Українська мова (122 год, 3,5 год на тиждень)Скачати 179.62 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір179.62 Kb.
Українська мова

(122 год, 3,5 год на тиждень)
Календарно-тематичне планування для 6-го класу укладено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Українська мова: 5 – 9 класи / уклад. Г. Т. Шелехова, Т. Д. Гнаткович, Н. Б. Коржова, В. І. Новосьолова, М. І. Пентилюк, А. С. Пономаренко, К. В. Таранік-Ткачук. – К.: Вид. дім «Освіта», 2013 ( з урахуванням змін 2015 року).
Фронтальні види контрольних робіт


Форми контролю

І семестр

II семестр

Перевірка мовної теми

4

4

Письмо:переказ

1

1

твір1

Правопис:диктант

1

1

Аудіювання1

Читання мовчки

1
І с е м е с т р


Пор.Дата

Зміст програмового матеріалу

Примітки

Вступ

1
Краса і багатство української мови.
2
Урок мовленнєвого розвитку № 1. Повторення вивченого про мовлення. Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складники: адресат мовлення, адресант мовлення, тема та основна думка висловлювання, мета і місце спілкування (практично).
Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого

3
Словосполучення й речення. Головні і другорядні члени речення. Просте речення.
4
Звертання, вставні слова.
5
Однорідні члени у простому реченні. Розділові знаки у простому реченні.
6
Урок мовленнєвого розвитку № 2. Повторення вивченого про текст, його основні ознаки, особливості будови тексту, використання мовних засобів зв’язку між його частинами. Основні джерела матеріалу для твору (практично). Складний план готового тексту; простий план власного висловлення.

Навчальне читання мовчки.


7
Урок мовленнєвого розвитку № 3. Поняття про офіційно-діловий стиль мовлення. Ділові папери. План роботи. Оголошення.
8
Складне речення. Розділові знаки у складному реченні.
9
Пряма мова. Діалог.
10
Правопис префіксів, суфіксів, голосних у коренях і на

межі значущих частин слова та основ.


11
Контрольна робота № 1. Тестування. Повторення.
Лексикологія. Фразеологія
12
Групи слів за походженням їх: власне українські і запозичені (іншомовного походження) слова. Тлумачний словник української мови.
13
Вимова й правопис слів іншомовного походження. Словник іншомовних слів.
14
Активна і пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми.
15
Групи слів за вживанням. Діалектизми.
16-17
Уроки мовленнєвого розвитку № 4-5. Особливості опису приміщення. Письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення.
18
Групи слів за вживанням. Професійні слова і терміни.
19
Урок мовленнєвого розвитку № 6. Аналіз переказу. Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю з елементами роздуму.

Підготовка до усного контрольного переказу.

20
Загальновживані і стилістично забарвлені слова.
21
Просторічні слова. Офіційно-ділова лексика.
22
Урок мовленнєвого розвитку № 7. Усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень у художньому стилі.
23
Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Ознайомлення з фразеологічним словником. Джерела українських фразеологізмів.
24
Прислів’я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів.
25
Урок мовленнєвого розвитку № 8. Виразне читання художнього тексту.
26
Фразеологізми в ролі членів речення. Використання фразеологізмів у художньому творі.
27
Удосконалення вмінь і навичок використовувати різні лексичні групи та фразеологізми, здійснювати лексичний розбір слова.
28
Контрольна робота № 2. Тестування. Лексикологія. Фразеологія.
Словотвір. Орфографія

29
Змінювання і творення слів. Твірне слово – основа творення іншого слова.
30
Основні способи словотворення: префіксальний, суфіксальний, префіксально-суфіксальний, безафіксний, складання основ, абревіатури, перехід слів із однієї частини мови в іншу.
31
Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова.
32
Урок мовленнєвого розвитку № 9. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи.
33
Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом -ин(а) від прикметників на -ський, -цький; буквосполученням -чн- (-шн-).
34
Зміни приголосних при творенні відносних прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк- та іменників із суфіксами -ств(о), -зтв(о), -цтв(о).
35
Складні слова. Сполучні о, е у складних словах.
36
Контрольний диктант № 1. Контрольне читання мовчки.
37
Правопис складних слів разом і через дефіс. Написання слів із пів-.
38
Творення складноскорочених слів. Правопис складноскорочених слів.
39
Контрольна робота № 3. Тестування. Словотвір.
Морфологія. Орфографія. Іменник

40
Загальна характеристика частин мови. Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
41
Іменники – назви істот і неістот (повторення). Іменники загальні та власні, конкретні й абстрактні. Збірні іменники. Велика буква й лапки у власних назвах.
42
Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду.
43
Число іменників (повторення). Іменники, що мають форму тільки однини або тільки множини.
44
Урок мовленнєвого розвитку № 10. Контрольний вибірковий переказ тексту розповідного характеру з елементами опису природи.
45
Аналіз переказу. Відмінки іменників, значення їх. Поділ іменників на відміни і групи.
46
Урок мовленнєвого розвитку № 11. Створення і розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної з особистими враженнями від певних подій, спостереженнями, обміном думками, життєвим досвідом учнів.

Підготовка до усного контрольного діалогу.

47
Відмінювання іменників І відміни. Особливості написання іменників у кличному відмінку.
48
Відмінювання іменників II відміни.
49
Особливості відмінювання іменників чоловічого роду II відміни в родовому відмінку. Букви -а(-я), -у(-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду II відміни.
50
Відмінювання іменників III відміни.
51
Урок мовленнєвого розвитку № 12. Усний твір-опис природи на основі особистих вражень у художньому стилі.
52
Відмінювання іменників IV відміни. Контрольний диктант № 2.
53
Відмінювання іменників, що мають лише форму множини.
54
Незмінювані іменники. Рід незмінюваних іменників.
55
Контрольна робота № 4. Тестування. Іменник (І частина).
56
Повторення та узагальнення вивченого за І семестр. Семестрове оцінювання.
ІІ семестр

57-58
Букви е, и, і в суфіксах -ечок-, -ечк-, -ичок-, -ичк-, -інн(я), -енн(я), -инн(я), -ив(о), -ев(о).
59
Написання не з іменниками.
60
Урок мовленнєвого розвитку № 13. Повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі.
61-62
Написання й відмінювання чоловічих і жіночих прізвищ, імен по батькові. Особливості написання іменників у кличному відмінку.
63-64
Особливості творення іменників. Правопис складних іменників.
65
Тренувальні вправи.
66
Контрольна робота № 5. Тестування. Іменник (ІІ частина).
Прикметник

67
Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
68-69
Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні. Перехід прикметників з однієї групи в іншу.
70-71
Ступені порівняння якісних прикметників, творення їх. Правильне вживання в мовленні вищого й найвищого ступенів порівняння прикметників.
72
Повні й короткі форми прикметників.
73-74
Уроки мовленнєвого розвитку № 14-15. Твір-опис природи за картиною в художньому стилі.
75
Прикметники твердої і м’якої груп. Відмінювання прикметників.
76
Творення прикметників. Перехід прикметників в іменники.
77
Контрольна робота № 6. Тестування. Прикметник.
Правопис прикметників

78
Написання прикметників із суфіксами -еньк-, -есеньк-,

-ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-, -цьк-, -зьк-.
79-80
Букви е, и, о в прикметникових суфіксах -ев- (-єв-), -ов-

(-йов-, -ьов-), -ин-, -ін-, -ичн-. Зміни приголосних при творенні відносних прикметників.
81-82
Уроки мовленнєвого розвитку № 16-17. Контрольний докладний переказ тексту-роздуму.
83
Написання не з прикметниками.
84
Урок мовленнєвого розвитку № 18. Аналіз контрольного переказу. Навчальне аудіювання.
85
Написання -н- і -нн- у прикметниках.
86-87
Написання складних прикметників разом і через дефіс.
88
Написання прізвищ прикметникової форми.
89
Контрольна робота № 7. Тестування. Прикметник.
Числівник

90
Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
91-92
Числівники кількісні (на означення цілих чисел, дробові, збірні) і порядкові. Числівники прості, складні і складені. Роздільне написання складених числівників.
93
Урок мовленнєвого розвитку № 19. Усний твір-оповідання за жанровою картиною.

Підготовка до усного контрольного твору.

94
Відмінювання кількісних числівників, що означають цілі числа.
95
Відмінювання кількісних числівників. Буква ь на кінці числівників та перед закінченням у непрямих відмінках.
96
Відмінювання кількісних числівників. Роздільне написання складених числівників.
97
Контрольний диктант № 3. Тренувальні вправи.
98
Відмінювання порядкових числівників. Написання разом порядкових числівників з -тисячний.
99
Правильне вживання кількісних числівників з іменниками в усіх відмінках. Уживання числівників для позначення дат, часу (годин).
100-101
Уроки мовленнєвого розвитку № 20-21. Твір-оповідання на основі побаченого.
102
Творення числівників.
103
Засвоєння числівників на позначення дат і годин. Числівники у фразеологізмах. Використання числівників у відповідях на уроках.
104
Контрольна робота № 8. Тестування. Числівник.
Займенник

105
Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
106
Розряди займенників за значенням (ознайомлення). Відмінювання особових і зворотного займенників. Приставний н у формах особових займенників.
107-108
Уроки мовленнєвого розвитку № 22-23. Контрольний твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі.
109
Питальні й відносні займенники. Уживання займенників для зв’язку речень у тексті.
110
Заперечні займенники. Правопис заперечних займенників.
111-112
Неозначені займенники. Написання разом і через дефіс неозначених займенників.

Написання займенників із прийменниками окремо.


113
Написання займенників із прийменниками окремо.
114
Контрольний диктант № 4. Контрольне аудіювання.
115
Відмінювання присвійних займенників.
116
Відмінювання вказівних займенників.
117
Відмінювання означальних займенників.
118
Контрольна робота № 9. Тестування. Займенник.
Повторення наприкінці року

119
Повторення основних відомостей з лексикології та фразеології.
120
Повторення словотвору й орфографії.
121
Повторення морфології й орфографії.
122
Підсумковий урок. Семестрове та річне оцінювання.

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка