Українська мова 1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою Пояснювальна запискаСторінка1/12
Дата конвертації29.04.2016
Розмір1.45 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Українська мова
1-4 класи
загальноосвітніх навчальних закладів

з навчанням польською мовоюПояснювальна записка

Українська мова як державна вивчається в усіх загальноосвітніх навчальних закладах, у тому числі і з польською, де вона викладається як окремий предмет і є дієвим засобом залучення дітей до національної культури українців.

Основною метою навчання української мови у початкових класах ЗНЗ з польською мовою викладання є формування і розвиток комунікативної компетен­т­ності, ураховуючи можливості й інтереси молодших школярів. Комунікативна компетентність є ключовою і полягає у здатності успішно користуватися всіма видами мовленнєвої діяльності в процесі спілкування.

Для досягнення зазначеної мети протягом навчання в 1-4 класах передбачається розв’язання таких завдань:

– забезпечення позитивної мотивації до засвоєння української мови;

– формування умінь і навичок з усіх видів мовленнєвої діяльності: аудіюванням, говоріння, читання і письма;

– пропедевтика знань про найважливіші мовні одиниці, необхідні й достатні для формування мовленнєвих умінь і навичок;

збагачення словникового запасу;

– засвоєння української графіки й орфографії і формування фонетико-графічних та правописних умінь і навичок;

– залучення до національної культури українського народу;

– забезпечення інтелектуального, морального, соціокультурного та естетичного розвитку.

Курс початкового навчання української (державної) мови так само, як і польської, будується за такими змістовими лініями: мовленнєвою, мовною і соціокультурною та діяльнісною, хоч остання спеціально й не визначена, оскільки її зміст збігається зі змістом, представленим у програмі з польської мови. Дотримуючись принципу міжпредметних зв’язків, зміст, мета і завдання цієї лінії мають реалізовуватися не лише на уроках польської мови, але й української. Зазначені лінії є взаємозалежними, взаємопов’язаними й спрямованими на формування ключових і предметних компетентностей, визначених у Державному стан­дарті.Мовленнєва лінія є основною, їй підпорядковані мовні знання, уміння й навички, які є базовими для формування, розвитку й удоско­налення вмінь спілкуватися в усній і писемній формах.

Усна форма спілкування передбачає формування умінь слухати-розуміти співрозмовника та тексти, прочитані чи розказані українською мовою, збагачення українського словникового запасу, оволодіння орфоепічними та граматичними навичками і уміннями, а також умінням запитувати й відповідати, вести діалог та монолог.

Писемна форма мовлення у початкових класах передбачає формування вмінь і навичок писати українською мовою, співвідносячи звук і букву (списувати й писати самостійно та під диктування), і вмінь писати навчальні перекази, складати й записувати тексти різних типів – розповіді, описи, правильно оформляти записи в зошиті, а також читати цілими словами, плавно, правильно й свідомо (вголос і мовчки).

Мовна лінія передбачає пропедевтику знань з української мови, достатніх і необхідних для розвитку комунікативного мовлення і формування мовних умінь і навичок, які лежать в основі мовленнєвих. Знання з мови не самоціль. Вони підпорядковуються фор­муванню й удосконаленню орфоепічних, лексичних, граматичних та правописних умінь і навичок. Основним принципом, який обумовлює визначення змісту мовної лінії є принцип врахування спільного і відмінностей у мовному матеріалі польської й української мов та особливостей української мови. Вона розроблена з урахуванням того, що польська й українська мови споріднені, хоч і належать до різних груп слов’янських мов, однак поряд із відмінностями мають багато спільного. Тому під час викладання мовного матеріалу необхідно враховувати спільні явища, що властиві обом мовам, і ті, які не збігаються. Такий підхід спрямований на свідоме засвоєння учнями мовних знань – матеріалу, що збігається, і що є відмінним від рідної мови – з одного боку, а з іншого – сприяє вихованню цікавості до української мови як мови, спорідненої польській.

Соціокультурна лінія змісту навчання української мови полягає у формуванні й розширенні уявлень учнів про Україну й українців, національну культуру: засвоєння лексики на позначення національного одягу, посуду, їжі, оберегів, фольклорних творів, зокрема дитячих (ігри, пісні, казки), сталих народних виразів, прислів’їв і приказок, розвиток умінь їх доречно вживати, ознайомлення з народними святами і обрядами (у порівнянні з польськими), іменами українських письменників, інших представників культури, історичних діячів тощо. Соціокультурна лінія змісту навчання передбачає ознайомлення учнів з нормами, які регулюють соціальні стосунки в українському суспільстві, формування умінь дотримуватись їх (культура поведінки і культура мовлення), виконуючи українською мовою за спеціально створеними ситуаціями: різноманітні соціальні ролі у школі (роль учня, однокласника, роль читача у бібліотеці), вдома (роль сина, доньки, внука), на вулиці (роль перехожого, пасажира у транспорті), у магазині (роль покупця) тощо.

Важливим завданням соціокультурної лінії є виховання громадянина України, який поважає українську державу, знає державну символіку, любить українську мову й культуру та толерантно ставиться до мови й культури інших національностей, що представляють народ України.

Сформованість відповідних знань та комунікативних умінь і становить предметну, соціокультурну та комунікативну компетентність учнів, яка виявляється в умінні правильно й доречно використовувати мовні одиниці (слова, словесні формули) у різних життєвих ситуаціях.

Соціокультурні відомості не вивчаються на окремих уроках. Вони мають велике пізнавальне й виховне значення, органічно поєднуються з іншими лініями змісту і реалізуються в текстах для аудіювання, читання й письма, входять до змісту діалогів і монологів.

Зміст курсу українських мови визначено на основі таких дидактичних і лінгводидактичних принципів, як:

– мотивація навчального процесу та взаємозв’язок навчання, виховання і розвиток школярів;

– доступність навчального матеріалу;

– комунікативна спрямованість навчального процесу;

– міжпредметні зв’язки;

– врахування спільного в російській і українській мовах та відмінностей, а також особливостей української мови;

– здоров’язбережувальний (дотримання норм навчання і відпочинку, застосування ігрових методів навчання, що запобігає втомлюваності дітей);

– зв’язок з життям.

Навчальний матеріал програми структуровано за такими розділами:

І – Усний курс української мови (1 клас);

ІІ – Початкове навчання читання й письма (2 клас);

ІІІ – Відомості з мови й правопису.


І. Усний курс української мови
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка