Удосконалення системи ризик-менеджменту в системі управління банкомСторінка6/10
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.62 Mb.
#942
ТипРеферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Член Правління, відповідальний за ризики, є Головою Кредитного комітету, Головою підкомітету Іпотечного кредитного розгляду Кредитного комітету, заступником Голови комітету з питань управління активами і пасивами. Керівники структурних підрозділів Департаменту ризиків є членами підкомітету Іпотечного кредитного розгляду Кредитного комітету.

Внутрішній аудит проводить перевірку відповідності діяльності ПАТ «Платинум Банк» до встановленої політики управління ризиками, а також забезпечує належні процеси корпоративного управління, координацію роботи системи менеджменту банківських ризиків та їх внутрішнього контролю.

Зовнішні аудитори, щоб висловити думку відносно достовірності фінансової звітності, оцінюють політики, процедури та практики ризик-менеджменту в Банку, після чого вони надають пропозиції рекомендаційного характеру стосовно покращення внутрішнього контролю за процесами формування фінансової звітності в Банку.

Процес управління ризиками в Банку передбачає діяльність щодо управління такими ризиками:


 • кредитний ризик;

 • ринковий ризик;

 • ризик ліквідності;

 • ризик зміни процентної ставки;

 • валютний ризик;

 • юридичний (правовий) ризик;

 • операційний ризик;

 • стратегічний ризик.

Проаналізуємо систему управління кредитним ризиком. Правління Банку передало повноваження щодо управління кредитним ризиком Кредитному Комітету, який:

 1. керує розробкою політики управління кредитним ризиком;

 2. керує розробкою процедур прийняття рішень щодо здійснення операцій, що несуть кредитний ризик;

 3. організовує розгляд та прийняття в межах наданих повноважень кредитних рішень щодо надання кредитів, здійснення інших кредитних операцій;

 4. розглядає інформацію про класифікацію кредитного портфелю Банку та стан формування резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями Банку та по формуванню резерву під сумнівні нараховані доходи;

 5. розглядає звіти про дотримання нормативів кредитного ризику;

 6. ініціює здійснення дій, що забезпечують погашення зобов'язань клієнтів перед Банком, вносить пропозиції щодо реструктуризації існуючих боргових зобов'язань на Правління;

 7. розглядає проекти внутрішніх нормативно-методичних документів з питань оцінки та управління кредитними ризиками;

 8. звітує перед Правлінням про стан реалізації кредитної політики та управління кредитним ризиком.

Кредитні рішення приймаються Кредитним Комітетом Банку, який в свою чергу встановлює ліміти одноосібного прийняття кредитних рішень. Повноваження одноосібного прийняття кредитних рішень можуть надаватися членам Кредитного Комітету та співробітникам підрозділів кредитного аналізу. Повноваження з прийняття кредитних рішень залежать від суми кредиту, кількості та виду відхилень від кредитної політики.

Далі розглянемо управління ризиком ліквідності та ринковим ризиком, що здійснюється Комітетом з управління активами та пасивами (КУАП) Банку, який: 1. розглядає найбільш важливі питання діяльності Банку стосовно його активно-пасивних операцій та вносить пропозиції Правлінню Банку;

 2. визначає оптимальну структуру активів і пасивів Банку щодо ліквідності, валютних і процентних ризиків;

 3. приймає участь у визначенні цінової політики Банку по активно-пасивних операціях;

 4. здійснює моніторинг за виконанням прийнятих рішень відповідними підрозділами та установами Банку;

 5. розглядає відхилення від прогнозованого бюджету, стратегічного плану та вносить відповідні корективи щодо процентної політики Банку;

 6. визначає присутність Банку та його ролі на ринках нових банківських продуктів та клієнтів;

 7. визначає обсяг та склад інвестиційного і кредитного портфеля відносно ризику до поточної та загальної ліквідності, валютних ризиків, структури пасивів та активів;

 8. заслуховує звіти окремих структурних підрозділів Банку, філій з питань здійснення активно-пасивних операцій та приймає відповідні рішення.

Для оцінки і контролю рівня юридичного ризику в Банку діє Правове управління, основними завданнями якого є уникнення критичного ризику та мінімізація ризику втрати активів чи капіталу, через порушення або невиконання Банком вимог законів, нормативно-правових актів, угод, прийнятої практики або етичних норм, а також через можливість неоднозначного тлумачення встановлених законів або правил. Штат управління укомплектовано висококваліфікованими фахівцями, що забезпечує своєчасне і якісне виконання поставлених завдань.

З метою координації діяльності Банку у разі настання форс-мажорних ситуацій у Банку діє Комітет по форс-мажорним ситуаціям (КФМС), до складу якого входять члени правління-куратори напрямків ризиків, фінансів, кадрів, інформаційних технологій. Для оперативної класифікації форс-мажорних ситуацій та розробки заходів щодо подолання форс-мажорних ситуацій наказом по Банку створена Оперативна група з начальників управлінь відповідних напрямків.

Дії працівників Банку під час настання форс-мажорних ситуацій регламентовані «Планом забезпечення безперервності бізнесу», що затверджений в установленому порядку колегіальним органом Банку.

Враховуючи ризики технологічних збоїв у Банку створені «гарячі» та «холодні» резервні офіси, в яких буде розміщено персонал головного офісу у разі неможливості їх знаходження в головному офісі, налагоджено процес роботи поза офісом («Віддалений доступ»), на постійній основі здійснюється копіювання баз даних Банку до резервного сховища баз даних. У разі зникнення електроенергії безперебійну роботу головного офісу забезпечує дизель-генератор.

План забезпечення безперервності бізнесу регламентує діяльність працівників під час настання наступних форс-мажорних ситуацій : тероризм, напад/грабіж, погроза вибуху, страйк, перебої в електропостачанні, відмова комп'ютерного устаткування, спроби несанкціонованого доступу до IT ресурсів (у т.ч. комп'ютерні віруси), аварії систем життєзабезпечення, аварії систем кондиціювання серверів і телекомунікаційного устаткування, порушення роботи транспортного сполучення з ГО, урагани, землетруси, холод, спека, пожежа, повінь, епідемії (інфекційні та вірусні захворювання людей).

Отже, як ми бачимо, система управління ризиками Банку є досить щільною та чітко структурованою, що дозволяє на досить гарному рівні здійснювати збір інформації, прогнозування, аналіз та оцінку ризиків з подальшим їх вирішенням.


Висновки за розділом 2

У ході написання розділу було детально досліджено економічне становище ПАТ «Платинум Банк», проведено оцінку ризиків за 2010-2012 роки та розглянуто організацію системи управління ризиками загалом.

В результаті дослідження економічного становища Банку було виявлено, що його діяльність є досить прибутковою. Це підтверджують відповідні фінансові показники, як коефіцієнт надійності, коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів та мультиплікатор капіталу. За аналізований період банк значно збільшив кількість як юридичних, так і фізичних осіб-клієнтів, що призвело до значного зростання активів у 2011 році. Також слід відмітити, що за цей час Банк перейшов до третьої групи банків України і зміг закріпитися у ній.

У другому підрозділі було проведено аналіз банківських ризиків, а саме кредитного, ринкового та ризику ліквідності. Слід зауважити, що до ринкового ризику входять процентний, валютний, операційний, правовий, географічний та стратегічний. В процесі дослідження було проаналізовано саме кредитний, процентний, валютний та ризик ліквідності. Варто сказати, що Банк дотримується усіх нормативів НБУ щодо кредитного ризику та ризику ліквідності. Аналізуючи кредитні ризики слід відмітити, що значно збільшився рівень прострочених кредитів, а саме майже у 7 разів, порівняно з 2010 роком, що є наслідком значного зростання кількості клієнтів. Що стосується процентного ризику, то вразливість до нього нівелюється за рахунок контрактів Банку з міжнародними організаціями, що надають змогу залучати кошти за фіксованими ставками. Але, це є й негативним фактором, так як приводить до надлишкової ліквідності. Загалом ситуація стосовно ризиків у Банку знаходиться на достатньому рівні, що є заслугою розвинутої та прогресивної системи ризик-менеджменту банківської установи.

У третьому підпункті було відображено систему ризик-менеджменту Банку, включно з її організаційною структурою та методиками щодо управління різними видами ризиків. У Банку запроваджено комплексну систему управління ризиками, що функціонує на засадах своєчасної ідентифікації, контролю, оцінки ризиків та прийняття оптимальних управлінських рішень стосовно їх мінімізації.

Організаційна структура ризик-менеджменту ПАТ «Платинум Банк» складається з Правління, Департаменту ризиків, профільних комітетів та служби внутрішнього аудиту. Кожен з наведених елементів має унікальну структуру та здійснює властиві лише йому функції, що допомагає якнайшвидше та якнайефективніше сприяти досягненню поставлених цілей та виконанню задач системи ризик-менеджменту.

Також слід сказати, що з метою координації діяльності Банку у разі настання форс-мажорних ситуацій у Банку діє Комітет по форс-мажорним ситуаціям (КФМС), до складу якого входять члени правління-куратори напрямків ризиків, фінансів, кадрів, інформаційних технологій, що робить ПАТ «Платинум Банк» менш вразливим до ризиків не лише внутрішнього, а й зовнішнього характеру.

Узагальнюючи вищесказане можна сказати, що система ризик-менеджменту Банку є досить щільною та чітко структурованою, що дозволяє на високому рівні здійснювати управління ризиками.

РОЗДІЛ 3

РОЗВИТОК МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ В СИСТЕМІ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК»

3.1 Аналіз факторів впливу на фінансову стійкість ПАТ «Платинум Банк»

Успішне функціонування банківської системи загалом залежить від фінансового стану кожного окремого банку зокрема та його здатності протидіяти негативним чинникам та динамічно розвиватися. Тому вивчення теоретичних аспектів управління фінансовою стійкістю банків є одним із важливих завдань підвищення ефективності організації грошово-кредитних відносин суспільства в умовах розвитку ринкових відносин.

За цих обставин під фінансовою стійкістю банку, в широкому змісті, слід розуміти стан усієї сукупності фінансових відносин комерційного банку, що забезпечує його безперервне функціонування та розвиток. У більш вужчому розумінні фінансова стійкість банку може розглядатися як такий стан фінансових ресурсів, що виражається у їх збалансованості, достатній ліквідності активів та наявності необхідних резервів.

Факторами фінансової стійкості комерційних банків називають певні рушійні сили, що сприяють безпеці банку та його стабільному розвитку, або, навпаки, виступають причинами їх проблемності. Отже, фактори можуть грати як стабілізуючу, так і дестабілізуючу роль.

Фактори фінансової стійкості розмежовують на зовнішні та внутрішні. Умовно і зовнішні і внутрішні фактори впливу на фінансову стабільність можна згрупувати за такими напрямами: економічні; правові; соціальні; політичні; технологічні.

Виділені групи факторів відіграють системну роль при становленні та функціонуванні банківської системи, а відтак значною мірою визначають ступінь фінансової стійкості банків на грошовому ринку. Слід зазначити, що вони по різному впливають на стан окремого банку, що пов'язано передусім з менеджментом банку, ступенем врахування зовнішніх та внутрішніх груп факторів у процесах управління його діяльністю, а також з пріоритетами кредитної політики, стратегічними та тактичними цілями, критеріями та принципами діяльності банку [46].

Безпосередній зв’язок фінансової стійкості банку з системою управління ризиками полягає у тому, що ефективна система ризик-менеджменту мінімізує вплив різних ризиків на фінансову стійкість банку, що призводить до більш стабільного розвитку та досягнення стратегічних і тактичних цілей.

У даному підрозділі нами було проаналізовано вплив різних кількісно обчислюваних факторів на фінансову стійкість ПАТ «Платинум Банк» за період з 01.01.2007 р. по 01.01.2013 р., беручи щоквартальну інформацію [47-52].

До аналізу було залучено наступні зовнішні та внутрішні фактори:


 • власний капітал;

 • рівень прибутку;

 • рентабельність активів (ROA);

 • рентабельність капіталу (ROE);

 • норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2);

 • норматив адекватності основного капіталу (Н3);

 • величина валютних резервів НБУ;

 • норматив поточної ліквідності (Н5);

 • фінансова глибина.

Для проведення оцінки впливу факторів на фінансову стійкість Банку було застосовано регресійний та кореляційний аналізи. Для оцінки ступеня впливовості окремо взятого фактору було визначено їх показник кореляції Пірсона за допомогою MS Excel шляхом використання функції «PEARSON».

Також було здійснено оцінку сили зв’язку коефіцієнта кореляції |Rxy| за шкалою Чеддока, яка виглядає наступним чином: • 0,1 <  ≤ 0,3: слабкий; 

 • 0,3 < ≤ 0,5: помірний; 

 • 0,5 < ≤ 0,7: суттєвий; 

 • 0,7 < ≤ 0,9: великий; 

 • 0,9 < ≤ 0,99: дуже великий; 

Крім того, для визначення адекватності моделі було розраховано показник R2, що оцінюється по такій шкалі:

 • 0 < R2 ≤ 0,5 – низький рівень адекватності;

 • 0,5 < R2 ≤ 0,75 – допустимий рівень адекватності;

 • 0,75 < R2 ≤ 1 – високий рівень адекватності.

Також було визначено значущість коефіцієнта кореляції відповідно t-критерію Ст’юдента. При цьому, якщо фактичне значення t-критерію більше критичного, то аналізований фактор є статистично значущим і впливає на об’єкт дослідження. Слід зазначити, що критичне значення t-критерію Ст’юдента для вибірки з рівнем значущості 0,05 та вибіркою з 22 ступенями свободи, при умові, що обсяг вибірки складає 24, дорівнює 2,074.

Розглянемо вплив кожного фактору на фінансову стійкість ПАТ «Платинум Банк» більш детально.

Першим фактором впливу розглянемо власний капітал (рис. 3.1). Власний капітал будь-якого комерційного банку є одним з найважливіших елементів відображення його фінансової діяльності і у ПАТ «Платинум Банк» це не є виключенням. Щоб довести значущість даного фактору, проаналізуємо графік на рисунку 3.1. Коефіцієнт кореляції |Rxy| = 0,64, тобто сила зв’язку суттєва. При цьому, коефіцієнт детермінації R2 = 0,41, що вказує на низький рівень адекватності моделі. Провівши відповідні розрахунки ми знайшли фактичне значення t-критерію і воно складає 5,06. Враховуючи той факт, що t-критичне дорівнює 2,074, ми можемо стверджувати, що даний фактор є значущим та має значний вплив на фінансову стійкість Банку.

Рисунок 3.1 – Залежність показника фінансової стійкості ПАТ «Платинум Банк» від власного капіталу


Наступним фактором впливу розглянемо прибуток. Цей фактор є досить вагомим, адже для підтримання фінансової стабільності абсолютні розміри прибутку відіграють дуже важливу роль. Щоб це підкреслити, проведемо аналіз даного фактору відповідно до рисунку 3.2. Коефіцієнт кореляції |Rxy| = 0,77, тобто сила зв’язку з фінансовою стійкістю велика. Коефіцієнт детермінації R2 = 0,59, що говорить про допустимий рівень адекватності моделі. Фактичне значення tфакт = 7,64, що перевищує критичне більш, ніж втричі, а отже значення коефіцієнта кореляції є статистично значущим.

Рисунок 3.2 – Залежність показника фінансової стійкості ПАТ «Платинум Банк» від рівня прибутку

Далі проведемо аналіз впливу рентабельності на фінансову стійкість Банку. Даний фактор є, напевно, найважливішим, оскільки фінансова стійкість повністю формується під впливом рентабельності. Цей показник навіть більш важливий, ніж показник прибутковості Банку. Більш детально аналіз рентабельності проведемо за 2 напрямками, а саме: рентабельність активів (рис. 3.3) та рентабельність капіталу (рис. 3.4).

Першим з них розглянемо рентабельність активів. |Rxy| = 0,98, що вказує нам на дуже велику силу зв’язку фактора з фінансовою стійкістю. Коефіцієнт детермінації R2 = 0,96, тобто рівень адекватності моделі дуже високий. Фактичне значення tфакт = 29,56, а отже tфакт > tкрит, значить коефіцієнт кореляції є статистично значущим. Варто відмітити, що даний фактор має показники, які дуже наближені до максимальних, що вказує на його дуже тісний вплив на фінансову стійкість Банку.

Рисунок 3.3 – Залежність показника фінансової стійкості ПАТ «Платинум Банк» від рентабельності активів
Наступним з показників рентабельності розглянемо рентабельність капіталу. Результати аналізу говорять нам наступне: коефіцієнт кореляції |Rxy| = 0,87, що вказує нам на великий ступінь зв’язку фактора з фінансовою стійкістю Банку; коефіцієнт детермінації R2 = 0,76, що вказує на дуже високий рівень адекватності моделі; фактичне значення tфакт = 11,44, що більше за 2,074, а значить коефіцієнт кореляції є статистично значущим. Даний фактор також має значний вплив на фінансову стійкість ПАТ «Платинум Банк», що підтверджено вищенаведеними розрахунками.

Рисунок 3.4 – Залежність показника фінансової стійкості ПАТ «Платинум Банк» від рентабельності капіталу


Також важливий вплив на фінансову стійкість банку мають нормативи адекватності капіталу, котрі вказують, чи дотримується Банк встановлених НБУ обмежень. Позитивні результати діяльності банківської установи у ході виконання даних нормативів говорять нам про її гарний фінансовий стан, а контрагентам це дозволяє обрати найбільш стійкий банк.

Для початку проведемо аналіз впливу нормативу адекватності регулятивного капіталу на фінансову стійкість ПАТ «Платинум Банк» (рис 3.5). Коефіцієнт кореляції |Rxy| = 0,13, тобто вплив фактору на показник фінансової стійкості є досить слабким. Що стосується коефіцієнта детермінації, то він складає R2 = 0,02, що говорить нам про дуже низький рівень адекватності моделі. Показник tфакт = 0,63, а це значить, що tфакт < tкрит, тобто даний показник не є статистично значущим і його вплив на фінансову стійкість майже ніякий.

Рисунок 3.5 – Залежність показника фінансової стійкості ПАТ «Платинум Банк» від показника адекватності регулятивного капіталу
Що стосується нормативу адекватності основного капіталу, то його показники не набагато кращі за результати розрахунку значень нормативу адекватності регулятивного капіталу. Графік впливу даного фактору на фінансову стійкість зображено на рисунку 3.6. |Rxy| = 0,20, тобто ступінь зв’язку даного показника з фінансовою стійкістю дуже низький. R2 = 0,04, що вказує на надзвичайно низький рівень адекватності моделі. Фактичне значення tфакт = 1,06, а значить даний показник не є значущим.

Рисунок 3.6 – Залежність показника фінансової стійкості ПАТ «Платинум Банк» від показника адекватності основного капіталу


Величина валютних резервів НБУ (рис. 3.7) є також важливим елементом, адже достатні обсяги валютних резервів забезпечують економічну самостійність та стабільну діяльність банків. Коефіцієнт кореляції |Rxy| = 0,33, тобто за шкалою Чеддока вплив фактору на показник фінансової стійкості визначається як помірний. Коефіцієнт детермінації R2 = 0,11, що вказує на низький рівень адекватності моделі. Аналізуючи критерій Ст’юдента, tфакт = 1,87 є меншим від критичного значення в 2,074, а отже не виступає як статистично значущий, в результаті чого вплив даного фактору на фінансову стійкість є не суттєвим.

Рисунок 3.7 – Залежність показника фінансової стійкості ПАТ «Платинум Банк» від величини валютних резервів НБУ


Що стосується нормативу поточної ліквідності (рис. 3.8), то він характеризує мінімально необхідний обсяг активів банку для забезпечення виконання поточного обсягу зобов’язань протягом календарного місяця. Тобто, він забезпечує платоспроможність Банку, а отже має певний вплив на його фінансову стійкість. Спробуємо проаналізувати це за допомогою наступних розрахунків: |Rxy| = 0,13, тобто вплив фактору на показник фінансової стійкості є досить слабким; коефіцієнт детермінації R2 = 0,02, що показує надзвичайно низький рівень адекватності представленої моделі; критерій tфакт = 0,68, що є меншим за критичне значення, тобто показник є статистично незначущим. Тобто, даний фактор майже не впливає на показник фінансової стійкості Банку.

Рисунок 3.8 – Залежність показника фінансової стійкості ПАТ «Платинум Банк» від показника поточної ліквідності


Останнім з перелічених факторів є фінансова глибина (рис. 3.9), що характеризує співвідношення активів банківської системи і ВВП. Вона відображає зв’язок між насиченістю економіки грошима, розвиненістю грошово-кредитної та фінансової системи з одного боку і темпами зростання – з іншого. В результаті розрахунків ми визначили, що коефіцієнт кореляції |Rxy| = 0,25, тобто зв’язок фактору з показником фінансової стійкості вважається слабким. Коефіцієнта детермінації складає R2 = 0,06, що вказує на низький рівень адекватності моделі. Фактичне значення tфакт = 1,36, тобто, що tфакт < tкрит, а значить отримане значення не є статистично значущим.

Що стосується параметрів оцінки впливу факторів на фінансову стійкість ПАТ «Платинум Банк», то їх детально відображено у таблиці Л.1.

В результаті проведеного аналізу ми визначили ступені впливу окремих факторів на фінансову стійкість ПАТ «Платинум Банк».

Рисунок 3.9 – Залежність показника фінансової стійкості ПАТ «Платинум Банк» від фінансової глибини


У таблиці 3.1 відображено дані фактори відповідно до їх значущості. Статистично значущими вважаються ті фактори, вплив яких є досить вагомим, в результаті чого його можна нормально кількісно оцінити, а незначущими – навпаки, котрі справляють незначний ефект.
Таблиця 3.1 – Поділ факторів за впливом на фінансову стійкість ПАТ «Платинум Банк»

Статистично значущі

Статистично незначущі

Власний капітал

Норматив адекватності регулятивного капіталу

Прибуток

Норматив адекватності основного капіталу

Рентабельність активів

Величина валютних резервів НБУ

Рентабельність капіталу

Норматив поточної ліквідності
Фінансова глибина

Отже, в таблиці 3.1 відображено результати аналізу факторів впливу на фінансову стійкість банку. Як ми бачимо, більшість факторів є статистично незначущими, а отже не мають значного впливу на об’єкт дослідження. Варто зазначити, що із групи значущих факторів варто виділити рентабельність активів, котра в декілька разів перевищує показники решти елементів. Що стосується незначущих показників, то найменш вагомими з них можна вважати норматив адекватності регулятивного капіталу та норматив поточної ліквідності, рівень впливу котрих на фінансову стійкість ПАТ «Платинум Банк» дуже сильно приближений до нуля.

3.2 Удосконалення механізму оцінки ризику банкрутства банку


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> О. А. Поцулко психологія управління навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організації»
123456789 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
123456789 -> Євген Бойко, Володимир Шпортій
123456789 -> Навчальний посібник Укладачі: Н. Г. Матейчук, О. П. Степаненко чну 2014 ббк 88. 8


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка