Українська (рідна) моваСкачати 199.52 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір199.52 Kb.
УКРАЇНСЬКА (РІДНА) МОВА
(За підручником: Вашуленко М.С., Мельничайко О.І. Рідна мова: Підруч. для 3 кл. — К.: Освіта, 2003)

121 год (4 год на тиждень у І семестрі, 3 год на тиждень у II семестрі)


І семестр (4 год на тиждень — 64 год)


№ уро­ку

Дата прове­дення

Тема

№№

вправи


Мета і завданняМова і мовлення

(6 год)
1
Українська мова - державна мова України. Український алфавіт

1-7

Розширити знання учнів про функції української мови; при­щеплювати любов до рідного слова; повторити букви українського алфавіту, розвивати вміння записувати слова в алфавітному порядку, знаходити слова у словнику за допомогою вчителя

2
Мови інших народів. Наша рідна мова

8-13

Дати уявлення про мови різних народів; виховувати шанобливе ставлення до рідної мови, бажання її вивчати

3
Усне мовлення, його основні особливості

14-20

Формувати поняття про усне мовлення; ознайомити учнів з основними вимогами щодо усного мовлення; удосконалю­вати вміння правильно висловлюватися в усній формі

4
Особливості писемного мовлення

21-24

Формувати поняття про писемне мовлення, виділити його особливості; ознайомити учнів з основними вимогами щодо писемного мовлення; удосконалювати вміння правильно висловлюватися і в усній, і в писемній формах

5
Культура мовлення

25-32

Формувати поняття про культуру мовлення, ознайомити з основними складовими культури мовлення; розвивати н учнів культуру усного і писемного мовлення

6
Основні правила культури спілкування. Сло­ва ввічливості.

Діалог

33-38

Ознайомити учнів з основними правилами культури спілкування, активізувати в їхньому мовленні слова ввічливості, що існують в українській мові; розвивати комунікативні вміння і навички учнівТекст

(10 год)
7
Розвиток уявлень про текст. Тема і мета тексту. Заголовок

39-43

Розвивати уявлення учнів про текст; актуалізувати знання про його основні ознаки; формувати вміння визначати тему і мету тексту, добирати заголовок

8
Визначення теми і мети (головної думки) висловлювань. Добір заголовків до текстів

44-51

Вчити визначати тему і мету (головну думку) висловлювань, вправляти у доборі заголовків до текстів

9
Знаходження та інтонаційне виділення в реченнях тексту слів, найважливіших для виражений думки

52-56

Розвивати вміння відшукувати в тексті слова, найважливіші для вираження думки, та інтонаційно виділити їх

10
Абзац тексту. Спостереження за зв'язками між абзацами План тексту

57-61

Формувати поняття про абзац; вчити учнів ділити тексі ш логічно завершені частини, складати план тексту за допо­могою вчителя

11
Зв'язок між реченнями в тексті. Спостережен­ня за різними способами зв'язку

62-69

Формувати поняття про зв'язок між реченнями в тексті

12
Урок розвитку зв'язного мовлення. Письмова розповідь за серією малюнків
Вчити учнів складати тексти-розповіді за малюнками; визначати основні частини тексту

13
Спостереження за ознаками художніх, науково-популярних та ділових текстів

70-73

Ознайомити учнів із різними видами текстів, залежно від мети мовлення; розвивати вміння аналізувати тексти різ­них видів

14
Складання текстів-інструкцій

74-76

Ознайомити учнів із текстами-інструкціями; формувати вміння складати такі тексти

15
Особливості текстів-листів. Складання листів, колективних та індивідуальних

77-80

Ознайомити учнів зі зразками листів: учити писати листи рідним, знайомим

16
Складання письмових запрошень і привітань.

Диктант

81-86

Ознайомити учнів зі зразками листів; учити писати листи рідними, знайомимРечення

(7 год)
17
Закріплення й узагальнення знань про основні ознаки речень

87-90

Закріпити й узагальнити знання учнів про основні ознаки речення

18
Речення за метою висловлювання. Окличні ре­чення. Спостереження за інтонацією та роз­діловими знаками

91-96

Актуалізувати знання учнів про класифікацію речень за метою висловлювання (розповідні, питальні, спонукальні) та Інтонаційним оформленням (окличні, неокличні); розвивати вміння розрізняти зазначені види речень

19
Вироблення вмінь інтонувати речення, різні за метою висловлювання, неокличні та оклич­ні речення

97-100

Вправляти в інтонуванні речень різних видів

20
Звертання і розділові знаки у спонукальних реченнях

101-105

Формувати поняття про звертання та його роль у реченні, вчити школярів правильно вимовляти 1 писати речення зі звертаннями

21
Члени речення. Головні і другорядні члени ре­чення. Зв'язок слів у реченні

106-110

Формувати поняття про члени речення (головні і другоряд­ні), вчити їх розрізняти

22
Закріплення поняття про головні і другоряд­ні члени речення. Зв'язок між членами ре­чення

111-116

Закріпити поняття про головні і другорядні члени речення; вчити встановлювати зв'язок між членами речення

23
Урок-узагальнення за темою «Члени речення».

Перевірна робота

(мовна тема)

117-122

Узагальнити знання учнів про головні і другорядні члени речення; виявити рівень сформованої вміння визначати члени реченняСлово. Значення слова

(8 год)
24
Слова з прямим і переносним значенням

123-127

Ознайомити учнів з прямим і переносним значеннями слів, розвивати вміння розрізняти слова, вжиті у прямому і пе­реносному значеннях

25
Слова, що мають кілька значень

128-132

Ознайомити школярів зі словами, що мають кілька значень (багатозначні слова), розвивати вміння визначати значення багатозначних слів

26
Слова, які звучать і пишуться однаково

133-136

Ознайомити учнів зі словами, які звучать і пишуться одна­ково (омоніми); розвивати вміння визначати слова-омоніми (без уживання терміна)

27
Слова, близькі за значенням (синоніми)

137-140

Актуалізувати знання учнів про слова, близькі за значенням (синоніми); розвивати вміння визначати і добирати слів-

синоніми


28
Робота над синонімами. Практичне ознайом­лення з фразеологізмами, пояснення їх шля­хом добору синонімів

141-145

Вправляти у доборі слів-синонімі; ознайомити з фразеологізмами; вчити пояснювати їх значення шляхом добору

синонімів29
Твір на основі власних спостережень
Вчити складати твір на основі власних спостережень; розвивати мовлення учнів

30
Слова, протилежні за значенням (антоніми)

146-151

Актуалізувати знання учнів про слова, протилежні за значенням (антоніми); розвивати вміння визначати і добирати слова-антоніми

31
Контрольна робота

(мовна тема)
Перевірити знання учнів і рівень сформованості умінь з теми

32
Аналіз контрольної роботи

Будова слова

(33 год)
33
Закінчення слова. Закінчення слугують для зв'язку між слова­ми в реченні

152-157

Формувати поняття про закінчення як значущу змінну частину слова. Виявити роль закінчення в слові; вчити визначати закінчен­ня в словах

34
Основа слова

158-162

Формувати поняття про основу слова

35
Загальне уявлення про частини основи

163-167

Формувати загальне уявлення про частини основи слова; розвивати вміння визначати і позначати основу слова та їх частини (корінь, префікс, суфікс)

36
Спільнокореневі слова. Корінь слова

168-172

Формувати поняття про спільнокореневі (споріднені) слова, корінь слова, вчити визначати і позначати корінь слова

37
Вправи на розрізнення синонімів, спільнокореневих слів та форм того самого слова

173-177

Вчити розрізняти синоніми, спільнокореневі слова і форми того самого слова

38
Розрізнення слів з омонімічними коренями

178-182

Ознайомити учнів зі словами, корені яких тільки звучать однаково, але мають різне значення; розвивати вміння розрізняти омонімічні корені слів

39
Чергування голосних звуків [о, є] -» [і] в коренях слів

183-187

Ознайомити учнів із випадками чергування голосних звуків у корені слів; розвивати правописні вміння

40
Чергування приголосних звуків [г, к, х] -» [з', ц', с']

-» [ж, ч, ш] у коренях слів188-192

Ознайомити учнів із випадками чергування приголосних звуків у корені слів: розвивати правописні вміння

41
Урок розвитку зв'язного мовлення.

Письмова розповідь на тему

«У бібліотеці».

193-195

Вчити складати письмову розповідь; розвивати мовлен­ня учнів

42
Спостереження за вимовою слів з ненаголошеними [є], [и]. Правило написання слів з цими звуками

196-200

Ознайомити учнів з нормами вимови і правопису слів із ненаголошеними голосними [є], [и] в коренях слів; розвивати вміння правильно вимовляти і писати слова з ненаголошеними голосними [є], [и] в коренях слів

43
Вправляння у перевірці правильності напи­сання слів з ненаголошеними голосними |е], [и] шляхом словозміни та добору спільнокореневих слів

201-204

Формувати в учнів уміння грамотно писати слова з ненаголошеними голосними [є], [и] в коренях, користуючись пра­вилом перевірки правопису слів (зміна слова, добір спільнокореневого слова)

44
Закріплення правил про вимову і правопис слів з ненаголошеними [є], [и]

205-209

Вчити пояснювати правопис слів з ненаголошеними голо­сними [є], [и] в коренях; формувати вміння правильно пи­сати означені слова

45
Вимова і правопис слів з ненаголошеними [є], [и]. що по перевіряються наголосом. Робота з орфографічним словником

210-216

Ознайомити учнів зі способом перевірки написання слів з ненаголошеними голосними, що по перевіряються наголосом; розвив»їй вміння правильно вимовляти і писати такі слова, вміння користуватися орфографічним словником

46
Контрольна робота (Диктант)
Перевірити знання і рівень сформованості вмінь учнів з теми

47
Аналіз контрольної роботи. Спостереження за вимовою парних дзвінких і глухих приго­лосних звуків

217-220

Проаналізувати результати контрольної роботи систематизувати знання учнів з теми; дати уявлення про парні дзвінкі і глухі приголосні звуки

48
Засвоєння правила вимовляння дзвінких при­голосних у кінці слів і складів а наступним глухим звуком

221-225

Ознайомити учнів із правилом вимовляння дзвінких приголос­них у кінці слів і складів 3 наступним глухим звуком

49-

50

Вправи на закріплення вимови і правопису слів із дзвінкими та глухими приголосними

звуками


226-229

230-235


Формувати н учнів уміння чітко вимовляти дзвінкі приголо­сні звуки в кінці слів і складів; розвивати вміння правильно позначати на письмі дзвінкі та глухі приголосні звуки, ко­ристуючись правилом

51
Явища заміни в коренях слів дзвінких звуків глухими і навпаки. Зоровий диктант за текстом вправи «Лісова казка»

236-239

Розвивати вміння правильно вимовляти і писати слова з дзвінкими і глухими приголосними звуками; розвивати усне й писемне мовлення учнів

52
Ознайомлення з префіксом як значущою час­тиною слів

240-245

Ознайомити учнів з префіксом як значущою частиною основи слова; розвивати вміння визначати і позначати префікс у словах

53
Префікси і прийменники. Зіставлення за зна­ченням та способом написання

246-250

Ознайомити учнів з ознаками, за допомогою яких розрізняються префікси і прийменники; розвивати вміння розрізняти префікси і прийменники в реченнях

54
Вправи на розрізнення значень і написання однозвучних префіксів і прийменників

251-254

Удосконалювати вміння учнів розрізняти однозвучні префікси і прийменники, обирати відповідний спосіб їх написання

55
Правопис префіксів роз-, без-

255-260

Ознайомити учнів із правописом префіксів роз-, без-: розвивати вміння правильно писати слова з цими префіксами

56
Вимова і правопис слів з пріфіксами з-, с-;

261-265

Ознайомити учнів із правописом префіксів з-, с-; формувати вміння грамотно писати слова з означеними префіксами

57
Закріплення правила про вимову і правопис слів з префіксами з-, с-

266-269

Удосконалювати вміння учнів правильно писати слона з префіксами з-, с-; розвивати мовленнєві вміння і навичці школярів

58
Правило про вживання апострофа після пре­фіксів

270-277

Ознайомити учнів з випадками вживання апострофа піс­ля префіксів; формувати вміння грамотно писати слова з апострофом

59
Закріплення правила про вживання апостро­фа після префіксів
Закріпити правило про вживання апострофа після префіксів; розвивати вміння правильно писати слова з апострофом

60
Урок розвитку зв'язного мовлення.

Навчальний переказ


Вчити складати переказ тексту; розвивати мовлення учиш

61
Аналіз переказів. Суфікс. Ознайомлення з су­фіксом як значущою частиною основи слова

278-281

Формувати поняття про суфікс як про значущу частину основи слова; розвивати вміння визначати і позначати су­фікс слова

62
Закріплення поняття про суфікс та його сло­вотвірну роль. Порядок усного розбору слів за будовою

282-293

Удосконалювати вміння учнів визначати і позначати суфікси в словах, утворювати за допомогою суфіксів нові слова; ознайомити з порядком усного розбору слова за будовою

63-64
Підсумкові уроки за семестр.

Аудіювання.

Списування

294-298

299-305


Систематизувати знання учнів про будову слова; розвивати вміння визначати значущі частини слова; удосконалювати мовленнєві вміння і навички школярів

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка