Українські народні мелодіїСкачати 10.52 Mb.
Сторінка13/41
Дата конвертації15.04.2016
Розмір10.52 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   41

Свя – тий Ми – ко-лай! Луж-ком – бе – реж – ком.

295(703). Ой по мосту, мосту, мосту золотому

Andante Ольга Андрієвська

UJ>| ЛЗЗії

н

І

Ой по мос-ту, мос – ту, мос-ту зо-ло – то – му,п п І [ЛП^РР

луй – я!


Шли три чер – ни – чень

ки, шли три мо – на –

Гос

по – ди, поми – луи!

1. Ой по мосту, мосту, мосту золотому,

Алілуйя!

Шли три черниченьки, шли три монашеньки, Господи, помилуй!

2. Що первая ішла, Євангелю несла,

Алілуйя!


А друга ішла, золотий хрест несла,

Господи, помилуй!

142

296(202). Ой було собі йа два брати, дваAndante Ганна Козицька

М,. . ,J=f
Л U h ^ і% J Р J

І.Ой бу-ло со-бі

L Ч с h *


йа

L ДВ – -в

Р г ^

а бра – ти, два,

у-=–


ft Р

йа бу – ло со

^ • e all


Ґ

бі

• • " V§ *L Jl p ^ M

йа два бра-ти, два

ІЧ . .. ”л^
2.Є-ден Ла-зар,

\ t J ,–ІС Р Р р

дру-гий Be – ли■їн,

Iі * г р р^

ой є – дин Ла – 2sap,

д

Р ^ Р а

ру – гий Be – ли – їнJ р# # d

З.Ла – зар у – бо – гий,в

-Нг^


е-ли

-їн бо-га

Л і 


тий,

О


Ла – заі 1 *

Э у – бо ■

ГИІ

і, Ве

V-


Р Р J-

-ли – їн бо – га–>Р–Ї-

тий.


1 5-л

4.Е

тНн 


[ри-шов Л

л :

а-зар


■~ч=

к Ве-


-V-

р и#

ли – йо – ну В 1

N – – –


стар-ці,

ой г

Ч


НИ

іри-шов J Р т и^ Т J–1 Та – зар

^ ” р р#'

к Be – ли – йо – ну th в стар-L

)

[І. 5.V


-Ве-ли

-ЙО-не, 1

бра – те,

–1

по


Ф#

-да-ри ”


ІЄ – не,

Bi

е-ли Ч а

4^

йо – не, бра – те

)

по –


да-ри т

е – не.
"Г Р Р # #

6.По – да-ри ме – не,

^‘f4=‘F4==


їНУ

41

J=Ґ=5–

ЇМ Лс


іс – ка тво

1=

я,


'Г р Рн-

по – да-ри ме –

* . _ Л-


не,

Р # Р

чим лас – ка твоЯ,

– 3-п


7.

-Hr-


бу-де пе-ред ] h – h

Бо – гом

ВСЯ MI

і – лость тво – я,

б

т

у-де I ^ ріе – ред Бс и *

–J-a л

) – гом


^ ’ * P * *

вся ми – ЛОСТЬ ТВо – я.

8,-

Р Г “

А що ж ти мні-–1=1 за бр£

Рн# Г 1

it на-шов-ся?

143

w

mОй, а що ж ти мні за брат на – шов – ся?

9.Я сид – жу

Р,J Г1* Г РР

зсто-лу з па – на – ми, ой а ти при – йшов, тра-сеш тор-ба-ми!

Р P”JT Г РР

РР

Ю.Ка-зав Be-ли – їн слу-ги за-зва-ти, пса – михор – та – митай на-чва-ла – ти. 11.Be-ли – йо – на бра – та пси доб-рі бу – ли,

12.По – пуд сто-ла – ми

Ла – за – ра зна та взя – ли йо

ли та не ку – са – ли,

го, за гній схо – ва – ли.

т

кру – шки зби – ра – ли, Ла – за – ро – ву ду – шу йа тим жи – ви – ли,р' ' р р P*' f 'Рррр

ІЗ.на я – зи – ках во – ду – но – си – ли, Ла – за – ро – ві ус – та

Г Н J1 J1 Г J р Р

йа тим – мо – чи – ли. 14.Ле-жить Ла – зар сім день і є – дин,

і:

Г Р Р


(ІТ.Д.)

ой ле – жить Ла

зар сім день і є – дин.

і)


Ой я си – жу

Я си – жу

144

297(700). Чому в ставі води нимаModerato ,–_____ Клеоника Ордза

І.Чо-му в ста-ві во-ди ни – ма, чо-му в ста – ві во-ди – ни – ма?

росо accel. a tempo

Чом си – ро – та по – мар – ні – ла?

г–З-л

є ма-ми. 2.Як – би о-на ма-му й ма•TOJ J j J ЛП і іі= і і J ЛП

як-би о – на й ма-му ма – ла, во-на би ніц не га-да-ла.

та і “і j j ш

W Ф 9~


рі, та втво-ріт – ся, рай-ські две – pi.

З.Та втво-ріт-ся, рай-ські две

papas

гг

Ф Ф Онай си – ріт – ка ввш-де,

най си-ріт – ка ввш-де,

назад со

бі пі – де.

4.Втво-ри-ли-ся рай-ські две – рі,

j j j J]j*i J J

втво-ри-ли – ся рай-ські две – pi, та и си-ріт – ка ввш-шла,

145


I* J J JjTJj j j 1$} і

та й си – ріт – ка ввій – шла, вона й з мам-ко й го – во – ри – ла,

4”jj mi j іщ

во-на з мам – ко й го – во-ри – ла, на-зад со – бі пі-шла.

298(132). Ішов Сус Христос дорогою

Andante Ганна Писанюк, Мотрона ЯщенкофЩі=

} ^ ^ * 1• ё Л" 1


* J J р Р РГ=^

г
1.1шов Сус Хрис – тос до – ро – го – ю, зо – стрів дє – ву

ГЛ J – її іf * – i-J J]J Г 11 J

J Г г 1

J r r J

із во – до – ю. 2.-Ой дай, дє – во, во – ди пи – ти,

14 J


§* Cl if rJ=l

^ *

r

J г

сво – ї ус – та про – кро-пи – ти! З.Дє – ва ста – ла,

14 f J r, j=i


 – I

J uuJ

^ *

^lJ r 11

по – ду – ма – ла, що ся во – да тай не-чис – та.

14

І ^–К і


J г r J|

J LTJ

J C/LTJ

4.Що ся во – да тай не чис – та, на – па – да – ло

J J г r 1

г J LfJ

з кле – ну лис – ту. 5.3кле-ну лис – ту на – па – да – ло,

14 J

s–<Г j \––і • * m л y

IN J Г f ^

3 кру – чі піс – ку

Щ , f r ,=j=на – си – па – но.

6.-Ой ти, дє – во,

–УJ – “і–~–b r is –

спра – вед – ли – во,J CJLfJ

що ти си – на• ё ф ) ё Р

спо – ро – ди – ла,146

7.що ти си – на

по – ро – ди – ла, у ті во – ді

у – то – пи – ла! 8.По – ки – дє

з цер – кву дій – шла,

по ку – лі – на в зем – лю ві – йшла. 9.Ой ви, по – пи,

м п

р

ои ви, дя – ки, дай – те ме – ні клю – Ч1 зо – ло – ти – 1,Шеф

. J її І'

&

р р р


ЇШ

я по-ви-пус-ка – ю ду-ші пра-вед-ни – ї, Ю.тіль-ко од-ні-є – їL4 *} ^–=–

N–-V-

} h – І

§й rJ ;,J г ^

1

) # 4
1

flJ J LTJ

я не ви-пус-ка-ю. Тіль-ко од-ні-є – ї я не ви-пус-ка – ю,

т

во – на роз – гні – ви – ла й от – ця й нень – ку, 11 .що в не – ді – люра – но і – ла, а в пят-ни – цю піс – ню пі – ла,

&

12.а в су – бо – ту pa-нопо-ра-нень – ку роз – сер-ди – лаPPLT JPP[J

йот – ця й нень-ку. 13.Ми те-бе, ха-зя – їн, не по-ни-жа – єм,

РРР

т

зпраз-ни-ком Ро-же – ством по – здо-ро-вля-єм!147

299(196). Іде Господь дорогою

Recitando Орина Довганюк

т

ЗЕФ Ф Ф–Ф–G-

Ф

1де Господь дорогою на – ди – ба – є дів – чу з во – до – ю,т

на – ди – ба – є – дів – чу з во-до – ю.

1. Іде Господь дорогою,

Надибає дівку з водою: (2)

2. – Дай-ко, дівко, води пити, Злотні вуса покропити! (2)

3. – Не дам пити, ба й не чиста, Нападало з клиня листя. (2)

4. Іде Господь дорогою Надибає дівку з водою: (2)

5. – Дай-ко, дівко, води пити. Злотні вуса покропити. (2)

6. – Не дам пити, ба й не чиста,

Купалася в ній Пречиста. (2)

7. – Брешеш, дівко, вода чиста, Вода чиста, ти не чиста. (2)

8. Сім-єсь хлопців породила,

И одного-єсь не схрестила (1) Та усіх-єсь потопила. (1)

9. Стала дівка сє лєкати. (2)

Стий, дівко, не лєкайсє,

Йди до церкви, сповідайсє.

10. Лишень дівка приступила, їй се земля розступила.

11. Стоїть камінь ба й биленький, На нім писар молоденький,

12. Пише, пише, розписує,

Душку с тіла розлучує.

13. Душка с тіла вилетіла

В райські двері собі сіла,

З васильчика кіллє била, Барвінчиком городила, Звоздичками застрожила. (2)

148


300(197). Дай ні, дівко, води пити

Moderato


Жуків

Дай ні, дів – ко, во – ди пи – ти, дай ні, дів – ко,

во – ди пи – ти, сво – і ус – та

за – кро – пи – ти.

301(201). Ішов Христос дорогою

Moderato Ганна Козицька

І – шов Хрис-тос до – ро – го – ю,

Хрис-тос


до – ро – го – ю, стрі – тив

дів – ку


feg

f г г Г IГ г ИИ

13 во – до – ю, стрі-тив дів – ку 13 во – до – ю.

302(199). Ішов дячок із школи

Andante Максим Микитенко

У W гі


Г“І ' Є)

І-шов дя-чок із шко – ли, стр* – ли йо-го жи

Ті

ви: – По – відь же нам, дяч – ку, що за є – ден:т

ден Син Ма – ри – їн, І

Син на не – бі, Син на зем – лі,
Син кру – лю – є над на – ми.

149


303(198). Ішов дячок із школи

Andante


2)

Костянтин Яковенко 3) 4) 

1.1 – шов дя – чок із шко – ли,

стр* – ли ио – го-”–
5

)

–hr-

N–

Ч k


-з-
2

V-

Ч,

і.

##=*
а1
4 #


4–J

І

ф

fj'

жи – до – ви:

-По-відь же нам, дяч – ку, що йа за є –

т

т

2.Є – ден Син Ма-ри – ї,а

ден.


Син на не – бі, Син на зе – млі,

Ц 2)


Син кру – лю – є над на – ми.

3) – 4) 5)

дя – чок – ли

■nj И J. – JU

стр* – ли ио

го – ви


304(702). Мимо царства прохожу

Lento Дмитро РевуцькийJP \}> ІІ N–V-

-*і hгДІ Iff

Т * ; /|:

Ми – мо


Я J* а J1 Л :

цар –

ства

про – :

)

ко

*н=1жу,

Лі1 Я

^ 4 Р Р у–Р–ft-p–1

гор – ко – пла – чу, ри – даю,

ой

г pH

го – ре, го –150

'(І І ' it lt

ре, го – ре нам ве – ли – ко є!

1. Мимо царства прохожу, Горко плачу, ридаю.

Приспів:

Ой горе, горе нам великоє!

2. Я во пламені стою,

Горко плачу, ридаю.

Приспів.

305(701). Святий Юрій по межах ходить

Allegretto Ганна Козицька

£

£1.Свя-тий Ю-рій по ме-жах хо-дить, по ме-жах хо-дить да жи-то ро-дить.

Р и

^ у Q – „
V-
її U
т
РРГ
 0–1

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   41


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка