Українські народні мелодіїСкачати 10.52 Mb.
Сторінка11/41
Дата конвертації15.04.2016
Розмір10.52 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   41

248(180). На Рождество Христовеє диво дивнеє

див – не – є: на – ро – див – ся нам Сус

*1* Г1 fl ‘г1 г1 'Iі Iі ^

Хрис – тос, ди – тя ма – ле – є.

249(173). В Почаєві, в манастирі

Adagio Ольга Косач1*1) , , J

–іг^-Г-р


§ * і1

1–3.В По-ча – є

і>.ЛлП


Г1 Г[

-ві, в ма – нас – ти-pi Бо-жа Ма-ті

к ра ^^–ї , –

1)1 ■ < *і ттРI

9 #

■ И

Л srt;.


1 ф 1

1а-ла,


–W

Бо-жа Ма – ти

1J и Г LI

си – на ма – ла, в – лю – шеч – ки


впо-ви – I

* ф '

ш – ла.


123

т

4.Да-ли жйо-му: "Свя – тий Пет-ро",Бо-жа Ма-ти не вхва-ли-ла,не вхва – ли – ла, не злю – би – ла, у-сі сві – чи за-га – си – ла,

л

Г-^ ЦГ'РРі'J .М

у – СІ КНИ – І

за – чи – ни – ла, всіх ян – го – лів зас – му – ти – ла.

1. В Почаєві, в манастирі Божа Мати Сина мала, (2) В пелюшечки вповивала.

2. У пелюшки уповила,

На престолі положила, (2) Од престола одступила.

3. А янголи книги брали

І усіх святих питали, (2) Яке йому меннє дати.

4. Дали ж йому "Святий Петро" Божа мати не вхвалила,

Не вхвалила, не злюбила,

Усі свічи загасила,

Усі книги зачинила,

Всіх янголів засмутила.

250(190). Нам Спаситель народився

Moderato

Ганна Козицъка

т

г г із грр^і% щ1.Нам Спа – си – тель на – ро – див-ся, а-лі... а-лі – лу – я,

lull


ррі г и ір

і стай – ні во жло – бє, во пол-нош-ном до – мє, Гос – по-ді,

по – ми – луи!

2.А не пе – лю – шеч – ки, а не ко – ли –

Р flj'is Г ІІ: г Г І Г Й

а-лі... а-лі – лу – я, тіль – ко сін – ця

124

№ 

Гос – по-ді, по – милуи!

251(175). Предвічний Бог на землі вродився

Andante Ольга Косач

1 ҐУ-

N ^ 
Т j г *

Пред – віч-ниїй Бог

, , Л


на зем – лі

вро – ДИ] рій

В – СЯ, X

mosso


=г№ =

0 – тя

 s


чи

, к J


зем-лю щ к, h .

ь=$= J

Ю – сві – ти –

N


ти.

N


ц=

Од


тем – но – СІ a tempo

Мк

гі од


1 J1

ве – де


r # р #
1 г #
і до світ – ла при – ве – де гріш – них нас.

252(186). Види, Боже, види, Творець

Largo

т

Пенязевичі1 .Ви – ди Бо – же, ви – ди Тво – рець, за що мир по – ги –

г ґ J г Ґ

ґ г г г г г *

ба – (є),*) 1 І 1 І

2.Ар – ха – ї – ла Гав-ри – ї

ла в На – за – рет по – си –

rLrL^ І

ла – (є).*)З.Бла – го – вєст – ни

в На – за – ре

ті ста – ла сла – ва

т

иу вер – тепі, йа пре – крас – ний Ар – ха – їл

125


г Ґ f г

вер – зі вра – та є

ді*) – (на).

4.Не


*)Хор розділюється: одні доспівують останнє слово тої строфи, що кінчиться, другі рівночасно зачинають нову строфу (Прим. К. Квітки).

253(133). Весь мир погибає

Andante

Solo


Ганна Писанюк, Мотрона Ященко Allegretto

Coro і

С ого і

Р И Г J И Ц рп

І.Весь мир

по – ги – ба – є,

Ар-хан-ге – ла

рр'г '“ґ;

on _ t-\TT _ 1 _ ТТО^Ч. 'У"7 Г) Uo _ г>о

Гав-ри – ї

Solo


вНа-за-рет по – си – ла є.

P 1P P P

2.Бла – го – вес – тен вНа-за-ре – ті, Coro

ста – ла сла – ва иу вер –

т

те – П1.


З.Звіз-да яс – на о – сі – я Solo

ца – рям путь по – ка – за – ла. 4.1 – дуть, і – дуть ті три ца

Coro

,h Ji і J*wГ P P P

та не – суть Хрис – то – ві да – ри,

5.ла-дан, смир-ну

Ф

ВР г '* г rfV V v

ТТ/=” TJ ъга _ ТТТТ _ гчттг” _ т^л т

ще и ка – ди Solo

Хрис – ту при – но – си – ли.

JO N Г I* Щ

Ї

б.Ла-дан, смир-ну ще й ка – ди-ло Хрис-ту при-но – си – ли.126

Coro


p 1 ( ( r '* Г' 11 P4

1

7.1 – род віль – ма зас – му – тив Soloщо Исус на – ро

І

т3.1 – род віль – ма зас – му – тив Coro

т

шщо Йсус на – ро – див – ся,

9.слу-ги сво – ї роз – си – ла Solo

Iі?! fl,' HI J

Хрис – та вби – ва – ти шу – ка – є.

ІО.Слу-ги сво – ї 12. А ті слу-ги

р' І р


Хрис – та вби – ва – ти шу – ка – є. у – весь го – род об – сту – пи – ли.

роз-си – ла не – вір – ни

Coro

11.Не най-шов-ши Хрис – та вби – ти, ІЗ.де-сять ти – сяч ще й чо – ти – piзве – лів ді – ток по – гу – би – ти. ма-лих-ді-ток по-гу – би – ли.

Остання строфа:

[Solo]

її

14.Ми жте-бе, ха – зя – їн, [Coro]не по – ни – жа – єм,

в

<ГР 1

з праз – нич – ком Ро – же – ством

по – здо – ро – вля – єм!

127

254(192). Скачи, козонько, скачи, небогоModerato

з

Радихівт

р f J tСка-чи, ко-зонь-ко, ска-чи, не – бо – го, дасть то – бі наш пан

7–

\––ї–

N–N

к h „
фф
)


м


Р=П1В зо – ло – то – ГО, П1В зо – ло – то – го – НІ – чо – го зна – ти,

Jr 1, ,–

N

N–N–

•іЧ1
J

N

И

)J7

на – ша ко – зонь – ка бу – де ска – ка – ти. Гиц, ко – за, гиц,

 

\––:–

ч

^–
4 1 іф
7


Nне бій – ся ниц!

Стань на до – ро – зі на їд – ній но – зі,
^–

У~9 9 
V-
N–
Vt-І)а глянь на гра – ди, чи не ма зра – ди. Ой єсть там зра – да

ста – ра – я ба – ба, со – ло – му сі – че, пе – ро – ги пе – че,К h .

. к

*1–

4^


р J –
Iа з но – са кап – тить,

пе – ро – ги мас – тить.

Гиц, ко – за, гиц,

не бій – ся ниц!

255(143). Ого-го, коза, ого-го, дурна

Moderato Ольга Рижкова

О – го – го, ко – за, не хо – ди ту – ди,

о – го – го, дур – на, там те – бе у – б'ють,

не – ро – зум – на – я, там те – бе у – стре-лять.

128


256(193). Меланія пребагата

Andantino

Калинова


п


Ф–ш-

-в–
rh

© щ-

–5–

й
* *

\ •

-Л–

т


Ме-ла – ні – я пре-ба – га – та да-ла на церк-ву сріб-ла зла-та.

257(194). Меланка ходила

Allegro molto Меланія Шпилька

Г г г J і І г г

Ме – лан – ка хо-ди – ла, ва – силь – ки тру – си – ла, Ва

Ф

і т.д. В кінці мовиться: "Святий вечір!"силь – ка про – си – ла.

258(195). Ой учора ізвечора

Andantino і і4

Олонешти


Ой у – чо – ра із – ве

чо – ра


\–
–і
Р М

в*

і

J

і) *J і

пас – ла Ма – лан – ка два ка

чу – ра.


259(695). Наша Маланка

Allegro


Клеоника Ордза

На – ша Ма – лан – ка по – дніст

рян – ка по – дніст

на ка


л

ЗІ


рян – ську во – ду

ме – ні – но – ги

пи – ла, тон – кий фар – тух

ми – ла,


129

1)

за – мочи – ла.

-рян


-ме

ську


260(178). Вставай – но, Микито, бери кобеняк

Ольга Косачр(. > J
I

\


§ с J J
1=

) •і

 ф–4–p

) ф
"Вста – вай – но, Ми – ки – то, бе – ри ко – бе – няк,

p b J
N j X 

f J J
1=

) WW ЧР–С
J–J % 

і – ди він – шу – ва – ти , – го – во – рив нам дяк.

Взя – ли буб – на, взя – ли скрип – ку, на до – ро – гу хлі – ба й риб-ку,

хут – ко по – да – лись, хут – ко по – да – лись,

JM,. h h
^

)

d
до Бет – ле – є – ма

до ю – деись – ко – го.

261(182). Чого Ірод ой так барздо засмутивсь

Andanitino

т

11

Малині

п

Чо – го I – род ой так бар – здо за – ему – тивсь?/


_


j–і

-Щ–
–•
-b
і
I .
V

\

ф

L – G

Ф

Ф

J

-J?

Ф

О #
Що Сус Хри-стос да й на цей сьвят на – ро – дивсь.

ои так


130

г Р


262(136). Ой на річці, на Йордані

Moderato Ганна Писанюк, Мотрона Ященко

£

Ой на річ-ці, на Йор-да-ні, там Пре-чис-та ри-зи пра-ла.Вар. _ _ Або:

р р і Г и 11Г Р Р j/ 1Г p P ^ Э

Ой на річ – ці, на Йор – да – ні Ой на річ – ці на Йор – да – ні

263(152). Там на річці та на Йордані

Allegro Полтавське

в

Там на річ – ці та на Йор – да – ні0 о ■
с 


с дыЛ
і а

І 91

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   41


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка