Удосконалення системи ризик-менеджменту в системі управління банкомСторінка9/10
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.62 Mb.
#942
ТипРеферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Проаналізовано фактори впливу на фінансову стійкість ПАТ «Платинум Банк». Було проведено кореляційний та регресійний аналіз впливу кожного фактору окремо та виявлено, котрі з них є значущими, а які не несуть суттєвих наслідків для фінансової стійкості банку. До значущих ми можемо віднести такі, як власний капітал, прибуток, рентабельність активів та капіталу. При чому, найбільш вагомим з них можна вважати рентабельність активів, котра в декілька разів перевищує показники інших елементів, а її значення коефіцієнта кореляції та детермінації наближені до максимальних. До незначущих відносимо нормативи адекватності регулятивного та основного капіталів, норматив поточної ліквідності, величину валютних резервів НБУ та фінансову глибину. Найменший вплив на фінансову стійкість банку, за результатами розрахунків, мають показники нормативів НБУ. При цьому норматив адекватності регулятивного капіталу та норматив поточної ліквідності приблизно однакові по рівню їх незначущості.

Проведено оцінку ймовірності банкрутства ПАТ «Платинум Банк» за декількома моделями. В результаті проведених розрахунків за моделями Е. Альтмана, Р. Ліса та К. Спрінгейта було визначено, що Банк є фінансово надійним і його банкрутство в найближчий час малоймовірне. Але, зважаючи на певні недоліки даних моделей, а саме на їх не адаптованість до економічних умов України, отримані результати не можна назвати вичерпно правильними.

Вдосконалено прогнозну модель Р. Ліса для оцінювання фінансового стану. У процесі вдосконалення було використано додавання ще одного коефіцієнту, а саме – прибутковості активів. Також було перераховано ступені значущості для кожного з коефіцієнтів та проведено ретроспективний аналіз по ПАТ «АКБ «Базис» для адаптації результатів відповідно до проблемних банків України. В результаті проведеного аналізу можна з точністю сказати, що в найближчий час ймовірність настання банкрутства ПАТ «Платинум Банк» дуже низька.

Не зважаючи на отримані результати, Банку ще є над чим працювати та куди вдосконалюватися. Зважаючи на те, що система ризик-менеджменту є невід’ємною частиною системи менеджменту та організаційної структури банку загалом, її ефективна діяльність дозволить зменшити негативний вплив ризиків на функціонування банківської установи, в результаті чого почне збільшуватися дохід, зменшуватися витрати та покращуватися фінансова стійкість у цілому. Такий процес розвитку забезпечить для ПАТ «Платинум Банк» успішне майбутнє та зведе до мінімуму ймовірність банкрутства даної установи.

Також було проведено аналіз системи організації умов праці у відділені ПАТ «Платинум Банк», в результаті якого можна сказати, що вона побудована належним чином, відповідно до умов українського законодавства. Приміщення достатньо просторе, світле, обладнане сучасними електроприладами, діагностика яких проводиться планово. Також у відділенні організована робота вологого прибирання задля зменшення пилозабрудненості у приміщенні.

Проведений аналіз свідчить, що у відділені ПАТ «Платинум Банк» приділяється увага створенню безпечних та нешкідливих умов праці: дотримані санітарно-гігієнічні норми, норми електробезпеки, основні норми пожежної безпеки.СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Загородній, А. Г. Фінансовий словник [Текст] / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк, Т. С. Смовженко. – 2-ге вид., випр. та доп. – Львів : Центр Європи, 1997. – 576 с. – ISBN 966-7293-51-3.

 2. Уткин, Э. А. Риск-менеджмент [Текст] : учебник / Э. А. Уткин. – М. : Экмос, 1998. – 288 с. – ISBN 5-86275-045-2.

 3. Економічний словник-довідник [Текст] / за ред. д-ра екон. наук, проф. С. В. Мочерного. – К. : Феміна, 1995. – 368 с. – ISBN 5-7707-8835-6.

 4. Панова, Г. С. Кредитная политика коммерческого банка [Текст] / Г. С. Панова. – М. : ДИС, 1997. – 464 с. – ISBN 5-86509-048-8.

 5. Гамза, В. А. Безопасность коммерческого банка [Текст] : учебно- практическое пособие / В. А. Гамза, И. Б. Ткачук. – М. : Издатель И. И. Шумилова, 2000. – 216 с. – ISBN 5-89784-055-5.

 6. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності [Текст] : закон України вiд 05.04.2007 № 877-V // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2007. – № 29. – С. 389.

 7. Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності [Текст] : закон України вiд 01.12.2005 № 3164-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2007. – 29. – Ст. 389.

 8. Найт, Ф. Риск, неопределенность и прибыль [Текст] / Ф. Найт ; пер. с англ. – М. : Дело, 2003. – 360 с. – ISBN 5-7749-0306-0.

 9. Мелкумов, Я. С. Экономическая оценка эффективности инвестиций [Текст] / Я. С. Мелкумов. – М. : ИКЦ «ДИС», 1997. – 367 с. – ISBN 5-86225-239-8.

 10. Бахчеева, М. Н. Страхование имущества предприятия как элемент комплексной системы управления рисками [Текст] / М. Н. Бахчеева // Управление финансовыми рисками, 2005. – № 3. – С. 5–16.

 11. Хаймурзина, Н. З. Подходы к определению понятия «риск» [Текст] / Н. З. Хаймурзина // Экономические науки: Ученые записки. – Ульяновск : Ульяновский государственный университет, 2003. – Ч. 1. – Выпуск 7. – С. 76–79.

 12. Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України [Електронний ресурс] : постанова Правління НБУ від 02.08.2004 № 361. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua. – Заголовок з екрана.

 13. Управління банківськими ризиками [Текст] : навч. посіб. / Л. О. Примостка, П. М. Чуб, Г. Т. Карчева та інші ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. О. Примостки. – К. : КНЕУ, 2007. – 600 с. – ISBN 966-574-016-4.

 14. Замков, О. О. Математические методы в экономике [Текст] : учебник / О. О. Замков, А. В. Толстопятенко, Ю. Н. Черемных. – 2-е изд. – М. : Дело и Сервис, 1999. – 368 с. – ISBN: 5-8046-0190-3.

 15. Тихомирова, А. В. Управление финансовыми ресурсами [Текст] / А. В. Тихомирова. – М. : Финансы и статистика, 1996. – 403 с. – ISBN 978-5-9776-0165-8.

 16. Альгин, А. П. Риск и его роль в общественной жизни [Текст] / А. П. Альгин. – М. : Дело и Сервис, 1989. – 119 с. – ISBN 5-02-025103-8 3.

 17. Бланк, И. А. Основы финансового менеджмента [Текст] : в 2 т. / И. А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 1999. – Т. 2. – 512 с. – ISBN: 5-901620-61-5.

 18. Ястремський, О. І. Основи теорії економічного ризику [Текст] : навч. посіб. / О. І. Ястремський. – К. : Артек, 1997. – 248 с. – ISBN 966-505-125-3.

 19. Економічний ризик: ігрові моделі [Текст] : навч. посіб. / В. В. Вітлінський, П. І. Верчено, А. С. Сігал, Я. С. Наконечний ; за ред. д-ра екон. наук, проф. В. В. Вітлінського. – К. : КНЕУ, 2002. – 446 с. – ISBN 966-364-279-3.

 20. Донець, Л. І. Економічні ризики та методи їх вимірювання [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Донець. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с. – ISBN 966-364-279-3.

 21. Игнатов, А. В. Оценка и управление банковскими рисками [Текст] : дис. канд. экон. наук: 08.00.10 / Игнатов А. В. – Абакан, 2002. – 153 с.

 22. Старостіна, А.О. Ризик-менеджмент: Теорія та практика [Текст] : навчальний посібник / А.О. Старостіна, В.А. Кравченко. – К. : Політехніка, 2004. – 200 с. – ISBN 966-622-154-3.

 23. Эволюция концепций риск-менеджмента [Электронный ресурс] / Высшая школа финансов и менеджмента Академии народного Хозяйства при правительстве Российской Федерации. – Режим доступа : http://www.finmanager.ru/magazin/index.shtml/ – 26.10.2008. – Заглавие с экрана.

 24. Энциклопедия финансового риск-менеджмента [Текст] / под ред. А. А. Лобанова и А. В. Чугунова. . – Изд. 2-е., перераб. и доп. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. – 878 С. – ISBN 5-9614-0285-1.

 25. Гранатуров В. М. Экономический риск: сущость, методы змерения, пути снижения [Текст] : учеб. пособ. / В. М. Гранатуров. – М. : Дело и сервис, 1999. – 112 с. – ISBN 5-8018-0060-3.

 26. Порох А. Банковские технологии в области управления рисками [Электронный ресурс] / А. Порох // Управление финансовыми рисками – теория и практика. – Режим доступа : http://www.finrisk.ru/article/bank_tech/index.html. – 12.04.2011. – Заголовок с экрана.

 27. Івченко, І. Ю. Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій [Текст] : навч. посіб. / І. Ю. Івченко. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 344 с. – ISBN 978-966-364-492-9.

 28. Івченко, І. Ю. Економічні ризики [Текст] : навчальний посібник / І. Ю. Івченко. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 304 с. – ISBN 966-85682-2-2.

 29. Андрєєва, Т. Є. Ризик у ринковій економіці [Текст] : навч. посіб. / Т. Є. Андрєєва, Т. Е. Петровська. – Харків : Бурун Книга, 2005. – 128 с. – ISBN 966-96265-6-0.

 30. Сорока, П. М. Економічні та фінансові ризики [Текст] : навч. посіб. для дистанційного навчання / П. М. Сорока, Б. П. Сорока ; за наук. ред. О. Д. Гудзинського. – К. : Університет «Україна», 2006. – 266 с. – ISBN 966-388-046-5.

 31. Бланк, И. А. Управление финансовыми рисками [Текст] / И. А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 2005. – 600 с. – ISBN 966-521-320-2.

 32. Малашихина, Н. Н. Риск-менеджмент [Текст] : учебное пособие / Н. Н. Малашихина, О. С. Белокрылова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. – 320 с. – ISBN 5-222-03806-8.

 33. Финансовый менеджмент: теория и практика [Текст] : учеб. / под ред. Стояновой Е. С. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Перспектива, 1999. – 656 с. – ISBN 5-94723-388-6.

 34. Риск-менеджмент инноваций [Текст] : монография / Т. А. Васильева, О. Н. Диденко, А. А. Епифанов [и др.]. – Сумы : Деловые перспективы, 2005. – 208 с. – ISBN 966-96545-0-5.

 35. Мінін А. Л. Деякі аспекти організації процесу управління ризиками у багатофілійному банку [Текст] / А. Л. Мінін // Финансовая консультация. – 2002. – № 7. – C. 32–47.

 36. Минин А. Л. Введение в управление рисками [Текст] / А. Л. Минин // Финансовая консультация. – 2006. – № 15. – C. 10–14.

 37. Про схвалення Методичних рекомендацій щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках [Електронний ресурс] : постанова Правління Національного банку України від 02.08.2004 № 361 / Національний банк України. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1045.5945.0. – Назва з екрану.

 38. Методика сертифікації рівня якості системи ризик-менеджменту організацій [Електронний ресурс] : / рейтингове агентство Standard&Poors. – Режим доступу : http://www.standardandpoors.com/prods/ RatingScaleServices.pdf – Назва з екрану.

 39. Функціонування Служби з управління ризиками у структурі рейтингового агентства «Кредит-рейтинг» [Електронний ресурс] / Агентство «Кредит-рейтинг» // Офіційний сайт агентства «Кредит-рейтинг». – Режим доступу : http://www.credit-rating.com.ua/AnalyticsNews.html/ – 24.03.2011. – Назва з екрану.

 40. Лепехин Г. Д. Эффективность российского банковского сектора [Текст] / Г. Д. Лепёхин, С. Р. Моисеев // Банковское дело. – 2007. – № 6. – С. 22–27.

 41. Правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України [Електронний ресурс] : постанова Правління Національного банку України від 19.03.2003 № 124. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=za353-03. – 12.03.2011. – Назва з екрану.

 42. Річний фінансовий звіт Публічного Акціонерного Товариства «Платинум Банк» за 2010 рік [Електронний ресурс] : Режим доступу − http://www.platinumbank.com.ua/upload/file/Annual_report_2010_full.pdf − Заголовок з екрану.

 43. Річний фінансовий звіт Публічного Акціонерного Товариства «Платинум Банк» за 2011 рік [Електронний ресурс] : Режим доступу − http://www.platinumbank.com.ua/upload/files/Annual_Report_2011_0604scan.pdf − Заголовок з екрану.

 44. Річний фінансовий звіт Публічного Акціонерного Товариства «Платинум Банк» за 2012 рік [Електронний ресурс] : Режим доступу − http://www.platinumbank.com.ua/upload/file/Platinum%20Bank12fsu.pdf − Заголовок з екрану.

 45. Квартальний фінансовий звіт Публічного Акціонерного Товариства «Платинум Банк» за четвертий квартал 2012 року [Електронний ресурс] : Режим доступу − http://www.platinumbank.com.ua/view.annual_quarter/mode.download/id.10/f.file/ − Заголовок з екрану.

 46. Святко С.А. Аналіз і оцінка фінансової стійкості банку як необхідна умова ефективного банківського менеджменту / С.А. Святко, Р.І. Міллер // Фінанси України. − 2001. − № 8. − С. 48-54. − ISBN 5-7695-0982-1.

 47. Банківський нагляд [Електронний ресурс] : Дані фінансової звітності банків України станом на 01.01.2007 року – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=64104 – Заголовок з екрану.

 48. Банківський нагляд [Електронний ресурс] : Дані фінансової звітності банків України станом на 01.01.2008 року – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=64105 – Заголовок з екрану.

 49. Банківський нагляд [Електронний ресурс] : Дані фінансової звітності банків України станом на 01.01.2009 року – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=64106 – Заголовок з екрану.

 50. Банківський нагляд [Електронний ресурс] : Дані фінансової звітності банків України станом на 01.01.2010 року – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=84853 – Заголовок з екрану.

 51. Банківський нагляд [Електронний ресурс] : Дані фінансової звітності банків України станом на 01.01.2011 року – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=87472 – Заголовок з екрану.

 52. Банківський нагляд [Електронний ресурс] : Дані фінансової звітності банків України станом на 01.01.2012 року – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=359492 – Заголовок з екрану.

 53. В. Г. Фурик, Оцінка та прогнозування ймовірності банкрутства підприємства [Електронный ресурс] : Режим доступу – http://posibnyky.vntu.edu.ua/fin/10.htm – Заголовок з екрану.

 54. Г. Островська, Аналіз практики використання зарубіжних методик (моделей) прогнозування ймовірності банкрутства підприємств / Г. Островська, О. Квасовський // Галицький економічний вісник. – 2011. – №2 (31). – С.99-111.

 55. Річний фінансовий звіт Публічного Акціонерного Товариства «АКБ «Базис» за 2006 рік [Електронний ресурс] : Режим доступу − http://www.basis.com.ua/files/godotchet/basis-2006.pdf − Заголовок з екрану.

 56. Річний фінансовий звіт Публічного Акціонерного Товариства «АКБ «Базис» за 2007 рік [Електронний ресурс] : Режим доступу − http://www.basis.com.ua/files/godotchet/basis-2007.pdf − Заголовок з екрану.

 57. Річний фінансовий звіт Публічного Акціонерного Товариства «АКБ «Базис» за 2008 рік [Електронний ресурс] : Режим доступу − http://www.basis.com.ua/files/godotchet/basis-2008.pdf − Заголовок з екрану.

 58. Річний фінансовий звіт Публічного Акціонерного Товариства «АКБ «Базис» за 2009 рік [Електронний ресурс] : Режим доступу − http://www.basis.com.ua/files/godotchet/basis_2009.pdf − Заголовок з екрану.

 59. Річний фінансовий звіт Публічного Акціонерного Товариства «АКБ «Базис» за 2010 рік [Електронний ресурс] : Режим доступу − http://www.basis.com.ua/files/godotchet/basis_2010.pdf − Заголовок з екрану.

 60. Річний фінансовий звіт Публічного Акціонерного Товариства «АКБ «Базис» за 2011 рік [Електронний ресурс] : Режим доступу − http://www.basis.com.ua/files/godotchet/basis_2011.pdf − Заголовок з екрану.

 61. Стогов О.В., Оцінка ризиків банківських установ [Електронний ресурс]: Серія: Економічні науки, №3/2013 – Режим доступу : http://www.bulletin.uabs.edu.ua/store/eco/2013/F788FE912B0A103C59BFA26A30BC26AF.pdf – Заголовок з екрану.

 62. Про охорону праці [Електронний ресурс] : закон України від 14.10.1992 р. № 2694-XII / Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2694-12.

 63. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность [Електронний ресурс] : ГОСТ от 1 января 1995 г. – Режим доступу : http://vsegost.com/Catalog/32/3254.shtml.

 64. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно – гигиенические требования к воздуху рабочей зоны [Електронний ресурс] : ГОСТ от 1 декабря 2000 г. – Режим доступу : http://vsegost.com/Catalog/15/1583.shtml.

 65. ГОСТ 12.0.002-80 ССБТ. Основные понятия. Термины и определения [Електронний ресурс] : ГОСТ от 1 июля 1991 г. – Режим доступу : http://vsegost.com/Catalog/23/23141.shtml.

 66. ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности [Електронний ресурс] : ГОСТ от 1 июля 1989 г. – Режим доступу : http://vsegost.com/Catalog/80/803.shtml.

 67. ГОСТ 12.1.009-76 ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения [Електронний ресурс] : ГОСТ от 1 января 2011 г. – Режим доступу : http://vsegost.com/Catalog/34/34276.shtml.

 68. ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования безопасности [Електронний ресурс] : ГОСТ от 1 июля 2006 г. – Режим доступу : http://vsegost.com/Catalog/29/2924.shtml.

 69. ГОСТ 12.1.029-80 ССБТ. Средства и методы защиты от шума. Классификация [Електронний ресурс] : ГОСТ от 1 ноября 1988 г. – Режим доступу : http://vsegost.com/Catalog/30/30778.shtml.

 70. ГОСТ 12.1.033-81 ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения [Електронний ресурс] : ГОСТ от 1 января 1984 г. – Режим доступа : http://vsegost.com/Catalog/39/39663.shtml.

 71. ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования [Електронний ресурс] : ГОСТ от 1 марта 1986 г. – Режим доступа : http://vsegost.com/Catalog/15/15210.shtml.

ДОДАТКИ
Додаток А


Правління

Підрозділи ризик-менеджменту

Кредитний комітет

Тарифний комітет

Бек-офіс

Комітет з питань управління активами та пасивами

Внутрішній аудит у банку

Спостережна рада банку

Фронт-офіс

Стратегічний рівень

Тактичний рівень

Оперативний рівень


Рисунок А.1 - Організаційне забезпечення управління банківськими ризиками

Додаток Б


Основні стратегії управління банківськими ризиками

Максимізація прибутку за умови обмеження ризику (агресивна)

Мінімізація ризику за умови утримання показників прибутковості (консервативна)

Збалансоване управління ризиком (поміркована)

Мета – забезпечення стійкого функціонування банку у невизначеному середовищі шляхом розробки та обґрунтування дієвого механізму управління банківськими ризиками

Функції і задачі управління

Власний капітал

Кінцевий фінансовий результат

Активи та зобов’язання

Банківські ризики

Об’єкт управління

Підрозділи управління

Суб’єкти управління

Принципи і методи управління

Критерії ефективності управління банківськими ризиками

Досягнення основних і допоміжних цілей управління банківськими ризиками

Інструменти управління

Оцінка ризику

Регулювання ризику

Контроль ризику


Рисунок Б.1 - Система управління банківськими ризиками

Додаток В

1. Визначення стратегічних цілей та формування задач системи управління ризиками в системі ризик-менеджменту банку

2. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовищ банку

3. Ідентифікація ризику

4. Якісний аналіз ризику

Збір та обробка інформації

Виявлення джерел і факторів ризику

5. Кількісний аналіз ризику

Визначення кількісної структури ризику

Оцінка масштабу наслідків появи ризику за кожним із факторів

Визначення та формалізація кількісних характеристик ризику

Оцінка поточного і допустимого рівня ризику

Кількісне визначення затрат, пов’язаних з факторами ризику

6. Планування реагування на ризик

Визначення обсягів фінансових ресурсів, необхідних для реалізації кожної з прийнятих стратегій

Оцінка доцільності та можливості зниження ризику

7. Прийняття управлінського рішення

8. Оцінка ефективності реалізованих заходів

9. Моніторинг і контроль ризику

Попереднє прийняття рішення на основі отриманих кількісних оцінок ризику

Координація процесів управління ризиком

Зовнішнє середовище

Система управління ризиками банку


Рисунок В.1 - Інформаційно-логічна модель управління банківськими ризиками

Додаток Г


Таблиця Г.1 – Етапи розвитку ризик-менеджменту

Період

Характеристика етапу

Важливі події

1970-і рр.

Мікроризик-енеджмент: Управління ризиками на рівні окремих осіб (брокери, спеціалісти фінансових відділів, відділу внутрішнього контролю).

1973р. – публікація Блеком і Шоулзом формули оцінки вартості опціонів, що дало початок кількісної оцінки та управління валютними ризиками.

1980-і рр.

Управління активами і пасивами на рівні казначейства. Стратегічне управління активами і пасивами шляхом планування та контролю (задіяні спеціалісти аналітичного відділу, департаменту планування та внутрішнього контролю).

Кінець 1980-х рр. –

створення концепції «вартість під ризиком» (VAR);

1988р. – затвердження «Базель I».


1990-і рр.

Макроризик-менеджмент: Управління ринковим, кредитним ризиком шляхом контролю ризику в рамках фінансово-аналітичного департаменту; поява функції «управління ризиком»; створення перших підрозділів з ризик-менеджменту. Управління операційним ризиком шляхом проведення внутрішнього аудиту.

1996р. – створення Міжнародної асоціації спеціалістів з управління

ризиками;

1997р. – Risk Metrics Group обнародувала спосіб розрахунку показника Credit VAR.


Початок XXI ст.

Корпоративний ризик-менеджмент: Комплексний підхід до управління ризиками, капіталом та оперативного управління активами і пасивами.

2002р. – Створення Міжнародної професійної

асоціації ризик-менеджерів (PRMIA);

2004р. – затвердження «Базеля II» – Міжнародна

конвергенція вимірювання капіталу та стандарти капіталу».

2010р. – затвердження «Базель III».


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> О. А. Поцулко психологія управління навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організації»
123456789 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
123456789 -> Євген Бойко, Володимир Шпортій
123456789 -> Навчальний посібник Укладачі: Н. Г. Матейчук, О. П. Степаненко чну 2014 ббк 88. 8


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка