Українські народні мелодіїСкачати 10.52 Mb.
Сторінка12/41
Дата конвертації15.04.2016
Розмір10.52 Mb.
#10231
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   41

Щед – рий ве

доб – рим лю

чір,

Дям


доб – рий ве на здо – ро

чір


в'я!

264(164). Ардан вода студиненька

Allegro Гнат Колцуняк

Р ' J 1Р г г 1 J Р' г ір

Ар – дан во – да ету – ди – нень – ка, там дів – чи – на мо – ло – день – ка.

£

Єт

Там дів-чи – на но-ги ми – ла, до ба-тень – ка лист пи – са – ла.

265(183). На Йордані тихо вода стояла

Andantino П 

Пенязевичі

–21


ж

Наг гИор-да – ні ти

ха во – да сто – я – ла,

131


3)

на сво – го ку – па – ла.

1) 2У

там Бо – жа Ма – ти Си _j) і)ч

г

• V_ _На Йор – да – ні На Йор – да – ні

3)


* 4-

На Йор – да – ні во – да сто

Си

V' * *–


на сво – го ку

о

па – ла.266(187). Ой на річці, на Йордані

Vivace Пенязевичі

Ой на річ – ці, на Йор – да – ні, там Пре – чис – та ри – зи – пра – ла.

267(151). Ой сів Христос та вечеряти

Andanitino

Solo


Пг і.Л

Петро Євтушенко CoroОй сії

J? ц 1 


з Хрис –

nj


тос та ве

че – ря

u 1 


ти. Ц

nj


Дед

F=t^t4


§¥ f

рий ве


rLr

чер,


ДОб

U^J

рий ве


rLr

чер


доб

г1

рим лю – дяи

здо – ро – в'я!

132


268(129). Летів соколонько та й сів на віконці

Andante Ганна Писанюк, Мотрона Ященко

Solo

Г H Р Р Р рр р "Н

Ле – тів со – ко – лонь – ко 1 Coro

та и сів на ві

в

КОН – ЦІ.Щед – рий

ве – чір


as

доб – рий ве – чір, доб – рим лю – дям на здо

1)

ilBgf


ро – в я! – ці.

269(131). Ой сів Христос та вечеряти

Moderato Ганна Писанюк, Мотрона Ященко

w

І.Ой сів Хрис-тос та ве-че – ря – ти. Щед – рий ве –Ф

чор, доб – рий ве – чор доб – рим лю – дям

здо – ро – в'я! 2.Ох і при-йшла кйо – му та доб-ра-я

Ф

Ма – ти. Щед – рий ве – чор, доб – рий ве – чорФ

т

шдоб – рим лю – дям на здо – ро – в'я! З.Охісі-дай,

133


ели и

Ма – ти,


зо мной ве – че – ря-ти.

Щед


рии ве – чор...

(так у К.Квітки)

270(128). Ой вилетів сокіл з зеленого гаю

Andante


Solo

pH tyli ppiW I г

Ганна Писанюк, Мотрона Ященко Coro

і

Ой ви-ле-тів со – кіл ззе-ле-но-го га – ю. Щед-рийв

І

гагчір,

доб-рий ве – чір доб-рим лю-дям на здо ро – в'я! –

271(684). Що в пана Андрійка да на його дворі

Allegrertto Ольга Андрієвська

ІМрН'г r

Що в па – на Ан – дрій – ка да на йо – го дво – рі,1 \

–1 

§ J

J J ±
f 1щед – рий ве – чір, доб – рий ве – чір!

272(141). Сів Сус Христос та вечеряти

Andantino Ольга Рижкова
г – 1 

ГП П І =\

, , r

] И iff

с

$ ^ –


Р1

ів С \


ш # * J J 

'ус Хрис – то сИ –

та ве – черя – ти. і
)

п {J J =

1 Г ^

-J–J–J 1

Щед – рий ве – чір, доб – рий ве – чір!

134


273(697). Що й у полі, в полі стояла тополя

Moderato


і> j j jt

Орина Довганюк

Що й у по – лі, в по

сто – я – ла то – по


V-*–і–\

-
 •1 7 *–1

Щед

рии ве – чор,

доб

ри ве – чор!1. Що й у полі, в полі стояла тополя.

Приспів:


Щедрий вечор, добри вечор! ^

2. Що на тій тополі сиз орел сидить,

3. Сиз орел сидить, лучко направляє,

4. Лучко направляє, орлика стриляє.

5. – Не стриляй мене, молодий Андрійку,

6. Я ж тобі стану в великій пригоді.

1) Повторюється після кожного рядка.

Andantino

274(678). А в криниці, студівниці

Хацка


ш

Р Р г Г Р

А в кри – ни – ці, Там пла – ва – є

сту – дів – ни – ці, щед-рии ве – чір, свя-тии ве – чір!

лист кли-но-вий, щед-рий ве-чір, свя-тий ве – чір!

275(168). Вийди, вийди, господару

Andantino Мотря Ксенчук

г г 'ГРг ел р р j г

Вий-ди, вий-ди, гос-по-да – ру, щед-рий-ве – чір, доб-рий-ве – чір!

ЁИ

135276(677). Щедрів, щедрів, щедрівниця

Помалу [Andantino]

Михалпіль

р * її * р * *

Щед-рів, щед – рів, щед-рів-ни – ця, при – лі – та – ла лас – тів – ни – ця,

ста – ла во – на ще – бе – та – ти,

Вар.

тос-по-да – ря вик-ли-ка – ти.Р р г 'J і •" F

Щед-рів, щед – рів, щед-рів-ни – ця.

при-лі-та – ла лас-тів-ни – ця.

277(696). Гиля, гиля на Василя

Andantino

фір


Шпичинці

прикінці


Ги-ля, ги – ля на Ва-си – ля

Ма – ти Си – на по – ро – ди – ла (і т.д.).

278(672). Щедрий вечір, щедрівочка

Andantino Мар ’ян івка

і11 і>Лі J Jii

ГІ' л р г і Г

Щед-рий ве – чір, щед-рі – воч – ка, над-ле – ті – ла лас-ті – воч – ка.

279(673). Щедрий вечір, добрий вечір

Ямпіль

г І Р ' 'игр ' Р С-Г'ГТЩед-рий ве – чір, доб-рий ве – чір доб-рим лю-дям

ш

Р LT 1 Р 1 Р С-Г1 r P'PLTна здо – ро – вля, доб-рим лю – дям на здо – ро – вля!

136


фж

280(686). Ластівочка щебетала

Allegro moderato Ольга Андрієвська

Лас – ті – воч – ка до ві – кон – ця

ще – бе – та – ла, при – па – да – ла:

Ой у – стань, у – стань, за – сві – ти сві – чу

ІївЯІ

і .h


ш

пан гос – по – дарь, яс – нень – ку – ю,

як пчі – лоч – ка

по – бу – ди че – лядь крас – нень – ку – ю,

не – хай по – хо – дить по дво – роч – ку,ч 
ч 1

*
і–і

-) 


і–т

-) 
по ме – доч – ку.

281(679). Щибитала ластовка

Allegro moderato Степанида Ленчицька

р р р р


1.Щи-би – та – ла

2.под о – ко

3.па – на гос – по

лас – тов – ка, неч – ком да – ра

щи – би – та при – па – да про – буд – жа

р р р р р

4.-Ус – тань, гос – по

у – стань, да – ре,

про-бу-ди – ся,

5.на сво-ю гос – по –

дар – ку по – ди – ви – ся,

Ф

6.ЧИ всі7.чи всі

ро – і


сь'я – ті

по – ро – 1 зви – си – ли

ли – ся,

ли – ся.


(мовиться:)

Добрий вечір!

137

282(158). Діва Марія Сина вродилаAndante Вадим Щербаківський

k М 8 . . ^
f=3=|

fi


І=


# '


Ді – ва Ма – рі – я си – на вро – ди – ла.

k м „ п– 

 1

У v г


14 р # '

*

1

Щод

рии ве – чір,

свя – тий Ва – си – ле!

283(144). Ой сів Христос та вечеряти

Andantino Ольга Косач

т

Ой сів Хрис – тос та ве – чє – ря – ти. Щедт

рии ве – чір,

рии ве – чір!

Прийшла до

Йо – го та Бо-жа-я Ма – ти. Доб – рий ве – чір!

фін


284(191). Васильова мати пушла куготати

Moderato Ганна Козицька

Ва – си-льо-ва ма – ти пуш-ла ку-го – та – ти:

■ На но – во – є лі – то,

ро-ди, Бо-же, жи – то,

жи – то пше-

ни – цю, го – рох, са – чо – ви – цю, вся – ку паш – ни – цю,

-з-
зєд-но-[г]о ко – ло – соч – ка бу – де жи-та боч – ка. В клу – ни мо –

138

–7Г~

^–

^–

І: г *

в діж-ці не зи

па – не ґос – по до – чок по – да

да – ру,

дай то – бі, син – ків же

го – ріл – ки наг пи – ва на – ва

на – ти, ри – ти.

Бо

ни

І 11 Далі без мелодії:^ •T'Kyry! Кугу! Дай тобі, Боже, тоє,

що стоїть на рогу!

285(682). Василева мати пошла щедрувати

Andantino Данило Мовчан

а-си-ле-ва ма-ти У церк – ві сто-я-ла, зо-ло-ту ка – диль – ни-цю,

по-шла щед-ру – ва-ти. чес – ний хрест дер-жа-ла, Бо – жу хрис-тиль – ни-цю.

£

ВЄЧір!


Хрис – ті – те – ся, лю – де, бо вам Гос – подь бу – де,

Allegro


Бо – гу сві – чу став-те, а нам пи – ріг дай – те!

Як – не да – си пи – ро – га,

ви – ве – ду на по – ріг,

возь – му во – ла за ро – га,

за – б'ю йо – му пра – вий ріг,

f=p=


ро – гом бу – ду тру – би – ти, а во – ли – ком ро – би – ти, а хвос-ти-ком по-га-нять, во-лом хлі – ба за-ро-блять.

286(149). Коляд, коляд, колядниця

Allegretto Ганна Євтушенко

Р Р р Р ір Рг^’І'Р Р р р !РІ

1–5.Ко-ляд, ко – ляд, ко – ляд – ни – ця, доб – ра зме-дом па-ля-ни-ця.

1. Коляд, коляд, колядниця, Добра з медом паляниця,

2. А без меду не така.

Дай, дядьку, п'ятака!

3. Як не даси п'ятака, Візьму вола за рога,

4. А кобилу за чуприну Та й виведу на могилу,

5. А з могили на тічок. Дай, дядьку, п'ятачок!

139


287(699). Колядин, колядин

Allegro


І(! п J Jl Jш

Ко – ля – дин, ко – ля – дин,

я у бать – ка о – дин,\–s

. 1


)=Ь=

т

дай, ба – бо, пе – pi – жок!

Орина Довганюк

il Р Р J

ко – жу – шок ко – ро – ток, Мовиться:

Кільце ковбаски за ради ласки!

*) Нотне значення приближне.

288(150). Щедрівочка щедрувана

Allegretto Ганна Євтушенко

Щед – рі – воч – ка щед – ру – ва – ла, до ві – кон – ця при – па – да – ла:

И 'М


Що ти, тіт – ко, на – пек – ла? Не – си швид – ше до вік – на!

289(137). Бігла теличка та з бережничка

Moderato Ганна Писанюк, Мотрона Ященко
і.:

D ■


) V Р-

Біг – ла те – л Ф ш Ф:ич – к

а

Ф


-–1=і=$= та з бе – режі

(* т ш і* Iі–1=±

зич – ка,

і


ф

та в дядьк І® ш ш І®

) ё

:ів двір: ф"Дай, д

ядь-ку, пе-ріг!

–44

2–5.Як

не да-си пи-р

о-га,

ВОЗЬ-І

viy во-ла за ]

MfM1

ро – га


1. Бігла теличка та з бережничка,

Та в дядьків двір: "Дай, дядьку, періг!

2. Як не даси пирога,

Возьму вола за рога

3. Та поведу на моріг,

Заб'ю йому правий ріг!"

4. А в рожечок трубити,

А воликом робити,

5. А батіжком поганяти,

Собі хліба заробляти.

140

290(687). Бігла теличка да бережичкаОльга Андрієвська

ІГ r h> И

■II Г Г ) )

 і 

г 1 і і ] =

4^ JJJ ^

Біг – ла те – лич – ка да бе – ре – жич – ка,

–0 її k–к–К–К––


•ll p H J

да у дядь – ків–“–ф– двир:

–s–К––


Л фф

-Дай, дядь – ку, пе-риг,

т^Ч hr-K 1–п


<£||: Â

\\:н ^

і J] J :

И J J її

як не да-си пи-ро-га, возь-му во-ла за ро-га

да ви – ве – ду на мо – риг, да вик-ру-чу пра-вий риг.

Сю-ди риг, ту-ди риг, дай, дядь-ку, пи-риг!

291(157). Щедрик, ведрик, дайте вареник

Allegretto

Ж

Зин. Калашникова, Ольга Креминська1) L . , 1)

ш

3=Е–г

1–4.Щед-рик, вед – рик, дай – те ва-ре – ник, 2.ков-бас – ки

1. Щедрик, ведрик, дайте вареник, з. А вдома, вдома пан хазяїн,

2. Грудку кашки, кільце ковбаски! 4. Сидить собі кінець стола...

292(138). Щедрівочка щедрувала

Allegro Ганна Писанюк, Мотрона Ященко

Щед – pi – воч – ка щед – ру – ва – ла, до ві – кон ця при – па – да – ла:

"Чи вже тіт – ка на – пек – ла? Ви – нось ме – ні до вік-на!"

293(689). А в нашого дядька на городі ямка

Moderato Прохорі

ш

£

А в на – шо – го дядь – ка Дя – ди – на сва – ри – лась,на го – ро – ді ям – ка.

у ям – ку ско – ти – лась.
Чh 4–

\– І

Ф С *-)–

4–а 

–*–•–ф
)

 S


 1

Щед – рів – ці ко – нець,

ви – нось – те мли – нець!

141

VI. ПІСНІ НАБОЖНІ294(200). Ішов Миколай лужком – бережком

Andante Микола Доброволъсъкий/ і> 2 . – . .–


Vn

щ–

JJ І

Т 4 Р Р Р

1=Г-н
/–

і–І – шов Ми – ко – лай луж-ком – бе – реж – ком.

її г г^М

, h, ІО J Jl – \
ч Г 1

L4U
і=

f • 1

Каталог: Umf www -> books
books -> Квітка К. В. Українські народні мелодії. Ч. 2: Коментар / Упоряд та ред. А. Іваницького
books -> М. Т. Рильського Національної академії наук України Анатолій Іваницький Польові зошити. Фольклористичні розвідки. Рецензії Вінниця Нова Книга 2014
books -> М. Т. Рильського Національної академії наук України Анатолій Іваницький Польові зошити. Фольклористичні розвідки. Рецензії Вінниця Нова Книга
books -> Навчальний посібник для вищих навчальних закладів культури І мистецтв I-IV рівнів акредитації Київ 2008 (477)(075. 8)
books -> М. Т. Рильського Національної академії наук України Анатолій Іваницький Польові зошити. Фольклористичні розвідки. Рецензії Вінниця Нова Книга
books -> Український музичний фольклор

Скачати 10.52 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   41
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка