Удосконалення системи ризик-менеджменту в системі управління банкомСторінка10/10
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.62 Mb.
#942
ТипРеферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Додаток Д


Таблиця Д.1 − Динаміка та структура пасивів ПАТ «Платинум Банк» з 01.01.2011 р. по 01.01.2013 р.

Пасиви

На

01.01.2011На

01.01.2012На

01.01.213Абсолютний приріст, тис. грн..

Темп росту, %

сума, тис. грн.

питома вага,

%


сума, тис. грн.

питома вага,

%


сума, тис. грн.

питома вага,

%


в порівнянні з попереднім роком

за період аналізу

в порівнянні з попереднім роком

за період аналізу

на

1.01.2012на

1.01.2013на

1.01.2012на

1.01.2013Зобов'язання

1258680

77,18

3379889

90,01

3314158

89,64

2121209

-65731

2055478

268,53

98,06

263,30

Власний капітал

372096

22,82

375067

9,99

382864

10,36

2971

7797

10768

100,80

102,08

102,89

Усього пасивів

1630776

100

3754956

100

3697022

100

2124180

-57934

2066246

230,26

98,46

226,70

Додаток Е


Сукупність показників економічного стану ПАТ «Платинум Банк»
Таблиця Е.1 − Динаміка та структура власного капіталу ПАТ «Платинум Банк» з 01.01. 2011 р. по 01.01.2013 р.

Власний капітал

На

01.01.2011На

01.01.2012На

01.01.2013Абсолютний приріст, тис. грн..

Темп росту, %

сума, тис. грн.

питома вага,

%


сума, тис. грн.

питома вага,

%


сума, тис. грн.

питома вага,

%


в порівнянні з попереднім роком

за період аналізу

в порівнянні з попереднім роком

за період аналізу

на

1.01.2012на

1.01.2013на

1.01.2012на

1.01.2013


Статутний капітал 

380567

102,28

380567

101,47

380567

99,40

0

0

0

100

100

100

Емісійні різниці 

0

0

 0

0

0

0

0

0

0

0

0

 0

Незареєстровані внески до статутного капіталу

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 0

 0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

9409

2,53

2970

0,79

1164

0,30

-6439

-1806

-8245

31,57

39,19

12,37

Резервні та інші фонди банку

430

0,12

900

0,24

1133

0,30

470

233

703

209,30

125,83

263,37

Резерви переоцінки

-18309

-4,92

-9371

-2,50

0

0

8938

9371

18309

51,18

0

0

Усього власного капіталу

372096

100

375067

100

382864

100

2971

7797

10768

100,80

102,08

102,89

Продовження додатку Е

Таблиця Е.2 − Динаміка та структура зобов'язань ПАТ «Платинум Банк» з 01.01. 2011 р. по 01.01.2013 р.

Зобов'язання

На

01.01.2011На

01.01.2012На

01.01.2013Абсолютний приріст, тис. грн..

Темп росту, %

сума, тис. грн.

питома вага,

%


сума, тис. грн.

питома вага,

%


сума, тис. грн.

питома вага,

%


в порівнянні з попереднім роком

за період аналізу

в порівнянні з попереднім роком

за період аналізу

на

1.01.2012на

1.01.2013на

1.01.2012на

1.01.2013


1. Кошти банків

0

0

39188

1,16

0

0

39188

-39188

0


2. Кошти юридичних осіб, усього

182097

14,47

665381

19,69

424169

12,80

483284

-241212

242072

365,40

63,75

232,94

2.1 Кошти юр. осіб на вимогу

34698

2,76

387257

11,46

42698

1,29

352559

-344559

8000

1116,08

11,03

123,06

3. Кошти фізичних осіб, усього

391587

31,11

2175622

64,37

2543682

76,75

1784035

368060

2152095

555,59

116,92

649,58

3.1 кошти фізичних осіб на вимогу

42628

3,39

182692

5,41

194970

5,88

140064

12278

152342

428,57

106,72

457,37

4. Боргові ЦП, емітовані банком

102183

8,12

45409

1,34

13366

0,40

-56774

-32043

-88817

44,44

29,43

13,08

5. Інші залучені кошти

434452

34,52

260176

7,70

93938

2,83

-174276

-166238

-340514

59,89

36,11

21,62

6. Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток

1231

0,10

5150

0,15

0

0

3919

-5150

-1231

418,36

0

0

7. Відстрочені податкові зобов’язання

0

0

4442

0,13

0

0

4442

-4442

0
0
8. Інші фінансові зобов’язання

21142

1,68

27147

0,80

82541

2,49

6005

55394

61399

128,40

304,05

390,41

9. Субординований борг

110823

8,80

111215

3,29

111259

3,36

392

44

436

100,35

100,04

100,39

Усього зобов’язань

1258680

100

3379889

100

3314158

100

2121209

-65731

2055478

268,53

98,06

263,30

Продовження додатку Е

Таблиця Е.3 − Динаміка та структура активів ПАТ «Платинум Банк» з 01.01. 2011 р. по 01.01.2013 р.

Активи

На

01.01.2011На

01.01.2012На

01.01.2013Абсолютний приріст, тис. грн.

Темп росту, %

сума, тис. грн.

питома вага,

%


сума, тис. грн.

питома вага,

%


сума, тис. грн.

питома вага,

%


в порівнянні з попереднім роком

за період аналізу

в порівнянні з попереднім роком

за період аналізу

2012 р.

2013 р.

на

1.01.2012на

1.01.20131. Грошові кошти та їх еквіваленти

71426

4,38

402125

10,71

146425

3,96

330699

-255700

74999

563

36,41

205

2. Кошти обов’язкових резервів банку в НБУ

0

0

0

0

18538

0,50

0

18538

18538

-

-

-

3. Торгові цінні папери

0

 0

00

0

0

0

0

-

-

-

4. Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

5. Кошти в інших банках усього

413530

25,36

925558

24,65

531541

14,38

512028

-394017

118011

223,82

57,43

128,54

6. Кредити та заборгованість клієнтів, усього

1216154

74,58

2728423

72,66

2515986

68,05

1512269

-212437

1299832

224,35

92,21

206,88

6.1 у тому числі кредити та заборгованість юридичних осіб

0

0

32263

0,86

17074

0,46

32263

-15189

17074

-

52,92

-

6.2 кредити та заборгованість фізичних осіб

1216154

74,58

2483723

66,15

2711349

73,34

1267569

227626

1495195

204,23

109,16

222,94

Продовження таблиці Е.37. Цінні папери в портфелі банку на продаж

1080

0,07

1173

0,03

1173

0,03

93

0

93

108,61

100

108,61

8. Цінні папери в портфелі банку до погашення

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

9. Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

10. Інвестиційна нерухомість

6096

0,37

75987

2,02

65222

1,76

69891

-10765

59126

1246,51

85,83

1069,92

11. Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток

53

0

82

0

35

0

29

-47

-18

154,72

42,15

65,22

12. Відстрочений податковий актив

177

0,01

0

0

1320

0,04

-177

1320

1143

0

-

745,71

13. Основні засоби та нематеріальні активи

110024

6,75

180632

4,81

161243

4,36

70608

-19389

51219

164,18

89,27

146,55

14. Інші фінансові активи

7162

0,44

9211

0,25

21115

0,57

2049

11904

13953

128,61

229,24

294,82

15. Інші активи

10422

0,64

15323

0,41

8684

0,23

4901

-6639

-1738

147,03

56,67

83,32

16. Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття

0

0

788

0,02

13303

0,36

788

12515

13303

-

1688,16

-

Усього активів

1630777

100

3754956

100

3697022

100

2124179

-57934

2066245

230,26

98,46

226,70

Продовження додатку Е

Таблиця Е.4 − Динаміка фінансових результатів ПАТ «Платинум Банк» за 2010 - 2012 рр.

Найменування

статті


2010 р.

тис. грн.2011 р.

тис. грн.2012 р.

тис. грн.Абсолютний приріст, тис. грн..

Темп росту, %

в порівнянні з попереднім роком

за період аналізу

в порівнянні з попереднім роком

за період аналізу

2011 р.

2012 р.

2011 р.

2012 р.

Процентні доходи

296652

772249

1287857,53

475597

515608,53

991205,53

260,32

166,77

434,13

Процентні витрати

-68876

-245831

-456287,42

-176955

-210456,42

-387411,42

356,92

185,61

662,48

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)

227776

526418

831570,10

298642

305152,10

603794,10

231,11

157,97

365,08

Комісійні доходи

353

5656

39406,57

5303

33750,57

39053,57

1602,27

696,72

11163,34

Комісійні витрати

-1241

-2367

-11325,30

-1126

-8958,30

-10084,30

190,73

478,47

912,59

Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку

0

0

0

0

0

0

-

-

-

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості

0

0

0

0

0

0

-

-

-

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за cправедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки

0

0

0

0

0

0

-

-

-

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж

0

-354

0

-354

354

0

-

-

-

Результат від операцій з іноземною валютою

205

-5268

3537,87

-5473

8805,87

3332,87

-2569,76

-67,16

1725,79

Результат від переоцінки іноземної валюти

0

0

-23507,70

0

-23507,70

-23507,70

-

-

-

Продовження таблиці Е.4Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної

-59

-191

-5351,95

-132

-5160,95

-5292,95

323,73

2802,07

9071,09

Витрати/(доходи), первісного визнання фінансових процентною ставкою, вищою або нижчою, ринкова

0

0

0

0

0

0

-

-

-

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках

 

 

-102430,85

0

-102430,85

-102430,85

-

-

-

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів

 

 

-510,76

0

-510,76

-510,76

-

-

-

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

250

0

0

-250

0

-250

-

-

-

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

0

0

0

0

0

0

-

-

-

Відрахування до резервів за зобов'язаннями

-261

-137

-733,17

124

-596,17

-472,17

52,49

535,16

280,91

Інші операційні доходи

49861

213985

329617,99

164124

115632,99

279756,99

429,16

154,04

661,07

Адміністративні та інші операційні витрати

-201740

-551477

-1038548,71

-349737

-487071,71

-836808,71

273,36

188,32

514,80

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній

0

0

0

0

0

0

-

-

-

Прибуток/(збиток) до оподаткування

15971

16550

21724,10

579

5174,10

5753,10

103,63

131,26

136,02

Витрати на податок на прибуток

-6562

-13580

-15605,35

-7018

-2025,35

-9043,35

206,95

114,91

237,81

Продовження таблиці Е.4Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

0

0

0

0

0

0

-

-

-

Прибуток/(збиток)

9 409

2 970

6118,75

-6439

3148,75

-3290,25

31,57

206,02

65,03

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж

0

0

0

0

0

0

-

-

-

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів

0

0

0

0

0

0

-

-

-

Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків

0

0

0

0

0

0

-

-

-

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії

0

0

0

0

0

0

-

-

-

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

0

0

0

0

0

0

-

-

-

Інший сукупний дохід після оподаткування за рік

0

0

0

0

0

0

-

-

-

Усього сукупного доходу за рік

9 409

2 970

6118,75

-6439

3148,75

-3290,25

31,57

206,02

65,03

Додаток Ж


Таблиця Ж.1 − Динаміка показників ефективності діяльності ПАТ «Платинум Банк» за 2010 -2012 рр.

Показники

2010 р.

2011 р.

2012 р.

Відхилення

2011 р. –

2010 р.


2012 р. –

2011 р.


2012 р. –

2010 р.


1. Середньорічний обсяг статутного капіталу,

тис. грн.380567

380567

380567

0

0

0

2. Середньорічний обсяг балансового капіталу,

тис. грн.367392

373582

378965

6190

5383

11573

3. Середньорічний обсяг активів банку, тис. грн.

1423723

2692867

3725989

1269144

1033122

2302266

4. Середньорічний обсяг зобов’язань банку, тис. грн.

1056331

2319285

3347024

1262954

1027739

2290693

5. Чистий прибуток,

тис. грн.9409

2970

6119

-6439

3149

-3290

Коефіцієнти ефективності діяльності

6. Прибутковість статутного капіталу,%

2,47

0,78

1,61

-1,69

0,83

-0,86

7. Прибутковість балансового капіталу,%

2,56

0,80

1,61

-1,77

0,82

-0,95

8. Прибутковість активів,%

0,66

0,11

0,16

-0,55

0,05

-0,50

9. Чиста процентна маржа,%

16,00

19,55

22,32

3,55

2,77

6,32

10. Чистий спред,%

12,39

22,04

31,83

9,65

9,79

19,44

Додаток И


Таблиця И.1 − Динаміка показників фінансової стійкості ПАТ «Платинум Банк» з 01.01. 2011 р. по 01.01.2013 р.

Найменування статті

Умовні позначення

На

01.01.2011На

01.01.2012На

01.01.2013Відхилення

01.01.2012р. –

01.01.2011 р.01.01.2013р. –

01.01.2012 р.01.01.2013р. – 01.01.2011р

Вихідні дані, тис. грн.

1. Власний капітал

К

372096

375067

382864

2971

7797

10768

2. Статутний капітал

СК

380567

380567

380567

0

0

0

3. Зобов’язання

З

1258680

3379889

3314158

2121209

-65731

2055478

4. Загальні активи

А

1630776

3754956

3697022

2124180

-57934

2066246

Коефіцієнти фінансової стійкості

5. Коефіцієнт надійності (ряд. 1/ ряд.3)

КН

0,2956

0,1110

0,1155

-0,1847

0,0046

-0,1801

6. Коефіцієнт фінансового важеля (ряд. 3/ ряд.1)

КФВ

3,3827

9,0114

8,6562

5,6288

-0,3552

5,2736

7 Коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів (ряд. 1/ ряд. 4)

КУК

0,2282

0,0999

0,1036

-0,1283

0,0037

-0,1246

8. Коефіцієнт мультиплікатора статутного капіталу (ряд. 4/ ряд.2)

КМК

4,2851

9,8667

9,7145

5,5816

-0,1522

5,4294

Додаток К


Таблиця К.1 − Динаміка показників ліквідності ПАТ «Платинум Банк» з 01.01. 2011 р. по 01.01.2013 р.

Найменування статті

Умовні позначення

На

01.01.2011р.На

01.01.2012р.На

01.01.2013р.Відхилення

01.01.2012р. –

01.01.2011р.01.01.2013р. –

01.01.2012р.01.01.2013р. –

01.01.2011р.1. Коефіцієнт миттєвої ліквідності

КМЛ

42,92

62,58

68,42

19,66

5,84

25,5

2. Коефіцієнт поточної ліквідності

КПЛ

222,17

176,86

161,68

-45,31

-15,18

-60,49

3. Коефіцієнт короткострокової ліквідності

ККЛ

122,72

96,98

87,14

-25,74

-9,84

-35,58

4. Коефіцієнт співвідношення високоліквідних активів до робочих активів банку*

КВЛА/РА

0,42

0,56

0,27

0,14

-0,29

-0,15

Додаток Л


Таблиця Л.1 – Параметри оцінки впливу факторів на фінансову стійкість ПАТ «Платинум Банк»

Фактор впливу

Рівняння регресії

R xy

R 2xy

t-критерій

Фактичне значення

Критичне значення

Власний капітал

y = 7E-06x - 1,6922

0,64

0,41

5,06

2,074

Прибуток

y = 0,0001x + 0,3507

0,77

0,59

7,64

2,074

Рентабельність активів

y = 2,0874x + 0,4471

0,98

0,96

29,56

2,074

Рентабельність капіталу

y = 0,3255x + 0,5482

0,87

0,76

11,44

2,074

Норматив адекватності регулятивного капіталу

y = -0,0549x + 1,5554

-0,13

0,02

0,63

2,074

Норматив адекватності основного капіталу

y = -0,1195x + 2,3489

-0,20

0,04

1,06

2,074

Валютні резерви НБУ

y = 3E-05x - 1,7551

0,33

0,11

1,87

2,074

Норматив поточної ліквідності

y = 0,0004x + 0,5924

0,13

0,02

0,68

2,074

Фінансова глибина

y = -0,4731x + 2,3654

-0,25

0,06

1,36

2,074

Додаток М


Таблиця М.1 – Порівняльна характеристика значень показника Z

Рік

ZA

ZL

ZS

ZL+

Фактичне

Інтерпретація результатів

Фактичне

Інтерпретація результатів

Фактичне

Інтерпретація результатів

Фактичне

Інтерпретація результатів

2010

-2,08

ZA<0 – банкрутство не загрожує;

ZA>0 – імовірність банкрутства висока.0,0661

ZL<0,037 – ймовірність дуже висока;

ZL>0,037 – ймовірність низька.
1,0013

ZS<0,862 – велика загроза;

0,862

ZS>2,451 – загроза мінімальна.


0,3821

ZL+<0,3191 – велика загроза;

0,3191< ZL+ 0,3469 – зона невизначеності;

ZL+>0,3469 – мала загроза.


2011

-1,59

0,0675

1,0028

0,3640

2012

-1,43

0,0732

1,0027

0,3742

Додаток Н


Таблиця Н.1 – Нормативно-правова база з питань охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях у відділенні №1 ПАТ «Платинум Банк» у місті Суми

п/п


Нормативно-правові акти (закони, накази, положення, інструкції, тощо), що повинні бути в банківській установі

Відмітка про наявність

Відмітка про відповідність чинному законодавству

1

2

3

4

1

Закон України «Про охорону праці»;

+

+

2

Типове положення про службу охорони праці;

+

+

3

Положення про порядок розслідування нещасних випадків;

+

+

4

Положення про розробку інструкцій з охорони праці;

+

+

5

Перелік робіт з підвищеною небезпекою;

+

+

6

Перелік робіт, де необхідний професійний відбір;

+

+

7

Положення про медичний огляд працівників окремих категорій;

+

+

8

Перелік посад посадових осіб, які зобов’язані проходити попередню і періодичну перевірку знань;

+

+

9

Порядок розробки і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, чинних на підприємстві;

+

+

10

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту (Наказ Держгірпромнагляду від 24.03.2008 року №53);

+

+

11

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці (Постанова Кабінету Міністрів України №442 від 01.09.1992 року);

+

+

12

Типове положення про комісію з питань охорони праці;

+

+

13

Типове положення «Про кабінет охорони праці»

+

+

14

Перелік професій працівників, звільнених від проведення первинного, повторного і позапланового інструктажів (за погодженням з державним інспектором з нагляду за охороною праці).

+

+

Продовження таблиці Н.1Нормативно-правові акти та проекти наказів з охорони праці

15

Положення про навчання з питань охорони праці у закладі освіти відповідно до наказу МОН України №304 від 18.04.2006 року

+

+

16

Перелік посадових очі, які зобов’язані проходити попередню та періодичну перевірку знань з питань охорони праці

+

+

Додаток П


Таблиця П.1 – Витрати ПАТ «Платинум Банк» стосовно охорони праці

г/в


Назва групи витрат

Назва різновиду витрат

Сума витрат, тис. грн.

2010р.

2011р.

2012р.

1

Додаткові до страхових витрат потерпілим у наслідок травм і професійних захворювань

тимчасова непрацездатність

68,3

70,4

71,2

одноразова допомога включаючи членів родини і утриманців загиблих

0

0

0

відшкодування витрат лікувальним установам

7,3

9,4

8,3

санаторно-курортне обслуговування

32,4

37,1

40

витрати на соціальну допомогу інвалідам

22,5

22,9

29,5

інші доплати

4,3

6,4

7,9

2

Пільги і компенсації працюючим у важких і шкідливих умовах

додаткові відпустки

13,5

15,3

16,3

скорочений робочий день

23,3

26,2

30

лікувально-профілактичне лікування

45,8

46,8

47

надання молока чи інших рівноцінних продуктів

0

0

0

підвищені тарифні ставки

0

0

0

пенсії на пільгових умовах

0

0

0

3

Витрати на профілактику травматизму і професійних захворювань

витрати на праце охоронні заходи

72,4

70,6

73,7

витрати на додаткові до колективного договору працеохоронні заходи

19,5

19,2

17,4

витрати на праце охоронні заходи з інших джерел фінансування

5,2

4,9

6,1

4

Витрати на ліквідацію аварій і нещасних випадків у виробництві

вартість зіпсованого обладнання, інструментів

40,2

52,3

43,9

витрати на порятунок потерпілих, розслідування нещасного випадку

0

0

0

виплата заробітної плати і доплати за час простоїв

0

0

0

вартість ремонту частково зіпсованого обладнання, будівель, інструментів

4,5

5,2

5,3вартість підготовки та перепідготовки працівників замість вибулих у наслідок загибелі чи інвалідності

0

0

0

Продовження таблиці П.15

Штрафи та інші відшкодування

штрафи підприємства, організації за недотримання нормативних вимог охорони праці

43,8

45,1

45,3

штрафи працівників, за порушення законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці

31,9

32,3

34,9

компенсації робітникам за зупинку робіт органами держнагляду за охороною праці

1,8

1,5

1,7

компенсаційні виплати населення за пошкодження їх житлового фонду, частки майна і забруднення навколишнього середовища

0

0

0

інші санкції

0

0

0

6

Всього витрат

436,7

465,6

478,5

Додаток Р


Таблиця Р.1 – Акт перевірки стану охорони праці у відділенні №1 ПАТ «Платинум Банк» у місті Суми станом на 22 квітня 2013 рокуНайменування заходів з охорони праці


Відмітка про

виконання (в балах)1

1.1


1.2

Організаційні заходи

Виконання заходів, передбачених колдоговорами, угодою.

Наявність наказу про призначення відповідальних осіб за станом охорони праці:

- в установі, в кабінетах та інших підрозділах

- при експлуатації електрогосподарства

- при експлуатації котлів і обладнання котельної


10

10


10

10

02

2.1


2.2

2.3
2.4Забезпечення безпечного проведення виробничого процесу

Розміщення обладнання і його відповідність нормам охорони праці в приміщеннях.

Наявність і стан захисних пристроїв на обладнанні

Оформлення і ввід в експлуатацію по акту кабінетів, лабораторій, дільниць підвищеної безпеки і інших приміщень установ закладу.

Відповідність кабінету вимогам Правил.


6
10

10

10


3
3.1

3.2


3.3

3.4
3.5


3.6

3.7
3.8

Забезпечення повітряно-теплового режиму, нормальної освітленості і гігієни

Наявність паспорта на обладнання

Наявність допуску до роботи у операторів

Наявність паспортів на вентиляційні установки

Наявність графіку планово-попереджувального ремонту вентустановок і його виконання

Наявність акту СЕС по перевірці повітряно-теплового режиму

Наявність акту СЕС по перевірці освітленості приміщення

Наявність акту СЕС по перевірці на запиленість, загазованість.

Санітарний стан приміщень, кабінетів

Проведення паспортизації робочих місць за умовами праці з участю інструментальних замірів СЕС10

10

1010
10
10

10

9
4

4.1


4.2
4.3
4.4
4.5

4.6


Безпечна експлуатація електрообладнання

Наявність електросхем для електрообладнання

Наявність допуску до роботи у електрика і співробітників, працюючих на електроустановках

Наявність акту перевірки контура захисного заземлення, грозозахисту, тощо

Наявність акту випробування опору ізоляціі електропроводки.

Випробування індивідуальних захисних засобів.

Наявність журналу експлуатації електроустановок і електроосвітлення

10

10


10
10
0

10


Продовження таблиці Р.15

5.1


5.2

5.3


Пожежна безпека

Наявність планів евакуації. Проведення тренувань.

Наявність своєчасної зарядки вогнегасників

Наявність протипожежного обладнання і інвентаря відповідно до норм


10

1010

6

6.1
6.2


6.3
6.4
6.5
6.6

Пропаганда знань з охорони праці.

Проведення та оформлення інструктажів з охорони праці з працюючими і

Наявність інструкцій з охорони праці, їх відповідність умовам роботи

Наявність інструкцій по охороні праці в кабінетах і підрозділах

Наявність плакатів, попереджувальних написів, стенда або куточка з охорони праці

Наявність кабінету охорони праці, безпеки життєдіяльності.

Наявність служби охорони праці відповідно до ст. 15 Закону України «Про охорону праці», «Типового положення про службу охорони праці»

10
10


10
10
0
0

7

7.1


7.2

7.3Додержання трудового законодавства.

Правильність накладання дисциплінарних стягнень

Порядок ведення трудових книжок, їх облік і збереження

Дотримання режиму праці і відпочинку

Наявність правил внутрішнього трудового розпорядкупосадових інструкцій (розділу в них Охорона праці )

10

1010

10


8

8.1


8.2

Громадський контроль

Робота комісії з питань охорони праці, громадського інспектора з охорони праці, представника профспілки з питань охорони праці.

Розгляд питань по охороні праці на засіданнях профспілкового комітету

10

10


Додаток С


Б

А
Рисунок С.1 – План евакуації з приміщення відділення №1 ПАТ «Платинум Банк» у місті Суми
Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> О. А. Поцулко психологія управління навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організації»
123456789 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
123456789 -> Євген Бойко, Володимир Шпортій
123456789 -> Навчальний посібник Укладачі: Н. Г. Матейчук, О. П. Степаненко чну 2014 ббк 88. 8


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка