Укладач: Березецька Олена Олексіївна – керівник гуртків «Комп'ютер – вікно в природу», «Юні друзі природи» міської станції юних натуралістів. РецензентиСкачати 384.43 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації16.04.2016
Розмір384.43 Kb.
#10782
  1   2Укладач:

Березецька Олена Олексіївна – керівник гуртків «Комп'ютер – вікно в природу», «Юні друзі природи» міської станції юних натуралістів.
Рецензенти:

Леконцева Н.Ф., заступник директора з навчально-виховної роботи міської станції юних натуралістів.

Пасічник О.М., вчитель інформатики Миколаївської загальноосвітньої школи №14.
Пояснювальна записка

Позашкільна освіта доступна кожному юному громадянину і забезпечує вільний творчий, інтелектуальний і духовний розвиток особистості, відволікає дітей та молодь від негативних зовнішніх впливів, допомагає у виборі майбутньої професії. А навчальна програма, яка є інструментом організації навчально-виховної роботи, засобом досягнення педагогічної мети, вимагає постійного оновлення та удосконалення змісту роботи гуртків. Вона повинна відповідати запитам дітей та очікуванням батьків, тому що сучасне суспільство пред'являє нові вимоги до покоління яке вступає в життя.Треба уміти планувати свою діяльність; знаходити інформацію, необхідну для рішення поставленої задачі; будувати інформаційну модель досліджуваного об'єкту; ефективно використовувати нові інформаційні технології. Такі уміння необхідні сьогодні кожній людині. Тому першою і найважливішою задачею є формування у дитини відповідного стилю мислення, формування інформаційної культури.

Традиційний підхід до викладання інформатики полягає в тому, що цей предмет розглядається ізольовано, і завдання, які вирішуються в ньому, мають значення, насамперед, у контексті самого предмета, і мало пов'язані з іншими дисциплінами.

Програму «Комп’ютер – вікно в природу» відрізняє практична спрямованість викладання в сполученні з теоретичною частиною, творчий пошук, науковий і сучасний підхід, впровадження нових оригінальних методів і прийомів навчання. Значна частина навчального часу відведена на практичні роботи, під час проведення яких застосовуються тестові завдання, опитувальники, авторський дидактичний матеріал, який поєднує екологічну, історичну, краєзнавчу, географічну інформацію з аспектами технічних знань.

Широко розглядаються питання архітектури ПК, арифметичні (логічні) пристрої обробки інформації. Детально вивчається застосування програмних засобів у діалоговому режимі «людина-комп’ютер».

Програма гуртка «Комп’ютер – вікно в природу» розрахована на 2 роки навчання з учнями 5-10 класів. Кількісний склад навчальної групи – 12-15 вихованців.

І рік навчання – 216 години на рік, 2 рази на тиждень по 3 години;

ІІ рік навчання - 216 години на рік, 2 рази на тиждень по 3 години.

Програма створена на основі адаптованої програми «Комп’ютер – вікно в природу» (укладач Березецька О.О., керівник гуртків міськСЮН; протокол № 2010р.).


Освітня Концепція

Програма «Комп’ютер – вікно в природу» спрямована на послідовне і систематичне знайомство з основними поняттями сучасної інформатики; отримання навичок роботи з комп'ютером; ознайомлення з програмним забезпеченням в області навчальних, розвиваючих програм; самостійну постановку задачі, структурування і перетворення інформації в текстову і мультимедійну форму, використання її для вирішення навчальних і життєвих завдань; використання проектно-дослідницького методу. Також, програма підсилює варіативну складову загальної освіти і допомагає дітям у професійному самовизначенні, сприяє реалізації їхніх сил, знань, отриманих у базовому компоненті.


Мета програми:

Формування творчої особистості, яка володіє навичками самостійної проектно-дослідницької роботи, що орієнтується і продуктивно діє в інформаційному просторі; використовує для досягнення своїх цілей інформаційні технології та поєднувати мову комп'ютера з еколого-натуралістичною роботою.
Реалізація даної мети передбачає вирішення таких завдань:

 • сформувати у вихованців певної системи понять і термінів галузі комп’ютерно-інформаційних технологій; знань про загальні принципи застосування цих технологій, які є підґрунтям формування вмінь і навичок їх використання.

 • підготувати свідомість дітей до системно-інформаційного сприйняття світу, опанування ними способів використання отриманих знань, умінь і навичок у повсякденному житті;

 • набувати навички орієнтування у потоці наукової інформації;

 • розвивати прагнення до самоосвіти, забезпечити соціальну адаптацію в інформаційному суспільстві та успішну професійну і особисту самореалізацію;

 • розвивати у підлітків навички самоаналізу, аналізу організаторських здібностей;

 • познайомити вихованців з сучасними методами проектно-дослідницької роботи;

 • розкрити креативні здатності, підготувати до художньо-естетичного сприйняття навколишнього світу;

 • навчити вмінням аналізувати інформацію з різних точок зору, висувати гіпотези, робити висновки;

 • формувати стійкий інтерес до технічної творчості;

 • розвивати пізнавальні інтереси, інтелектуальні та творчі здібності;

 • виховувати вміння планувати роботу, зібраність, акуратність, концентрацію уваги та розвиток уяви;

 • формувати інформаційну та екологічну культуру вихованців;

 • доповнювати знання елементами еколого-натуралістичних дисциплін.


Форми організації роботи – фронтальна, індивідуальна, групова і колективна робота.
Організаційні форми: навчальні (бесіда, лекція, екскурсія, конкурс, відеолекторій); дослідницькі (спостереження, досліди, проекти); практичні (акція, трудові десанти, операції).

Методи навчання:

 • словесний (розповідь, бесіда, лекція),

 • наочний (ілюстрація програм, схем, рисунків, прогнозованих результатів),

 • інтерактивний (дискусія, «мозковий штурм», тренінги),

 • проблемно-пошуковий,

 • практичний,

 • метод проектів.

Велику увагу на заняттях у даному гуртку приділяється методу проектів. Розроблюються проекти, які реалізується у формі виконання практичної роботи на комп'ютері, проводяться дослідження. Крім того, відводиться час для презентації - захист індивідуальних або групових проектів вихованців, де оцінюється не тільки ефективність виконання навчальних завдань, але і здатність особистості пізнавати навколишній світ, спілкування з іншими в процесі роботи.

Також, невід’ємною частиною заняття є дотримання правил техніки безпеки та гігієнічних норм роботи за комп’ютером. Заняття слід організовувати таким чином, щоб через кожні 15 – 20 хвилин безперервної роботи здійснювались комплекси вправ для релаксації і профілактики зорової втоми та м’язового напруження протягом 5 хвилин.


Керівник гуртка може вносити зміни й доповнення у зміст програми, плануючи свою роботу на навчальний рік з урахуванням інтересів гуртківців, стану матеріально-технічної бази.
Методи діагностики отриманих результатів:

На занятті: конференції, бесіди, тести, рольові ігри, тренінгові вправи, анкетування.

Наприкінці вивчення: перевірка засвоєння знань, реферати, виставки, конкурси, проведення екскурсій.
Для забезпечення курсу необхідні такі програмні засоби та обладнання:

 1. Комп’ютерний клас, де встановлена операційна система з графічним інтерфейсом – для засвоєння правил роботи з системою введення-виведення інформації та її зберігання на носіях пам'яті.

 2. Клавіатурний тренажер

 3. Пакет програм Microsoft Office:

 • редактор текстів Microsoft Word.

 • електронні таблиці Microsoft Excel.

 • програми для підготовки комп’ютерних презентацій Microsoft Power Point.

 • видавнича система MS Publisher.

 • Програма для створення баз даних Microsoft Access.

 1. Графічні редактори PAINT, CorelDRAW, AdobePhotoShope.

 2. Програма для створення фільмів Windows Movie Maker, Pinnacle Studio.

 3. Комплекс програм Nero для роботи з медіа файлами.

 4. Файловий менеджер Total Commander.

 5. Архіватор WinRar.

 6. Програма для перегляду і корекції зображень ACDsee Free.

 7. Підключення до мережі Internet.

 8. Принтер та сканер.

 9. Колонки та мікрофон.

 10. Мультимедіа проектор та екран.

 11. Цифровий фотоапарат.

 12. Накопичувачі інформації.Примірний тематичний план

Перший рік навчання

п/п

Назва теми

Всього годин

В тому числі

теорія

практика

1

Вступ

3

3

-

2

Комп’ютер і людина

24

12

12

3

Операційне середовище Windows

27

7

20

4

Програмне забезпечення ПК

33

15

18

5

Пакет Microsoft Office для Windows

96

33

63

6

Графічна інформація.

27

11

16

7

Закріплення знань у вихованців гуртків

6

-

6
Всього

216

81

135


Вступ

 1. Техніка безпеки при роботі на комп’ютері. Правила поведінки в комп’ютерному класі. Як працювати за комп’ютером і залишатися здоровим – комплекс оздоровчих вправ. (3)


Комп’ютер і людина. Складові пристрої ПК. (24 год.)

 1. Історія розвитку обчислювальної техніки. (2)

Творча робота «Комп’ютер майбутнього». (1)

 1. Інформація та інформаційні технології. Поняття інформації у природі.(2)

Екскурсія в природу «Форми інформації та способи її обробки у природі». (1)

 1. Основні блоки ПК: системний блок, монітор, клавіатура. (1)

Практична робота – клавіатурний тренінг (2).

 1. Функції клавіш клавіатури. Клавіші керування курсором (1)

Практична робота – клавіатурний тренінг (2).

 1. Мікропроцесор, його основні характеристики. Материнська плата. (1)

Віртуальна екскурсія «Сучасні персональні комп’ютери та комплектуючі»(2)

 1. Пам'ять комп’ютера і людини, її відмінності. Види пам’яті ПК. (2)

Тренінги «Розвиток пам’яті» (1)

 1. Додаткові периферійні пристрої (маніпулятор «миша», принтер, сканер, плотер, стример, SoundBlaster, мережеве обладнання, акустичні колонки тощо). (1)

Практична роботаз програмами на розвиток логічного мислення та уяви з маніпулятором «миша». (2)

 1. Накопичувачі інформації: CD-ROM, DVD-ROM, USB Flash Disk, портативний (зовнішній) жорсткий диск. (2)

Практична робота – копіювання, видалення, переміщення файлів на накопичувачі інформації (1).
Операційне середовище Windows (27 год.)

 1. Поняття про ОС Windows. Версії Windows та їх відмінності. Меню «Пуск». (2).

Практична робота – перевантаження ОС, режим «Сон», перехід між іншими користувачами. Настроювання стилю меню «Пуск» (1)

 1. Поняття «меню» та «контекстне меню». Робочий стіл Windows. (1)

Практична робота - Різні способи запуску програм на виконання. Настроювання робочого столу. (2)

 1. Стандартні та діалогові вікна. (1)

Практична робота – зміна розмірів і положення вікон, перехід між вікнами. (2)

 1. Папки, файли, ярлики. Їх властивості та відмінності (1)

Практична робота – створення, копіювання, перейменування та видалення папок, файлів, ярликів. Упорядкування файлів (щоденників дослідницької роботи, конкурсів тощо). (2).

 1. Призначення папки «Мій комп’ютер». Відомості про комп’ютер (обладнання, драйвера тощо). (1)

Практична робота – робота з папкою «Мій комп’ютер». (2)

 1. Панель керування та її категорії. Диспетчер задач Windows. (1)

Практична робота – настроювання ОС Windows.(2)

 1. Практична робота – довідкова система ОС Windows. (3)

 2. Практична робота – гарячі клавіші ОС Windows. (3)

 3. Практична робота – робота з папкою «Стандартні». (3)


Програмне забезпечення ПК. (33 год.)

 1. Що таке програмне забезпечення ПК. Безкоштовне, безкоштовно-умовне та комерційне ПЗ. (1)

Практична робота - встановлення та видалення програмного забезпечення.(2)

 1. Поняття про програми-утіліти. Мета їх використання. (1)

Практична робота - дефрагментація диску, сканування та очищення диску та реєстру Windows. (2)

 1. Практична робота – робота з програмами для відновлення видаленої інформації, файлів з жорсткого диску, DVD-дисків та USB Flash Disk; програмами для резервного копіювання даних та захисту від випадкового видалення. (3)

 2. Програми для запису інформації на CD, DVD диски. Nero – пакет програм для роботи з медіа-файлами.(2)

Практична робота – створення комп’ютерної бібліотеки фільмів еколого-натуралістичного напрямку. (1)

 1. Програми-архіватори. Поняття про архівацію інформації. Види архівації файлів: ARJ, ZIP та RAR. (2)

Практична робота – створення архівів з методичних документів міськСЮН. (1)

 1. Поняття про прикладні та інструментальні програми. Їх відмінність (2)

Практична робота – робота з програмою-редактором «Блокнот». (1)

 1. Програми для створення тестів. (1)

Практична робота – створення тестів еколого-натуралістичного напрямку.(2)

 1. Програми-драйвери. Поняття про програми-драйвери зовнішніх пристроїв. Призначення та різновиди програм-драйверів. (2)

Практична робота – інсталяція програм-драйверів (для принтера, сканера, звукової та відео карти). (1)

 1. Практична робота – робота з файловим менеджером - Total Commander.(3)

 2. Програми-антивіруси. Поняття про комп’ютерні віруси. Схожість та відмінність біологічних вірусів та комп’ютерних. (2)

Віртуальна екскурсія «Світ під мікроскопом» . (1)

 1. Методи захисту інформації. Наслідки вірусних атак. Профілактика носіїв інформації від зараження вірусами. (2)

Практична робота - методи виявлення та видалення комп'ютерних вірусів (1).
Пакет Microsoft Office for Windows (96 год.)

 1. Поняття про пакет Microsoft Office та його складові. Версії Microsoft Office та їх відмінності. Основні правила оформлення документу.(3)

 2. Текстовий редактор Microsoft Word. Створення та збереження документу. Вид документу. (2)

Практична робота – створення та настроювання загального вигляду сторінки. (1)

 1. Відкриття документу. Меню. Набір тексту. (1)

Практична робота – створення реферату з еколого-натуралістичної теми. (2)

 1. Панель інструментів. Форматування тексту: розмір, шрифту, колір, вирівнювання, стиль, маркувальний список. (1)

Практична робота – форматування реферату. (2)

 1. Розмітка сторінки: поля, розмір, фон, границя, колонки, абзац. (1)

Практична робота – встановлення параметрів сторінки в рефераті. (2)

 1. Графічне оформлення документу: картинки, автофігури та об’єкти. Їх настроювання. (1)

Практична робота – додавання об’єктів в реферат. (2)

 1. Створення таблиць. Робота з таблицями. (1)

Практична робота – оформлення щоденника дослідницької роботи. (2)

 1. Спеціальні символи, діаграми, формули. (1)

Практична робота – робота з діаграмами, формулами. (2)

 1. Нумерація сторінки. Гіперпосилання. Закладка. (1)

Практична робота – створення гіперпосилань. (2)

 1. Копіювання, додавання, видалення, переміщення фрагменту документу. Автозаміна. (1)

Практична робота - редагування реферату. Пошук та заміна фрагментів тексту. (2)

 1. Правопис. Переклад слів. (1)

Практична робота – використання функції «Правопис» для визначення помилок у рефераті іншого вихованця. (2)

 1. Самостійна робота – створення екологічної казки. (3)

 2. Самостійна робота – створення лото «Природа навколо нас». (3)

 3. Портфоліо вихованця гуртка. (1)

Самостійна робота – створення власного портфоліо.(2)

 1. Програма Microsoft Excel. Відмінності від редактора Word. Панель інструментів. Створення та збереження документу.(2)

Практична робота – створення електронної таблиці. (1)

 1. Електронна книга. Лист. Строки та стовбці. Ячійка. Формат ячійки. Додавання та видалення строк і стовбців. (1)

Практична робота – створення нового листа, перейменування. Заповнення таблиці. (2)

 1. Формули. Вбудовані функції. (1)

Практична робота – обробка розрахунків мінеральних добрив на овочеву ділянку. (2)

 1. Додавання об’єктів в електронну таблицю. (1)

Практична робота – додавання зображень, виведення діаграм по результатах розрахунків. (2)

 1. Розмітка сторінки: поля, розмір, границя. (1)

Практична робота – встановлення параметрів сторінки документа. (2)

 1. Копіювання, додавання, видалення інформації з таблиці. (1)

Практична робота – робота з даними в таблиці. Перенесення таблиці Excel в текстовий редактор Word. (2)

 1. Пошук інформації в таблиці. Робота зі списками (сортування даних, використання фільтрів). (2)

Практична робота - сортування списків. (1)

 1. Самостійна робота – створення переліку тварин на міськСЮН в Excel.(3)

 2. Загальні відомості про Microsoft PowerPoint. Що таке презентація? Правила оформлення презентацій. (2)

Практична робота - створення і збереження презентацій. Перегляд слайдів.(1)

 1. Слайд. Додавання, копіювання та видалення слайдів. Дизайн. Фон. (1)

Практична робота – планування та оформлення фону презентації «Тваринний світ». (2)

 1. Додавання тексту та об’єктів в презентацію. Формат. (1)

Практична робота – робота над презентацією «Тваринний світ». (2)

 1. Анімація в презентації. Настроювання анімації. (1)

Практична робота – анімація об’єктів та тексту. (2)

 1. Додавання звуку та відео файлів у презентацію. (1)

Практична робота – музичний супровід слайдів та показ відео. (2)

 1. Тригери. Складні форми анімації.(1)

Практична робота – створення анімованої фізкультхвилинки для очей.(2)

 1. Гіперпосилання в презентаціях. (1)

Практична робота – додавання гіперпосилань. (2)

 1. Кнопки перемикання. Навігація в презентації. (1)

Практична робота – створення кнопок управління слайдами. (2)

 1. Практична робота – створення в PowerPoint гри для дітей молодшого шкільного віку «Юний знавець природи». (3)

 2. Самостійна робота – створення презентації «Подорож краплинки». (3)


Графічна інформація. (27 год.)

 1. Графічні файли. Формати та параметри. Кольорові моделі та система керування кольором. Програми для відкриття і перегляду зображень. (1)
Практична робота – відкриття зображень у програмах: перегляд зображень Windows, ACDsee Free, FastPictureViewer. (2)

 1. Adobe Acrobat. Опис формату. Запис робіт. PDF файли. (1).

Практична робота - імпорт робіт у текстовий редактор. Експорт робіт у графічний редактор. (2)

 1. Програма ACDsee Free. Ознайомлення з меню програми. Корекція та редагування.(1)

Практична робота – відкриття папки з фотографіями «Підводний світ», змінення контрасту, обрізка, накладання фільтрів на зображення. (2)

 1. Практична робота зменшення розмірів, змінення форматів. Створення слайд-шоу, PDF файлів. Збереження зображення у пункті «збереження як…» (3)

 2. Растрова графіка. Редактори растрової графіки: Paint.net, Adobe PhotoShop, Corel PhotoPaint, Adobe Illustrator, Gimp, CorelDRAW. (3)

 3. Графічний редактор Paint.net. Набір інструментів та палітра кольору. Робоче поле. Інструменти «Пензлик», «Олівець» та «Ластик». Збереження зображення у різних форматах. (2)

Практична робота – створення зображення з використанням пензлика і олівця (малюємо натюрморт). (1)

 1. Геометричні фігури. Заливка кольором. Клонування. Виділення, переміщення, копіювання, додавання, видалення фрагменту зображення. (1)

Практична робота – створення малюнку «Українське подвір'я». (2)

 1. Вікно «історія» та «шар». Відкриття зображення. Корекція.(1)

Практична робота - створення квіткового колажу. (2)

 1. Текст. Ефекти. Підбір необхідних кольорів. (1)

Практична робота – створення титульного листа до портфоліо вихованця гуртка. (2)
Закріплення знань у вихованців гуртка (6 год.)

 1. Самостійна робота – створення міні-проекту (гра-презентація) «Природа навколо нас». (3)

 2. Самостійна робота - створення міні-проекту (гра-презентація) «Природа навколо нас». (3)


Прогнозований результат на І рік навчання

У результаті навчання вихованці зможуть використовувати набуті вміння та навички у практичній діяльності та повсякденному житті для себе та для оточуючих, а також проявити свої творчі здібності.

Оцінювання результатів здійснюється з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей вихованців. Засвоєння теоретичних знань перевіряється на практичних заняттях під час виконання різноманітних вправ та завдань, проведення екскурсій, мозкових штурмів, тренінгових вправ та рольових ігор.

Вихованці повинні мати уявлення про:

 • діалогову систему «Людина – комп’ютер»;

 • інформацію та її хід (введення, виведення, обробка, зберігання) у персональному комп’ютері;

 • принципи побудови комп’ютерних систем;

 • поєднання апаратної частини та програмного забезпечення;

 • види діяльності, в яких застосовують комп’ютери;

 • операційну систему Windows та її призначення;

 • основні клавіші клавіатури, їх призначення;

 • призначення графічного редактора PAINT;

 • можливості текстових редакторів;

 • призначення текстового редактора Word;

 • можливості електронних таблиць MS Excel;

 • проектування презентації;


Вихованці повинні знати:

 • правила техніки безпеки при роботі на ПК;

 • правила поведінки в комп’ютерному класі;

 • історію розвитку обчислювальної техніки;

 • назви і функціональне призначення, основні характеристики пристроїв комп'ютера (для чого необхідні пристрої ПК, як ними краще користуватися);

 • основні типи носіїв інформації в комп'ютері, їхні основні характеристики (на які носії краще робити запис, знати обсяг запису на СД- диск, ДВД- диск, флеш-карту або дискету);

 • склад і призначення програмного забезпечення ПК (для чого необхідні програми текстового, графічного, табличного редактора);

 • основні групи клавіш клавіатури та їх призначення;

 • основні елементи робочого столу;

 • основні елементи вікна в операційній системі Windows;

 • основні операції, які можна виконувати з вікнами;

 • призначення та можливості текстового редактора Word;

 • основні елементи вікна текстового редактора Word та їх призначення;

 • порядок створення, редагування та форматування тексту;

 • прийоми створення та обробки графічних об’єктів;

 • порядок створення, редагування та форматування таблиць в текстовому редакторі;

 • призначення та можливості електронних таблиць MS Excel;

 • основні елементи вікна програми MS Excel;

 • правила введення і редагування даних;

 • прийоми форматування ячійок, рядків, стовпців;

 • правила введення формул до електронних таблиць;

 • правила сортування списків;

 • правила упорядкування і фільтрації даних в електронних таблицях.

 • поняття комп’ютерної презентації;

 • правила створення та перегляду презентацій;

 • основні можливості текстового графічного редакторів;

 • засоби зберігання зображень у файлах растрового формату;

 • призначення і функції графічних програм.


Вихованці повинні вміти:

 • правильно вмикати, вимикати, перезавантажувати ПК, вимикати ПК в аварійному режимі;

 • виконувати операції лівою і правою кнопками миші;

 • користуватися клавіатурою;

 • запускати програми за допомогою головного меню;

 • виконувати основні програми з вікнами: відкрити, закрити, згорнути, розгорнути на весь екран, змінити розміри, перемістити по екрану;

 • здійснювати маніпуляції з різноманітними периферійними пристроями (клавіатура, монітор, принтер, сканер, модем тощо);

 • запускати текстовий редактор Word і закінчувати роботу з ним;

 • набирати текст, виділяти фрагменти тексту;

 • виконувати основні дії по редагуванню і форматуванню тексту чи його фрагменту;

 • вставляти графічні об’єкти в тест;

 • створювати об’єкти за допомогою автофігур;

 • зберігати текст у вказаній папці;

 • запускати програму MS Excel;

 • вводити і редагувати дані в електронних таблицях;

 • зберігати робочу книгу;

 • вибирати формати даних;

 • форматувати комірки, рядки, стовпці;

 • вводити та копіювати формули в електронних таблицях;

 • сортувати дані таблиці за одним чи кількома параметрами;

 • виконувати фільтрацію даних за допомогою авто фільтру;

 • користуватися шаблонами додатків (використовувати такі шаблони додаток, як буклети, візитки, публікації, резюме, листа й т.д. уже наявні в базі ПК);

 • створювати власні ілюстрації, малюнки із простих об'єктів (тих об'єктів, які пропонуються в стандартних наборах, наприклад коло, овал, лінії, прямокутники й ін.);

 • редагувати графічні зображення;

 • користуватися інструментами панелі інструментів графічного редактора PAINT;

 • створювати найпростіші презентації;

 • здійснювати перегляд слайдів;

 • налагоджувати та запускати презентації;


Вихованці гуртка повинні засвоїти такі терміни (поняття):

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) кодова таблиця, яка прийнята в якості міжнародного стандарту для представлення у комп'ютері текстових даних

ATX – тип корпусу системного блоку;

Cache Memory - Кеш-пам'ять - Пам'ять, необхідна для того, щоб центральний процесор менше простоював через низьку швидкодію основної пам'яті, розташована між процесором і основною пам'яттю.

CD-ROM - Compact Disk-Read Only Memory - пристрій для зчитування компакт-дисків (CD disk).

CD-R - носій інформації для приводів CD-ROM.

CD-RW - CD ReWritable - перезаписувані диски.

DDC - Display Data Channel - інтерфейс обміну даними між комп'ютером і монітором.

Direct - набір драйверів, що утворить інтерфейс між програмами в середовищі Windows і апаратними засобами.

DMA - Direct Memory Access - прямій доступ до пам'яті - режим обміну даними між пам'яттю й пристроєм уведення/виводу, керований спеціальним пристроєм (контролером DMA) і виконуваний без участі центрального процесора.

DVI - Digital Video Interactive - система апаратного стиску відеозображень, що рухаються, з коефіцієнтом стиску до 160:1 і запису звукового супроводу по методу стиску ADPCM.

DVD - Digital Versatile Disk - цифровий універсальний диск - найсучасніший стандарт зберігання інформації на оптичному (лазерному) диску.

Ethernet - архітектура мереж з поділюваним середовищем і широкомовною передачею (всі вузли одержують пакет одночасно), метод доступу - CSMA/CD.

USB - універсальна послідовна шина.

РС - персональний комп'ютер.

АТХ – тип корпусу системного блоку.


Алгоритм

Антивірусні програми

Архів

АрхіваторАрхівація

Байт


Біт

Віртуальна пам'ять

Віртуальний диск

Дані


Директорія, папка, каталог

Диск


Дисковод

Жорсткий диск

Звуковий адаптер

Інтерфейс

Інформатика

Інформаційні технології

Клавіатура

Кластер


Логічний Диск

Материнська плата

Маніпулятор «джойстик

Маніпулятор «миша»

Маніпулятор «трекбол»

Модуль операційної системи

Монітор

Ноутбук


Операційна система, ОС

Плоттер


Програма

Принтер


Сектор

Системи числення інформації

Системний блок

Системний диск

Сканер

Текстовий редакторТрек, доріжка

Файл


Фізичний диск

Формат


Форматування


Примірний тематичний план

Другий рік навчання рік навчання

п/п

Назва теми

Всього годин

В тому числі

теорія

практика

1

Вступ

3

1

2

2

Графічна та мультимедійна інформація.

69

26

43

3

Звук та відеозображення.

48

11

37

4

Комп’ютерні мережі.

45

18

27

5

Використання інформаційних технологій у видавничій діяльності СЮН.

15

6

9

6

Екологічне проектування на комп’ютері.

33

10

23

7

Закріплення знань вихованців гуртків

3

-

3
Всього

216

72

144Вступ (3 год)

 1. Техніка безпеки при роботі на комп’ютері. Правила поведінки в комп’ютерному класі. (1)

Практична робота – вправи клавіатурного тренінгу (3).
Графічна та мультимедійна інформація (69год)

1. Флористика і можливості програми Adobe PhotoShop. Особливості меню та робоче вікно програми. Роздільна здатність і розмір зображення.(2)

Практична робота – створення нового документу, збереження у різних форматах, зміна розміру зображення та полотні. (1)

 1. Вкладки «Палітра», «Історія», «Навігатор». Інструмент «Пензлик» та «Олівець». Меню «Пензлика». (1)

Практична робота – різними наборами пензлика створюємо квіткові композиції. (2)

 1. Відкриття зображення. Ластик. Різкість та яскравість. Клонування.(2)

Практична робота – створення рамок із картинок з квітами. (1)

 1. Основи представлення кольору. Кольорові моделі та канали. (2)

Практична робота – переведення зображення в інші кольорові режими.(1)

 1. Інструменти заливки. Лупа, піпетка, лінійка. Перевертання зображення. Текст, переведення тексту в контур. (2)

Практична робота – додавання віршів у рамки з квітів. (1)

 1. Виділення області зображення. Операції над виділеною областю: трансформація, копіювання, переміщення. Інструмент «Рамка». (1)

Практична робота - робота із зображенням тварин (виділення, переміщення, обрізання).(2)

 1. Фігури. Шари. Створення та копіювання шару. Меню «Стиль шару». Операції з шарами. (2)

Практична робота – створення рамки для фотографії. (1)

 1. Продовження роботи над операціями з шарами: видалення, масштабування, об’єднання, переміщення тощо. (1)

Практична робота – створення рамки для фотографії. (2).

 1. Використання масок та створення контурів. Додавання маски до шару.(1)

Практична роботастворення пейзажу. (2)

 1. Практична роботастворення пейзажу (продовження). (3)

 2. Фільтри, які імітують роботу художника. (1)

Практична робота – робота з фільтрами. (2)

 1. Фільтри: «Деформація», «Оформлення», «Розмивання», «Стилізація» тощо.(1)

Практична робота – створення фону для презентації. (2)

 1. Інструмент «Перо». (1)

Практична робота – створення логотипу. (2)

 1. Трьохмірна графіка (3D). (1)

Практична робота – малюємо овочі та фрукти у 3D (2)

 1. Програма Adobe Image Ready. Меню програми, панель інструментів та палітри – відмінності та схожість з Adobe PhotoShop. Палітра «Анімація». (2)

Практична робота - створення анімації в програмах Adobe PhotoShop та Adobe Image Ready. (1)

 1. Практична робота – створення анімації в програмах Adobe PhotoShop та Adobe Image Ready. (3)

 2. Практична робота – створення фотоальбому екологічних екскурсій та експедицій у графічному редакторі Adobe PhotoShop. (3)

 3. Практична робота – робота з програмою-редактором Portable PhotoInstrument - створення портретів без дефектів. (3)

 4. Векторна графіка. Основні відмінності векторної та растрової графіки. Програма Corel Draw. (2)

Практична робота – відкриття файлу, створення та збереження нового документу. (1)

 1. Панель інструментів. Основні прийоми малювання. Настроювання панелі кольорів. Застосування ефектів. (1)

Практична робота – малювання дерев та кущів. (2)

 1. Основи роботи з текстом. Шрифти. (1)

Практична робота – створення текстових заготівок для вітальних листівок.(2)

 1. Деформація ліній. Клони, покрокові переходи та ореоли. Тіні. (1)

Практична робота – створення вітальних листівок. (2)

 1. Створення векторних об’єктів. Об’єднання елементів графіки. (1)

Практична робота – малювання тварин. (2)

Звук та відеозображення (48 год.) 1. Формати музичних файлів. Програми для відтворення музичних файлів. (2)

Практична робота – відкриття музичних файлів; додавання файлів до списку відтворення та їх видалення.(1)

 1. Цифровий аудіо-редактор Sound Forge. Зміна формату музичних файлів. (1)

Практична робота - операції над музичними файлами. (2)

 1. Редактор звукових файлів Nero Wave Editor. Відкриття та збереження музичного файлу у різних форматах. (1)

Практична робота – редагування, компонування, обрізка музичних файлів.(2)

 1. Відеофайли. Формати відео. Програвачі Windows Media Player, KMPlayer та їх основні функції. (1)

Практична робота – перегляд документального фільму «Екологічні проблеми міста» (2).

 1. Програма Windows Movie Maker. Відкриття та збереження файлу. Імпорт відео, зображення та звуку. Шкала часу. Відтворення фільму. (1)

Практична робота - додавання файлів на розкадровку. Монтаж фільму. Збереження проекту.(2)

 1. Відкриття проекту. Додавання титрів та переходів. Запис фільму на жорсткий диск. (1)

Практична робота – створення відеоряду «Будні вихованців гуртків міськСЮН» (2)

 1. Відеоредактор Nero Vision. Меню програми. Відкриття відеофайлів. Створення проекту. (1)

Практична робота – додавання у проект медіафайлів. Створення переходів, титрів, відеоефектів. (2)

 1. Монтаж відео. Об′єднання відео. Обрізка. Додавання звуку. (1)

Практична робота – монтаж та запис проекту на диск. (2)

 1. Самостійна робота – створення короткометражного фільму «У світі рослин та тварин» (3)

 2. Відеоредактор Pinnacle. Вікно програми. Цифровий та аналоговий захват. Відкриття та збереження відеофайлу. (2)

Практична робота – вибір сцен з відеоматеріалу та збереження проекту. (1)

 1. Практична робота – робота з розділами «Переходи», «Титри», «Нерухливі зображення». (3)

 2. Практична робота – обрізування слайдів, додавання кольорових, стильових ефектів. (3)

 3. Практична робота - редагування звукової доріжки відеофільму. (3)

 4. Практична робота – виведення, збереження фільму у різних форматах. (3)

 5. Самостійна робота – створення проекту з звуковим супроводом «Історія міськСЮН» (3)

 6. Самостійна робота – створення проекту з звуковим супроводом «Історія міськСЮН» (3)


Комп’ютерні мережі. (45 год.)

 1. Поняття про комп’ютерні мережі. Види мереж. Система адресації (IP-адреса і доменні імена). Протокол передачі даних TCP/IP.(2)

Практична робота – настроювання мережного оточення (введення IP-адреса, оновлення мережі тощо). (1)

 1. Основні технології з’єднання з Інтернет. Локальна мережа. Апаратні компоненти мережі (мережні адаптери, концентратори, маршрутизатори). (1)

Екскурсія до бібліотеки ім. Крапивницького «Підключення локальної мережі». (2)

Каталог: wp-content -> uploads
uploads -> Методика превентивного
uploads -> Конспект лекцій з дисципліни «Охорона праці у невиробничий сфері»
uploads -> Метод навчання (м\н): взаємопов'язана діяльність викладача та уч­нів, спрямована на засвоєння учнями системи знань, набуття умінь і навичок, їх виховання і загальний розвиток. Метод навчання
uploads -> Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»
uploads -> Рішенням експертної комісії Центру практичної психології І соціології кмпу ім. Б. Д. Грінченка
uploads -> Завідувач Сумського днз №39

Скачати 384.43 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка