Удосконалення системи ризик-менеджменту в системі управління банкомСторінка5/10
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.62 Mb.
#942
ТипРеферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Як ми бачимо з таблиці 2.1, значення нормативу Н7 поступово зменшувалося з 23,86% у 2010 р. до 20,81% у 2011 та 16,76% у 2012 роках. Така тенденція має досить позитивний характер, так як це свідчить про зменшення розміру кредитного ризику у відношенні на одного контрагента, що є результатом покращення роботи ризик-менеджменту Банку.

Норматив великих кредитних ризиків зазнав значних змін, адже його показник у банку у 2011 році зріс з 56,1% до 146,02%, а потім, у 2012 р. зменшився до 42,12%. Тобто, як ми бачимо, загальна сума сконцентрованих кредитних ризиків банку знаходиться на досить хорошому рівні і перевищення нормативу НБУ найближчим часом не очікується.

Нормативи Н9 та Н10 за аналізований період майже не змінилися, адже у 2010 та 2011 роках ці показники відповідали 0, а у 2012 р. їх значення склало 0,03% та 0,08% відповідно, що впевнено знаходиться у межах допустимої норми.

Слід відмітити, що внаслідок збільшення в структурі зобов’язань вкладів населення понад 50%, з 30.12.2011 р. Банк отримав статус ощадного банку, в результаті чого в останні 2 роки до нього застосовувалися більш жорсткі значення економічних нормативів, а саме Н7 складає до 20%, Н9 – до 2%, а Н10 – також до 20%. При цьому, ПАТ «Платинум Банк» дотримується усіх нормативів кредитних ризиків НБУ. Також варто сказати, що в Н7 та Н8 спостерігається зменшення станом на 01.01.2013 р., а Н9 та Н10 майже рівні нулю, адже збільшення їх показників було не значним. Загалом це все вказує на зменшення ризиковості операцій Банку та ефективну роботу системи ризик-менеджменту загалом.

Далі проведемо аналіз забезпеченості споживчих кредитів, користуючись таблицею 2.2 [42, 43, 44, 45].

Таблиця 2.2 – Аналіз забезпеченості споживчих кредитів ПАТ «Платинум Банк» за період з 01.01.2011 по 01.01.2013 рр.

Дата

Договори без прострочок

Договори з прострочками

Усього, тис. грн.

Абсолютне значення, тис. грн.

Питома вага, %

Абсолютне значення, тис. грн.

Питома вага, %

01.01.2011 р.

530156

94,7

29724

5,3

559 880

01.01.2012 р.

1612506

87,8

224706

12,2

1 837 212

01.01.2013 р.

1540738

88,1

208113

11,9

1748851

Як свідчать дані таблиці, обсяг незабезпечених кредитів досить незначний на початку. Наприклад, у 2010 році він складав 5,3% або 29724 тис. грн., а у 2011 р. – 224706 тис. грн., або 12,2 %, у 2012 р. їх обсяг зменшився, так як зменшився загальний обсяг активів банку. Але, зважаючи на те, що загальний обсяг споживчих кредитів зріс з 530156 тис. грн. до 1540738 тис. грн., або у 3 рази, то обсяг незабезпечених кредитів збільшився з 29724 тис. грн. до 208113 тис. грн., що складає приріст у 7 разів. Тобто, ми бачимо, що спостерігається тенденція до спаду рівня забезпеченості кредитів. Це є досить негативним показником, котрий характеризує кредитний портфель банку не з кращого боку, але Банк робить все можливе, щоб зменшити вплив різного роду кредитних ризиків на рівень забезпеченості кредитного портфелю, а отже і доходів. Так, наприклад, проводиться оцінка кількісних та якісних параметрів кредитного портфеля, таких як оцінка структури за різними критеріями та оцінка можливих втрат.

Розглядаючи ринковий ризик, варто відмітити, що він охоплює ризик зміни процентних ставок, валютний ризик та інші цінові ризики, властиві діяльності Банку [44]. Проведемо його аналіз, розглядаючи процентний і валютний ризики.

Суттєве значення для діяльності Банку становить процентний ризик, що виникає внаслідок несприятливих змін процентних ставок через різницю в строках погашення (для інструментів з фіксованою процентною ставкою) та переоцінки величини ставки (для інструментів із змінною процентною ставкою) банківських активів, зобов'язань та позабалансових позицій [43]. Розглянемо аналіз відсоткового ризику ПАТ «Платинум Банк» у таблиці 2.3 [42, 43, 44].

З таблиці 2.3 ми бачимо, що за аналізований період Банк зазнав значних змін як за обсягами активів і зобов’язань, а саме збільшення активів з 1709352 тис. грн. до 3854051 тис. грн. та зростання зобов’язань з 1242284 тис. грн. до 3342480 тис. грн., що більше ніж у 2 рази, так і, відповідно, за показником чистого розриву по процентним ставкам. У 2012 році ці показники зменшилися, порівняно з 2010 р., але все ще залишилися на рівні значень 2011 р.
Таблиця 2.3 – Загальний аналіз відсоткового ризику ПАТ «Платинум Банк» за період з 01.01.2011 по 01.01.2013 рр.

Найменування статті

На 01.01.2011 р.

На 01.01.2012 р.

На 01.01.2013 р.

1. Усього фінансових активів

1709352

3854051

3806852

2. Усього фінансових зобов'язань

1242284

3342480

3297545

3. Чистий розрив за процентними ставками

467068

511571

509307

Загалом таке зростання пов’язане зі стрімким збільшенням коштів та заборгованостей клієнтів в структурі активів, та зростанням коштів юридичних і, особливо, фізичних осіб у складі зобов’язань банку.

За аналізований період обсяг чистого розриву за процентними ставками коливався від 467068 тис. грн. до 509307 тис. грн., що є досить незначною сумою, порівнюючи з іншими банками України, особливо з банками першої групи, але, беручи до уваги обсяги активів та зобов’язань Банку, можна зробити висновки, що ПАТ «Платинум Банк» досить сильно підвернений процентному ризику. Але, враховуючи те, що Банк має контракти з міжнародними організаціями та можливість залучати певні обсяги коштів по фіксованим ставкам, то, в результаті цього, всі процентні ризики практично нівелюються.

Крім того, Банк має досить добре розвинену систему ризик-менеджменту, котра включає управління ризиком на рівні різних департаментів, а сама політика управління включає у себе визначення чутливості балансу Банку до зміни процентних ставок на ринку фінансових ресурсів. Також Банк почав впроваджувати автоматизовані системи моніторингу, які базуються на новітніх моделях і методах, котрі дозволяють більш-менш своєчасно реагувати на загрози несприятливих змін вартості пасивів і активів, в результаті чого отримується інформація відповідного характеру.

Валютний ризик являє собою ризик зміни вартості фінансового інструменту під впливом зміни курсів обміну валют. Фінансовий стан і грошові потоки Банку підлягають впливу коливань курсів обміну іноземних валют [43].

Проведемо аналіз чистої валютної позиції, що зображена у таблиці 2.4 [42, 43, 44, 45].

Аналізуючи дані таблиці 2.4 ми бачимо, що зміни відбувалися нерівномірно. Спочатку обсяг монетарних активів зріс з 794289 тис. грн. до 1206238 тис. грн., що майже в 1,5 рази більше, а обсяг монетарних зобов’язань з 01.01.2011 р. до 01.01.2012 р. зріс приблизно у 2 рази, а саме з 883063 тис. грн. до 1594352 тис. грн., після чого в 2012 році показники впали нижче, ніж були на початкову дату. Також вказано, що показник загальної відкритої валютної позиції станом на 01.01.2011 р. складає -88774 тис. грн., на 01.01.2012 р. він відповідає -388114 тис. грн., а на 01.01.2013 р. показник дорівнює -37165 тис. грн. Таким чином, ми бачимо, що протягом аналізованого періоду Банк мав коротку відкриту валютну позицію, що говорить нам про те, що обсяг зобов’язань за купленими металами та валютою перевищує обсяг вимог.
Таблиця 2.4 – Аналіз чистої валютної позиції ПАТ «Платинум Банк» за період з 01.01.2011 р. по 01.01.2013 р.

Найменування статті

На 01.01.2011 р.

На 01.01.2012 р.

На 01.01.2013 р.

1. Монетарні активи

794289

1206238

724928

2. Монетарні зобов'язання

883063

1594352

762093

3. Чиста позиція

-88774

-388114

-37165

Ризик ліквідності визначається як наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неспроможність виконати свої зобов'язання у належні строки, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат. Ризик ліквідності виникає через нездатність управляти незапланованими відтоками коштів, змінами джерел фінансування та/або виконувати позабалансові зобов'язання [43].

Проведемо аналіз показників ліквідності Банку відповідно до нормативів ліквідності НБУ, що зображено у таблиці 2.5 [42, 43, 44, 45].
Таблиця 2.5 – Аналіз дотримання нормативів ліквідності ПАТ «Платинум Банк» за період з 01.01.2011 по 01.01.2013 рр.

Найменування статті

01.01.2011 р.

01.01.2012 р.

01.01.2013 р.

Нормативні значення

1. Коефіцієнт миттєвої ліквідності (Н4)

42,92

62,58

68,42

≤ 20%

2. Коефіцієнт поточної ліквідності (Н5)

222,17

176,86

161,68

≤ 40%

3. Коефіцієнт короткострокової ліквідності (Н6)

122,72

96,98

87,14

≤ 60%

В результаті аналізу таблиці 2.5 зробимо висновки стосовно кожного нормативу ліквідності окремо.

Норматив миттєвої ліквідності (Н4) протягом аналізованого періоду знаходився у межах нормативних значень. Станом на 01.01.2011 р. показник Н4 Банку складав 42,92%, що більш ніж у 2 рази перевищує значення нормативного, а на 01.01.2012 та на 01.01.2013 роки його значення складало 62,58% та 68,42% відповідно, що втричі більше від нормативного, тобто ми бачимо загальний приріст показника за період на 25,5% . Така тенденція вказує на те, що Банк має достатню кількість високоліквідних активів, які можуть забезпечити виконання поточних зобов’язань протягом операційного дня.

Розглядаючи норматив поточної ліквідності (Н5) ми спостерігаємо тенденцію до його постійного зменшення. Так, наприклад, у 2010 році його значення складало 222,17%, у 2011 р. – 176,86%, а у 2012 р. – 161,68%. Це свідчить про те, що Банк має досить значні обсяги ліквідних активів для забезпечення виконання поточних зобов’язань за період тридцять одного операційного дня. Зважаючи на те, що протягом аналізованого періоду відбувся спад на 60,49%, це досить легко пояснити, адже у Банку за остання два роки значно збільшився загальний обсяг клієнтів, а отже й кредитних та депозитних операцій, котрі потребують забезпечення.

Аналізуючи норматив короткострокової ліквідності (Н6) слід зазначити, що за період з 01.01.2011 р. по 01.01.2013 р. відбувся спад показника на 35,58%, що є досить значним розміром у абсолютному значенні. Так, станом на 01.01.2011 р. показник Н6 у Банку складав 122,72%, на 01.01.2012 р. – 96,98%, що на 25,74% менше від попереднього, а 01.01.2013 р. – 87,14%, що, в свою чергу, складає зменшення на 9,84%. Дані значення безпосередньо пов’язані зі збільшенням кількості клієнтів банку, що підтверджує значний спад показника у 2011 році, що означає збільшення зобов’язань у порівнянні з активами банківської установи. Такі значення показника короткострокової ліквідності свідчать про те, що Банк має достатню кількість мінімально необхідного обсягу активів для забезпечення виконання зобов’язань терміном до одного року.

Беручи показники нормативів ліквідності Банку загалом, слід сказати, що протягом аналізованого періоду значення коефіцієнтів ліквідності повністю відповідали нормативним значенням НБУ. При цьому стан ліквідності ПАТ «Платинум Банк» можна назвати «задовільним»: не зважаючи на те, що за показниками Н5 та Н6 спостерігалася тенденція до зменшення, значення Н4, навпаки, - збільшувалось, що говорить нам про значну кількість високоліквідних активів для забезпечення виконання поточних операцій.

Аналізуючи ризики ПАТ «Платинум Банк» за період з 01.01.2011 по 01.01.2013 роки було розглянуто кредитний, процентний, валютний та ризик ліквідності. Загалом аналіз показав, що банк має досить розвинену та ефективно працюючу систему ризик-менеджменту, котра проводить управління відповідно до вимог нормативів НБУ без порушень.

2.3 Організація ризик-менеджменту в ПАТ «Платинум Банк»

Управління та контроль ризиками в ПАТ «Платинум Банк» відіграє дуже важливу роль у банківській діяльності. Банком розробляються та впроваджуються різноманітні процедури щодо управління ризиками та вдосконалення системи ризик-менеджменту в цілому.

ПАТ «Платинум Банк» дотримується всіх встановлених Національним банком України нормативів. Рівень платоспроможності Банку (адекватності регулятивного капіталу - норматив Н2), розрахований відповідно до вимог Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України № 368 від 28 серпня 2001 року зі змінами, був значно вищий мінімально припустимого рівня. Також Банк дотримувався нормативу резервування коштів на кореспондентському рахунку в Національному банку України [43].

У Банку запроваджено комплексну систему управління ризиками, що функціонує на засадах своєчасної ідентифікації, контролю, оцінки ризиків та прийняття оптимальних управлінських рішень стосовно їх мінімізації.

Під ризиком Банк розуміє ймовірність втрати активів в результаті виконання своєї діяльності. В процесі управління ризиками Банк виявляє ризики, здійснює моніторинг, проводить оцінку їх величини, контролює якісні складові ризику.

Управління ризиками спрямовано на досягнення таких цілей:


 • ризики повинні бути зрозумілі та усвідомлені Банком, його керівництвом;

 • ризики повинні бути в межах допустимих рівнів, установлених спостережною радою;

 • рішення щодо прийняття ризику повинні відповідати стратегічним цілям Банку;

 • рішення про прийняття ризику мають бути конкретними та чіткими;

 • очікувані вигоди мають належним чином компенсувати прийняття ризику;

 • перерозподіл капіталу повинен бути пропорційним рівню ризику, що приймається Банком;

 • мотивація щодо досягнення високих показників дохідності має узгоджуватися з допустимими рівнями ризику в Банку.

Крім того, система ризик-менеджменту Банку повинна забезпечувати вирішення таких задач:

 • збалансування співвідношення можливих ризиків, можливостей, розміру капіталу і темпів зростання банку;

 • зменшення рівня невизначеності при прийнятті рішень;

 • зниження початкового рівня ризику до мінімально допустимого рівня;

 • прогнозування настання ризикових подій;

 • загальне зниження витрат, пов’язаних з ризиком;

 • прирівнювання потенційних можливостей до ризиків, щоб отримати найефективніший результат;

 • вдосконалення управління ризиками банку шляхом складання більш адекватної структури контролю.

Ризик-менеджмент ПАТ «Платинум Банк» включає в свою систему дотримання таких ключових принципів: участь, зваженість, безперервність, обережність.

Принцип участі значить обов'язкове залучення до процесу управління ризиками керівників усіх можливих підрозділів та департаментів, щоб забезпечити максимальну проінформованість та віддачу працівників.

Принцип зваженості означає використання такого варіанту управління, котрий поміж усіх інших буде максимально ефективно підходити до стратегії Банку.

Принцип безперервності складається з підтримки постійної роботи системи ризик-менеджменту, що забезпечить її бути в курсі останніх змін як клієнтів, так і на ринку в цілому. Через це треба весь час відстежувати рівень можливих ризиків та їх вплив на результати діяльності банку.

Принцип обережності зумовлений тим, що оцінка ризиків проводиться в умовах невизначеності та нестабільності фінансових ринків, а також прийняттям допущень. Тобто, вся система ризик-менеджменту підвернена ефекту динамічності ринку та непередбачуваності, в результаті чого її дії повинні страхуватися для обмеження ризиковості операцій.

Слід зазначити, що досить важливою частиною системи ризик-менеджменту виступає інструментарій управління ризиком – страхування, самострахування, лімітування, диверсифікація, диференціація, сек’юритизація та ін. Кожен банк користується інструментами, які йому більше підходять з урахуванням внутрішніх та зовнішніх факторів: ризикованість вкладень, розмір свого потенціалу, тенденції розвитку галузей та економіки загалом, перспективи розвитку власного регіону тощо. Банк надає перевагу хеджуванню та лімітуванню, так як вони якнайвигідніше забезпечують протекцію Банку від можливих втрат з урахуванням факторів та чинників різного характеру [43].

Процес ризик-менеджменту в Банку займає всі його структурні рівні - від управлінського (Спостережної ради та Правління) до рівня, де безпосередньо генеруються ризики.

Саму структуру управління ризиками в ПАТ «Платинум Банк» зображено на рисунку 2.11.


Рівні управління ризиками

Правління

Департамент ризиків

Профільні комітети

Внутрішній аудит

Зовнішній аудит та консалтинг


Рисунок 2.11 - Структура управління ризиками в ПАТ «Платинум Банк» [43]
Розглянемо рівні управління ризиками по черзі.

Першим з них є Правління, котре здійснює керівництво поточною діяльністю Банку. До його повноважень можна віднести наступні функції управління ризиками: • визначення основних засад кредитної політики;

 • впровадження нових кредитних продуктів і технологій кредитування;

 • зміна встановлених параметрів кредитних продуктів;

 • визначення та удосконалення діяльності Кредитного Комітету;

 • встановлення, зміна і затвердження правил і процедур кредитування;

 • визначення основних засад ведення активних та пасивних операцій.

Департамент ризиків зосереджує у собі функції з управління ризиками Банку. Він забезпечує виконання Банком вимог законодавства відносно ризик-менеджменту, яке регулює взаємовідносини у сфері управління кредитними та операційними ризиками, котрі з’являються у ході споживчого, іпотечного та інших видів кредитування юридичних та фізичних осіб Банку.

Департаментом ризиків керує Член Правління, відповідальний за управління ризиками, який підпорядковується безпосередньо Голові Правління.

Департамент ризиків здійснює наступні функції:


 • розробка та впровадження кредитних політик, методик та процедур з управління кредитними та операційними ризиками Банку, а також контроль їх виконання усіма учасниками процесу кредитування;

 • участь у розробці комплексної моделі управління ризиками з метою оптимізації структури активів і пасивів Банку, покращення якості кредитного портфеля;

 • надання консультацій та участь у розробці систем управлінського та аналітичного обліку банківських операцій в частині управління кредитними та операційними ризиками, внесення пропозицій стосовно їх вдосконалення;

 • збір, аналіз інформації, прогнозування ризиків за основними напрямкам банківської діяльності, а також підготовка звітності щодо наявності, обсягу та тенденцій зміни ризиків Банку;

 • моніторинг ризиків та аналіз бізнес-процесів Банку, як по окремим підрозділам Банку, так і в розрізі окремих банківських продуктів;

 • аналіз та оцінка якості кредитного портфелю Банку, знаходження методів та шляхів її покращання і надання відповідних пропозицій стосовно методів управління портфелем керівництву Банку, Правлінню та профільним комітетам;

 • координація взаємодії структурних підрозділів Банку з метою оптимізації процесу управління ризиками в Банку.

У структуру Департаменту ризиків входять такі підрозділи:

Кредитне Управління: • визначення стандартів роботи з простроченою заборгованістю Банку;

 • визначення стандартів кредитування Банку по всіх бізнесах;

 • оцінка майна;

 • врегулювання кредитної заборгованості фізичних осіб;

 • контроль та аналіз резервів за кредитними операціями.

Управління кредитного портфелю та скорингу:

 • аналіз якості кредитного портфеля;

 • прогнозування кредитних втрат;

 • робота з простроченою заборгованістю.

Управління операційних ризиків:

 • стійкість Банку до операційних ризиків, ефективна система протидії шахрайству;

 • впровадження передового досвіду по запобіганню шахрайським діям.

Управління кредитних ризиків МСБ:

 • врегулювання кредитної заборгованості юридичних осіб;

 • кредитний аналіз фізичних та юридичних осіб при видачі кредитів МСБ та іпотечних кредитів фізичних осіб;

 • підготовка до укладання угоди МСБ та іпотечного кредитування фізичних осіб;

 • супроводження документообігу за іпотечним та МСБ кредитуванням.

Профільні комітети здійснюють координацію роботи основних структурних підрозділів Банку з питань оптимізації управління та контролю, для виконання стратегічних завдань і швидкого прийняття рішень стосовно фінансової стійкості та ліквідності Банку.

Діяльність профільних комітетів, або ж колегіальних органів, здійснюється у формі проведення засідань. У засіданнях можуть брати участь члени Спостережної Ради та Правління із правом дорадчого голосу і накладення вето.

В Департаменті ризиків право «вето» в усіх колегіальних органах має куратор ризиків – Член Правління, що відповідальний за ризики [43].


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> О. А. Поцулко психологія управління навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організації»
123456789 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
123456789 -> Євген Бойко, Володимир Шпортій
123456789 -> Навчальний посібник Укладачі: Н. Г. Матейчук, О. П. Степаненко чну 2014 ббк 88. 8


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка