Українські народні мелодіїСкачати 10.52 Mb.
Сторінка10/41
Дата конвертації15.04.2016
Розмір10.52 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   41

ро – жа мо – я

вся – чер – во – на – я, бо – ро – ва – я!

1. А в бору, бору рожа процвіла. 2. Дівка Маруся роженьку рвала.

Рожа моя, (2) Вся червоная боровая!

Рожа моя, (2) Вся червоная боровая!

205(692). Молод Александер садок собі має

Allegretto Ольга Косач

М ц к j , I Mr I r

Mo – лод A – лек – сан – дер meno mosso

са – док со – бі ма – є.

іч. Л

Ви – но – град,крас – нии зе – ле – нии сад.

206(146). А в пана сього в домі його

Andante Ольга Косач

ИПГ


А в па на сьо – го,

з до – мі – йо – го і)

рай

і)

розвивсь, Хрис – тос Хрис-тос на – ро – див – ся!

■ дивсь!


1. А в пана сього в домі його Рай розвивсь,

Христос, Христос народився!

2. Тісові столи позастилані.

Рай розвивсь,

Христос, Христос народився!

110


207(693). В пана Семена, в домі його

Andante Ольга Косач

Впа-на Се-ме-на, в до – мі йо-го рай роз – вивсь, Хрис – тос, Хрис

тос, Хрит – тос, на – ро – див – ся в до – мі сьо – му!

208(139). Ой рано, рано кури запіли

Andante Ольга Рижкова

т

їй

Ой ра – но, ра – но ку – ри за – пі – ли. Свя-тий ве – чір!

Ф

№ 

209(147). Ой гора, гора крутая гулаModerato Меланін Шпилька

Ой го – ра, го – ра кру – та – я гу – ла. Ой дай, Бо – же!

210(156). Ой росла, цвіла красна калина

Andantino Зин. Калашникова, Ольга Креминська

І (Ш

*

Тг ■Свя-тии ве – чор!

Ой рос – ла, цві – ла крас – на ка – ли – на.

211(159). Ой в ліску, в ліску та на жовтім піску

Andante Іван Острожинський

4* ьгр р р rJ ірр J і jiїї

Ой вліс-ку, вліс-ку та на жов – тім піс-ку. Свя-тий ве – чір!

ні

212(165). [Колядка]Adagio

P

Довгополеrinf[orzando]

Ой, дай, Бо – же!

pp

Ой, дай, Бо – же!

213(185). Пане господару, ми твого двора

Andante [хор парубочий] Пенязевичі

Solo

Ні і> і'Ш

Па – не гос – по – да – pV-–-^ ми тв0 ~ г0 Дво _ Ра

ш

т

ісвя-ти ве – чор! свя-ти вечор!

Ми тво – го дво – ра Ми тво – го дво – ра ІІ

не ми-на – є-мо, зве-ли-ча – є-мо,

fprr


$

свя-ти ве – чор! і

1) Один або кілька нижніх голосів ведуть так:

ми тво – го дво – ра иа не До колядок з іншими словами, коли перша стопа є п'ятискладова, д початок мелодії відмінюється так:

або так:

-Jhi–
^ –|JP к h h 

|# р # 1
§ і'J J J J
Ой крас – на – ряс – на

Ой крас – на – ряс – на

112

В виконанні дівочого хору 3–5 такти звучали так:'n'W.'g 'ніі'н

214(188). Ой росла, цвіла красна калина

Andantino Зин. Калашникова, Ольга Рижкова

І я дЕ

Ой рос – ла, цві – ла крас-на ка – ли – на. Свя-тий ве – чір!

215(189). Ходить галонька, ходить чорненька

Ганна Козицька

щт

£

ой а за не – ю яс – ний со – ко – лик з прізь – бо – ю.4^ Р Р Р Г

ой а за не – ю яс – ний со – ко – лик з прізь – бо – ю.

216(670). Ой дай нам, Боже, ґівча в віночку

Allegro moderato Гонора Басійчук, Марія ІваницькаЯ fy а–
ч S

% * .

J
s т

"Т–Ой дай нам, Бо – же, ґів-ча вві-ноч-ку, дай, Бо – же!

-±ч–
\–

ч-
1
V
-)–

І--)–

о
Ґів – ча вві – ноч-ку, як пе-ре-пе – лоч – ку, дай, Бо – же!

217(690). [Колядка]Ла


Ф
Ф

–S
а
113

$

218(681). А в нашого хазяїнаModerato Данило Мовчан

jN“ і і IV і . І

у г , I

Vі. ' 1* J Г
А в на – шо – го

і” і , 1.-, І иха – зя – Ї – на,
г

у йо – го до – мі

1” >1 J J 1 1} J –го – ря СВІ – ЧІ – р 1

Ь J J J г

вое – ко – вий – Ї в йо – го ЙІ sb – \

на сто – лі.219(134). Чи дома, дома бідная вдова

Lento


Solo

Ганна Писанюк, Мотрона Ященко Coro 1)

І

Чи до – ма, до – ма бід – на – я вдо – ва? Сла – венГ я –м

і

Лі Jнаш ми – лий Бо – же, на не – бе – си! – си

220(145). А в ліску, в ліску на жовтім піску

Andante Ольга Косач

ш

І'іпмгщ

А в ліс – ку, в ліс – ку, на жов – тім піс – ку, ро – жа мо – я,

вся чер – во – на – я,

бо – ро – ва – я!

114

221(674). Ой зійшов місяць і зора яснаЯмпіль
^^ 

“–г–1–
\ , h “F5 

–*–”” S т ~

О]

1* г


Ф л Ф

 * 


й зій – шов мі

д J *–

сяць


=4^

і

р J –

зо – ра яс – на.

1–1 т гп


1 r Е=Г ГJ

Сла – вен є – си, їсла – в

=/J г

єн є – си,сла – вен Гс

LJ iJ =

)с – подь Бог_j–> * ” J–1

на не – бе – си.222(181). Пане господару, на твойму дворі

Andante Малин

І*11 і j j j) ji і' J і J1 J' і' J is ^ Ш

Па-не гос – по – да – ру, на твой-му дво – рі ра-дуй – ся!

Ра – дуй – ся, Бо – же, свя – ти – ся, зем – ле, на – ро – див – ся!

223(167). Ой рано, рано кури запіли

Moderato Мотря Ксенчук

4У*it .ьЪ^г1?^'Ji

Ой pa-но, pa-но ку-ри за-пі-ли. Ой дай, Бо-же! Ky-ри за-пі-ли.

224(170). Ой в ліску, в ліску, на жовтім піску

Moderato Ольга Косач

* ьгрр р ripp p^iJ j,peJiPFF^i

Ой в ліску, вліс-ку, на жов-тім піс-ку. свя-тий ве-чор! На жов-тім піс-ку.

115


225(698). Ой рано, рано кури запіли

Andantino Орина Довганюк

П| h. Л
%і J ^

Ой ра – но.а 2) г~:

=*=') .h Г~-і

> Р<


1 – но

1–

ку – ри за – п 1) 2

Г"

і – т :)


 ^

I. Свя – 1 h hги ве

чор,

^ К I


' V

• – !–

-J–

у, ^^

 ^

■U–2 – 1

доб-ри ве – чор!

-чор


доб – ри ве – чор!

226(675). По горах, сніженьки ложать

В. Сорочинський

т

По го-pax, го-pax сні-жень-ки ле – жать. Ой дай, Бо-же!По го – рах, го – рах сні – жень – ки ле – жать.

227(160). Ішла Мария та й дорогою

Andante

Білашки


іVі

г

І – шла Ма-ри – я та йдо-ро-го-ю. Ой Є – зус наш, Є – зус!І' Л II

&=

роро

Та й до – ро – го – ю.

228(184). Ішла Мария попуд горою

Andantino

/7\

Костянтин ЯковенкоІ – шла Ма – ри

по – пуд го – ро

116І

 J


• •

Ж


 ф

 5J

г.

1

А – минь, а – минь, а – ли – луй – я! По – пуд го – ро – ю.

229(668). Ой по гороньці все пшениченька

Andante Гонора Басійчук, Марія Іваницька

£

п – Н т* Ф Ф

все пше – ни – чень – ка.

Ой по го – ронь – ці

А хто ж ї – ї жав? Греч – на

я пан – на.

230(163). Ой як то було з первуґіяні

Allegro moderato , ^ Іван Ковальчук

Г Г г Г *

£

Ой як то бу – ло Ой як не бу – лоз пер – ву – Ґ1 – Я – НІ, не – ба та й зем-лі,

же,


же,

ф

т*) 3 перводіяння (прим. K. Квітки).

ой як то бу – ло з пер – ву ґі – я – ні,

ой як не бу – ло не – ба та й зем – лі.

231(126). Що в полі, в полі та й на роздолі

Andante

Solo


Ганна Писанюк, Мотрона Ященко

л

Що в по – лі, в по – лі Coro ,та и на роз – до – лі,

і)

на роз – до – лі.117

232(148). Пане хазяїне, та вимітай двори

Andante Меланія Шпилька

Па-не ха – зя – ї – не, та ви – мі – тай дво – ри. Ра – дуй – ся!

Ой ра – дуй – ся, зем – ле, ве – се – ли – ся, Бо – же наш,

Ф

Син Бо – жийна – ро – див – ся.

233(671). Ішла звізда на край сьвіта

Andantino Гонора Басійчук, Марія Іваницька

І – шла звіз – да на край сьві – та, за сьві – ти – ла

на пів – сьві – та,

1. Ішла звізда на край сьвіта, Засвітила на півсвіта, Алилуя!

ли – лу – я!

2. То не звізда, то є чиста, То Марія є пречиста, Алилуя!

234(155). Що то за предиво, в світі новина

Moderato Зин. Калашникова, Ольга Креминсъка

$

і

т

тЩо то за пре – ди –

з сві-ті но – ви – на,

що Ма-рі – я

4”r" іМ.~^и jrj і”

Ді – ва Си-на ро – ди – ла.

Ой як Во – на по-ро-ди – ла,

118

1 J І 1^1 J

^ і ^ j – – f--
Г. I

§ ff fLr г1

то – ді Йо – гоҐ Г ГХҐ т4

по – ви – ді – ла,г Г Г”г

чис – та – я Пан1 °° 1

на.


235(166). Пресвята Мария Сина породила

Andatino

1 Ч > Т і“ 1 Г-тЧ–Довгополе

-f–г 


у* J J Р

Пре – свя – та – Ма – рия

і' р >'

Си – на по-/ “L!–2 \

ро – ди – ла,h\ * , h hi г гі

Щ 1 • 1 ] f 1

Т1' Р ' г
ё ё

Чз-

–7 7 1 J– 1

і міс-ті Віф-лі – є – мі Си-на-по-ло – жи – ла, – жи – ла.

236(154). Йа звечора ясна зора світила

Moderato Зин. Калашникова, Ольга Креминсъка

т

тЙа зве – чо – ра яс – на зо

сві – ти – ла,-JMjft"

РФ*
J мN

1

1 т


^
4ФИ

Ді-ва Ма –pi – я

сво – го

Си-на

" 0t

ро –


ди

ла,

-ла.

237(174). Ой дивнеє народжене Божого Сина

Moderato Ольга Косач

£

Ой див – не – є на – род – же – нє Бо – жо – го Си – на,£

Йо-гож бо нам по-ро – ди-ла Ді – ва Ма – ри – я.

119

238(135). Оденія рожденія Божого СинаAndante

Ганна Писанюк, Мотрона Ященко

шт

О – де Йо – гоНІ – я

Дє – ва


рож

спо


де – ні – я ро – ди – ла,

£

Бо – жо не спого си ви – ва

239(680). Ой демная рожденная Божая сила

Moderato Данило Мовчан

ш

іОй дем на – я ро – жден – на – я Бо-жа – я си

р J 1

г-ук

. ^ – 8 і-


г г г
J “^14 6

J ^

–бЬ LI

ла, що по-ро-ди-ла Ді-ва Ма-рі-я Бо-жо – го Си – на.

240(688). Мати Божа, Мати Божа

Adagio j) Ольга Андрієвська

в

ЕМа – ти Бо – жа, Ма – ти Бо – жа са – ма

і).


є – ди

(в дальших строфах)

са – ма є – ди – на.

241(142). Що сей вечір Мати Сина родила

Moderato Ольга Рижкова

£

Що сей ве – чір Ма – ти Си – на ро – ди-ла,120

по – ро – див – ши, Су – сом Хрис – том на – рек-ла.

dz

242(691). Мати Божа, Мати Божа, сама ж єдинаModerato, rubato Дмитро Ревуцъкий

1) accel. a tempo

ш

Ма-ти Бо – жа,Ма – ти Бо – жа,

са-маж є


Я [> 8
2)

8

ten. 3)

/*

t °

Я
ММ

м^

t

а, у – ро – ди – ла й Су – са Хрис – та,

rit. 2) 1) 2)^-^ 3)

Ді – ва Ма – рі

-на, – та,

-я.

243(176). Цвіт змислений нині розцвівсьAdagio ^–^ ^ ^ – Ольга Косач

т

Цвіт змис – ле – ний ни – ні роз-цвівсь, Бог на зем – ліна – ро – дивсь, а Пре чис – та – я Ма – ри – я, пре – крас – на ле – лі – я,

на – рож – да – є і – ко – ха – є, Си – на го – ду – є, Йо – го пиль – ну – є

у пус – ти – ні, у яс – ки – ні пре – слав – но ни – ні.

121


Andante

244(669). Помай Біг, женче

Гонора Басійчук, Марія Іваницька

ї

По – май Біг, жен – че,по – май Біг, жен і) _

че, пше


1)

PS

ни – чень-ку жа – ти! Чи не йшла сю – ди, чи не йшла сю!F=в
**

ц?”#
4

Р *с Хрис

том Бо – жа

Ма

і)

ти, с Христом Бо – жа Ма

1. Помай Біг, женче, (2) Пшениченьку жати!

Чи не йшла сюди (2)

С Христом Божа Мати? (2)

ти?

йшла – сю – ди2. Ой ішла, ішла, (2) Буйний вітер віяв,

Як я оце сю (2) Пшениченьку сіяв. (2)

245(153). Іде звізда чудно

Andantino

Ганна Вовк

9 9


І – де звіз – да чуд

з вос – ток

на по – луд

над вер – те

пом сі –

я – є, Хрис – та Ца – рем я – вля

246(177). Нова рада стала

Andante


ш

Ольга Косач

PPLflTFIJ Г

як на не – бі хва – ла,

Но-ва

да ста – ла,122

и г цг і с/м j'J,||V J 11

над вер – те – пом звіз – да яс – на йу – весь світ о – сі – я – ла.

247(179). Новограда воз'явила всьому світу своєму

Andantino Горопаї

А 8

Н F–

h h J г
^ F 

1, hi

Н(

4=


J J Г

)-во-гра – да ^ – і :ё ё ё

во – з'я – ви – ла ф

ВС]


1 J J Г

3о-му СВІ – ту

ни–р–: р J j

сво – є – му,

-s–4i \


що Хр]

г J

ис-тос Царьна – ро – див – ся

В м

1 J J–

іс-ті Віф – лі –Р J J і

єм – ско – му.


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   41


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка