«українська мова (за професійним спрямуванням)»Скачати 374.79 Kb.
Дата конвертації16.04.2016
Розмір374.79 Kb.
#10913
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

Кафедра мовної підготовки

Навчально-методичні матеріали з дисципліни«УКРАЇНСЬКА МОВА

(ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)»

для студентів юридичного факультету

та факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології

Київ – 2011

Кафедра мовної підготовки

Навчально-наукового інституту права та психології
Навчально-методичні матеріали з дисципліни«УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)»

для студентів юридичного факультету

та факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології

Укладач: доцент кафедри мовної підготовки, к. філол. н., доцент Янковська Г.В.


Навчально-методичні матеріали з дисципліни

«Українська мова (за професійним спрямуванням)»

затверджено на засіданні кафедри мовної підготовки

ННІПП від _____________ протокол № __.


 1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

«УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)»
Курс →

Опис дисципліниЮридичний

факультет

Факультет правого забезпечення підприємницької діяльності та психології

Рік підготовки: 1

Семестр: ІРік підготовки: 1

Семестр: ІІКількість залікових кредитів, відповідних ЕСТS: 2.

Змістових модулів: 2.

Загальна кількість годин: 108.


Лекції: 6 год.

Практичні заняття: 44 год.

Модульні контрольні роботи: 4 год.

Самостійна робота: 50 год.

Індивідуальна робота: 4 год.

Форма семестрового контролю: іспит.


В умовах розбудови України, утвердження її на міжнародній арені, закріплення української мови як державної, розширення процесів демократизації нашого суспільства постала настійна потреба впровадження української мови в усі сфери життєдіяльності держави, забезпечення використання її у професійній діяльності кожного.

Завдання вищої школи — готувати фахівців нової генерації: кваліфікованих, грамотних, мовно компетентних, які б досконало, ґрунтовно володіли українською літературною мовою у повсякденно-професійній, офіційно-документальній сфері, зокрема набули навичок комунікативно виправданого використання засобів мови, оволоділи мовою конкретної спеціальності, фаху. Акцент переноситься з традиційної настанови — засвоєння відомостей про літературні норми усіх рівнів мовної ієрархії — на формування навичок професійної комунікації, студіювання особливостей фахової мови, на розвиток культури мови, мислення і поведінки особистості.

Отже, майбутнім фахівцям мова потрібна не як сукупність правил, а як система світобачення, засіб культурного співжиття в суспільстві, самоформування і самовираження особистості. Науково доведено, що стрижневими компонентами професійно-комунікативної діяльності є мовленнєва компе­тенція.Реалізація цього завдання у вищих навчальних закладах України здійснюється шляхом вивчення курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Зміст дисципліни покликаний не лише узагальнити й систематизувати знання з української мови, набуті студентами у школі, а й сформувати мовну особистість, обізнану з культурою усного і писемного мовлення, яка вміє в повному обсязі використовувати набуті знання, уміння і навички для оптимальної мовної поведінки в професійній сфері. Метою курсу є підвищення рівня загальномовної підготовки, мовної грамотності, комунікативної компетентності студентів, практичне оволодіння основами офіційно-ділового, наукового, розмовного стилів української мови, що забезпечить професійне спілкування на належному мовному рівні.

Мета навчальної дисципліни:

 • формування комунікативної компетентності студентів;

 • набуття комунікативного досвіду, що сприяє розвиткові креативних здібностей студентів та спонукає до самореалізації фахівців, активізує пізнавальні інтереси, реалізує евристичні здібності як визначальні для формування професійної майстерності та конкурентоздатності сучасного фахівця;

 • вироблення навичок оптимальної мовної поведінки у професійній сфері: вплив на співрозмовника за допомоги вмілого використання різноманітних мовних засобів, оволодіння культурою монологу, діалогу та полілогу; сприйняття й відтворення фахових текстів, засвоєння лексики і термінології свого фаху, вибір комунікативно виправданих мовних засобів, послуговування різними типами словників.

Завдання навчальної дисципліни:

 • сформувати чітке і правильне розуміння ролі державної мови у професійній діяльності;

 • забезпечити досконале володіння нормами сучасної української літературної мови та дотримання вимог культури усного й писемного мовлення;

 • виробити навички самоконтролю за дотриманням мовних норм у спілкуванні;

 • розвивати творче мислення студентів;

 • виховати повагу до української літературної мови, до мовних традицій.

 • сформувати навички оперування фаховою термінологією, редагування, коригування та перекладу наукових текстів.

До закінчення курсу студенти повинні:

 • ґрунтовно засвоїти норми сучасної української літературної мови й практично оволодіти ними;

 • правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до комунікативних намірів; влучно висловлювати думки для успішного розв’язання проблем і завдань у професійній діяльності;

 • сприймати, відтворювати, редагувати тексти офіційно-ділового й наукового стилів;

 • скорочувати та створювати наукові тексти професійного спрямування, складати план, конспект, реферат тощо, робити необхідні нотатки, виписки відповідно до поставленої мети;

 • складати різні типи документів, правильно добираючи мовні засоби, що репрезентують їх специфіку;

 • послуговуватися лексикографічними джерелами (словниками) та іншою допоміжною довідковою літературою, необхідною для самостійного вдосконалення мовної культури.

Програму укладено відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Запроваджено систему академічних кредитів, що аналогічна ЕСТS, визначено змістові модулі курсу, сформульовано завдання для самостійної роботи студентів, представлено систему індивідуальних завдань, розроблено шкалу оцінювання навчальних досягнень студентів. 1. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ЗАБЕЗПЕЧУЮЧІ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМИ

ЗАБЕЗПЕЧУВАНІ ДИСЦИПЛІНИ

М О Д У Л Ь 1

Юридична деонтологія

Теорія держави і праваТема 1. Державна мова — мова професійного спілкування

 • Етика та естетика

 • Логіка

 • Конституційне право Політологія

 • Соціологія

 • Кримінальний процес

 • Цивільний процес

 • Адміністративна відповідальність

 • Господарський процес

Юридична деонтологіяТема 2. Основи культури української мови • Психологія

 • Конфліктологія


Тема 3. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванніМ О Д У Л Ь 2

Юридична деонтологія
Тема 1. Спілкування як інструмент професійної діяльності • Юридичне документознавство

Юридична деонтологіяТема 2. Риторика і мистецтво презентації
 • Кримінальний процес

 • Цивільний процес

 • Адміністративна відповідальність

 • Господарський процес

Юридична деонтологія
Тема 3. Культура усного фахового спілкування • Методологія та методика наукових досліджень

Тема 4. Форми колективного обговорення професійний проблем
 • Методологія та методика наукових дослідженьТема 5.1. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації
 • Юридичне документознавство


Тема 5.2. Документація з кадрово-контрактних питань

 • Юридичне документознавство


Тема 5.3. Довідково-інформаційні документи

 • Юридичне документознавство


Тема 5.4. Етикет службового листування

 • Юридичне документознавство

М О Д У Л Ь 3

Теорія держави і права

Історія держави і права України
Тема 1. Українська термінологія в професійному спілкуванні
 • Цивільне право

 • Кримінальне право

 • Адміністративне право

 • Господарське правоТема 2. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні
 • Юридичне документознавство

 • Методологія та методика наукових дослідженьТема 3. Проблеми перекладу і редагування наукових текстів
 • Методологія та методика наукових досліджень


 1. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ
№ 

Теми  

Всього годин 

 Всього годин з викладачем

Лекцій

Семінарських занять

Практичних занять

Самостійна робота

Індивідуальна робота

 

Змістовий модуль 1 Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування

36

18

2

-

16

18

 

1.

Тема 1. Державна мова - мова професійного спілкування

16

10

2

 

8

6

 

2.

Тема 2. Основи культури української мови

10

4

 

 

4

6

 

3.

Тема 3. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні. Модульний контроль

10

4

 

 

4"+"

6

 
Змістовий модуль 2 Професійна комунікація

36

18

2

-

16

16

2

4.

Тема 1. Спілкування як інструмент професійної діяльності

2

 

 

 

 

2

 

5.

Тема 2. Риторика і мистецтво презентації

8

4

 

 

4

2

2

6.

Тема 3. Культура усного фахового спілкування

4

2

 

 

2

2

 

7.

Тема 4. Форми колективного обговорення професійних проблем

4

2

 

 

2

2

 

8.

Тема 5.1. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації

6

4

2

 

2

2

 

9.

Тема 5.2. Документація з кадрово-контрактних питань

4

2

 

 

2

2

 

10.

Тема 5.3. Довідково-інформаційні документи

4

2

 

 

2

2

 

11.

Тема 5.4. Етикет службового листування. Модульний контроль

4

2

 

 

2"+"

2

 

 

Змістовий модуль 3 Наукова комунікація як складова фахової діяльності

36

18

2

-

16

16

2

12.

Тема 1. Українська юридична термінологія у професійному спілкуванні

12

6

2

 

4

4

2

13.

Тема 2. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні

12

6

 

 

6

6

 

14.

Тема. 3. Проблеми перекладу та редагування наукових текстів. Модульний контроль

12

6

 

 

6"+"

6

 

 

РАЗОМ:

108

54

6

 

48

50

4

 

Підсумковий контроль:

ЕКЗАМЕН

 1. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)»Змістовий модуль 1

Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного мовлення

Тема 1. Державна мова — мова професійного спілкування

Предмет і завдання курсу, його наукові основи. Поняття національної та літературної мови. Найістотніші ознаки літературної мови. Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови. Професійна мовнокомунікативна компетенція. Мовні норми. Мовне законодавство та мовна політика в Україні.


Тема 2. Основи культури української мови

Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора. Комунікативні ознаки культури мови. Комунікативна професіограма фахівця.

Словники у професійному мовленні. Типи словників. Роль словників у підвищенні мовленнєвої культури. Мовний, мовленнєвий, спілкувальний етикет. Стандартні етикетні ситуації. Парадигма мовних формул.
Тема 3. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні

Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування. Основні ознаки функціональних стилів. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів. Текст як форма реалізації мовнопрофесійної діяльності.


Змістовий модуль 2

Професійна комунікація

Тема 1. Спілкування як інструмент професійної діяльності

Спілкування і комунікація. Функції спілкування. Види, типи і форми професійного спілкування. Основні закони спілкування. Стратегії спілкування. Невербальні компоненти спілкування. Гендерні аспекти спілкування. Поняття ділового спілкування.


Тема 2. Риторика і мистецтво презентації

Поняття про ораторську (риторичну) компетенцію. Публічний виступ як важливий засіб комунікації переконання. Мистецтво аргументації. Техніка і тактика аргументування. Мовні засоби переконування. Комунікативні вимоги до мовної поведінки під час публічного виступу. Види публічного мовлення. Презентація як різновид публічного мовлення. Типи презентацій. Мовленнєві, стилістичні і комунікативні принципи презентації. Культура сприймання публічного виступу. Уміння ставити запитання, уміння слухати.


Тема 3. Культура усного фахового спілкування

Особливості усного спілкування. Способи впливу на людей під час безпосереднього спілкування. Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування. Функції та види бесід. Стратегії поведінки під час ділової бесіди. Співбесіда з роботодавцем. Етикет телефонної розмови.Тема 4. Форми колективного обговорення професійний проблем


Наради, збори, перемовини, дискусії як форми колективного обговорення. Мистецтво перемовин. Збори як форма прийняття колективного рішення. Нарада. Дискусія. «Мозковий штурм» як евристична форма, що активізує креативний потенціал співрозмовників під час колективного обговорення проблеми Технології проведення «мозкового штурму».
Тема 5. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації

Класифікація документів. Національний стандарт України. Склад реквізитів документів. Вимоги до змісту та розташування реквізитів. Вимоги до бланків документів. Оформлювання сторінки. Вимоги до тексту документа.


Тема 6. Документація з кадрово-контрактних питань

Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист. Заява. Види заяв. Автобіографія. Особовий листок з обліку кадрів. Наказ щодо особового складу. Трудова книжка. Трудовий договір. Контракт. Трудова угода.


Тема 7. Довідково-інформаційні документи

Прес-реліз. Повідомлення про захід. Звіт. Службова записка. Рапорт. Довідка. Протокол, витяг з протоколу.


Тема 8. Етикет службового листування

Класифікація листів. Реквізити листа та їх оформлювання. Різні типи листів.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3

Наукова комунікація як складова фахової діяльності

Тема 1. Українська термінологія в професійному спілкуванні

Історія і сучасні проблеми української термінології. Теоретичні засади термінознавства та лексикографії. Термін та його ознаки. Термінологія як система. Загальнонаукова, міжгалузева і вузькоспеціальна термінологія. Термінологія обраного фаху. Способи творення термінів певного фаху. Нормування, кодифікація і стандартизація термінів. Українські електронні термінологічні словники.


Тема 2. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні

Становлення і розвиток наукового стилю української мови. Особливості наукового тексту і професійного наукового викладу думки. Мовні засоби наукового стилю. Оформлювання результатів наукової діяльності. План, тези, конспект як важливий засіб організації розумової праці. Анотування і реферування наукових текстів. Основні правила бібліографічного опису джерел, оформлювання покликань. Реферат як жанр академічного письма. Складові реферату. Стаття як самостійний науковий твір. Вимоги до наукової статті. Основні вимоги до виконання та оформлювання курсової, бакалаврської робіт. Рецензія, відгук як критичне осмислення наукової праці. Науковий етикет.


Тема 3. Проблеми перекладу і редагування наукових текстів

Суть і види перекладу. Буквальний, адекватний, реферативний, анотаційний переклад. Типові помилки під час перекладу наукових текстів українською. Вибір синоніма під час перекладу. Переклад термінів. Особливості редагування наукового тексту. Помилки у змісті й будові висловлювань.
 1. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНО-СТИЛЬОВІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ
Тема 1. Державна мова — мова професійного спілкування
4 практичні заняття – 8 год.

План теми

 1. Предмет і завдання курсу, його наукові основи.

 2. Поняття національної та літературної мови.

 3. Найістотніші ознаки літературної мови.

 4. Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови.

 5. Професійна мовнокомунікативна компетенція.

 6. Мовні норми.

 7. Мовне законодавство та мовна політика в Україні.Тема 2. Основи культури української мови
2 практичні заняття – 4 год.

План теми

 1. Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора.

 2. Комунікативні ознаки культури мови.

 3. Комунікативна професіограма фахівця.

 4. Словники у професійному мовленні.

 5. Типи словників.

 6. Роль словників у підвищенні мовленнєвої культури.

 7. Мовний, мовленнєвий, спілкувальний етикет.

 8. Стандартні етикетні ситуації.

 9. Парадигма мовних формул.Тема 3. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні
2 практичні заняття – 4 год.

План теми

 1. Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування.

 2. Основні ознаки функціональних стилів.

 3. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів.

 4. Текст як форма реалізації мовнопрофесійної діяльності.ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПРОФЕСІЙНА КОМУНІКАЦІЯ
Тема 1. Спілкування як інструмент професійної діяльності
Самостіна робота – 2 год.

План теми

 1. Спілкування і комунікація.

 2. Функції спілкування.

 3. Види, типи і форми професійного спілкування.

 4. Основні закони спілкування.

 5. Стратегії спілкування.

 6. Невербальні компоненти спілкування.

 7. Гендерні аспекти спілкування.

 8. Поняття ділового спілкуванняТема 2. Риторика і мистецтво презентації
2 практичні заняття – 4 год.

План теми

 1. Поняття про ораторську (риторичну) компетенцію.

 2. Публічний виступ як важливий засіб комунікації переконання.

 3. Мистецтво аргументації.

 4. Техніка і тактика аргументування.

 5. Мовні засоби переконування.

 6. Комунікативні вимоги до мовної поведінки під час публічного виступу.

 7. Види публічного мовлення.

 8. Презентація як різновид публічного мовлення.

 9. Типи презентацій.

 10. Мовленнєві, стилістичні і комунікативні принципи презентації.

 11. Культура сприймання публічного виступу.

 12. Уміння ставити запитання, уміння слухати.


Тема 3. Культура усного фахового спілкування
1 практичне заняття – 2 год.

План теми

 1. Особливості усного спілкування.

 2. Способи впливу на людей під час безпосереднього спілкування.

 3. Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування.

 4. Функції та види бесід.

 5. Стратегії поведінки під час ділової бесіди.

 6. Співбесіда з роботодавцем.

 7. Етикет телефонної розмови.Тема 4. Форми колективного обговорення професійний проблем1 практичне заняття – 2 год.

План теми

 1. Наради, збори, перемовини, дискусії як форми колективного обговорення.

 2. Мистецтво перемовин.

 3. Збори як форма прийняття колективного рішення.

 4. Нарада.

 5. Дискусія.

 6. «Мозковий штурм» як евристична форма, що активізує креативний потенціал співрозмовників під час колективного обговорення проблеми.

 7. Технології проведення «мозкового штурму».Тема 5.1 Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації
1 практичне заняття – 2 год.

План теми

 1. Класифікація документів.

 2. Національний стандарт України.

 3. Склад реквізитів документів.

 4. Вимоги до змісту та розташування реквізитів.

 5. Вимоги до бланків документів.

 6. Оформлювання сторінки.

 7. Вимоги до тексту документа.


Тема 5.2. Документація з кадрово-контрактних питань
1 практичне заняття – 2 год.

План теми

 1. Резюме.

 2. Характеристика.

 3. Рекомендаційний лист.

 4. Заява. Види заяв.

 5. Автобіографія.

 6. Особовий листок з обліку кадрів.

 7. Наказ щодо особового складу.

 8. Трудова книжка.

 9. Трудовий договір. Контракт. Трудова угода.


Тема 5.3. Довідково-інформаційні документи
1 практичне заняття – 2 год.

План теми

 1. Прес-реліз. Повідомлення про захід.

 2. Звіт.

 3. Службова записка.

 4. Рапорт.

 5. Довідка.

 6. Протокол, витяг з протоколу.Тема 5.4. Етикет службового листування
1 практичне заняття – 2 год.

План теми

 1. Класифікація листів.

 2. Реквізити листа та їх оформлювання.

 3. Різні типи листів.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. НАУКОВА КОМУНІКАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ФАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Тема 1. Українська термінологія в професійному спілкуванні
2 практичні заняття – 4 год.

План теми

 1. Історія і сучасні проблеми української термінології.

 2. Теоретичні засади термінознавства та лексикографії.

 3. Термін та його ознаки.

 4. Термінологія як система.

 5. Загальнонаукова, міжгалузева і вузькоспеціальна термінологія.

 6. Термінологія обраного фаху.

 7. Способи творення термінів певного фаху.

 8. Нормування, кодифікація і стандартизація термінів.

 9. Українські електронні термінологічні словники.Тема 2. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні
3 практичні заняття – 6 год.

План теми

 1. Становлення і розвиток наукового стилю української мови.

 2. Особливості наукового тексту і професійного наукового викладу думки.

 3. Мовні засоби наукового стилю.

 4. Оформлювання результатів наукової діяльності.

 5. План, тези, конспект як важливий засіб організації розумової праці.

 6. Анотування і реферування наукових текстів.

 7. Основні правила бібліографічного опису джерел, оформлювання покликань.

 8. Реферат як жанр академічного письма.

 9. Складові реферату.

 10. Стаття як самостійний науковий твір.

 11. Вимоги до наукової статті.

 12. Основні вимоги до виконання та оформлювання курсової, бакалаврської робіт.

 13. Рецензія, відгук як критичне осмислення наукової праці.

 14. Науковий етикет.Тема 3. Проблеми перекладу і редагування наукових текстів
3 практичні заняття – 6 год.

План теми

 1. Суть і види перекладу.

 2. Буквальний, адекватний, реферативний, анотаційний переклад.

 3. Типові помилки під час перекладу наукових текстів українською.

 4. Вибір синоніма під час перекладу.

 5. Переклад термінів.

 6. Особливості редагування наукового тексту.

 7. Помилки у змісті й будові висловлювань.ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 1. Тенденції розвитку української мови на сучасному етапі.

 2. Засоби забезпечення статусу престижності української мови. Історичний досвід.

 3. Комунікативні ознаки культури української мови. Мовні норми.

 4. Труднощі української словозміни та словопоєднання.

 5. Соціопсихолінгвістичний аспект культури мови.

 6. Гендерні аспекти спілкування.

 7. Невербальні засоби спілкування.

 8. Особливості нейролінгвістичного програмування.

 9. Сучасні технології паблік рілейшнз.

 10. Мовні засоби переконування.

 11. Мовленнєві, стилістичні, композиційні і комунікативні принципи презентації.

 12. Дискусія, полеміка, диспут як різновид суперечки.

 13. Особливості текстів кадрово-контрактних документів.

 14. Термінологія обраного фаху.

 15. Становлення і розвиток наукового стилю української мови.

 16. Анотування і реферування наукових текстів.

 17. Науковий етикет. Наукова дискусія та її правила.

 18. Калькування елементів близькоспоріднених мов. Переклад термінів.ТЕМИ РЕФЕРАТІВ І ПОВІДОМЛЕНЬ

 1. Нові підходи до мовної підготовки правників у сучасній Україні.

 2. Мовна освіта студентів – майбутніх правників за кордоном.

 3. Етнолінгвістика як наука про взаємозв’язок мови та етносу.

 4. Розвиток психолінгвістики в Україні.

 5. Предмет, завдання та проблеми соціолінгвістики.

 6. Комунікативна лінгвістика як новий напрям сучасного мовознавства.

 7. Вербальні та невербальні засоби передачі інформації.

 8. Теорії походження мови.

 9. Походження української мови.

 10. Давньоруська мова – чи єдина мова для всіх східних слов’ян?

 11. Руська Правда як пам’ятка правничої мови.

 12. Мова як найважливіша етнічна ознака.

 13. Роль мови у процесі пізнання.

 14. Мова й культура.

 15. Тарас Шевченко як основоположник української літературної мови.

 16. Іван Огієнко про рідномовні обов’язки.

 17. Функціонування української мови в сучасній Західній Європі.

 18. Юридична лінгвістика як міждисциплінарна галузь знань.

 19. Способи передачі правової інформації.

 20. Історія українського мововбивства.

 21. Конституції країн світу щодо засад функціонування мов у державі.

 22. Сучасні законопроекти щодо функціонування мов в Україні.

 23. Концепція державної мовної політики в Україні.

 24. Мова освіти ХХІ століття.

 25. Законопроекти щодо мови судочинства в Україні.

 26. Мовні права та обов’язки людини і громадянина відповідно до конституційних норм.

 27. Мовна політика зарубіжних країн (на вибір).

 28. Особливості мовного законодавства в Україні.

 29. Штучні мови: поняття, види.

 30. Мова есперанто як найпоширеніша мова міжнародного спілкування.

 31. Словники як джерело вимовних та наголошувальних норм сучасної української літературної мови.

 32. Олександр Пономарів про вимову та наголос в українській мові.

 33. Усна народна творчість про вимоги до усного мовлення.

 34. Невербальні засоби спілкування.

 35. Національно-культурна специфіка невербальних засобів.

 36. Національно-мовні особливості слів-звертань у європейських народів.

 37. Особливості мовленнєвого етикету різних країн світу (на вибір студента).

 38. Гендерні аспекти спілкування.

 39. Пуризм як крайній вияв турботи про чистоту літературної мови.

 40. Історія українського правопису.

 41. Правописні проблеми кінця ХХ – початку ХХІ ст.

 42. Джерела правничих термінів.

 43. Історія становлення української правничої термінології.

 44. Шляхи вдосконалення правничої термінології.

 45. Історія розвитку правничого словникарства.

 46. Принцип єдності юридичних термінів.

 47. Фразеологія ділової мови.

 48. Погляди науковців щодо синонімії, омонімії в мові законодавства.

 49. Сучасні термінографічні праці у сфері права.

 50. Юридична термінологія як об’єкт досліджень сучасних науковців.

 51. Запозичення як засіб найменування юридичних термінів.

 52. Словосполучення як один з основних способів термінологічної номінації правових понять.

 53. Юридична термінологія у дослідженнях закордонних дослідників.

 54. Використання слів на позначення дій та подій у чинному законодавстві.

 55. Історія становлення офіційно-ділового стилю.

 56. Історія розвитку наукового стилю української мови.

 57. Прийоми й методи активізації уваги слухачів.

 58. Особливості тексту наукового стилю.

 59. Особливості тексту офіційно-ділового стилю.

 60. Особливості тексту розмовного стилю.

 61. Особливості тексту публіцистичного стилю.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

 1. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування: Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2008.

 2. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. — К., 1997.

 3. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. — К.:Арій, 2009.

 4. Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення: Навчальний посібник. — Вінниця: Нова книга, 2003.

 5. Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців: Навчальний посібник. — К.: Арій, 2008. — 424 с.

 6. Шевчук С.В. Ділове мовлення: Модульний курс: Підручник. — К.Арій, 2009.

 7. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник. — К.:Арій, 2009.

 8. Шевчук С.В., Кабиш О.О. Практикум з українського ділового мовлення: Навчальний посібник. — К.: Арій, 2009.

 9. Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум з української мови: Модульний курс: Навч. посіб. — К.:Алєрта, 2009.

 10. Янковська Г.В. Українська мова для юристів: Навч. пос. – К.: КНТ, 2011.


Додаткова

 1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. — К.: Видавничий центр «Академія», 2004.

 2. Культура фахового мовлення: Навчальний посібник/ За ред..Н.Д.Бабич. — Чернівці: Книги –ХХІ, 2005.

 3. Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура фахової мови: Навч. посіб. — К.: ВЦ «Академія», 2007.

 4. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови: Підручник. — К.: Вища школа, 2003.

 5. Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство: Підручник для студентів гуманітарних спеціальностей. — Львів: Світ, 1994.

 6. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування: Навчальний посібник. — К.: Знання, 2006.

 7. Токарська А.С., Кочан І.М. Українська мова фахового спрямування для юристів. — Львів: Світ, 2008.

 8. Українська мова: Енциклопедія. — К.: Видавництво «Українська енциклопедія» ім.. М.П.Бажана, 2004.

 9. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П. Бибик, І.Л. Михно, Л.О.Пустовіт, Г.М. Сюта. — К.: Довіра; УНВЦ «Рідна мова», 1999.

 10. Хміль Ф.І. Ділове спілкування: навчальний посібник. — К.: «Академвидав», 2004.

 11. Шевчук С.В., Кабиш О.О., Клименко І.В. Українська мова. Комплексна підготовка до тестування: Навчальний посібник. — К.: Арій, 2008.


Словники

 1. Ганич Д.І., Олійник С.І. Русско-украинский и украинско-русский словарь. — К., 1990.

 2. Ганич Д.І., Олійник С.І. Словник лінгвістичних термінів. — К., 1985.

 3. Головащук І.С. Словник-довідник з правопису та слововживання. - К., 1989.

 4. Головащук І.С. Російсько-український словник сталих словосполучень. - К., 2001.

 5. Головащук І.С. Складні випадки наголошення. Словник-довідник. — К., 2001.

 6. Головащук І.С. Словник наголосів. — К., 2000.

 7. Головащук І.С. Українське літературне слововживання: Словник-довідник. — К., 1995.

 8. Єрмоленко С.Я. Новий російсько-українській словник-довідник. — К., 1999.

 9. Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. — К.: Видавництво «Українська книга», 2004.

 10. Караванський С. Російсько-український словник складної лексики. — Львів: БаК, 2006.

 11. Олійник О., Сидоренко М.М. Російсько-український словник наукової термінології. — К., 1994.

 12. Олійник О., Сидоренко М.М. Українсько-російський і російсько-український тлумачний словник. — К., 1991.

 13. Орфографічний словник української мови / Уклад. Головащук І.С. — К., 1994.

 14. Орфоепічний словник української мови. — К., 1995.

 15. Російсько-український словник: Сфера ділового спілкування / За ред. Тараненко А.А. — К., 1996.

 16. Російсько-український фразеологічний словник: Фразеологія ділової мови / Уклад. Підмогильний В., Плужник Є. — К., 1993.

 17. Словник іншомовний слів. / За ред. О.Мельничука. — К., 1985.

 18. Словник скорочень української мови. — К., 1982.

 19. Словник труднощів української мови / За ред. Єрмоленко С.Я. — К., 1989.

 20. Словник української мови: У 11 т. — К., 1971 — 1981.

 21. Словник-довідник з культури української мови / Д.Гринчишин, А. Капелюшний, О.Сербенська, З.Терлак. — К.: Знання, 2006.

 22. Словник-довідник труднощів української мови. — К., 1992.

 23. Тараненко А.А., Брицын В.М. Русско-украинский словарь для деловых людей. — К., 1992.

 24. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.)/ Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. — К., Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.

 25. Український орфографічний словник: Близько 165 тис.слів / За ред. В.М.Русанівського — К.: Довіра, 2006.

 26. Шевчук С.В. Російсько-український словник ділового мовлення = Русско-украинский словарь деловой речи. — К.: Вища школа, 2008.


Інтернет-ресурси

 1. www.litopys.org.ua

 2. www.mova.info

 3. www.novamova.com.ua 

 4. www.pereklad.kiev.ua

 5. www.pravopys.net

 6. www.r2u.org.ua

 7. www.rozum.org.ua


6. МАТЕРІАЛИ РУБІЖНОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ
Орієнтовні завдання до модульної роботи


 1. Розкрийте зміст питань:

  • Мова як біологічне, психічне та суспільне явище. Основні функції мови».

  • Мова судочинства, її нормативне регулювання.

  • Мовний етикет як необхідний елемент ділового спілкування правника. Змістові моменти ділового спілкування, особливості їх мовного вираження.
 1. Поясніть, чим схожі чи відрізняються такі терміни:

1) наголошувальні норми - акцентні норми,

2) мовні норми – норми мови,

3) культура мови – культура мовлення,

4) літературна мова – мова літератури.
 1. Перепишіть, вибравши потрібне з дужок:

  1. виникають (з, зі, із, зо) адміністративно-правових відносин;

  2. зазначає порядок (і, й) спосіб її виконання;

  3. суть (і, й) форму потрібних доказів;

  4. під час розгляду справи (у, в) місцевому суді;

  5. заінтересовані (у, в) результаті справи.
 1. Відредагуйте і запишіть речення:

  1. В найбільш людяних місцях Києва не прийнято курити.

  2. Дільничому інспектору не пощастило знайти переконливих свідоцтв про високу культуру батьків підлітка.

  3. Представники сторін та третіх осіб, що є службовими особами за любе несумлінне ведення справи відповідають у дисциплінарному порядку, або в порядку громадського впливу.

  4. Він приймав участь у цьому міроприємтві.

  5. Нарешті я числюся студентом університета.


5. Виконайте тестові завдання:
1. Вкажіть на рядок, в якому правильно зазначені всі слова:

а) Акт проголошення Незалежності України;

б) акт проголошення незалежності України;

в) Акт проголошення незалежності України.

г) Акт Проголошення Незалежності України.

2. В якому рядку зазначено правильно норму права виокремлену курсивом:


ЗАКОН УКРАЇНИ

Про вищу освіту


Стаття 6. Структура вищої освіти


1. До структури вищої освіти входять освітні й освітньо-кваліфікаційні рівні:

1) освітні рівні:неповна вища освіта;

базова вища освіта;А. абз.1 пп. 1 п. 1 ст. 6 ЗУ «Про вищу освіту»

Б. ч.1 п. 1 пп. 1 ст. 6 ЗУ «Про вищу освіту»

В. ч.1 пп. 1 п. 1 ст. 6 ЗУ «Про вищу освіту»

Г. ч.1 абз. 1 п. 1 ст. 6 ЗУ «Про вищу освіту»3. Буква ґ використовується в усіх словах рядка:

а) ґрунт, ґанок, ґатунок;

б) ґлей, ґніт, ґарантія, ґринджоли;

в) ґрунтовний, ґудзик, ґенеральна довіреність;

г) ґрати, ґарантія, ґніт, ґіпотеза.

4. Апостроф на місці пропуску пишеться в усіх словах рядка:

А. м..ясо, дев..ять, бур..ян, св..ято;

Б. напівкам..яний, кур..єрський, дит..ясла, без..ядерний;

В. кур..йозний, різьб..ярство, об..єкт, міжгір..я;

Г. розм..якнути, від..єднати, торф..яний, п..юпітр;

Д. інтерв..ю, медв..яний, безправ..я, ін..єкція.5. Подвоєння літер у всіх словах не відбувається в рядку:

А. ван..а, шос..е, ем..іграція;

Б. брюс..ельський, програм..а, ал..ея;

В. Гол..андія, антен..а, сум..а.

Г. шас..і, іл..юзія, хоб..і;

Д. міс..ія, тон..а, мас..а.6. Зазначте рядок, в якому правильно скорочене слово «сторінка»:

а) с.


б) ст.

в) стор.


г) ст-ка

7. В якому варіанті правильно розставлені розділові знаки?

А. Сократ повчав, “Заговори, щоб я тебе побачив.”

Б. Наполеон зауважував: “Хто не вміє говорити, той кар’єри не зробить”.

В. “Заговори, щоб я тебе побачив”: - повчав Сократ.

Г. Наполеон зауважував -“Хто не вміє говорити, той кар’єри не зробить”.


7. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ


За шкалою ECTS

За національною шкалою

За шкалою ННІПП

A

5 (відмінно)

86 – 100B

4 (добре)

80 – 85

C

4 (добре)

71 – 79


D

3 (задовільно)

66 – 70


Е

3 (задовільно)

60 – 65

FX

2 (незадовільно)

з можливістю повторного складання


30 – 59


F

2 (незадовільно)

з обов'язковим повторним курсом

1 – 29Студенти за кожен змістовий модуль у підсумку можуть набрати до 100 балів. При цьому їх робота оцінюється так:

  1. поточний контроль (поточні самостійні роботи, відповіді на практичних заняттях) – до 30 балів;

  2. самостійна робота – до 20 балів;

  3. модульний контроль – до 50 балів.

Семестровий бал з дисципліни виставляється шляхом вираховування середнього арифметичного з набраних балів за три змістові модулі. Наприклад: 1 модуль – 76 балів, 2 модуль – 90 балів, 3 модуль – 80 балів, відтак семестровий бал – (76 + 90 + 80)/3=82. Студент, який хоче отримати інший семестровий бал, складає екзамен з дисципліни.
8. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

ДО СЕМЕСТРОВОГО ІСПИТУ


 1. Державна мова — мова професійного спілкування.

 2. Мовне законодавство та мовна політика в Україні. Державна мова в Україні.

 3. Комунікативне призначення мови в професійній сфері.

 4. Професійна мовнокомунікативна компетенція.

 5. Поняття національної та літературної мови. Найістотніші ознаки літературної мови.

 6. Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора.

 7. Комунікативні ознаки культури мови. Типологія мовних норм.

 8. Словники у професійному мовленні. Типи словників.

 9. Соціопсихолінгвістичний аспект культури мови.

 10. Мовний, мовленнєвий, спілкувальний етикет. Стандартні етикетні ситуації.

 11. Парадигма мовних формул. Вибір мовних одиниць у мовленні.

 12. Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування. Основні ознаки функціональних стилів.

 13. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів.

 14. Текст як форма реалізації професійної діяльності.

 15. Сутність спілкування. Спілкування і комунікація. Функції спілкування.

 16. Види, типи і форми професійного спілкування. Основні закони спілкування.

 17. Невербальні компоненти спілкування. Слухання і його роль у комунікації.

 18. Гендерні аспекти спілкування. Стратегії мовленнєвого спілкування.

 19. Поняття ділового спілкування. Стилі та моделі ділового спілкування.

 20. Поняття комунікації, типи комунікацій, перешкоди та бар’єри комунікації.

 21. Поняття про ораторську (риторичну) компетенцію.

 22. Публічний виступ як важливий засіб комунікації переконання. Види публічного мовлення.

 23. Мистецтво аргументації. Мовні засоби переконування.

 24. Комунікативні вимоги до мовної поведінки під час публічного виступу. Техніка і тактика аргументування. Психологічні прийоми впливу на партнера.

 25. Презентація як різновид публічного мовлення. Типи презентацій. Мовленнєві, стилістичні, композиційні і комунікативні принципи презентації.

 26. Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування. Функції та види бесід. Співбесіда з роботодавцем.

 27. Етикет телефонної розмови.

 28. Наради, збори, перемовини, дискусії як форми колективного обговорення.

 29. Збори як форма прийняття колективного рішення. Нарада.

 30. Дискусія. «Мозковий штурм» як евристична форма, що активізує креативний потенціал співрозмовників під час колективного обговорення проблеми. Технології проведення «мозкового штурму».

 31. Класифікація документів.

 32. Національний стандарт України. Склад реквізитів документів.

 33. Вимоги до змісту та розташування реквізитів. Вимоги до бланків документів.

 34. Оформлювання сторінки. Вимоги до тексту документа.

 35. Документація з кадрово-контрактних питань

 36. Довідково-інформаційні документи

 37. Етикет службового листування

 38. Наукова комунікація як складова фахової діяльності

 39. Українська термінологія в професійному спілкуванні

 40. Історія і сучасні проблеми української термінології.

 41. Термін та його ознаки. Термінологія як система. Загальнонаукова, міжгалузева і вузькоспеціальна термінологія.

 42. Термінологія обраного фаху.

 43. Кодифікація і стандартизація термінів.

 44. Особливості наукового тексту і професійного наукового викладу думки. Жанри наукових досліджень.

 45. Оформлювання результатів наукової діяльності.

 46. План, тези, конспект як важливий засіб організації розумової праці.

 47. Анотування і реферування наукових текстів.

 48. Основні правила бібліографічного опису, оформлювання покликань.

 49. Реферат як жанр академічного письма. Складові реферату.

 50. Стаття як самостійний науковий твір. Вимоги до наукової статті.

 51. Основні вимоги до виконання та оформлювання курсової, бакалаврської робіт. Рецензія, відгук.

 52. Науковий етикет.


Скачати 374.79 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка