКА ГУБЕРНІЯ

(повіти: Бердичів, Канів, Київ, Радомишль, Тараща, Умань, Черкаси, Чигирин) а) Максим Микитенко345(210).А в містечку Берестечку

0 гг^ J”-v =

V-(& в г
Н==:
Уггг г

-)–А в міс-теч-ку Бе – ре – стеч-ку да і п'є Бай-да мед – го-рі-лоч-ку,

9

!=□

 \–^–

• 1
'ЇЇ П

J ф –


“2=
1

да і п'є Бай-да мед – го-рі-лоч-ку. – рес-

346(212). Бо ще не світ, бо ще не світ, бо ще не світає Andante

Бо ще не світ,

бо ще


бо ще

ф

(а ссг0е

ко – зак, у-же

Не-чай

1. Бо ще не світ, бо ще не світ,бо ще не світає,А вже козак, уже Нечай коника сідлає. (2)

2. Осідлавши кониченька, да йде в коршму пити, Ой радяться вражі ляшки Нечая й убити. (2)

З – А котрий козаченько буде з вас у місті, Поклоніться моїй жінці, нещасній невісті. (2)

4. Нехай вона назбирає еребла, злота досить, Нехай мене викупляє та й останку просить! (2)

5. Не хотіли вражі ляхи еребла, злоти брати,

А веліли Нечаєнька в дрібний мак сікати. (2)

6. – Гей, молоді козаченьки, котрий буде в місті, Поклоніться матусеньці, нещасній невісті. (2)

166


7. Нехай вона, нехай плаче, а вже не виплаче,

Ой над сином, над Нечаєм чорний ворон кряче. (2)

8. За час, за годину, за малу хвилинку Качається Нечаева головка на ринку (2)

9. Ой не дбали вражі ляхи на козацьку вроду, Рвали тіло по кавалку, пускали на воду. (2)

347(229). Ой не схотів Бондаренко на Вкраїні жити

Andante 1)-#-я–

ч І 9

Ой не

Бон – да


рен – ко

£

на Вкрат

ф

хав


Ґ7\

~w


ДО

1)

Бише – ва 2)

жид – кув,

ляш – кув

би

Шт1. Ой не схотів Бондаренко на Вкраїні жити,

тх хп И И /-

Да поїхав до Бишева жид кув, ляшкув бити.

2. Ой не довго постояв же на Бишевськім мості,

Да поїхав до Грузької, до матюнки в гості.

3. Бондаренко у матюнки, мед і вино п'ється,

А Левченко з Комляченком з ляшеньками б'ється.

348(216). Ой Морозе, Морозенку да приславни козачеAndante

jP Ік ч 

D tru О і

1)
2)
N–3)
Ф
ФI

Ой Мо-ро-зе, Мо-ро – зен – ку,

да при-слав-нии ко за – че,

167

J~1 r. hi J'4)

я і JJ J

за то – бо – ю, да Mo – ро – зен – ку,

вся У – кра – Ї – на

И))

-зе, Мо – ро – – зе, Мо – ро – зен – куSt А .3) h 1

4)
)

0


к J1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   41


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка