Українська література, 9 класСкачати 337.74 Kb.
Дата конвертації17.04.2016
Розмір337.74 Kb.

Українська література, 9 клас
Ущ

Зміст програмового матеріалу

Год

Дата

Примітки

1


Роль і місце літератури в житті нації. Розвиток літератури. Розвиток літератури. Творча індивідуальність митця. Аналіз художнього твору в історичному та естетичному контекстах.

ТЛ: аналіз художнього твору, контекст, естетика.

1


Усна народна творчість

2
Процес виникнення фольклору. Багатство і розмаїття українського фольклору.

ТЛ: поглиблення знань з поетики народної пісні.

13
Види родинно­побутових пісень. Традиційна символіка. Родинно­побутові пісні «Місяць на небі, зіроньки сяють»,«Цвіте терен, цвіте терен».

1Вивчити 2 пісні на вибір4
Родинно­побутові пісні «Сонце низенько, вечір близенько», «В кінці греблі шумлять верби», «За городом качки пливуть», «Світи, світи, місяченьку», «Лугом іду, коня веду».

1
5
Українське весілля – один із провідних жанрів родинно­обрядової творчості. Основні етапи весілля. Весільні пісні.

16
РМ Складання й розігрування діалогів на тему українського весілля.

1
РМ (у)

7
Українські народні балади «Ой летіла стріла», «Ой на горі вогонь горить», «Козака несуть». Класифікація балад.

18
ТКР Письмовий твір на одну з тем: «У піснях історія мого народу», «Весілля енциклопедія українського фольклору».

1
ТКР (твір)

Давня українська література

9
Українська середньовічна література ХІ–ХV ст. Розвиток писемності. Найдавніші рукописні книги Київської Русі (Остромирове Євангеліє, Ізборник Святослава).

110
Перекладна література. Біблія (фрагменти). Легенди про створення світу, про перших людей Адама і Єву, про потоп на землі, про Вавилонську вежу, про Мойсея. Десять заповідей. Притча про блудного сина.

ТЛ: поглиблення поняття про притчу.

111
Біблія – святе письмо (Старий і Новий Заповіти) і збірки літературних пам’яток (Книга Буття, Книга Псалмів, Пісня пісень). Біблій­ ні книги в давній Україні: Псалтир (молитви), Євангелії (про Ісуса Христа), Апостол (про Його учнів). Українські переклади Біблії.

112
Оригінальна література княжої Руси­України. Літописи як істори­ ко­художні твори.

113
«Повість минулих літ» – історична книга і збірка епічних творів. Києво­Печерський патерик. Зміст оповідання про Прохора­чорноризця.

1


14

Українська література ренесансу і бароко. Роль братств, Острозької та Києво­Могилянської академій у розвитку української культу­ ри, книгодрукування. Перші друковані книги. Іван Вишенський.

ТЛ: ренесанс, бароко.

115
Історично­мемуарна проза. Відомості про козацькі літописи. «Історія русів» (фрагменти).

116
ТКР за темою «Давня українська література.Проза» (тести)

1
ТКР(тести)

17
Поезія. Іван Величковський. Фігурні (курйозні) вірші. Семен Климовський. «Їхав козак за Дунай» – зразок давньої любовної лірики.

ТЛ: фігурний (курйозний) вірш.

118
Драматургія в давній українській літературі. Шкільна драма «Владимир» Феофана Прокоповича як перша спроба звернення української­ шкільної драми до національної історії. Вертеп як вид лялькового театрального дійства. Вертепна традиція в наш час.

ТЛ: шкільна драма, вертеп

119
Григорій Сковорода. Життя і творчістфілософа, просвітителя,

поета. Його ідеали. Біблійна основа творчості та його вчення про самопізнання і «сродний труд».120
«Бджола та Шершень», «Собака і Вовк». Робота над змістом ба­ йок-притч. Повчальний характер іхудожні особливості притч збір­ ки «Байки харківські».

121
«Всякому місту – звичай і права», «De libertate»,афоризми (наявні в усій твор­ напам’ять чості).

1
Вивчити «Всякому місту..»

22
ВЧ Конкурс читання творів Григорія Сковороди напам’ять.

1
ВЧ

23
ТКР за темою «Давня українська література. Поезія. Драматургія»

(розгорнуті відповіді на запитання).

1
ТКР
Нова українська література
24
Суспільно-історичні обставини наприкінці XVIII ст. Життя народу– предмет художнього зображення. Розвиток фольклористики,

етнографії. Основні художні напрями.Бурлескна стильова течія. Найвидатніші митці.125
Іван Котляревський. Творчість письменника – новий етап у розвитку національного самоусвідомлення Драматург і театральний діяч. Історія створення «Енеїди».

126
Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства в «Енеїді», алюзії на українську історію в ній. Бурлескний гумор, народна українська мова. Утвердження народної моралі в дусі просвітительства.

ТЛ: травестія, пародія, бурлеск, алюзія

1
Вивчити уривок з «Енеїди»

27
Соціально­побутова драма «Наталка Полтавка» – перший твір нової української драматургії. Її сценічне життя. Наталка як уособлення найкращих рис української жінки. Пісні у творі.

128
РМ Порівняльна характеристика персонажів, їхніх дій, учинків у п’єсі «Наталка Полтавка».

1
РМ (п)

29
ПЧ М. Старицький. «Остання ніч».

1
ПЧ

30
ЛРК Літературні персоналії територіальної громади (проза).

1
ЛРК

31
ТКР Письмовий твір на одну з тем: «Народність поеми І.Котляревського “Енеїда”, «Новаторський характер п’єси І.Котляревського “Наталка Полтавка”».

1
ТКР (твір)

32
Повторення вивченого за семестр

1ІІ семестр

33
Григорій Квітка­Основ’яненко – батько української прози. Гумані­ стичний пафос, християнські ідеали, етнографічне тло творів.

134
«Маруся» – перша україномовна повість нової української літера­ тури

ТЛ: поняття про сентименталізм, реалізм

135
Головні персонажі твору

136
Література українського романтизму. Поети­романтики. П.Гулак­Артемовський, «Рибалка»; Є.Гребінка «Українська мелодія»

1
Вивчити 1 поезію на вибір

37
В.Забіла «Соловей», М.Петренко «Небо».

1
38
Маркіян Шашкевич – зачинатель нової української літератури на західних землях. «Руська трійця». «Веснівка».

139
Микола Гоголь. Літературна діяльність письменника, її значення для української культури. Національний дух у творчості Гоголя. Український фольклор – джерело творів митця з української тематики.

140
Романтична умовність оповідання «Вечір проти Івана Купала». Зміст твору, мотиви, ідея. Зв’язок з нечистою силою як метафора злодіяння.

141
ТКР за темою «Література українського романтизму. Поети-романтики. «Руська трійця». Доробок М.Гоголя» (тести)

1
ТКР (тести)

42
Тарас Шевченко. Геніальний поет, мислитель, пророк національного відродження в Україні. Його винятково велике значення. Біографія та основні віхи творчості. Перші поетичні твори баладного та елегійного жанрів. Вісь неперервності історичного часу («До Основ’яненка», «На вічну пам’ять Котляревському», «Думка» («Нащо мені чорні брови...»).

143
Умовність у баладі, тривога за жіночу долю («Причинна», «Лілея»).

ТЛ: елегія, поглиблення поняття про лірику й ліро­епіку.

144
«Гайдамаки». Складність історичної долі українського народу. Сюжетні лінії твору, кульмінаційні вершини. Повсталий народ як герой поеми. Образ Яреми. Заклик до єднання слов’янських народів.

1
Вивчити фрагмент

45
РМ Усний твір­характеристика персонажа поеми «Гайдамаки».

1
РМ(у)

46
Національна проблематика у творчості Т. Шевченка періоду «Трьох

літ». «Кавказ» – відгук на тогочасну загарбницьку імперську політи­ ку. Узагальнена ідея поеми.147
«Заповіт». Глибокі роздуми поета про минуле й майбутнє України. Пророчий заповіт нащадкам.

148
ТКР за темою «Творчість Т.Шевченка. Балади. «Гайдамаки».

«Кавказ» (розгорнуті відповіді на запитання)

1
ТКР

49
«Стоїть в селі Суботові...». Художня оцінка діяльності Б.Хмельни­ цького.

150
«Сон» («У всякого своя доля...»). Твір і сучасна поетові дійсність. Прийом «сну». Сатиричний пафос поеми.

ТЛ: алегорія, гротеск, контраст, умовність1
Вивчити фрагмент

51
«І мертвим, і живим, і ненарожденним...». Продовження теми «земляків» у посланні. Викриття конформізму, бичування комплек­ су меншовартості. Настроєві інтонації твору (суперечка, пересторога, погроза, заклик тощо).

1
Вивчити фрагмент

52
«Катерина», «Наймичка». Тема жіночої долі – одна з провідних тем Шевченкової творчості. Еволюція жіночого образу. Тема матері й сина.

153
«На панщині пшеницю жала...», «Марія», «У нашім раї на землі...». Різні типи втілення теми жіночої долі.

154
«Садок вишневий коло хати...», «Доля», «Росли укупочці, зросли...». Лірика Т.Шевченка періоду арешту й заслання і після повернення із заслання. Вершинні зразки Шевченкової лірики.

ТЛ: поглиблення поняття про ліричного героя, жанр ліричної ме­ дитації.

1
Вивчити «Доля»

55
Тарас Шевченко і Біблія. «Ісаія. Глава 35». Духовна присутність Біблії в усій творчості поета. Цикл «Давидові псалми». Ставлення Шевченка до Біблії.

ТЛ: псалом, гімн.

156
Підсумковий урок. Світова велич українського поета. Огляд поетичної спадщини, малярського доробку, прози, драматургії, мірку­ вань зі «Щоденника». Вшанування пам’яті поета.

157
ВЧ Конкурс читців поезії Тараса Шевченка.

1
ВЧ

58
Підготовка до написання контрольного твору

159
ТКР Письмовий твір на одну з тем: «Невмирущість слова Кобзаря», «Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, й свого не

цурайтесь» (за творчістю Т.Шевченка).

1
ТКР (твір)

60
Пантелеймон Куліш – письменник, критик, перекладач, автор підручників та правопису. «Українець в Європі, європеєць в Україні». Романтичний світогляд. Ентузіазм та жертовність.

161
«Чорна рада» – перший україномовний історичний роман.

162
Історична основа сюжету. Версії тлумачення його назви.

163
Показ протистояння сил державотворення і руїнництва. Дійові особи – носії різних ідей.

164
Хутір – символ українського способу жит­ тя. Романтичний мотив дороги. Оцінка роману Т.Шевченком.

ТЛ: роман, історичний роман.

165
Марко Вовчок. Життя і творчість. Твори різними мовами. Марко Вовчок як перекладач. «Інститутка». Антилюдяна сутність кріпо­ сництва та солдатчини. Фарс персонажів. Авторська позиція у творі.

ТЛ: реалізм.166
РМ Написання листа авторові улюбленого твору

1
РМ (п)

67
ПЧ Марко Вовчок. «Три долі».

168
ЛРК Літературні персоналії територіаль­ ної громади (поезія).

169
ТКР Письмовий твір на одну з тем: «Ідея соборності та незалежності України (за романом П. Куліша «Чорна рада»)»,

«Художня своєрідність повісті Марка Вовчка “Інститутка”».

1
ТКР (твір)

70
Підсумково­узагальнювальний урок.

1
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка