Удосконалення системи ризик-менеджменту в системі управління банкомСторінка4/10
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.62 Mb.
#942
ТипРеферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Висновки до розділу 1

У ході дослідження першого підрозділу було розглянуто поняття банківських ризиків, ризик-менеджменту, порівняно категорії «ризик» та «невизначеність», а також розглянуто хронологію еволюції ризик-менеджменту з точок зору багатьох вчених. В процесі дослідження було виявлено, що останнім часом система управління ризиками користується методом «згори-вниз», тобто процес керування йде від начальників до робітників нижчих ланок, що надає змогу більш структуровано підходити до вирішення проблеми та використовувати ширшу методологічну базу з залученням меншого обсягу витрат.

У другому підрозділі було розглянуто сутність системи ризик-менеджменту: мету, завдання, суб’єкти та об’єкти управління, структурні підсистеми, принципи впливу на процес прийняття рішень, а також наведено узагальнюючу систему управління банківськими ризиками та етапи управління ними.

У третьому підрозділі досліджено функціональну підсистему ризик-менеджменту, її структуру та особливості. Також було розглянуто агентства Standard & Poor’s та Moody’s Fitch, які вираховують оцінку ефективності системи ризик-менеджменту та здійснюють оцінку внутрішньої продуктивності роботи системи управління ризиками, а також агентство «Кредит-рейтинг», що займається даними питаннями на внутрішньодержавному рівні.

Також було піднято питання проблеми оцінки як внутрішнього, так і зовнішнього аудиту системи ризик-менеджменту, від якої залежить усунення недоліків у процесі управління ризиками, а отже й ефективність роботи банку в цілому.
РОЗДІЛ 2

АНАЛІЗ СИСТЕМИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК»

2.1 Економічна характеристика діяльності ПАТ «Платинум Банк»

Проведемо оцінку економічної діяльності банку шляхом аналізу управління ресурсами Банку, розміщення ресурсів в активи та управління ними та проведення узагальнюючої оцінки фінансового стану банку.

Почнемо з аналізу капіталу Банку. Власний капітал банку є структурною частиною пасивів банку, тому розглянемо детальніше структуру пасивів ПАТ «Платинум Банк», що зображено на рисунку 2.1.

Аналізуючи структуру пасивів за період, ми бачимо, що основну частину в ньому займають саме зобов’язання. При цьому, частка пасивів складає лише 22,82% або 372 096 тис. грн. у 2010 р., а далі зростає до 375 067 тис. грн. у 2011 р. та до 382 864 тис. грн. у 2012 р., хоча % обсяг їх постійно зменшується, що свідчить про значне зростання обсягу зобов’язань (табл. Д.1). Таке збільшення відбулося за рахунок зростання обсягу коштів фізичних осіб більш, ніж у 5 разів, а також коштів юридичних осіб – у 2,5 рази.

Рисунок 2.1 – Структура пасивів ПАТ «Платинум Банк» за період з 01.01.2011 по 01.01.2013 р.р., тис. грн.

Власний капітал ПАТ «Платинум Банк» поповнюється як за рахунок додаткової емісії акцій та залучення нових власників, так і за рахунок прибутків від поточної діяльності.

Аналіз динаміки та структури власного капіталу ПАТ «Платинум Банк» (табл. Е.1) свідчить про те, що за період з 01.01.2011 по 01.01.2013 р. загальний обсяг власного капіталу банку зріс на 28,93%. При цьому, частка власного капіталу в загальному обсязі пасивів банку з 22,82% у 2010 р. зменшилася до 10,36% у 2012р., що свідчить про значне збільшення пасивів банку за рахунок зобов’язань (табл. Д.1). На рисунку 2.2 ми більш наглядно бачимо динаміку збільшення загального обсягу власного капіталу банку за період з 01.01.2011 по 01.01.2013 роки.

Рисунок 2.2 – Динаміка власного капіталу ПАТ «Платинум Банк» з 1.01.2011 р. по 1.01.2013 р., тис. грн.


Розглядаючи більш детально структуру власного капіталу ПАТ «Платинум Банк» (табл. Е.1) ми бачимо, що основну частку в ньому займав статутний капітал, що залишався незмінним протягом всього терміну аналізу, а саме 380 567 тис. грн., нерозподілений прибуток, що зменшився з 9 409 тис. грн. у 2010 р. до 2 970 тис. грн. у 2011 р., а потім до 1 164 тис. грн. у 2012 р., що складає 2,53 %, 0,7 % та 0,3 % відповідно. Резервні та інші фонди банку складали 430 тис. грн., 900 тис. грн. та 1 133 тис. грн., що є досить позитивним показником, а от резерви переоцінки показали, що банк ніс збитки на суму 18 309 тис. грн. у 2010 р. та 9 371 тис. грн. у 2011 р., хоча ситуація виправилася і на кінець 2012 р. цей показник складав 0 тис. грн.

Проаналізуємо відповідність темпів зростання капіталу ПАТ «Платинум Банк» до темпів зростання його активів, кредитного портфелю та портфелю цінних паперів. Отже, обсяг власного капіталу поступово зростав, збільшуючись на 0,24% у 2010р., 0,8% у 2011р. та 2,08% у 2012р. Що стосується інших показників, то вони змінювалися досить нерівномірно. Наприклад, активи у 2010р. зросли на 39,08%, після чого у 2011р. збільшилися на 130,26%, а у 2012р., навпаки, зменшилися на 1,54% відносно попереднього, хоча це не дуже сильно сказалося на загальній картині. Кредитний портфель мав схожу картину, як і активи банку, змінюючись на 37,3 %, 124,35 % та -7,79% відповідно. Портфель цінних паперів, в свою чергу, спочатку збільшився на 2,58 % та 8,61 % у 2010-2011 роках, а у 2012 р. залишився абсолютно незмінним. Тобто, як ми бачимо, зміна цих показників була невідповідна. Наглядніше це зображено на рисунку 2.3.

Рисунок 2.3 - Динаміка темпів зростання капіталу, активів, кредитного портфелю та портфелю цінних паперів ПАТ «Платинум Банк» з 1.01.2011 р. по 1.01.2013 р., %

Аналізуючи динаміку фінансових результатів ПАТ «Платинум Банк», можна зробити висновок, що за аналізований період показники стану банку були позитивними та мали тенденцію до зростання.

Далі проведемо оцінку управління зобов’язаннями Банку. Аналізуючи обсяг зобов’язань ПАТ «Платинум Банк» (табл. Е.2) за період, ми бачимо, що він зазнав значного зростання за 2011 рік, а саме зріс з 1258680 тис. грн. до 3379889 тис. грн. (рис. 2.4), що складає збільшення приблизно у 2,5 рази. Це відбулося завдяки значному зростанню вкладів клієнтів. Ситуація на 01.01.2013 р. трішки погіршилася, порівняно з минулим роком, в результаті чого обсяг зобов’язань скоротився до 3 314 158 тис. грн., що складає зменшення на 2,05%, та це не мало значного впливу на загальний стан фінансовий банку. Причиною до спаду за 2012 рік стало зменшення кількості коштів юридичних осіб з 665 381 тис. грн. до 424 169 тис. грн., або скорочення на 36,26 %. Крім цього, поступово зменшувалися обсяги емітованих боргових цінних паперів, а саме з 102 183 тис. грн. до 45 409 тис. грн. та 13 366 тис. грн., а також інших залучених коштів, що складав 434 452 тис. грн., 260 176 тис. грн. і 93 938 тис. грн. у 2010, 2011 та 2012 р.р. відповідно. Інші показники мали більш позитивний характер.

Рисунок 2.4 – Динаміка змін загального обсягу зобов’язань ПАТ «Платинум Банк» з 01.01.2011р. по 01.01.2013р., тис. грн.

Далі проведемо оцінку питомої ваги структурних одиниць зобов’язань ПАТ «Платинум Банк», що детальніше відображено у таблиці Е.2. Найвагомішими є кошти фізичних та юридичних осіб, інші залучені кошти та субординований борг. Розглядаючи їх більш детально, мі бачимо, що у 2010р. частка інших залучених коштів перевищувала будь-яку іншу, а саме складала 34,52%, що на 3,41% більше, ніж питома вага коштів фізичних осіб. Після того, як у наступних роках значно зросла кількість вкладів фізичних та юридичних осіб та стала складати 64,37% та 19,69% відповідно у 2011р. та 76,75% і 12,80% у 2012р., то відсоток інших залучених коштів значно зменшився, складаючи 7,7% та 2,83% на ці звітні дати. Крім того, слід відмітити, що обсяг залучених коштів зменшувався з року в рік сам по собі і складав 434 452 тис. грн., 260 176 тис. грн. та 93 938 тис. грн. відповідно. В результаті росту вкладів також зменшилася й питома вага субординованого боргу, що стала складати з 8,8% у 2010р. лише 3,29% та 3,36% у 2011 та 2012 роках відповідно.

Слід відмітити, що банку здійснює емісію цінних паперів власного боргу, при тому, що обсяг її зменшується з року в рік. Основну ж роль, як і в будь-якому іншому банку, відіграє орієнтація на клієнтів, а саме – фізичних осіб. Загалом можна сказати, що банк досить ефективно розпоряджається своїм ресурсним потенціалом, що сприяє його постійному росту та розвитку.

Перейдемо до аналізу структури обсягу активів Банку. На рисунку 2.5 ми бачимо динаміку зміни обсягу активів ПАТ «Платинум Банк» за аналізований період. Як і в інших показниках фінансової діяльності банку, відбулося значне збільшення загальної суми активів у 2011р., а саме з 1 630 777 тис. грн. до 3 754 956 тис. грн., або у 2,3 рази. Але, у 2012 році загальний обсяг трішки зменшився, а саме на 1,55%, або з 3 754 956 тис. грн. до 3 697 022 тис. грн. (табл. Е.3). Головною причиною таких змін можна вважати стрімке збільшення кредитів та заборгованості клієнтів, а також вклад в інвестиційну нерухомість. Помітно, що агресивна політика по кредитним ставкам дала свої плоди.

Рисунок 2.5 – Динаміка зміни обсягу активів ПАТ «Платинум Банк» з 01.01.2011р. по 01.01.2013р., тис. грн.


Аналізуючи структуру активів ПАТ «Платинум Банк» (табл. Е.3), ми бачимо, що загалом спостерігається тенденція до зростання усіх показників, за винятком дебіторської заборгованості та суми інших активів, котрі змінювалися у від’ємному напрямку. Спочатку перший показник зріс з 53 тис. грн. до 82 тис. грн. у 2011р., або на 54,72%, але у 2012р. він змінився до значення навіть нижчого за початкове, а саме до 35 тис. грн. Схожа тенденція спостерігалася й у показника інших активів, котрий за період спочатку зріс з 10 422 тис. грн. до 15 323 тис. грн., а потім впав до позначки в 8 684 тис. грн., що складає лише 83,32% обсягу від показника у 2010 році.

Найбільшу питому вагу в активах ПАТ «Платинум Банк» займають кредити та заборгованість клієнтів, а саме вони складають 74,58%, 72,66% та 73,34% станом на 01.01.2011р., 01.01.2012р. та 01.01.2013р. відповідно. Значний обсяг та стабільність його частки в активах банку зумовлена агресивною політикою, що дає банку можливість для росту та розвитку. Також спостерігаються значні зміни в обсязі коштів в інших банках, а саме зростання з 413 530 тис. грн. до 925 558 тис. грн. у першій частині періоду та спад до 531 541 тис. грн. у другій, що свідчить про активну участь банку на ринку міжбанківських послуг. Також варто звернути увагу на показник зміни обсягів інвестиційної нерухомості, котрий зазнав значних змін за два останні роки. У 2010р. його обсяг складав 6 096 тис. грн., а у 2011р. вже досяг 75 987 тис. грн., що складає зростання на 1246,51% або на 69 891 тис. грн., при цьому в 2012р. значення впало до 65 222 тис. грн., що не досить сильно позначилося на загальному стані активів банку. За іншими статтями активів суттєвих змін, відмінних від попередніх, не відбулося (табл. Е.3).

Звертаючись до показників питомої ваги ми бачимо, що значення усіх показників зменшилися, не зважаючи на їх зростання, порівняно з попереднім періодом, що пов’язано зі значним збільшенням обсягу кредитів та заборгованості клієнтів, котра склала зростання на 222,94% за аналізований період.

Отже, ми провели оцінку структури активів ПАТ «Платинум Банк», а також власне кредитного портфелю банку. Було визначено значення кредитів та заборгованості в обсязі активів та проведено аналіз темпів росту цих показників.

Наступним проведемо аналіз інвестиційного портфелю Банку, до складу якого можна віднести торгові цінні папери, цінні папери в портфелі банку на продаж та цінні папери в портфелі банку до погашення. За аналізований період обсяг торгових цінних паперів банку дорівнює нулю. Взагалі банк не має цінних паперів в портфелі банку на продаж, які є об’єктом операцій репо. У портфелі цінних паперів на продаж Банку обліковуються акції ЗАТ «Перше Всеукраїнське бюро кредитних історій».

Протягом 2011 року Банк проводив операції з депозитними сертифікатами Національного банку України і з облігаціями внутрішньої державної позики Міністерства Фінансів України та обліковував такі цінні папери в портфелі банку до погашення. Первісне визнання таких цінних паперів проводилося за історичною собівартістю.

Після первісного визнання боргові цінні папери в портфелі до погашення на дату балансу відображалися за їх амортизованою собівартістю.

Після 2011 року Банк прийняв рішення щодо продажу значної суми інвестицій, утримуваних до погашення, цінні папери з портфеля банку до погашення були переведені в портфель на продаж. Банк анулював портфель до погашення шляхом переведення залишку інвестицій в портфель на продаж. В результаті цього за аналізований період ми маємо суми, котрі дуже близькі до сталих, а саме 1 080 тис. грн. у 2010р. та 1 173 тис. грн. за 2011 та 2012 роки. Більш наглядно це показано на рисунку 2.6.

Рисунок 2.6 – Динаміка зміни обсягу портфелю цінних паперів ПАТ «Платинум Банк» з 01.01.2011р. по 01.01.2013р., тис. грн.
Беручи до уваги доходність цінних паперів ПАТ «Платинум Банк» слід відмітити, що ціна однієї акції у 2010р. складала 0,02, а у 2011р. – 0,01, при цьому, прибуток за рік складав 9 409 тис. грн. та 4 648 тис. грн. відповідно. Тобто, дохідність з акцій в аналізований період, до припинення їх використання Банком була не дуже високою та не приносила особливого прибутку.

Отже, ПАТ «Платинум Банк» майже не має портфелю цінних паперів, в результаті чого він не отримує додаткового прибутку, базованого на інвестиціях в ЦП, але, при цьому, в Банку відсутній ризик вкладу в неприбуткові цінні папери, що виключає потенційну втрату активів. Зважаючи на це, у Банку завжди є ніша для отримання додаткового доходу, який би тип інвестиційного портфелю він не обрав.

Перейдемо до оцінки ефективності діяльності банку. Провівши аналіз фінансових результатів ПАТ «Платинум Банк» (табл. Е.4), ми дізналися, що загальний обсяг прибутку Банку постійно зростав. У 2012 році він склав 6 118,75 тис. грн., а у 2011р. – 2 970 тис. грн., що у 2 рази менше. Збільшення прибутку відбулося завдяки суттєвому підвищенню обсягів процентних доходів, котрі в останній рік зросли на 58% та інших операційних доходів, котрі збільшили свій обсяг на 54,03%, або з 213 985 тис. грн. до 329 617,99 тис. грн. Решта показників були несуттєвими, так як не внесли особливих змін у загальний обсяг прибутку Банку.

Аналізуючи темпи зростання доходів та темпи зростання активів ПАТ «Платинум Банк» (рис. 2.7) було виявлено їх повну невідповідність. Не зважаючи на зростання у 2010р., на кінець 2011р. показник активів збільшився на 130,26%, а доходи навпаки – зменшилися на 68,43%, після чого в 2012р. прибуток зріс на цілих 106,02%, в той час, як активи зменшилися на 1,54%.

Рисунок 2.7 - Темпи зростання активів та чистого доходу ПАТ «Платинум Банк» з 01.01.2011 до 01.01.2013 рр., %
Аналізуючи динаміку питомої ваги складових доходів Банку за період було визначено, що найбільш вагомими є процентні доходи, які складають 76,97%, 70,07% та 69,95% у 2010, 2011 та 2012 роках відповідно (рис. 2.8). Найменшу ж частину займають комісійні доходи, котрі варіюються від 0,09% у 2010р. до 2,14% у 2012р. Решту займають інші операційні доходи.

Рисунок 2.8 – Динаміка питомої ваги окремих складових доходів ПАТ «Платинум Банк» з 01.01.2011 до 01.01.2013 рр., %


Виділяючи найбільш вагомі складові структури витрат ПАТ «Платинум Банку» з 01.01.2011р. по 01.01.2013р. (рис. 2.9) слід відмітити процентні витрати, витрати на податок та прибуток, а також адміністративні та інші операційні витрати. Розглядаючи їх більш детально, найбільш сильно виділяються адміністративні та інші операційні витрати, а саме їх питома вага складає 68,84%, 64,42% та 64,83% у 2010, 2011 та 2012 роках відповідно. Другими по обсягу питомої ваги є процентні витрати, котрі за аналізований період змінилися з 23,50% до 28,72% у питомій вазі, а потім складали 28,48%. Найменшу частку займають витрати на податок, а саме 2,24%, 1,59% та 0,97% відповідно. Зважаючи на питому вагу адміністративних та інших операційних витрат, а також на те, що банк є агресором, то це пояснюється тим, що велика кількість коштів йде на рекламу та інше розповсюдження інформації про банківські продукти.
Рисунок 2.9 – Динаміка питомої ваги окремих складових витрат ПАТ «Платинум Банк» з 01.01.2011 до 01.01.2013 рр., %
Співставляючи чистий та валовий доходи банку за аналізований період ми бачимо, що вони є абсолютно ідентичними, так як Банком не проводилась переоцінка і він не мав іншого сукупного доходу.

Аналіз динаміки прибутку Банку (рис. 2.10) за період показав, що обсяги доходу змінилися з 9 409 тис. грн. у 2010р. до 2 970 тис. грн. у 2011р., що пояснюється значною кількістю адміністративних витрат, котрі пішли на обширну маркетингову кампанію, в результаті чого було залучено дуже велику кількість клієнтів. У 2012р. обсяг прибутку зріс до 6 118,75 тис. грн., що пов’язано з ефективною рекламною кампанією попереднього року.

Проведення оцінки ефективності діяльності ПАТ «Платинум Банк» за період дослідження (табл. Ж.1) показав, що з 2010 по 2012 р. ефективність діяльності банку зменшилась в результаті зниження показників: прибутковості статутного капіталу з 2,47% до 0,78% у 2011р., а потім невеликого збільшення до 1,61%, що все ще нижче початкової позначки; аналогічна ситуація склалася з показником прибутковості балансового капіталу. Суттєво знизилась прибутковість активів з 0,66% до 0,11%, а потім стрибок до 0,16%, за рахунок переважання темпів зростання активів над темпами зростання прибутку банку. В ході аналізу також було виявлено й позитивні зрушення, наприклад, гарною зміною можна назвати збільшення показників чистої процентної маржі та чистого процентного спреду на 6,32% та 19,44% відповідно.

Рисунок 2.10 - Динаміка прибутку ПАТ «Платинум Банк» з 01.01.2011 до 01.01.2013 рр., тис. грн.


Отже, в ході аналізу даного підпункту ми провели оцінку ефективності діяльності банку як в окремих деталях, так і загалом, а також визначили можливі причини зменшення прибутку.

Останньою проаналізуємо оцінку фінансової стійкості банку. В результаті аналізу показників фінансової стійкості ПАТ «Платинум Банк» за період з 01.01.2011р. по 01.01.2013р. (табл. И.1) ми з’ясували, що коефіцієнти зросли, порівняно з початковим періодом, але спостерігається їх зменшення на останню звітну дату. Наприклад, відбулося зменшення коефіцієнту надійності з 0,2956 до 0,1110, але потім він збільшився до 0,1155, що свідчить про поступове збільшення надійності Банку. Крім того, коефіцієнт фінансового важеля зріс за період з 3,3827 до 8,6562, а коефіцієнт мультиплікатора статутного капіталу – з 4,2851 до 9,7145. Також за останній рік збільшився коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів, а саме з 0,0999 до 0,1036, в результаті чого ми бачимо, що рівень захищеності активів власним капіталом також зростає. Отже, ми бачимо, що зростають показники, а з ними й фінансова стійкість Банку.

Аналіз показників ліквідності ПАТ «Платинум Банк» з 1.01.2011р. по 1.01.2013 р. (табл. К.1) показав, що банк виконує всі нормативи ліквідності. Переглянувши таблицю ми бачимо, що всі показники значно більше від нормативних, наприклад, станом на 01.01.2010р. коефіцієнт миттєвої ліквідності складає 42,92%, що вдвічі більше за нормативне значення в 20%, а на 01.01.2013р. – більш, ніж втричі, а саме 68,42%. Схожа ситуація склалася й у інших коефіцієнтів. Та, не зважаючи на це, вони поступово зменшуються (крім коефіцієнту миттєвої ліквідності), в результаті чого підвищується ефективність діяльності банку.

Отже, підводячи підсумки оцінки коефіцієнтів ліквідності та фінансової стійкості, можна сказати, що фінансовий стан ПАТ «Платинум Банк» гарний і має тенденцію до покращення, в результаті чого поліпшаться як умови для функціонування самого банку, так і пропозиції для клієнтів.

2.2 Аналіз ризиків ПАТ «Платинум Банк»

Управління ризиками відіграє важливу роль у банківській діяльності та операціях Банку. Основні ризики, властиві операціям Банку, включають [44]:  • кредитний ризик;

  • ринковий ризик;

  • ризик ліквідності.

Проаналізуємо ситуацію, що склалася у Банку за вищезазначеними ризиками з 01.01.2011 р. по 01.01.2013 р.

Кредитний ризик – це ризик того, що одна сторона не зможе виконати свої зобов’язання за фінансовим інструментом, в результаті чого інша сторона зазнає фінансових збитків [44].

Проведемо оцінку кредитних ризиків Банку за допомогою нормативів кредитних ризиків НБУ. Розглянемо, наскільки чітко банк дотримується встановлених значень стосовно регулювання кредитного ризику користуючись таблицею 2.1 [42- 45].
Таблиця 2.1 – Аналіз дотримання нормативів кредитного ризику ПАТ «Платинум Банк» за період з 01.01.2011 по 01.01.2013 рр.

Найменування статті

На 01.01.2011 р.

На 01.01.2012 р.

На 01.01.2013 р.

Нормативне значення

1. Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

23,86

20,81

16,76

≤ 25%

2. Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

56,1

146,02

42,12

≤ 800%

3. Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств наданих одному інсайдеру (Н9)

0,00

0,00

0,03

≤ 5%

4. Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств наданих інсайдерам (Н10)

0,00

0,00

0,08

≤ 30%


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> О. А. Поцулко психологія управління навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організації»
123456789 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
123456789 -> Євген Бойко, Володимир Шпортій
123456789 -> Навчальний посібник Укладачі: Н. Г. Матейчук, О. П. Степаненко чну 2014 ббк 88. 8


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка